Projectomschrijving

Als kenniscentrum op het gebied van taalontwikkeling en onderwijs wilde het Expertisecentrum Nederlands vanuit het perspectief van geletterdheid de relatie tussen gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid onderzoeken. De focus lag daarbij op interventies. Vanuit dat perspectief hebben we twee onderzoekslijnen uitgezet. De huidige Nederlandse praktijk hebben we in kaart gebracht met een inventarisatieonderzoek. Gemeenten zijn bevraagd op hun beleid, er heeft deskresearch plaatsgevonden rond lesmaterialen en aanbieders – waaronder ROC’s – zijn bevraagd op hun ervaringen. Daarnaast hebben we (inter)nationale literatuur gezocht rond effectieve interventies voor laaggeletterden gericht op lezen en schrijven, al dan niet in combinatie met gezondheidsvaardigheden. Binnen de gemeenten blijkt er vooral aandacht te zijn voor het domein werk en veel minder voor gezondheidsvaardigheden. Het beschikbare materiaal besteedt wel aandacht aan gezondheid, maar lang niet altijd aan gezondheidsvaardigheden. Een volledige integratie van gezondheidsvaardigheden en geletterdheid in cursussen/onderwijs zien we zelden in het Nederlandse aanbod. Voor een verdere ontwikkeling daarvan kunnen we gebruik maken van goede voorbeelden en onderzoek uit met name Amerika.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website