Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten van Ghanese en Afro-Surinaamse afkomst hebben vaker dan andere Nederlanders een te hoge bloeddruk. Ook is die hoge bloeddruk vaak moeilijker te behandelen. Deze patienten blijken zich beter aan hun behandeladviezen (medicijnen en leefstijladvies) te kunnen houden, wanneer zij daarin begeleiding krijgen van een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH) die daarin specifiek geschoold is.

 

Om te zorgen dat al deze patienten een zo effectief mogelijke behandeling krijgen is het dus nodig POH in deze techniek te scholen.

 

In dit project hebben we een leergang ontwikkeld voor POH. Deze leergang, van 2 dagdelen, hebben we daarna geimplementeerd en geevalueerd bij opleidingen voor POH op de hogescholen, in scholingsprogramma's voor ervaren POH en bij huisartsen (in opleiding). De evaluaties van de leergang waren positief. De deelnemers gaven aan dat toepassing van het geleerde in de praktijk vaak goed lukte, maar soms ook ingewikkeld was.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De projectgroep heeft een gedetailleerd draaiboek voor een leergang “cultuursensitieve hypertensievoorlichting (CSHV)” ontwikkeld, met een bijbehorende handleiding voor docenten en studenten.

 

De definitieve complete leergang bestaat uit 2 dagdelen van ieder 2 modules, ieder met een eigen thema. De leergang is onderverdeeld in 10 onderdelen. Al naar gelang de behoefte, beschikbare tijd en voorkennis van de deelnemers kan een onderwijsaanbieder er voor kiezen om alle onderdelen, of een selectie daarvan, in te zetten in eigen onderwijs.

 

Om zorg te dragen voor een bredere toegang tot het programma hebben we het programma aangeboden aan de verschillende opleidingen voor POH en huisartsen en afgesproken dat de organisatie Pharos, met specifieke kennis op dit terrein, het programma beheert.

 

Het programma is als pilot uitgevoerd in het post-academische onderwijsprogramma van de Inholland Academy, waar het positief ontvangen werd. Ook is het programma via de huisartsopleiding van het AMC aangeboden als onderwijsprogramma aan POH.

 

Ook in de basisopleiding voor POH van Hogeschool InHolland is het programma inmiddels 2 maal gegeven en staat het ook voor het komende jaar gepland. Met alle andere opleidingen voor POH zijn we in gesprek om het programma op te nemen in de opleiding. Ook in de opleiding tot huisarts worden delen van het programma opgenomen en voor andere opleidingen wordt het materiaal beschikbaar gesteld.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoge bloeddruk (HBD) is een belangrijke risicofactor voor invaliditeit en sterfte door hart-en vaatzieken. Door adequate behandeling met leefstijlinterventies en medicatie nemen deze risico’s af. Mensen van Afrikaanse origine hebben vaker HBD en bij behandeling minder vaak een goed ingestelde bloeddruk dan autochtone Nederlanders. Matige therapietrouw is een belangrijke reden voor suboptimale behandelresultaten. De NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement beschouwt voorlichting als het belangrijkste instrument om patiënten tot therapietrouw te bewegen. De aanbevolen voorlichtingsmethode differentieert echter niet naar etniciteit. In een voorafgaand project, Onder Hoge Druk (OHD) ontwikkelden wij een protocol voor cultuur sensitieve hypertensie voorlichting (CSHV). In een evaluatiestudie (cluster-gerandomiseerde trial) toonden wij aan dat er met CSHV betere behandelresultaten bereikt kunnen worden bij hypertensieve Afro-Surinaamse en Ghanese patiënten dan met de gebruikelijke zorg. Namelijk, een grotere verlaging van de bloeddruk (DBD) en betere therapietouw ten aanzien van leefstijladvies. In de huisartsenpraktijk zijn praktijkondersteuners (POH) en verpleegkundigen in toenemende mate verantwoordelijk voor hypertensievoorlichting. Om CSHV te kunnen aanbieden hebben zorgverleners specifieke kennis en vaardigheden nodig. In de opleiding voor POH wordt daar tot nu toe weinig of geen aandacht aan besteed. De ervaring uit OHD leert dat er bij POH’s en verpleegkundigen behoefte is aan een training in CSHV. In dit verspreidings en impelmentatieproject zal een leergang cultuur-sensitieve hypertensie voorlichting ontwikkeld worden om POH's en verpleegkundigen te trainen in het toepassen van CSHV. De leergang zal bestaan uit een handleiding voor docenten en voor cursisten. Om de leergang toegankelijk te maken voor deze doelgroepen zal samengewerkt worden met instellingen die de vooropleiding en nascholing verzorgen voor POH's en verpleegkundigen. Het project is geslaagd als de training opgenomen wordt in een aantal reguliere opleidings en bij- en nascholingstrajecten voor POH en eerstelijnsverpleegkundigen. Getrainde POH's en verpleegkundigen kunnen CSHV inzetten in hun eigen praktijk. Hiermee wordt een verdere stap gezet naar implementatie van cultuur sensitieve zorg.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste negen maanden van deze VIMP hebben wij, overeenkomstig het projectplan, de volgende activiteiten uitgevoerd:

 

1. Contacten gelegd met coördinatoren van (voor)opleidingen en bij- en nascholingscursussen voor praktijkondersteuners

2. Onder deze coördinatoren een inventarisatie gehouden over de vraag of er in de opleidingstrajecten aandacht is voor cultuur-sensitieve hypertensievoorlichting en, zo nee, of hier behoefte aan zou zijn.

3. Een handleiding voor een cursus cultuur-sensitieve hypertensievoorlichting ontwikkeld ten behoeve van studenten en docenten.

4. In samenwerking met de Hogeschool INHOLLAND een pilot cursus cultuur-sensitieve hypertensie voorlichting georganiseerd voor 13 afgestudeerde POH.

 

Deze aktiviteiten zijn stappen op weg naar de voorgenomen implementatie van de cursus CSHV.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoge bloeddruk (HBD) is een belangrijke risicofactor voor invaliditeit en sterfte door hart-en vaatzieken. Door adequate behandeling met leefstijlinterventies en medicatie nemen deze risico’s af. Mensen van Afrikaanse origine hebben vaker HBD en bij behandeling minder vaak een goed ingestelde bloeddruk dan autochtone Nederlanders. Matige therapietrouw is een belangrijke reden voor suboptimale behandelresultaten. De NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement beschouwt voorlichting als het belangrijkste instrument om patiënten tot therapietrouw te bewegen. De aanbevolen voorlichtingsmethode differentieert echter niet naar etniciteit. In het project OHDII ontwikkelden wij een protocol voor cultuur sensitieve hypertensie voorlichting (CSHV). Het project toonde aan dat er met CSHV betere behandelresultaten bereikt kunnen worden bij hypertensieve Afro-Surinaamse en Ghanese patiënten dan met de gebruikelijke zorg. Namelijk, een grotere verlaging van bloeddruk (DBD) en betere therapietouw ten aanzien van leefstijladvies. De resultaten van het onderzoek zullen op diverse manieren onder de aandacht gebracht worden van zorgverleners, o.a door het aanbieden van publicaties. In de eerstelijnsgezondheidszorg zijn praktijkondersteuners (POH) en verpleegkundigen in toenemende mate verantwoordelijk voor hypertensievoorlichting. Om CSHV te kunnen aanbieden hebben zorgverleners specifieke kennis en vaardigheden nodig. De ervaring uit de OHDII leert dat veel POH's en verpleegkundigen behoefte hebben aan een training in deze voorlichtingsmethode. Tot nu toe worden dergelijke trainingen nog nauwelijks aangeboden.

 

In dit project zal een leergang cultuur-sensitieve hypertensie voorlichting ontwikkeld worden om POH's en verpleegkundigen op te leiden in het toepassen van CSHV. De leergang zal bestaan uit een handleiding voor docenten en voor cursisten. Om de leergang toegankelijk te maken voor deze doelgroepen zal samengewerkt worden met instellingen die nascholing en onderwijs verzorgen voor POH's en verpleegkundigen. Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is dat de leergang of (onderdelen daarvan) opgenomen wordt in het reguliere nascholings- en onderwijsaanbod van deze organisaties. Getrainde POH's en verpleegkundigen kunnen CSHV inzetten in hun eigen praktijk. Hiermee wordt een verdere stap gezet naar implementatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website