Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit gerandomiseerde preventieonderzoek werd een grote onderzoeksgroep, afkomstig uit de algemene bevolking en bestaande uit Nederlandse basisschoolkinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar gevolgd. Dit onderzoek stelde ons in staat om de effectiviteit van de Taakspelinterventie en Gezonde school interventie op vroeg experimenteergedrag met middelen te onderzoeken, waaruit bleek dat blootstelling aan nicotine tijdens de zwangerschap een belangrijke factor was in het voorspellen van later rookgedrag. Tevens bleek dat de Taakspelinterventie een preventief effect heeft op verschillende gedragsuitkomsten, zoals ADHD, disruptief gedrag, fysiek en relationeel agressief gedrag.

Door te kijken welke factoren door de interventie werden beïnvloed, kon tevens inzicht verkregen worden in factoren die een rol speelden bij de ontwikkelingspaden van psychopathologie van jongens en meisjes.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Realisatie doelstelling en vraagstelling/taakstelling

Gedragsproblemen op jonge leeftijd vormen een risicofactor voor verslavingsproblematiek in de adolescentie. De risicofactoren t.a.v. genotmiddelengebruik komen sterk overeen met die van agressief gedrag: o.a. chaotische gezinsomstandigheden, ineffectieve opvoedingsstijlen, temperamentsproblemen en gedragsproblemen zoals hyperactiviteit en oppositioneel-opstandig gedrag. Recente Amerikaanse inzichten, samengevat in “Preventing drug use among children and adolescents – a research based guide” van het National Institute on Drug Abuse (1997) tonen dan ook aan dat programma’s ter preventie van genotmiddelengebruik effectiever zijn indien deze ingebed zijn en voorafgegaan worden door psychosociale preventieprogramma’s.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek was na te gaan of het effect van een interventie ter voorkoming van beginnend middelengebruik bij kinderen groter is indien aan deze interventie een psychosociale interventie voorafgaat. Onderzocht werd of de positieve effecten van Taakspel van invloed zijn op het experimenteren met genotmiddelen rondom de overgang van de basisschool naar de middelbare school. In de vroege adolescentie komen kinderen voor het eerst in aanraking met genotmiddelen en drugs, en zijn ze geneigd met deze middelen te gaan experimenteren. Om de centrale vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden werden in 1997 dertien scholen met in totaal 33 klassen (650 kinderen) benaderd. Scholen werden geïncludeerd in de studie indien zij minimaal twee parallelklassen groep 3 hadden. De klassen werden vervolgens random aan de interventie- (Taakspel) of controleconditie toegewezen. In groep 4 en 5 is het Taakspel in alle interventiegroepen gespeeld. Alle kinderen hebben vervolgens in groep 7 en 8 de Gezonde school-interventie aangeboden gekregen. Aldus ontstaan 2 interventiecondities: een cohort kinderen die beide interventies ondergaan, en een cohort kinderen die alleen de Gezonde School-interventie ondergaan. Dit design geeft de mogelijkheid om te onderzoeken of deze combinatie van interventies een sterker preventief effect heeft dan wanneer kinderen uitsluitend de Gezonde School interventie ontvangen. In het voorliggende design vinden 3 metingen plaats, te weten voor, direct na, en 1 jaar na de Gezonde School-interventie. Er is bij deze metingen gekozen voor een multi-informant benadering; ouders, leerkrachten, onafhankelijke observatoren, de kinderen zelf, en hun klasgenoten hebben gedurende deze follow-up vragen beantwoord op het gebied van o.a. disruptief probleemgedrag, beginnend genotmiddelengebruik, delinquentie, opvoedgedrag, schools functioneren, etc. Naast het beantwoorden van de centrale vraagstelling van dit onderzoek bood deze opzet tevens de unieke mogelijkheid om te kijken naar de lange-termijn effecten van het Taakspel op het verminderen van disruptief probleemgedrag, naar differentiele effecten van Taakspel voor kinderen die zijn blootgesteld aan prenataal rookgedrag van de moeder, naar risicofactoren van beginnend genotmiddelengebruik op jonge leeftijd, en naar de aetiologie en ontwikkeling van relationele agressie en slachtofferschap

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzocht wordt of het preventieve effect van De gezonde school en genotmiddelen, een school-gerichte interventie ter preventie van middelengebruik door kinderen en adolescenten, toeneemt indien de interventie wordt voorafgegaan door het Taakspel, een klasse-interventie ter voorkoming van aggressief gedrag en gedragsproblemen. Recente inzichten (NIDA, 1997) tonen aan dat interventies ter voorkoming van roken, alcohol en druggebruik ingebed dienen te zijn in sociale programma's die de binding met school versterken en het m.n. aggressieve en delinquente probleemgedrag van kinderen doen verminderen. Thans wordt de Taakspel-interventie reeds toegepast en onderzocht in een gerandomiseerde trial onder 650 7-9-jarige Rotterdamse kinderen. Introduktie van de Gezonde school-interventie bij al deze kinderen een tot twee jaar later geeft antwoord op de vraag of de preventieve effecten van de combinatie van interventies sterker zijn dan het effect van de Gezonde school-interventie alleen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website