Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project beoogt de uitwisseling-, samenwerking- en implementatiekansen voor zorgboerderijen te vergroten en nieuwe kennis en concepten te ontwikkelen ten behoeve van het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van zorgboerderijen. Dat gebeurt door zowel op landelijke als regionale schaal te opereren en door betrokkenen op verschillende niveau’s met elkaar in contact te brengen. Het project wordt uitgevoerd door twee instituten die goed bekend zijn met de zorg- c.q. landbouwwereld (Trimbos-instituut en Plant Research International), in nauwe samenwerking met het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. Het project bouwt voort op bestaande overlegorganen en vergadercircuits. Er wordt met andere woorden niet iets nieuws opgezet; het gaat veel meer om het ondersteunen, begeleiden en aansturen van diverse initiatieven en om het bundelen van kennis.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

1. Opzetten van een landelijk netwerk om bestaande kennis over landbouw en zorg te bundelen, kennislacunes te signaleren, onderzoek initiëren. Leden van het netwerk zullen deelnemen aan werkgroepen die specifieke thema’s aanpakken (b.v. inbedding van zorgboerderij in reïntegratie-netwerk, bereiken van nieuwe doelgroepen).

2. Op regionaal niveau uitwisseling en netwerkvorming ondersteunen, door regionale en/of provinciale platforms te ondersteunen en te adviseren en door uitwisseling tussen de provincies te bevorderen.

3. Bevorderen van implementatie van bestaande en nieuwe kennis en concepten voor nieuwe vormen van zorgboerderijen. Hiertoe wordt aangesloten bij bestaande studiegroepen van zorgboeren; zorgboeren die onder begeleiding van LTO (land- en tuinbouw organisatie) ervaringen uitwisselen en elkaar stimuleren tot professionalisering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website