Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project FLITS: Fit Leven en Integratie door Training en Sport is in 2007-2009 uitgevoerd met subsidie van ZonMw. Overkoepelend doel van het project is empowerment en participatie gericht op het bevorderen van een gezondere leefstijl met meer bewegen bij laag opgeleide niet-westerse allochtone mannen met gezondheidsproblemen. Het project bouwt voort op het programma FLITS voor vrouwen (voorheen 'migrantenprotocol' genoemd). Fysio-/oefentherapeuten begeleiden de doelgroep hierin, in samenwerking met huisartsen, andere hulpverleners en de sector welzijn en sport.

Het programma is ontwikkeld met inbreng van de doelgroep zelf, allochtone sleutelfiguren en therapeuten, en literatuur. In een pilot toepassing bij enkele groepen mannen bleek de doelgroep op de korte termijn op de meeste uitkomstmaten significante en klinisch relevante vooruitgang te vertonen, hetgeen gehandhaafd of verbeterd wordt op de middellange termijn.

Beschikbaar is: Een methodiek voor participatie van de doelgroep in gezondheidsbevorderende activiteiten (bevordering van zes stappen van gedragsverandering) en voor doelgroepparticipatie in ontwikkeling, toepassing en verspreiding van resultaten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project FLITS: Fit Leven en Integratie door Training en Sport is in 2007-2009 uitgevoerd met subsidie van ZonMw. Overkoepelend doel van het project is empowerment en participatie gericht op het bevorderen van een gezondere leefstijl met meer bewegen bij laag opgeleide niet-westerse allochtone mannen met gezondheidsproblemen. Het project bouwt voort op het programma FLITS voor vrouwen (voorheen 'migrantenprotocol' genoemd). Fysio-/oefentherapeuten begeleiden de doelgroep hierin, in samenwerking met huisartsen, andere hulpverleners en de sector welzijn en sport.

Het programma is ontwikkeld met inbreng van de doelgroep zelf, allochtone sleutelfiguren en therapeuten, en literatuur. In een pilot toepassing bij enkele groepen mannen bleek de doelgroep op de korte termijn op de meeste uitkomstmaten significante en klinisch relevante vooruitgang te vertonen, hetgeen gehandhaafd of verbeterd wordt op de middellange termijn.

Beschikbaar is: Een methodiek voor participatie van de doelgroep in gezondheidsbevorderende activiteiten (bevordering van zes stappen van gedragsverandering) en voor doelgroepparticipatie in ontwikkeling, toepassing en verspreiding van resultaten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Laag opgeleide, niet-westerse allochtone mannen met gezondheidsklachten doen veelal een fors beroep op de gezondheidszorg en mantelzorg en zijn vaak niet in staat tot werken. Doel van dit project is het ontwikkelen van een groeps oefenprotocol dat deze mannen ondersteunt in het aannemen van een gezondere leefstijl en op een gezondere manier werken, en het creëren van randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Allochtone sleutelfiguren en de doelgroep mannen zelf helpen mee in de ontwikkeling van het protocol en de samenwerking tussen gezondheidszorg, sport&welzijn, arbeid en vrijwilligerswerk.

 

Projectactiviteiten zijn:

1. ontwikkeling van een geprotocolleerde training, coaching en begeleiding van de doelgroep mannen, en het samenstellen van een set meetinstrumenten.

2. Toepassing van het protocol, verrichten van voor- en nametingen bij groepen mannen.

3. tot stand brengen van meer geschikte mogelijkheden voor sportieve activiteiten in de eigen wijk, samen met sport- en welzijnsorganisaties

4. begeleiding van de mannen in- of naar betaalde arbeid, werkhervatting of vrijwilligerswerk

5. verslaglegging, plan voor proefimplementatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten, halverwege de projectperiode, zijn:

1. Er is een netwerk opgericht voor de ontwikkeling van het protocol en de implementatie daarvan.

2. Een concept protocol 'gezond leven voor lage ses mannen' is opgesteld, waar de praktijken mee aan de slag zijn gegaan, inclusief een concept set meetinstrumenten.

3. Er zijn wervingsfolders gemaakt en verspreid, gericht op de doelgroepen zelf

4. Er is een webbased registratiesysteem opgemaakt voor de registratie van de gegevens van de mannen door de therapeuten.

5. Er zijn informatie- en wervingsbrieven verspreid over verwijzers.

6. Over de start van het project zijn berichten verspreid.

7. Voor de methodiekbeschrijving doelgroepparticipatie is een opzet gemaakt.

8. Er zijn inmiddels van 22 mannen intakegegevens verkregen.

9. De eerste kwalitatieve gegevens vanuit de focus- en ontwikkelgroepen zijn verkregen.

10. Eerste inzichten in diversiteitsaspecten zijn verkregen, met name verschillen in reacties op de groepsoefenprotocollen/gezond leven protocollen tussen laag opgeleide allochtone vrouwen en laag opgeleide allochtone mannen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Laag opgeleide niet-Westerse allochtonen ervaren veel gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart&vaatziekten, astma/COPD, depressie, en aspecifieke pijnklachten, met als gevolg frequente huisartsconsulten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze personen zijn vaak niet uit zichzelf in staat om, op aandringen van hun arts, een gezonder leefpatroon aan te nemen. Vaak ontbreken bij deze personen essentiële voorwaarden voor gedragsverandering zoals 1. erkenning van het probleem, kennis over hoe veranderingen kunnen worden aangepakt, sociale steun en geschikte omgevingsfactoren), 2. strookt ‘meer bewegen’ niet met hun perceptie van hun gezondheidsprobleem en zijn zij bang om te bewegen en 3. lijkt het niet in hun cultuur te passen. Algemene Gezond Leven (GL) programma's spreken deze de doelgroep vaak niet aan. Daarom is het belangrijk dat deze allochtone doelgroep zelf vanaf de start actief meehelpt bij de ontwikkeling en uitvoering van op hen gerichte programma’s. De start van de verandering naar gezonder leven moet in de zorg zijn door gebrek aan bewegingsvaardigheden, slechte conditie en ziekten bij de doelgroep; vanwege het gezag van artsen en fysio- /oefentherapeuten; in groepsverband voor culturele spiegeling en steun Met de doelgroep allochtone vrouwen is zo'n GL-programma reeds ontwikkeld en effectief gebleken. De doelgroep mannen zelf heeft herhaaldelijk gevraagd naar een soortgelijk GL- programma, aan hen aangepast qua inhoud van de voorlichting, oefenvormen, aanpak/methodiek en mogelijkheden voor sportieve activiteiten in de wijk.

 

* projectdoelen zijn:

1. Ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de doelgroep mannen, van een geprotocolleerd ‘Gezond Leven’ groepsprogramma, met meetinstrumentarium, geprotocolleerde voorlichting, en geschikte laagdrempelige sportieve activiteiten in de wijk/buurt (Integrale Benadering, figuur 1).

2. Implementatie en borging van het GL-programma en de doelgroepparticipatie daarin, bij onder meer zorgverzekeraars, hulpverleners, gemeenten, sport& welzijnsorganisaties in de buurt/wijk.

3. Ontwikkelen van een methodiek voor het realiseren van verschillende vormen van doelgroep participatie van allochtonen op het niveau van I individuele participatie aan gezonder leven, II ontwikkeling van het GL-programma, III de uitvoering van het GL-programma en IV het beleid.

 

* Methode/ plan van aanpak

Het project zal worden uitgevoerd in verschillende stadsdelen van Amsterdam, waar veel allochtonen met gezondheidsachterstand wonen. In die (twaalf) stadsdelen zijn in de eerdere projecten (2002-2006) samenwerkingsnetwerken opgebouwd tussen onder meer de sectoren gezondheidszorg en sport & welzijn, inclusief samenwerking met allochtone organisaties en verenigingen, en er zijn korte lijnen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk en cursussen van GGZ en GGD (zie figuur 1: Integrale Benadering). Deze samenwerkingsnetwerken zijn gecontinueerd en uitgebreid door het voortzetten van de GL-programma’s voor allochtone vrouwen, die in het verstrekkingenpakket van Agis zijn opgenomen.

In de opzet, coördinatie en uitvoering van het project hebben allochtone sleutelfiguren en een vertegenwoordiger van de Kwaliteitskring ‘migranten’ een belangrijke rol. Het project is te kenmerken als actieonderzoek. Onder meer training van fysio- /oefentherapeuten voor hun taken, try-outs van concept-versies en een pilot van het GL- programma bij enkele groepen allochtone mannen (80-120 mannen) zijn in het project opgenomen. De pilotfase van het GL-programma levert kwantitatieve en kwalitatieve proces- en effectgegevens gegevens op, en gegevens over diversiteitskenmerken van de doelgroep mannen.

Kaders voor het verzamelen van gegevens voor de te ontwikkelen methodiek doelgroepparticipatie vormen de participatiefasen zoals onderscheiden door Ten Dam en de participatieniveaus van Pretty. Gegevens over het proces en de resultaten van doelgroepparticipatie worden in dit project nauwkeurig geregistreerd, inclusief diversiteitskenmerken van de participanten en kenmerken van de context, geordend naar vier aandachtsgebieden: I Individuele participatie aan gezonder leven, II Ontwikkeling van het GL-programma /praktijkonderbouwing, III De praktijk /uitvoering van het GL-programma, IV Het beleid van gezondheidsbevordering. Op basis van deze gegevens wordt de methodiek 'Doelgroepparticipatie' vorm gegeven.

 

* Verwachte resultaten zijn: a) een geprotocolleerd ‘Gezond Leven’ groepsprogramma voor allochtone mannen met resultaten vanuit de pilotfase; b) gegevens over de mate waarin (voorwaarden voor) borging zijn gerealiseerd; en c) een methodiek voor het realiseren van doelgroepparticipatie in gezondheidsbevordering voor een gedefinieerde doelgroep. Deze methodiek zal deel uitmaken van een door NIGZ samen te stellen 'toolkit Participatie'. Het project zal plaatsvinden van juni 2007 - mei 2009.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website