Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van het project is voorkomen van sociaal isolement bij senioren. Daartoe is een internetcommunity voor ouderen opgezet, waardoor ouderen in staat worden gesteld hun sociale netwerk op peil te houden of juist aan te vullen. De community is een laagdrempelige voorziening: een virtuele plek op het Internet waar ouderen elkaar ontmoeten. Met de community willen we ouderen stimuleren en motiveren tot (fysieke) activiteiten, die het proces van vereenzaming voorkomen en/of ombuigen. Om dit te kunnen bereiken hebben NIGZ en SeniorWeb een partnership gevormd voor de uitvoering van dit project. In de verslagperiode hebben 20.773 senioren zich ingeschreven.

 

De eerste fase van het project was gericht op het uitwerken en ontwikkelen van het internetcommunity concept. De community is ontwikkeld op basis van de uitkomsten van:

1. literatuur over sociale contacten en eenzaamheid bij senioren

2. expertmeeting met intermediaire organisaties

3. interviews met de ouderen zelf.

4. onderzoek naar vergelijkbare community’s op het world wide web

5. Pretest door ouderen in 7 focusgroepen.

In het voorjaar van 2004 heeft SeniorWeb de site gebouwd op basis van het Functioneel ontwerp. In juli en augustus 2004 is de conceptversie van 50plusnet intensief getest.

 

De tweede fase stond in het teken van de lancering en de start van de pilot projecten voor de lokale inbedding van 50plusnet. In januari 2005 kon de site officieel online gaan en konden de eerste deelnemers via 50plusnet op zoek gaan naar iemand om mee op stap te gaan, te sporten, een hobby mee te delen, een club te starten of vriendschap te sluiten. Deelnemers geven aan wie ze zoeken en de computer zoekt naar een match. Op deze wijze kunnen ouderen zelf verantwoordelijk blijven, het heft in eigen hand nemen en zelf actief op zoek gaan naar nieuwe sociale contacten. Ouderen kunnen een individueel contact leggen via mail en chat of zich aansluiten bij een club. Het is een veilige manier van contact zoeken, omdat het privé e-mail adres niet bekend wordt gemaakt: iedere deelnemer heeft een eigen inlognaam en een mailbox bij 50plusnet. Een helpdesk is ingericht om de vragen van deelnemers te beantwoorden en alle profielen, foto’s en prikbord berichten worden continue door het NIGZ gescreend.

 

50plusnet.nl is weliswaar een landelijk project maar er wordt nauw samengewerkt met lokale organisaties. Ouderen die zich aanmelden bij 50plusnet doen dat d.m.v. het invullen van een profiel. Men kan de site gebruiken voor het leggen van lokale contacten. Men krijgt dan matches van deelnemers die in dezelfde stad, wijk of dorp wonen. 50plusnet is een landelijke community met lokale ingangen. Voor het NIGZ is de samenwerking van essentieel belang omdat de drempel voor deelname lager is als de site door een betrouwbare lokale organisatie wordt aangeboden. En uiteraard kunnen lokale organisaties veel beter signaleren wanneer er sprake is van eenzaamheid en dan 50plusnet onder de aandacht brengen.

 

De derde fase van het project is begin 2006 gestart. In deze fase heeft de nadruk gelegen op het onderzoek naar de implementatie en het gebruik en de continuering van 50plusnet na augustus 2006. NIGZ en SeniorWeb willen het project continueren en verkennen de mogelijkheden van financiering. Gezien het succes van 50plusnet zijn er voldoende kansen en mogelijkheden om beheer en onderhoud te financieren. Zo is in september 2006 een samenwerking aangegaan met Omroep MAX, waar men zich op MAXmeetingPOINT kan aanmelden voor 50plusnet.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Het eindresultaat ontwikkelfase is een landelijke op matching gerichte database die beschikbaar is via de website www.50plusnet.nl en www.Seniorweb.nl en daarnaast geïntegreerd is in de website van Omroep Max.

 

Landelijke strategie:

n de project periode hebben we veel free publicity kunnen genereren. De kosten bij inkopen van deze publiciteit is ruim 500.000 euro. Door sponsoring van KPN kon promotiemateriaal ( folders, kaarten, posters, stand) worden ontwikkeld. Op de 50plusbeurs 2005 was 50plusnet aanwezig met een grote stand. In 2006 is twee keer een ontmoetingsdag georganiseerd voor alle deelnemers van 50plusnet. De landelijke strategie was ook gericht op intermediairen. Op circa 15 congressen zijn workshops en presentaties verzorgd.(zie ook bijlage)

 

Lokale strategie:

Het eindresultaat is drie pilotprojecten met lokale/regionale organisaties die hulpbehoevende (op internet gebied) ouderen op een laagdrempelige manier begeleiden bij het invullen van het profiel en stimuleren contacten te leggen met andere deelnemers. Vanaf januari 2005 zijn drie lokale pilots gestart:

1. SWO Bergen op Zoom

2. KBO Brabant

3. Parnassia Den Haag i.s.m. CIPO, Welzijn en Dienstverlening (WeD), Stichting Welzijn Ouderen Leidschendam, Digitaal wonen Moerwijk, Stichting Welzijn Rijswijk, Welzijn Haagse Hout

 

Samenwerking houdt in, dat deelnemers uit het postcode gebied van een lokale organisatie geattendeerd worden op de lokale activiteiten.

Voor de lokale inbedding van www.50plusnet.nl in Den Haag en randgemeenten heeft Parnassia verschillende activiteiten gecoördineerd. In Den Haag is 50plusnet een onderdeel in de campagne “De kunst van het ouder worden” en vanuit het centraal informatiepunt Ouderen ( CIPO) worden ouderen geholpen bij het inschrijven. De lokale omroep en in de h-a-h bladen is regelmatig aandacht besteed aan 50plusnet. Bij de SWO Bergen op Zoom is elke week een inloopspreekuur waar senioren (zonder computer) zich kunnen aanmelden op 50plusnet. Een vrijwilliger is beschikbaar voor ondersteuning. Ook in de cursus “Voor de geraniums” krijgen de cursisten de mogelijkheid zich aan te melden op 50plusnet. Op een centrale locatie in het centrum van Bergen op Zoom is continue een computer beschikbaar voor het gebruik van 50plusnet. Voor de docenten van computercursussen is een handleiding gemaakt.

De KBO in Brabant heeft 50plusnet opgenomen in de campagne tegen eenzaamheid en in het “Maatjes achter de knoppen” project. Op de senioren-expo, in de krant van KBO-Brabant en op leden bijeenkomsten is regelmatig aandacht besteed aan 50plusnet.

 

Alle pilotorganisaties verspreiden promotie kaarten en posters en schrijven regelmatig in de huis-aan-huis bladen over 50plusnet om ouderen te attenderen. Elk kwartaal krijgen de pilotorganisaties een overzicht van deelnemers die zich hebben aangemeld op 50plusnet via hun promotieactiviteiten.

In september kreeg 50plusnet een prijs van de stichting Hora voor het meest succesvolle internetproject voor senioren. Met deze prijs zijn we een project gestart in Friesland. Bij de GGD en de thuiszorginstelling Friese Wouden zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor intermediaren in de regio en 50plusnet is opgenomen in de computercursussen. Naast de hierboven genoemde pilotprojecten is tijdens het project met tientallen andere lokale organisaties samengewerkt. In het onderzoeksrapport (zie bijlage) wordt verslag gedaan over de resultaten van deze samenwerking.

 

In de periode van januari 2005 t/m december 2006 hebben 20.773 50plussers zich ingeschreven en is 1,3 miljoen keer ingelogd op 50plusnet. Continue zijn er tussen de 70 en 100 deelnemers online en er wordt volop gechat en gemaild. In 24 maanden zijn 200.980 e-mails verstuurd. Ook het aantal chat gesprekken is hoog. In 2005 werden gemiddeld per dag 237 chat gesprekken gevoerd en in 2006 is dat aantal opgelopen tot gemiddeld 317 per dag. Deelnemers zijn gemiddeld 34 minuten online. De gemiddelde leeftijd ligt tussen 62-65 jaar. De deelnemers van 50plusnet komen uit alle lagen van de bevolking. En zijn o.a. werkzaam geweest als bakker, buschauffeur, architect, automonteur, huisvrouw, verkoopster en leerkracht. Van de deelnemers werkt 66% niet meer, 12% werkt vrijwillig en 22% heeft nog een baan.

Veel deelnemers nemen het initiatief om een club op te richten. De weduwe en weduwnaarsclub in Noord Brabant is met 104 deelnemers de grootste club. Op 50plusnet zijn 446 clubs in oprichting en 106 clubs zijn van de site verdwenen omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt De activiteiten variëren van wandelen, fietsen, koken en reizen tot discussiegroepen en vriendinnenclubs.

 

Gezien het grote aantal mails en chatgespreken kunnen we stellen dat 50plusnet zich heeft ontwikkeld tot een community waar volop interactie is tussen de deelnemers. De honderden clubs die zijn opgericht maken duidelijk dat men daadwerlelijk gericht is op een "live" ontmoeting.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling van het project is het opzetten van een internetcommunity voor ouderen, waardoor

ouderen in staat worden gesteld hun sociale netwerk op peil te houden of juist aan te vullen. De

community is een laagdrempelige voorziening: een virtuele plek op het internet waar ouderen elkaar

ontmoeten. Met de community willen we ouderen stimuleren en motiveren tot (fysieke) activiteiten,

die het proces van vereenzaming voorkomen en/of vertragen/ombuigen.

 

Om ouderen te leren werken met computers worden in het hele land cursussen gegeven. Circa 1.500

ambassadeurs van SeniorWeb, allen vrijwilligers, verzorgen opleidingen op maat voor senioren. Tot

op heden zijn alleen al door SeniorWeb 160.000 mensen in Nederland opgeleid.

 

De te ontwikkelen community schept een virtuele plek op internet waar ouderen elkaar ontmoeten.

De community is een database met persoonlijke profielen van ouderen. Ouderen kunnen in deze

database op bepaalde interessegebieden contact zoeken met anderen. Door deze on-line contacten

worden ouderen gestimuleerd tot off line contacten. Door de internetcommunity worden ouderen in

staat gesteld hun sociale netwerk op peil te houden of juist aan te vullen. Via deelname aan de

community willen we ouderen stimuleren en motiveren tot (fysieke) activiteiten, die in eerste

instantie het proces van vereenzaming vertragen en tevens de zefredzaamheid en een gezonde

leefstijl van ouderen bevorderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website