Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voorliggende projectbeschrijving bevat voorstellen voor het ontwikkelen van een aanbod en bijbehorende structuur voor de implementatie van de CBO-consensus richtlijn decubitus. Het NIGZ ontwikkelde dit plan op verzoek van de Landelijke Stuurgroep Decubitus (een vertegenwoordiging van deskundigen uit alle velden van de gezondheidszorg). Het project is een uitwerking van een van de vier hoofdlijnen die de Stuurgroep in haar actieplan benoemt voor het realiseren van een landelijk decubitusbeleid.

Het veld kan over voldoende onderbouwde kennis beschikken en er bestaan ook voldoende materialen om decubitus te voorkomen of te behandelen. Maar in de werkpraktijk van de individuele hulpverlener vindt onvoldoende toepassing plaats. Uit onderzoek blijkt dat zowel persoonlijke als contextuele factoren hierbij een rol spelen. Het NIGZ is met de Stuurgroep van mening dat implementatie van de richtlijn op instellings- en hulpverlenersniveau een extra impuls nodig heeft om te komen tot een toepassing van de richtlijn op landelijke schaal. Het daadwerkelijk ingevoerd krijgen van een nieuwe van een nieuwe werkwijze vereist een gerichte ondersteuning die is afgestemd op de knelpunten die de praktijk bij toepassing ondervindt.

Inspanningen om gebruik te bevorderen kunnen niet beperkt blijven tot het uitvoeren van enkele massamediale activiteiten. Het werkveld zal intensief en langdurig ondersteund moeten worden waarbij ruimte geboden wordt aan het op maar maken van de ondersteuning.

 

Het project Kwaliteit Decubitus Preventie beoogt in overleg met het werkveld een ondersteuningsaanbod en –structuur te ontwikkelen gericht op de implementatie van de CBO-richtlijn decubitus bij verpleegkundigen en verzorgenden in thuiszorg en ziekenhuizen. Dit zal gebeuren door het uitvoeren van activiteiten op verschillende invoeringsniveaus. Het realiseren van een verandering in het handelen van de individuele hulpverlener vereist een dieptestrategie. Zwaartepunt in deze strategie ligt bij het bieden van praktische ondersteuning op de werkvloer door het inzetten van decubitusconsulenten. Deze consulenten worden voor dit doel getraind en krijgen coaching bij het uitvoeren van activiteiten gericht op implementatie van de CBO-richtlijn op instellingsniveau. Naast het uitvoeren van activiteiten binnen een instelling zal de decubitusconsulent een rol spelen in het stimuleren van samenwerking tussen zorginstellingen onderling met betrekking tot decubitusbeleid. Met deze opzet kan gedurende het project een deel van het veld bediend worden. Namelijk die instellingen, die bereid zijn te investeren in gerichte implementatie en hieraan een actieve bijdrage willen leveren. Gegeven de intensiteit van de begeleiding die geboden wordt en gelet op de duur van het implementatieproces zal het aantal instellingen dat deelneemt aan het project beperkt moeten blijven. Onderzoek zal inzicht geven in de succesfactoren van de gekozen aanpak. Bij gebleken succes wordt het aanbod landelijk uitgezet en kunnen ook andere instellingen en hulpverleners bereikt worden.

Naast deze dieptestrategie wordt tevens een breedtestrategie toegepast. Gedurende de gehele looptijd van het project worden op landelijke schaal activiteiten uitgevoerd gericht op verspreiding van informatie en materialen onder instellingen die niet deel nemen aan het project. Door op deze wijze andere instellingen te betrekken bij het proces wordt gewerkt aan verdere landelijke implementatie van de richtlijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website