Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland krijgen alle meisjes, in het jaar dat ze 13 jaar worden, een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie als bescherming tegen het Humaan Papillomavirus (HPV), het virus dat o.a. baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Eerder onderzoek wees uit dat moeders een belangrijke rol spelen bij de beslissing over de HPV-vaccinatie van hun dochter; zij hebben vragen over de werkzaamheid, veiligheid en bijwerkingen van de HPV-vaccinatie, en hebben behoefte aan meer persoonlijk advies in aanvulling op de reguliere voorlichting (brochure en website). Daarom is er een online interventie ontwikkeld: dit is een website met virtuele assistenten waarop moeders persoonlijk en interactief worden begeleid bij het maken van een keuze over de HPV-vaccinatie van hun dochter (ZonMw Dossiernr: 200330007). Het doel van de interventie was om een geïnformeerde keuze over de HPV-vaccinatie onder moeders te bevorderen en om de HPV-vaccinatiegraad onder meisjes te vergroten. Uit het veldexperiment blijkt dat deze interventie effectiever is dan de reguliere voorlichting over HPV in Nederland: moeders twijfelen door deze aanpak minder, maken een beter geïnformeerde keuze, en zijn eerder bereid hun dochter te vaccineren tegen HPV. Moeders die meer onderdelen van de interventie bezoeken, laten hun dochter daadwerkelijk eerder vaccineren tegen HPV.

 

Dit project richtte zich op de: 1) verspreiding van de resultaten van het onderzoeksproject, en 2) inbedding (implementatie) van de interventie in de reguliere nationale communicatie over de HPV-vaccinatie.

 

Activiteit 1 (verspreiding resultaten): a) Er zijn 3 publicaties en een proefschrift verschenen, en het vierde manuscript is in afronding. Het proefschrift heeft de Public Health prijs van het Nederlands Congres Volksgezondheid en Zorg 2019 ontvangen; b) er zijn 6 presentaties gehouden op (inter)nationale congressen/symposia/bijeenkomsten; c) de landelijke implementatie (1 okt 2019; www.hpvkeuzehulp.nl) ging gepaard met veel PR (via een factsheet, interviews, kamerbrief d.d. 23 september 2019, twitter, nieuwsberichten op websites van diverse stakeholders).

 

Activiteit 2 (landelijke implementatie): RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de interventie overgenomen van TNO en vanaf 1 oktober 2019 opgenomen in de nationale communicatie. Daarnaast zijn intermediaire gebruikers (jeugdprofessionals) en eindgebruikers (ouders van 12-jarige meisjes) op de hoogte gebracht van deze interventie via nieuwberichten op bestaande kanalen van het RIVM. Voor het voortgezet onderwijs is er een lesprogramma ‘leren over vaccineren’ beschikbaar gemaakt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project richtte zich op: 1) verspreiding van de resultaten van het onderzoeksproject, en 2) inbedding (implementatie) van de online advies-op-maat interventie in de reguliere communicatie over de HPV-vaccinatie.

 

Activiteit 1 (verspreiding resultaten) vond plaats voor stakeholders in beleid, praktijk en onderzoek via publicaties in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften, presentaties op (inter)nationale congressen en PR via nieuwsberichten en een factsheet. Naast de in 2017 verschenen publicaties (één over de effectevaluatie en één longitudinale determinantenstudie) zijn er 3 publicaties verschenen vanaf 2018: 1) systematische ontwikkeling interventie, 2) communicatie over risico’s t.a.v. de HPV-vaccinatie, en 3) een compilatieartikel van het proefschrift. Daarnaast is een proefschrift verschenen; dit heeft de Public Health proefschriftprijs 2019 ontvangen van het Nederlands Congres Volksgezondheid en Zorg. Een manuscript over de dosis-respons relatie van de interventie is opnieuw ingediend bij JMIR (minor revisions). Er zijn zes presentaties gehouden op (inter)nationale congressen. Ten tijde van de landelijke implementatie (1 okt 2019; www.hpvkeuzehulp.nl) is een factsheet verschenen, zijn twee interviews gehouden (Trouw en Topic Gynaecologie), is de interventie genoemd in de kamerbrief als strategie voor de uitbreiding HPV-vaccinatie (23 september 2019), en is de interventie onder de aandacht gebracht bij intermediairs (jeugdprofessionals) en eindgebruikers (ouders van 12-jarige meisjes) door middel van PR via diverse nieuwsbrieven en websites van stakeholders (RIVM, Zorgonderzoek Nederland en Medische Wetenschappen (ZonMw), TNO, KWF Kankerbestrijding, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Wetenschappelijke vereniging voor jeugdartsen (AJN), diverse regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en Centra voor Jeugd en Gezin).

 

Activiteit 2 (landelijke implementatie) richtte zich op: a) RIVM, zij hebben de interventie vanaf 1 oktober 2019 opgenomen in de nationale communicatie (link via de website van het Rijksvaccinatieprogramma voor ouders en professionals), en b) intermediaire gebruikers (jeugdprofessionals) en eindgebruikers (ouders van 12-jarige meisjes); zij zijn op de hoogte gebracht van de interventie via een persbericht en een verwijzing naar de interventie op diverse pagina’s van de website van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit persbericht is door verschillende kanalen voor jeugdprofessionals overgenomen (o.a., website van AJN, GGD’s en CJG’s). Gebruikscijfers van de website laten zien dat in totaal 5.711 bezoekers de website hebben bezocht, waarvan het merendeel in oktober 2019 (2.511 bezoekers). Dit is een klein aandeel (6%) van het daadwerkelijk aantal meisjes dat jaarlijks wordt uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie (ongeveer 100.000 per jaar). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de HPV-vaccinatie vanaf 2020 weinig aandacht heeft gehad vanwege de gevolgen van de corona pandemie (zowel de reguliere uitnodigingen als de geplande PR voor de HPVkeuzehulp werden stilgelegd), en dat de interventie minder geschikt is voor smartphone gebruikers. Voor het voortgezet onderwijs (VMBO en HAVO/VWO) is er een lesprogramma ‘leren over vaccineren’ ontwikkeld. Deze is beschikbaar via de website van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI; www.nibi.nl/pagina/leren-over-vaccineren), een beroepsvereniging voor meer dan 5.500 docenten biologie. Daarnaast zijn leerkrachten op de hoogte gebracht van het lesprogramma via de informatiestand van het RIVM op conferenties van het NIBI (2019 en 2020).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project richt zich op de verspreiding en implementatie van een Web-based getailorde interventie over de HPV-vaccinatie. Dit is een website met virtuele assistenten waarop moeders persoonlijk en interactief worden begeleid bij het maken van een keuze over de HPV-vaccinatie van hun dochter (ZonMw Dossiernr: 200330007). Uit het veldexperiment bleek dat deze interventie effectiever is dan de reguliere voorlichting in Nederland: moeders maken door deze aanpak een beter geïnformeerde keuze en zijn eerder bereid hun dochter te vaccineren tegen HPV.

 

In dit project zijn twee type activiteiten gepland: 1) verspreiding van de resultaten van het onderzoek, en 2) inbedding (implementatie) van de interventie in de reguliere nationale communicatie over de HPV-vaccinatie.

 

De verspreiding van de resultaten van het onderzoek (activiteit 1) naar stakeholders in beleid, praktijk en onderzoek via publicaties in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften, presentaties op (inter)nationale congressen en PR via nieuwsberichten en een factsheet, is grotendeels gerealiseerd. Er zijn in 2018 en 2019 een aantal publicaties verschenen; deze zijn gebundeld in een proefschrift van Mirjam Pot (promovendus TNO en Universiteit Maastricht), verschenen in september 2018. Een laatste manuscript over de dosis-respons relatie van de Web-based getailorde interventie over de HPV-vaccinatie is in afronding. Daarnaast zijn er in 2018 en 2019 een aantal presentaties gehouden op (inter)nationale congressen.

 

De implementatie van de interventie in de reguliere communicatie (activiteit 2) richt zich op RIVM, zodat zij de interventie vanaf 2019 kunnen integreren in de nationale communicatie, en op intermediaire gebruikers (jeugdprofessionals, leerkrachten) en eindgebruikers (ouders van 12-jarige meisjes) zodat zij kennis nemen van deze interventie. RIVM legt momenteel de laatste hand aan de aanpassing van de interventie. Deze zal voor de zomer worden afgerond, en vanaf september 2019 worden ingebed in de reguliere communicatie. Vanaf dan zullen eindgebruikers en intermediaire gebruikers worden geïnformeerd via de door RIVM gebruikte kanalen en nieuwsbrieven. Voor leerkrachten biologie van het VO is er een lesprogramma ‘leren over vaccineren’ ontwikkeld. Deze is beschikbaar via de website van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI; www.nibi.nl/pagina/leren-over-vaccineren).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project richt zich op de verspreiding en implementatie van een Web-based getailorde interventie over de HPV-vaccinatie door middel van: 1) verspreiding van de resultaten van het onderzoek, en 2) inbedding (implementatie) van de interventie in de reguliere communicatie over de HPV-vaccinatie.

 

Activiteit 1 (De verspreiding van de resultaten van het onderzoek) vindt plaats naar stakeholders in beleid, praktijk en onderzoek via publicaties in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften, presentaties op (inter)nationale congressen en PR via nieuwsberichten en een factsheet. Deze doelstelling is grotendeels gerealiseerd. Bovenop de eerder verschenen publicaties (één over de effectevaluatie en één longitudinale determinantenstudie) zijn er in 2018 en 2019 twee publicaties verschenen: één over de systematische ontwikkeling van de Web-based getailorde interventie over de HPV-vaccinatie, en één over op welke wijze je ouders het beste kunt informeren over risico’s ten aanzien van de HPV-vaccinatie (statistiek of een persoonlijk verhaal). De publicaties zijn gebundeld in een proefschrift van Mirjam Pot (verbonden aan TNO en de Universiteit Maastricht), dat is verschenen in september 2018. Haar proefschrift heeft de Public Health proefschriftprijs 2018 gewonnen van het Nederlands Congres Volksgezondheid en Zorg. Daarnaast is er een manuscript geaccepteerd over het promotie onderzoek van Mirjam Pot voor het JGZ Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg. Er is een laatste manuscript (over de dosis-respons relatie van de Web-based getailorde interventie over de HPV-vaccinatie) in afronding. Daarnaast zijn er in 2018 en 2019 een aantal presentaties gehouden op (inter)nationale congressen voor vertegenwoordigers van onderzoek (Conference of the Centre for Behavior Change 2018; Conference of the Association for Researchers in Psychology and Health 2019), onderzoek en beleid (ZonMw projectleidersbijeenkomst Deelprogramma Vroege Opsporing) en onderzoek, beleid en praktijk (Nederlands Congres Volksgezondheid en Zorg, 2019). Als de interventie daadwerkelijk wordt ingebed in de nationale communicatie (najaar 2019), zal dit gepaard gaan met PR via nieuwsberichten en een factsheet met uitleg van de interventie en resultaten. Daarnaast is de interventie onder de aandacht gebracht bij het Ministerie van VWS; deze heeft in 2019 een vaccinatie alliantie opgericht om het vaccinatiebeleid meer strategisch vorm te geven. TNO en RIVM participeren in deze alliantie.

 

Activiteit 2 (De implementatie van de interventie in de reguliere communicatie) richt zich op RIVM, zodat zij de interventie vanaf 2019 kunnen integreren in de nationale communicatie, en op intermediaire gebruikers (jeugdprofessionals, leerkrachten) en eindgebruikers (ouders van 12-jarige meisjes) zodat zij kennis nemen deze interventie. RIVM legt momenteel de laatste hand aan de aanpassing van de interventie. Deze zal voor de zomer worden afgerond, en vanaf september 2019 worden ingebed in de reguliere communicatie. Vanaf dan zullen eindgebruikers en intermediaire gebruikers worden geïnformeerd via de door RIVM gebruikte kanalen en nieuwsbrieven. Het gaat dan om een verwijzing naar de interventie in de oproepbrief voor meisjes en hun ouders, en een uitleg en link naar de interventie op de website van het RIVM over de HPV vaccinatie voor ouders én professionals, en PR van de interventie onder ouders en professionals. Voor leerkrachten biologie van het VO (VMBO en HAVO/VWO) is er een lesprogramma ‘leren over vaccineren’ ontwikkeld. Deze is inmiddels beschikbaar via de website van het Nederlands Instituut voor Biologie (https://www.nibi.nl/pagina/leren-over-vaccineren), een beroepsvereniging voor meer den 5500 docenten biologie. Daarnaast zullen leerkrachten van dit lesprogramma op de hoogte worden gebracht via de conferenties van het NIBI in 2019 en 2020. RIVM is hoofdsponsor van deze conferentie en organiseert workshops, lezingen en heeft een informatiestand waar het lesprogramma onderdeel van zal zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP-aanvraag betreft een vervolg op een 4-jarige effectiviteitsstudie en richt zich op kennisdissemintaie en implementatie van de resultaten van de daarin beproefde innovatieve wijze van het bevorderen van de vaccinatiebereidheid van moeders waarvan hun dochter wordt opgeroepen voor de HPV-vaccinatie.

 

De interventie betreft een web-based voorlichtingskundige interventie die moeders op een hoogstpersoonlijke en interactieve wijze begeleidt bij het nemen van de beslissing over de HPV-vaccinatie van hun dochter ("Interactive web-based tailored education promoting the acceptability of HPV-vaccination among mothers of invited girls"; Dossiernr.: 200330007). Uit het grootschalig veldexperiment (RCT)bleek dat met deze innovatieve aanpak significant betere resultaten behaald werden dan met de reguliere voorlichting zoals tot dusver in Nederland toegepast. De activiteiten op gebied van kennisdisseminatie richten zich op stakeholders in beleid, praktijk en onderzoek. De implemnatieactiviteiten richten zich deels op RIVM, opdat zij het programma vanaf 2018 kunnen integreren in hun landelijke strategie, en op intermediaire gebruikers (JGZ-medewerkers, leerkrachten) en eindgebruikkers (ouders van kinderen) opdat zij kennis nemen deze nieuwe vorm van voorlichting over de HPV-vaccinatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website