Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP was gelieerd aan het onderzoeksproject URBAN40. In dat project onderzochten we de gezondheidseffecten van de aanpak van de problemen op het terrein van wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en integratie die in 2008 gestart is in de 40 zogenaamde aandachtswijken. Vanuit een volksgezondheidsperspectief kan de wijkenaanpak worden gezien als een natuurlijk experiment waarin de fysieke en sociale omgeving op wijkniveau wordt verbeterd. Dit bood de unieke mogelijkheid de effecten hiervan op de gezondheid van de bewoners te bestuderen. We verwachten dat de resultaten van URBAN40 kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van effectief intersectoraal gezondheidsbeleid en interventies op zowel lokaal als nationaal niveau en in het bijzonder aan de aanpak van gezondheidsproblemen van risicogroepen.

 

Ter bevordering van het gebruik van onze resultaten voor gezondheidsbeleid in Nederland, hebben we een partnership opgericht van enerzijds potentiële gebruikers van deze kennis en anderzijds URBAN40 onderzoekers. Het partnership had als doel beide partijen dichter bij elkaar te brengen. Er werd enerzijds aan de partners de mogelijkheid geboden aan te geven welke informatie over de gezondheideffecten van de wijkenaanpak voor hen relevant is als gebruikers van de resultaten van URBAN40, zodat de op te leveren kennis voldoet aan de behoefte van ‘de praktijk’. De onderzoekers konden zo hun onderzoeksvragen maximaal maatschappelijk relevant vormgeven. Aan de andere kant hebben we de partners gevraagd de ‘robuustheid’ van de tussentijdse onderzoeksresultaten te toetsen. Dit bood de onderzoekers de kans de kwaliteit van de resultaten te verhogen en de presentatie te optimaliseren. Het partnership werd voorgezeten door Paul Rosenmöller.

 

Het partnership heeft zonder meer aan de oorspronkelijke doelstellingen beantwoord. Onder de partners uit vele verschillende beleidsterreinen hebben de uitkomsten van het onderzoek bijgedragen aan een verdere bewustwording van de relatie tussen hun eigen werkveld en de gezondheid van de inwoners van de aandachtswijken. Bovendien zijn op basis van de input van de partners de statistische analyses aangepast en verrijkt, en zijn onderzoekers gevoed met vragen die vanuit beleidsperspectief als relevant werden ervaren. Deze vorm van samenwerking tussen de partners en de onderzoekers lijkt het gebruik van in feite gezamenlijke geproduceerde onderzoeksresultaten te stimuleren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het partnership is in de projectperiode drie keer bij elkaar geweest (april 2012, november 2012, en oktober 2013).

 

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn thema’s en vraagstellingen geïdentificeerd die voor de verschillende betrokken partijen als relevant werden gezien. Deze hebben vervolgens sturing gegeven aan de analyses die door de onderzoekers zijn uitgevoerd.

 

Tijdens de tweede bijeenkomst zijn de resultaten van de uitgevoerde analyses gepresenteerd aan het partnership. Tijdens de bijeenkomst zijn de geloofwaardigheid van de uitkomsten getoetst, en zijn suggesties gedaan voor het beantwoorden van vervolgvragen die de beleidsrelevantie van de uitkomsten kunnen verhogen. Op basis daarvan is een vijftal thema’s gekozen op basis waarvan in subgroepen, bestaande uit onderzoekers enerzijds, en beleids- en praktijkpartijen uit het partnership anderzijds verder is gewerkt.

 

In de periode tussen de tweede en derde bijeenkomst is in subgroepen gewerkt op een viertal gezamenlijke gekozen thema’s:

 

1. Effecten van investeringen in groenvoorzieningen op gezondheid.

2. Effecten van investeringen in veiligheid op mentale gezondheid.

3. Maatschappelijke participatie als uitkomstmaat

4. Zorggebruik als uitkomstmaat.

 

De resultaten van de activiteiten van deze subgroepen zijn gepresenteerd en bediscussieerd in de derde bijeenkomst van het partnership. Daar zijn de resultaten op geloofwaardigheid getoetst. Ten tweede is toen een discussie gevoerd over de overall conclusies van het URBAN40 project, en de manier waarop deze te presenteren.

 

De uiteindelijke resultaten van URBAN40 project zullen tijdens een conferentie op 21 november a.s. in Utrecht gepresenteerd worden. Die conferentie zal worden voorgezeten door de voorzitter van het partnership. Binnen het partnership is afgesproken dat in een vervolgtraject verder bekeken zal worden hoe de implementatie van de uitkomsten van het onderzoek bevorderd kan worden. Bijvoorbeeld door het organiseren van een ronde tafel bijeenkomst, waarin de implicaties van de resultaten door relevante partijen bediscussieerd worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

-Achtergrond-

Deze aanvraag maakt deel van URBAN40. In dit project onderzoeken we de gezondheidseffecten van de aanpak van de problemen op het terrein van wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en integratie, gestart in 2008 in de 40 zogenaamde aandachtswijken. De wijkenaanpak richt zich daarmee op de maatschappelijke determinanten van gezondheid, zoals inkomen, opleiding, armoede en woonomstandigheden. Hoewel het belang hiervan voor de volksgezondheid buiten kijf staat, is er nog maar weinig bekend over de mate waarin maatregelen die deze maatschappelijke determinanten aanpakken ook effect resulteren op het terrein van leefstijl en gezondheid. Deze wijkenaanpak biedt als een ‘natuurlijk experiment’ de unieke mogelijkheid de effecten hiervan op de gezondheid van de bewoners te bestuderen. We verwachten dat de resultaten van URBAN40 kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van effectief intersectoraal gezondheidsbeleid en interventies op zowel lokaal als nationaal niveau en in het bijzonder aan de aanpak van gezondheidsproblemen van achterstandsgroepen.

Ter bevordering van het gebruik van de onze resultaten voor gezondheidsbeleid in Nederland, stellen we voor een partnership op te richten van enerzijds potentiële gebruikers van deze kennis en anderzijds onderzoekers binnen URBAN40. Het partnership heeft als doel beide partijen dichter bij elkaar te brengen. Er wordt aan de partners de mogelijkheid geboden aan te geven welke informatie over de gezondheideffecten van de wijkenaanpak voor hen relevant is als gebruikers van de resultaten van URBAN40, zodat de op te leveren kennis voldoet aan de behoefte van ‘de praktijk’. De onderzoekers kunnen zo hun onderzoeksvragen maximaal maatschappelijk relevant vormgeven. Gezien het integraal beleidsthema van zowel de wijkenaanpak als het URBAN40 onderzoek, omvat het partnership uiteraard ook partijen aan wie traditioneel geen directe relatie met gezondheid wordt toegekend.

 

-Doel en doelgroep-

Met dit project willen we een partnership installeren met het oog op de ontwikkeling en borging van kennis over gezondheid van bewoners in wijken waarin de gezondheid onder druk staat, en veel van de bewoners tot de laagste sociaal-economische klassen behoren. De primaire doelen van het partnership zijn:

- Bewustwording van de relatie tussen het werkveld van partners en de gezondheid van de inwoners van de aandachtswijken in het bijzonder en van achterstandsgroepen in het algemeen.

- Ontwikkelen van kennisvragen die beantwoord kunnen worden door URBAN40.

- Stimuleren van praktisch of beleidsmatig gebruik van onderzoeksresultaten door de partners.

 

Een secundair doel van dit partnership is steun te ontwikkelen voor voortzetting van het URBAN40 onderzoek na 2012. De gedachte daarachter is dat de evaluatie van gezondheidseffecten, net als de wijkenaanpak zelf, een lange adem vergt, omdat de effecten zich op langere termijn kunnen voordoen. Dat betekent dat we het onderzoek ook graag na 2012 willen voortzetten, waarbij het partnership kan helpen om de financiële middelen te genereren en goed op de praktijk afgestemde kennisvragen te formuleren.

Beoogde partners van het partnership bestaan uit vier relevante departementen, de VNG (voorzitter commissie gezondheid en welzijn), Aedes (koepel van Woningbouwcorporaties), DIVOSA (Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen), VNO en MKB Nederland, GGD Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Agis en het NPCF. Daarnaast worden NICIS Onderzoek, ZonMw en de Samenwerkende GezondheidsFondsen uitgenodigd.

 

- Werkwijze -

Naast bilaterale gesprekken met de partijen willen we de partners uitnodigen aan drie gezamenlijke bijeenkomsten in 2012 deel te nemen. Daarnaast zullen we ook ingaan op uitnodigingen van deze partijen (zoals deelname aan overleg, workshops, presentaties). Het partnership wordt voorgezeten door een externe voorzitter die als ambassadeur kan optreden voor URBAN40. Met het oog op de ontwikkelingsfase van dit partnership kunnen we ook ingaan op uitnodigingen van lokale partijen.

 

In de eerste bijeenkomsten worden de verschillende perspectieven van de partners op de gezondheid van de lage SES populatie geëxpliciteerd, zodat duidelijker wordt waarin deze elkaar raken of verbonden zijn. Tevens leiden deze uitwisselingen tot kennisvragen die mogelijk beantwoord kunnen worden in het design van het URBAN40 onderzoek. In de derde bijeenkomst en bilateraal gaan we na hoe het praktisch of beleidsmatig gebruik van de onderzoeksresultaten door de partners, gestimuleerd kan worden.

 

-Evaluatie -

Met de evaluatie gaan we in op de gestelde doelen, rapporteren we de meerwaarde van dit partnership is vanuit het perspectief van beide kanten (onderzoekers en beleid/praktijk), en formuleren we leerervaringen en aanbevelingen voor een vervolg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website