Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Joint Action for ECHIM is de vierde projectfase van het European Community Health Indicators (ECHI) and Monitoring (M) initiatief, dat eind jaren negentig door de Europese Commissie in gang is gezet. De belangrijkste uitkomst van dit initiatief is een samen met de EU lidstaten ontwikkelde Europese core set van volksgezondheidsindicatoren: de ECHI shortlist. Tijdens de Joint Action zijn deze indicatoren verder ontwikkeld en in gebruik genomen in een groot aantal lidstaten. Het RIVM was één van de projectpartners binnen de Joint Action, en verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en documenteren van de ECHI indicatoren. Daarnaast was het RIVM verantwoordelijk voor het in gebruik nemen (implementeren) van de ECHI indicatoren in Nederland. De taken die betrekking hadden op de ontwikkeling en documentatie van de indicatoren zijn volgens planning afgerond. Onder andere is er een nieuwe versie van de ECHI shortlist vastgesteld (2012 versie, laatste versie was uit 2008), en zijn de definities van een groot aantal indicatoren verder verfijnd en vastgelegd, dit alles in nauw overleg met internationale experts en de lidstaten. Samen met VWS en het CBS is er gewerkt aan de implementatie van de ECHI indicatoren in Nederland. Onder andere heeft het CBS verbeterde nationale schattingen gemaakt voor een aantal ECHI indicatoren, en zijn er data aangeleverd voor de ECHIM pilot data collection. Deze focuste op ECHI indicatoren die nog niet in reguliere internationale dataleveranties zijn opgenomen. De status van implementatie in de andere EU lidstaten aan het eind van de Joint Action is erg wisselend. Belangrijke redenen voor deze verschillen zijn (gebrek aan) politieke steun, (gebrek aan) middelen en (het ontbreken van) goede contactpersonen in een land. Een belangrijk middel om de implementatie te bewerkstelligen is het integreren van de ECHI indicatoren met het nationale public health monitoring and reporting system. Tot op heden is dit gebeurd in Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Litouwen, Nederland, Spanje en Noorwegen. Plannen om dit op korte termijn te doen zijn er in Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Italië en Letland. De Europese Commissie is van plan om eind 2012 een externe evaluatie van het volledige ECHI initiatief te laten uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie bepaalt zij of en hoe het initiatief vervolgd moet worden op EU niveau.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten met betrekking tot de taken van het RIVM binnen het project:

• Sterk verbeterde en verder uitgebreide documentatie voor de indicatoren in de ECHI shortlist, bestaande uit Documentation Sheets (voor alle 88 indicatoren), Operational indicators (voor ongeveer 75 indicatoren) en Remarks on comparability (voor 43 indicatoren)

• Publicatie van deze documentatie op de project-website www.healthindicators.eu (gedurende de looptijd van het project)

• Een nieuwe procedure voor het updaten van de ECHI shortlist

• Een nieuwe versie (2012) van de ECHI shortlist

• Diverse adviezen aan de Commissie met betrekking tot de HEIDI data tool en de HEIDI wiki

 

Resultaten met betrekking tot de taken van de andere partners binnen het project:

• ECHIM pilot data collection (2010/2011): 25 van de in totaal 34 benaderde landen hebben (een deel van) de gevraagde gegevens aangeleverd. De pilot focuste op indicatoren waarvoor nog geen data worden verzameld via reguliere internationale dataverzamelingen. Kwaliteit van de (meta)data was wisselend. Voor 20 indicatoren zijn uitgebreide zogeheten Indicator Data Sheets gemaakt, die grafieken, beschrijvingen en achtergrondinformatie van/bij de pilot data tonen volgens een vaste structuur. De pilot data zijn aangeleverd aan de Commissie zodat ze in de HEIDI data tool gepresenteerd kunnen worden, maar tot op heden is dat niet gebeurd.

• Implementatie in de lidstaten: de status van implementatie in de verschillende lidstaten en EFTA-landen aan het eind van de Joint Action is erg wisselend. Een belangrijk middel om de implementatie te bewerkstelligen is het integreren van de ECHI indicatoren met het nationale public health monitoring and reporting system. Tot op heden is dit gebeurd in Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Litouwen, Nederland, Spanje en Noorwegen. Plannen om dit op korte termijn te doen zijn er in Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Italië en Letland.

• Disseminatie: in 2009, 2010 en 2011 zijn er goedbezochte workshops over (ontwikkelingen bij) ECHI georganiseerd tijdens de jaarlijkse European Public Health Conferences (voorheen EUPHA conferences). Ook is er een artikel gepubliceerd in Eurohealth (WHO observatory) en is er een artikel ingediend bij een internationaal peer reviewed tijdschrift (under review). Alle projectuitkomsten zullen gedetailleerd beschreven worden in drie final reports die naar verwachting in de loop van september 2012 gepubliceerd zullen worden.

 

Resultaten met betrekking tot de implementatie van de ECHI indicatoren in Nederland:

• Presentatie van de ECHI shortlist indicatoren in internationale vergelijkingen in het Nationaal Kompas Volksgezondheid (www.nationaalkompas.nl)

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de Joint Action for ECHIM heeft het RIVM taken die betrekking hebben op het verder ontwikkelen en documenteren van de ECHI indicator definities, en op het ontwikkelen van online informatie over de ECHI indicatoren. Daarnaast is het RIVM verantwoordelijk voor het in gebruik nemen (implementeren) van de ECHI indicatoren in Nederland. In 2010 verliepen de activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen en documenteren van de ECHI indicatoren naar tevredenheid en volgens planning. De projectpartners hebben in 2009 de werkwijze voor het maken van de online informatie moeten aanpassen, omdat de Europese Commissie tools heeft ontwikkeld om deze informatie op haar eigen website te publiceren, terwijl dit in de oorspronkelijk Grant Agreement niet voorzien was. In 2010 zijn de projectmiddelen voor deze specifieke taak ingezet om de Commissie hierbij te ondersteunen. In tegenstelling tot de situatie beschreven in het vorige voortgangsverslag, heeft de Commissie inmiddels aangegeven toch een (inhoudelijke) aanpassing van de Grant Agreement te willen om de veranderingen met betrekking tot het maken van de online informatie vast te leggen. Deze contractaanpassing is momenteel in behandeling bij de administrateurs van de Europese Commissie. De implementatie van de ECHI indicatoren in Nederland is dit jaar voortvarend van start gegaan met twee bijeenkomsten van de ECHI Implementatie Adviesgroep en de publicatie van (informatie over) de ECHI indicatoren in het Nationaal Kompas Volksgezondheid en zorggegevens.nl. De ECHIM projectpartners zijn met de Europese Commissie in gesprek over de toekomst van het ECHI systeem na afloop van het huidige project. Momenteel is nog niet duidelijk hoe de Commissie voortzetting van de werkzaamheden zal garanderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2010 waren de belangrijkste resultaten voor de drie hoofdtaken van het RIVM binnen de Joint Action for ECHIM:

1) Ontwikkelen en documenteren indicatoren:

- Voor 63 van de 64 indicatoren in de zogeheten implementatiesectie van de ECHI shortlist, d.w.z. de indicatoren die nu in de EU lidstaten in gebruik genomen kunnen worden, is een ‘documentation sheet’ geproduceerd. Deze sheets zijn gepubliceerd op de website www.healthindicators.eu.

- Er is een procedure ontwikkeld voor het herzien van de ECHI shortlist, die moet leiden tot een nieuwe versie van de shortlist in 2011.

2) Online indicator informatie:

- Er is twee maal uitgebreid schriftelijk commentaar gegegeven op de health indicators data presentatie-tool van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft aan de hand van dit commentaar een verbeterde versie van de tool ontwikkeld en op haar website gepubliceerd.

- Er is een aantal zogeheten ‘comparability sheets’ gemaakt in het kader van een pilot. Deze sheets beschrijven de (problemen met de) vergelijkbaarheid van de data voor de ECHI indicatoren. Het is de bedoeling dat ze beschikbaar gemaakt worden in de data presentatie-tool van de Europese Commissie.

3) In gebruik nemen ECHI indicatoren in Nederland:

- De ECHI Implementatie Adviesgroep, bestaande uit VWS, CBS en RIVM, is in 2010 twee maal bij elkaar gekomen.

- De ECHI indicatoren zijn geïntegreerd in het Nationaal Kompas Volksgezondheid (http://www.nationaalkompas.nl/thema-s/internationale-vergelijkingen/european-community-health-indicators-echi/) en er is informatie over ECHI gepubliceerd in www.zorggegevens.nl, inclusief de eerste nieuwsbrief over ECHI in Nederland.

Daarnaast heeft het RIVM het initiatief genomen voor het organiseren van een workshop tijdens de EUPHA conferentie in november 2010, en het schrijven van een artikel dat geaccepteerd is voor publicatie door EuroHealth (tijdschrift van de WHO Obervatory on Health Systems).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

This application concerns a request for partial co-funding for the Joint Action for ECHIM, for which a proposal was submitted in the DG SANCO call 2008, and selected for funding. The Joint Action is a new financing mechanism, which was introduced with the new EU Action Programme for Health (2008-2013).In a Joint Action the Member States together with the European Commission work on realizing one ore more of the objectives of the EU Health Strategy. In contrast to normal project proposals, more input from the Member States is expected in a Joint Action and hence the level of co-funding is lower (50%, exceptionally 70% for Joint Actions versus 60%, exceptionally 80% for normal projects). In the Joint Action for ECHIM, a core group of 6 countries has taken the lead through their public health institutes (amongst which RIVM). A majority of the 27 EU Member States is cooperating in the Joint Action for ECHIM.

 

The Joint Action for ECHIM builds on a decade of developmental work. As of 1998, the European Commission has called for and funded projects which aimed to develop a list of public health indicators for implementation at European level. In successive order these have been the ECHI-1 (European Community Health Indicators) project (1), the ECHI-2 project (2) and the ECHIM project (3). RIVM has been the lead partner of the ECHI-1 and -2 projects, and was associated partner in the ECHIM project. The main outcome of these projects has been the so-called ECHI shortlist; a list of 88 indicators, together with accompanying metadata (definitions, calculation methods, preferred data sources etc.). This shortlist is at the core of European Union public health monitoring policy. For that reason the Commission in the 2008 call for proposals called for a Joint Action for the implementation of the ECHI shortlist in all EU Member States.

 

The general objective of the Joint Action for ECHIM is threefold:

1. Improving, documenting and maintaining the ECHI indicators

2. Implementing the ECHI indicators in all Member States

3. Maintaining a network of national health indicator experts for ECHI indicators and their collection

The Joint Action for ECHIM will help to create and maintain a sustainable health monitoring system in Europe by collecting comparable health data and information. The focus will be on the ECHI shortlist. The work will be carried out in close collaboration with Member States, the European Commission, Eurostat, WHO, OECD and the other international organizations in order to implement the EU Health Strategy.

 

The main target group for the indicator information that will be made available through the Joint Action are policy makers, both at supranational and national level. Secondly, the indicator information will be useful for public health experts, including university teachers. Next to that, one of the priorities of the Commission is to provide the citizen with comprehensive and reliable information. A fourth target group for the ECHI indicator information will be the media.

 

The Joint Action will result in a solid international benchmark, enabling Dutch policy makers and public health experts to assess, at a regular basis, the performance of Dutch prevention policies as compared to the other EU Member States. As an example, see the benchmarking exercise that was carried out by RIVM in 2008 based on the data available for the ECHI shortlist indicators at that time (5). As the implementation of the shortlist will be a structural, continuous policy, comparable data will become available at regular intervals, and published regularly in the form of easily accessible information. This information will be useful for e.g. the detection of unfavorable changes in patterns of health behavior. As such, the outcomes of the Joint Action will serve as input for the development or adjustment of Dutch prevention policies. Following the same line of thought, the Joint Action can be a tool for policy evaluation as well. Last but not least the substantial Dutch role in this Joint Action will strengthen the position of the Dutch Ministry of Health in the European Union public health policy arena.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website