Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen jaren is er een toename te zien van het aanbod van preventief medisch onderzoek. Het is de wens van de overheid en zorgaanbieders om de burger te ondersteunen bij de keuze om wel of niet preventief medisch onderzoek te ondergaan. Deze ondersteuning wordt geboden met een richtlijn voor preventief medisch onderzoek die zowel bruikbaar is voor de zorgaanbieder als ook de burger.

In de periode maart 2011- maart 2013 is de Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek ontwikkeld door een werkgroep met 31 leden bestaande uit vertegenwoordigers van medische disciplines die preventief medisch onderzoek uitvoeren, vertegenwoordiging van de patiënten (NPCF) en commerciële aanbieders van preventief medisch onderzoek. De werkgroep werkte onder leiding van CBO en TÜV Rheinland Nederland. De werkgroep is zowel fysiek bij elkaar gekomen (3 maal) als ook via een webbased methode geconsulteerd over de inhoud van de richtlijn/ beoordelingsschema/ publiekshandleiding (8 maal). Deze webbased methode werd gebruikt om het proces van consensusvorming tussen de experts transparant en gestructureerd te laten verlopen.

Naast de Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek is ook een beoordelingsschema voor aanbieders van preventief medisch onderzoek ontwikkeld. Hiermee kan een aanbieder van preventief medisch onderzoek (laten) vaststellen of en in hoeverre hun dienstverlening op preventief medisch onderzoek aan de criteria voldoet. Voor burgers/cliënten is een handleiding ontwikkeld met keuze ondersteunende informatie om hen te helpen bij het maken van de best bij hen passende keuze.

De drie producten zijn aan het eind van de ontwikkelingsfase getest in het veld om de implementatie van de drie producten te bevorderen. De Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek en het van de richtlijn afgeleide beoordelingssysteem voor aanbieders van Preventief Medisch Onderzoek is door twee aanbieders van Preventief Medisch Onderzoek (Preventie Consult en Cystic Fribrosis dragerschaptest) getest op toepasbaarheid, eenduidigheid en bruikbaarheid. Voor het testen van de publiekshandleiding heeft één focusgroep plaatsgevonden met leden van vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, één focusgroep met burgers vanuit het panel van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en is de handleiding uitgedeeld aan en getest bij winkeliers van Kanaleneiland (winkelcentrum Utrecht).

Op 1 maart 2013 heeft de werkgroep de Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek vastgesteld. De Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek en haar producten zijn eind mei 2013 geautoriseerd door het federatie bestuur van de KNMG. De implementatie van de richtlijn wordt momenteel vormgegeven door het KNMG.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd.

Een Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek die sturing geeft op de volgende drie aspecten: 1:‘Doel en doeltreffendheid van het PMO, 2:‘Het PMO proces’ en het 3:‘Algemene kwaliteitsmanagement’ van de organisatie die PMO aanbiedt en/of uitvoert.

Daarnaast is een (afgeleid van de richtlijn) beoordelingssysteem voor aanbieders van preventief medisch onderzoek ontwikkeld en een publiekshandleiding die zich richt op iedereen die overweegt een preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De laatste jaren is er een toename te zien van het aanbod van allerlei preventief medisch onderzoek (PMO). Het is de wens van de overheid en zorgaanbieders om het ‘kaf van het koren’ te scheiden en de burger te ondersteunen bij de keuze om al dan niet een bepaald PMO te ondergaan. Deze ondersteuning zal geboden gaan worden in de vorm van a.een multidisciplinaire richtlijn voor de aanbieders en uitvoerders van PMO, b. een systematiek voor de beoordeling van de kwaliteit van het PMO-aanbod, die zowel voor de burger als voor de zorgaanbieders bruikbaar is en c. de opzet van een informatiesysteem dat burgers ondersteunt bij het maken van een keuze.

Voor het tot stand komen van de richtlijn en het beoordelingssysteem is inspraak en betrokkenheid van de vele betrokken organisaties gewenst. Hiervoor worden meerdere werkgroepbijeenkomsten georganiseerd en krijgen de betrokken experts toegang tot een digitale werkplaats waar alle concept-documenten zichtbaar zijn (Diliguide).

De richtlijn zal moeten aangeven aan welke eisen het aanbieden en uitvoeren van PMO zal moeten voldoen. De beoordelingssystematiek moet aangeven hoe men kan (laten) vaststellen in hoeverre een PMO aan de criteria voldoet. In 2 case studies zullen de concept richtlijn en beoordelingssystematiek worden getoetst op toepasbaarheid en eenduidigheid. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor nadere aanpassingen. Tot slot moet de richtlijn PMO en het beoordelingschema geautoriseerd worden en zal het eigenaarschap door het KNMG worden opgenomen. Het keuzeondersteunende informatiesysteem voor de burgers/cliënten zal inzicht moeten geven over de te hanteren citeria bij het maken van een passende keuze en in hoeverre bepaalde PMO´s aan de criteria voldoen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is gestart met het formeren van een werkgroep, waarin in totaal 32 betrokken verenigingen, organisaties en instanties deelnemen. Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met een tiental experts is een raamwerk van de richtlijn opgesteld met (hoofd)criteria. Het concept raamwerk is voorgelegd aan de werkgroep via Diliguide en daarnaast is eind november 2011 tijdens de eerste werkgroepbijeenkomst de inhoud van het raamwerk vastgesteld met zoveel mogelijk consensus. In de periode daarna is het raamwerk uitgewerkt tot een concept norm en checklist/ zelfevaluatieformulier. Alle ontwikkelde concept documenten worden in de komende periode getest op helderheid en toepasbaarheid door 2 aanbieders van sterk uiteenlopend preventief medisch onderzoek (PreventieConsult en CF dragerschap). De testfase is reeds gestart. Daarnaast worden de komende periode de criteria en bijbehorende verantwoording van de criteria vastgelegd in de vorm van een multidiscipinaire richtlijn.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als gevolg van de recente toename van het aanbod van preventief medisch onderzoek (PMO) en de wens van de overheid en zorgaanbieders om de burger te ondersteunen bij de keuze om wel of niet PMO te ondergaan is er behoefte aan een richtlijn voor PMO. In deze richtlijn worden criteria geformuleerd waaraan PMO moet voldoen.

Het project kent een uitsplitsing in deelprojecten. In eerste instantie wordt de projectorganisatie ingericht (inclusief begeleidingscommissie en multidisciplinaire expertgroep) en wordt afgestemd met de belangrijkste andere initiatieven, nationaal en internationaal, om krachten te bundelen en duplicering te vermijden. Na het definitief vaststellen van de afbakening van de reikwijdte van het begrip PMO, wordt de ontwikkeling van de Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO) als volgt ter hand genomen:

- ontwikkeling van een set criteria en indicatoren die betrekking heeft op de beoogde (risico’s op) aandoeningen, zowel genetische als niet-genetische aandoeningen.

- ontwikkeling van een set criteria en indicatoren die toegepast kan worden om de geschiktheid van (categorieën van) testmethodieken te beoordelen.

- ontwikkeling van een set van organisatorische randvoorwaardelijke criteria en indicatoren die gesteld kunnen worden aan het aanbieden van PMO, inclusief aspecten ten aanzien van informatie aan de burger/cliënt.

Bij de ontwikkeling van de richtlijn wordt de EBRO-methodiek gehanteerd en wordt voortgeborduurd op de resultaten van de voorstudie. Hierin werd met het veld vastgesteld dat twee sets van criteria zeer bruikbaar zijn voor het uitwerken van een generieke richtlijn voor PMO: de criteria die zijn opgesteld door het UK National Screening Committee en de criteria van Wilson en Jungner. Voor organisatie criteria kan gebruik gemaakt worden van hetgeen al voorhanden is in andere sectoren binnen en buiten de zorg. Wat betreft criteria voor informatievoorziening is in de voorstudie bepaald dat bij de op te stellen criteria uitgegaan wordt van de regels die gelden voor het ontwikkelen van goede keuze-informatie.

Om de inspraak en betrokkenheid van de vele betrokken organisaties te kunnen maximaliseren, wordt zeer efficiënt met de tijd van multidisciplinaire experts omgesprongen. Afgevaardigden nemen deel in de multidisciplinaire expertgroep die toegang krijgt tot de digitale werkplaats waar alle documenten zichtbaar zijn (Diliguide). Dit wordt gecombineerd met drie expertbijeenkomsten waarop een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de organisaties wordt uitgenodigd. Daarnaast krijgen de beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties de ontwikkelde (concept-)eindproducten voor commentaar en autorisatie voorgelegd.

 

Vervolgens wordt op basis van de MR-PMO een beoordelingsschema (standard of practice) voor aanbieders van PMO ontwikkeld, zodat men kan (laten) vaststellen of en in hoeverre hun PMO-dienstverlening aan de criteria voldoet, bestaande uit:

- Checklijsten op de diverse criteria, met het doel vast te stellen of de bijbehorende indicatoren aanwezig dan wel van toepassing zijn.

- Een meet- of scoresystematiek per criterium.

- Een normering, waarin in elk geval de minimale te behalen score op de verschillende criteria wordt aangegeven.

 

Na de vaststelling van de richtlijn en het beoordelingsschema, worden deze getoetst in twee casestudies op onder meer toepasbaarheid en eenduidigheid getest. De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt voor nadere aanpassingen aan de richtlijn en het beoordelingschema. Nu kan ook voor burgers/cliënten een goed leesbare handleiding ontwikkeld worden, waarin zij uitleg krijgen over hoe de keuze om wel of niet voor een PMO te kiezen afhangt van een aantal individuele overwegingen die voor elk persoon anders uit kunnen vallen. Om burgers/cliënten te helpen bij het maken van de best bij hen passende keuze, wordt in deze handleiding naast een algemene inleiding en uitleg over PMO aangevuld met keuzeondersteunende informatie. De handleiding wordt zodanig opgesteld dat het een opmaat kan zijn voor het functioneel ontwerp van een in te richten website.

 

Tot slot wordt de richtlijn en het beoordelingschema geautoriseerd en zal voor beide functies het eigenaarschap worden verkend en in overleg met de opdrachtgever nader worden ingevuld. Het is mogelijk dat de inhoud van de richtlijn en de beoordeling daarvan (de standard of practice) een andere vorm van eigenaarschap nodig hebben. Op basis hiervan wordt ook een overzicht van het implementatietraject en een bijbehorend stappenplan opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website