Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen kunnen worden voorgelicht met tekstuele informatie, maar ook met auditieve informatie waarbij alleen een stem te horen is. Het doel van dit project was om een auditieve smarphone-applicatie te ontwikkelen die bij veel mensen de groente en fruitconsumptie kan stimuleren. Om de effecten van auditieve gezondheidsvoorlichting te onderzoeken is eerst een serie laboratoriumexperimenten gedaan. Zo is onderzocht waar mensen naar luisteren als ze een stem horen, of het nodig is om te noemen van wie de stem is en wat de effecten van achtergrond muziek zijn. Op grond van deze bevindingen werd een smartphone applicatie ontwikkeld om groente- en fruitconsumptie te stimuleren. De applicatie gaf “advies op maat”. In één versie van de applicatie werd de informatie auditief gegeven, in een andere tekstueel. Daarnaast omvatte de applicatie vaste onderdelen, zoals een lijst met recepten, voorlichting over soorten groente en fruit en de mogelijkheid om actieplannen te formuleren. Deelnemers werden gedurende zes maanden maandelijks uitgenodigd om in te loggen op de applicatie en het advies op maat te beluisteren of te lezen. In het onderzoek konden de deelnemers die de applicatie gebruikten worden vergeleken met deelnemers in een controlegroep, die geen informatie kregen. De resultaten na zes maanden laten zien dat de auditieve app tot een significant hogere fruitconsumptie leidde, hoger dan de tekstuele app en hoger dan mensen die geen informatie kregen. Als het gaat om groenteconsumptie bleek dat beide versies van de app tot een hogere groenteconsumptie leidden, maar alleen bij mensen die over het algemeen geen moeite hebben met het begrijpen van informatie over hun gezondheid. Het is de bedoeling om de app binnenkort toegankelijk te maken voor het algemene publiek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De verschillende studies in dit project leidden tot de volgende resultaten. In twee studies werd de perceptie van de betrouwbaarheid van de bron onderzocht. De resultaten laten zien dat de inschattingen die mensen maken van iemands stem- en persoonskenmerken, maar ook de formulering van de boodschap (positief of negatief) en de psychologische toestand van de luisteraar van belang zijn. In twee laboratoriumexperimenten werd onderzocht of de intonatie van de spreker van invloed was op de mate van overreding. De resultaten laten zien dat de hoogste intonatie bij mensen met een goede ervaren gezondheid tot minder overreding leidt. In een laboratoriumexperiment werd onderzocht of de introductie van de spreker als bv voedingswetenschapper of huisarts van invloed was op de mate van overreding. De resultaten laten zien dat het weinig uitmaakt of de bron wordt geïntroduceerd, hoewel het met computer-tailoring wel mogelijk is om bronnen aan luisteraars te matchen. In een laboratoriumexperiment werd onderzocht of achtergrondmuziek van invloed is op de overreding door auditieve informatie. De resultaten laten zien dat het gebruik van achtergrondmuziek bij auditieve overreding niet tot meer overreding leidt. In een internetexperiment werd onderzocht of het mogelijk is om auditieve informatie op maat te maken. De resultaten laten zien dat feedback tot de hoogste intentie leidde en dat bij mensen met een lage self-efficacy vooral personalisatie tot meer groente- en fruitconsumptie leidde. In een gerandomiseerd veldexperiment werd een complexe smartphone app getest die ook auditieve informatie gaf. De resultaten na zes maanden laten zien dat de auditieve app tot een significant hogere fruitconsumptie leidde, hoger dan de tekstuele app en hoger dan mensen die geen informatie kregen. Als het gaat om groenteconsumptie bleek dat beide versies van de app tot een hogere groenteconsumptie leidden, maar alleen bij mensen die over het algemeen geen moeite hebben met het begrijpen van informatie over hun gezondheid.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project gaat over auditieve overreding; het overreden van mensen via alleen spraak, in tegenstelling tot het overreden met behulp van visuele informatie (te lezen teksten of video). Bij auditieve overreding staat de bron sterker op de voorgrond en wordt de stem als informatie over de bron belangrijker. In dit project worden vier laboratoriumstudies gepland die verschillende aspecten van die stem bij overreding bestuderen, toegepast op het overreden tot een hogere groente en fruitconsumptie. Deze vier studies zullen als basis gebruikt worden om en internetapplicatie te ontwikkelen om mensen daadwerkelijk meer groente en fruit te laten eten. Deze applicatie zal worden getoetst in een veldstudie met een follow-up van 6 maanden. Studie 1 laat zien dat mensen inderdaad allerlei ideeën hebben over de bron van auditieve informatie: doordat de stem zo op de voorgrond staat concluderen mensen op grond van de stem over de betrouwbaarheid van de bron, wat soms van invloed is op de overreding. Ook blijkt dat een hoge intonatie in een auditieve overredende boodschap tot defensiviteit kan leiden, dus tot minder overreding. In studie 2 bleek dat het echt wat uit maakt of de bron van de informatie (te horen aan de stem) een student is of een voedingswetenschapper. Uit studie 3 kwam naar voren dat achtergrondmuziek een negatieve invloed had op de overreding; ook al was het iemands favoriete muziek, het leidde tot minder overreding. Door niet te voorziene omstandigheden was het niet mogelijk om studie 4 uit te voeren. De veldstudie waarin een interventie wordt ontwikkeld is nu in voorbereiding en zal de vorm krijgen van een app die “advies op maat” geeft, die voor Android zal worden aangeboden in de Google Play store. Deze app wordt in samenwerking met het voedingscentrum ontwikkeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Studie 1 laat zien dat mensen inderdaad allerlei ideeën hebben over de bron van auditieve informatie: doordat de stem zo op de voorgrond staat concluderen mensen op grond van de stem over de betrouwbaarheid van de bron. Het lijkt erop dat mensen ten eerste de stemkenmerken, zoals spreeksnelheid, gebruiken om te concluderen over de betrouwbaarheid van de bron. Ten tweede, op grond van die stemkenmerken, concluderen mensen over de betrouwbaarheid op grond van hun ideeën over persoon van wie de stem is: Mensen dichten de persoon bepaalde eigenschappen toe zoals enthousiasme en de mate waarin die ander gelijk is aan iemand zelf. Naast zelf-gegenereerde ideeën over de stem bleek ook de framing van de inhoudelijke boodschap van invloed: Bij een positieve framing werd de bron als meer betrouwbaar gezien, wat vervolgens leidde tot meer overreding. Ook blijkt dat een hoge intonatie in een auditieve overredende boodschap tot defensiviteit kan leiden, dus tot minder overreding. Door de hoge intonatie, met sterke wendingen in stemhoogte, wordt de informatie waarschijnlijk sterker overgebracht, wat tot een zelfbedreiging leidde, gezien het effect van een toegepaste zelf-affirmatieprocedure. In studie 2 bleek dat het echt wat uit maakt of de bron van de informatie (te horen aan de stem) een student is of een voedingswetenschapper. Maar dat hing af van hoe betrokken mensen waren bij het onderwerp: Als ze gezondheid het allerbelangrijkst in hun leven vonden, dan was de voedingswetenschapper meer overredend. Vonden ze gezondheid niet het allerbelangrijkst dan was de student overredender (in deze sample van studentproefpersonen). Er lijken bij hoge en lage betrokkenheid dus andere processesn te spelen. Uit studie 3 werd de invloed van achtergrondmuziek onderzocht. Er werden verschillende condities onderscheidden: 1 waarin iemands favoriete liedje als achtergrondmuziek werd gebruikt, 1 waarin iemands minst favoriete liedje als achtergrondmuziek werd gebruikt en 1 waarin er geen achtergrondmuziek was. Uit deze studie kwam naar voren dat achtergrondmuziek een negatieve invloed had op de overreding. Het lijkt erop dat het de overreding verstoort.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In health education, the visual mode is normally the dominant mode of information processing: Receivers read or watch the persuasive information that is provided on paper or on screen. A lot is known about how people process information through the visual mode and what the optimal strategies are to persuade receivers using the visual mode. However, besides through this visual mode, persuasive information can be processed through the auditory mode, presented through an auditory channel. In that case, the recipient listens to a voice that provides information, while no visual cues are available.

 

The problem is that in health education and persuasion, the auditory mode has hardly been studied and used practically. Especially against the background of the developments with regard to the increased availability and accessibility of auditory channels, this is a missed opportunity. That is, the more different channels are used to communicate health messages to people, the higher the chance that people find and use a channel that fits their preference.

 

New technological developments make the use of auditory persuasion (AP) easy and the reach very broad. That is, CD-Rom, DVD but more importantly MP3 are technological advances that are broadly disseminated in modern society and used by millions of people. MP3 technology is now included in easy portable MP3-players, car radios, at-home sounds systems and in as good as all mobile phones. Thus, the potential reach of MP3 as the channel for auditory information is enormous.

 

This project will gather basic and applied knowledge on the auditory mode in persuasive health education. One central feature of AP makes it fundamentally different from other types of persuasion: The peripheral cues it contains. As other types of persuasion, AP contains content information as well as peripheral cues that form a context of the content information. While the content information may not differ from the arguments and recommendations used in textual/written persuasion, the peripheral cues differ essentially. While in written persuasion font type, lay-out, pictures, colors, and other visual aspects are peripheral cues that can motivate people and influence their interpretation of the information that is provided, in the case of AP, the recipient has to rely primarily on auditory cues. That is, the voice of the messenger now is the most important peripheral cue. In addition, background music is also expected to be an influential peripheral cue. New psychological patterns may emerge when using the auditory mode only, because the powerful and often dominant visual mode is not activated.

 

New knowledge on the psychological processes involved in AP will be derived from the proposed experimental studies. Furthermore, the experiments will culminate in a web-based tailored AP system aimed at increasing fruit and vegetable consumption that can be applied in society immediately and at present the “Voedingscentrum” (the Netherlands Nutrition Center) is interested in studying the possible implementation of this AP system. In addition, this system can be regarded as a prototype for the development of tailored AP systems with regard to other topics, for example, smoking cessation, reduction of fat consumption and physical exercise. Lastly, the technology of tailored AP will be developed.

 

The project contains 5 experiments in five consecutive studies to explore and test different aspects of AP. The first four experiments are conducted among students in the controlled setting in the laboratory, the fifth experiment among the general audience in the field with a follow-up of 6 months. In study 1, an experiment will be conducted to test hypotheses about the persuasiveness of a set of voice characteristics; gender, speed and intonation. In study 2, it is tested whether mentioning the source of the AP (i.e., the owner of the voice) influences persuasiveness. The health professional and the lay-person will be tested as sources. In study 3, the effects of background music on persuasiveness of AP is tested. The effects of music on persuasion are expected to be mediated by mood and by the extent to which the listener identifies with the (type of) music. In study 4, the findings from the first three studies are integrated and it is tested whether tailoring of the AP increases persuasiveness. The three tailoring ingredients personalization, adaptation and feedback will be tested. Finally, the findings from all four earlier studies are integrated and the resulting tailored AP system will be tested in a field experiment with a 6-months follow-up, against a measurement-only and a control group. In all studies, the AP advocates fruit and vegetable consumption.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website