Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project “Beweeg je Buurt 2” (BJB2) hebben we de ontwikkeling, adoptie en implementatie van lokale multi-sector maatregelen gevolgd die het beweeggedrag van kinderen kunnen stimuleren en hebben hiervan de kritische succesfactoren en effectiviteit onderzocht.

In de procesevaluatie zagen we dat obesitas preventie vaak op de politieke agenda staat, maar dat dit vaak niet leidt tot voldoende concrete en adequate beleidsmaatregelen die het beweeggedrag van kinderen stimuleren. Verder, hoewel het strategische beleid vaak over een integrale aanpak spreekt, wordt de vertaling hiervan in toepassingen verschillend gedaan in de gemeenten. De gemeentelijke strategische en tactische managementlaag richt zicht meer op externe netwerkpartners dan dat ze intersectorale teams versterken. Verder belemmert ook gebrek aan tijd en ondersteuning het werken in intersectorale teams.

Om het effect van integraal beleid op het beweeggedrag van kinderen te onderzoeken hebben we twee grootschalige cross-sectionele studies uitgevoerd gecombineerd met buurtobservaties in 2007/2008 en 2013/2014 in vier Nederlandse gemeenten met exact dezelfde methodologie. Daarnaast hebben we alle beleidsdocumenten geanalyseerd die tussen 2008 en 2013 in die gemeenten zijn uitgekomen. We hebben onderzocht of veranderingen in buitenspelen bij kinderen van 4-12-jaar oud verklaard konden worden door (beleid geïnduceerde) veranderingen in de fysieke en sociale omgeving (zowel objectief als subjectief vastgesteld).

Van de maatregelen die ingezet waren met als doel om de omgeving te veranderen zodanig dat bewegen wordt gestimuleerd kon ongeveer de helft worden bevestigd in het buurtonderzoek. Sommige veranderingen waren ook geassocieerd met het beweeggedrag van kinderen. Zo blijkt uit de analyse dat meer bewegen bij kinderen deels door verbetering in ervaren aantrekkelijkheid van de omgeving en tevredenheid van de speelvoorzieningen. Verder was een vermindering in de aanwezigheid en de kwaliteit van voetpaden gerelateerd aan een verminderen van het buitenspelen. Deze bevindingen zijn de eerste indicaties dat veranderingen in de leefomgeving, door beleid ingezet, positief kunnen bijdragen aan het beweeggedrag van kinderen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project “Beweeeg je Buurt” (BJB2) hebben we de introductie van lokale multi-sectorale beleidsmaatregelen gericht op het stimuleren van bewegen bij kinderen gevolgd en hebben onderzocht wat kritische succesfactoren zijn bij de daadwerkelijke ontwikkeling, adoptie en implementatie van deze maatregelen(proces) en wat het effect is van deze maatregelen op het bweeggedrag van kinderen(effect). Onze resultaten laten verschillende succesfactoren en barrieres tijdens het beleidsproces zien, die kunnen worden ingedeeld in vier thema's:

(1) obesitas preventie krijgt aandacht op politieke agenda, maar dit leidt vaak niet tot de ontwikkeling van voldoende en concrete beleidsmaatregelen om beweeggedrag van kinderen te stimuleren,

(2) op strategisch niveau wordt vaak een integrale visie en aanpak beschreven en dit ondersteunt een integrale aanpak. Echter, de vertaling naar een integrale aanpak in de prakrijk verschilt per case,

(3) beleidsmaker op strategisch en tactisch niveau richten zich meer op het vormen van netwerken buiten de gemeente dan op het versterken van intersectorale teams binnen gemeenten,

(4) er is interesse en intentie voor integraal gezondheidsbeleid, maar er is onvoldoende tijd en ondersteuning om te komen tot innovatieve samenwerkingsverbanden.

De effect evaluation laat zien dat van de 88 geidentificeerde beleidsmaatregelen ter stimulering van beweeggedsrag bij kinderen, 48 (54%) konden worden bevestigd in een daadwerkelijke verandering in de omgeving bij de buurt observaties. Hoewel het buitenspelen in het algemeen over de periode 2007/2008-2013/14 niet veranderde konden we met de mediatie analyse laten zien dat buiten spelen van kinderen 4-12-jaar)(deels) door veranderingen in de omgeving was verbeterd, zoals de aantrekkelijkheid van de omgeving en de tevredenheid van de speelvoorzieningen. ook was een verminderde kwaliteit en aanwezigheid van voetpaden gerelateerd aan minder buiten spelen. Deze resultaten geven een eerste indicatie dat beleids-geinduceerde veranderingen in de omgeving kunnen bijdragen aan het verhogen van het beweeggedrag van kinderen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een eerder ZonMw-project “Move your Neighborhood 1” (MYN1: 2006-2010) zijn beleidsmaatregelen geïdentificeerd die bewegen bij kinderen vanuit verschillende sectoren kunnen stimuleren. In deze follow up studie onderzoeken we de randvoorwaarden voor de feitelijke adoptie en implementatie van dergelijke beleidsmaatregelen (procesevaluatie). Tevens onderzoeken we de effecten en de kosten-effectiviteit

In de proces evaluatie zullen we evalueren hoe de ontwikkeling, adoptie en/of implementatie van multisectorieel beleid gericht op het stimuleren van het beweeggedrag van kinderen wordt gefaciliteerd en gestimuleerd door de verschillende beleidssectoren. We zullen zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden toepassen om succes en faalfactoren in kaart te brengen.

Op basis van de resultaten zal een instrument voor gemeenten ontwikkeld worden waarmee ze de huidige status en ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid kunnen beoordelen. Dit gebeurt samen met het Centrum voor Gezond Leven. In deze evaluatie zullen de effecten op lichamelijke activiteit en de kosten-effectiviteit van de genomen beleidsmaatregelen worden onderzocht. Dit gebeurt, net als in de MYN1, in een grootschalige onderzoek onder basisschool kinderen en hun ouders. De resultaten van de proces evaluatie worden momenteel geschreven in. De dataverzameling van de effect evaluatie zal begin 2014 zijn afgerond.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er kunnen vier kernboodschappen worden geformuleerd op basis van de proces evaluatie.

1. Alle beleidsmedewerkers vinden een integrale aanpak om bewegen bij kinderen te stimuleren belangrijk, maar ze geven hier tegelijkertijd geen tijd of prioriteit aan. Bij drie van de vijf gemeenten is nog geen geactualiseerde gezondheidsnota vastgesteld. Bij de twee geactualiseerde gezondheidsnota’s staat overgewicht bij kinderen op de agenda en is er aandacht voor integraal beleid.

2. De persoonlijke affiniteit en gedrevenheid van individuele beleidsmedewerkers bepaalt of er beleid wordt ontwikkeld op dit onderwerp. Het leggen van verbindingen met andere beleidssectoren komt helemaal vanuit hen zelf en wordt niet gestimuleerd door de leiding.

3. Er is weinig communicatie tussen het politieke en ambtelijke niveau op dit onderwerp, waardoor agendasetting moeilijk tot stand komt. Volgens de theorie van Kingdon heeft de politieke stroom een essentiële rol bij agendasetting. We observeren dat beleidsmedewerker vooral vanuit een persoonlijke drive werken en de vraag of dat onderwerp ook leeft bij de wethouders wordt niet gezien als relevant.

4. Tot slot is het integrale gezondheidsbeleid veelal verborgen. Het is lastig terug te vinden in de lokale nota’s. Toch gebeurt er veel, maar dit is niet ‘herkenbaar’ als IGB. Je moet diep graven (bijv. de herinrichting van een schoolplein waar verschillende partijen bij betrokken zijn, zowel binnen als buiten de gemeente.

Deze kernboodschappen zijn gebaseerd op de online vragenlijsten, interviews en document analyses.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Although the Netherlands is famous for its activity-friendly infrastructure (e.g. bike lanes), lack of physical activity is a serious problem among Dutch children. Only 27% of the Dutch primary school children meets the recommended guidelines for physical activity (CBS_Statline, 2009) and it is estimated that this percentage is only 3% among children in deprived neighborhoods (De Vries et al., 2005). An inactive lifestyle during youth increases the risk for the development of cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, psychosocial problems and a poor development of motor skills (Dencker & Andersen, 2008; Graf et al., 2004). To optimize health gains at the individual and the population level, it is therefore important to find appropriate ways to stimulate physical activity in children.

Nowadays, much emphasis is placed on “making the healthy choice the easy choice” by creating healthy environments (Sallis & Glanz, 2009). Physical as well as social environmental characteristics affect children’s physical activity behavior (Ferreira et al., 2007; Sallis, Prochaska, & Taylor, 2000) and therefore policy strategies of various sectors such as Traffic & Transportation, Spatial Planning and Safety are needed to create activity-friendly environments, particularly at the local level (Edwards & Tsouros, 2006).

In our ongoing ZonMw-project “Move your Neighborhood 1” (MYN1: 2006-2010) we develop, together with policy makers of different sectors of four collaborating municipalities, a set of concrete multi-sector policy measures that stimulate physical activity in children. Whereas the MYN1 project focuses on the potential or theoretical effectiveness and feasibility of these measures, the follow-up project “Move Your Neighborhood 2” (MYN2: 2010-2014, described in this application) will actively introduce these policy measures in the municipal policy process and will study the critical prerequisites for the actual adoption, development and implementation of these policy measures. Hence, the MYN2 study will comprise a process, effect and economic evaluation with the following main research questions and methodology:

1) PROCESS EVALUATION. How can the development, adoption and implementation of multi-sector policy measures aimed at stimulating physical activity in children be facilitated and stimulated among the different local policy sectors? We will use qualitative as well as quantitative research methods to map critical success (f)actors in the multi-sector policy process. Based on the results of the first part of the MYN2 project we will develop a step-by-step manual for conducting multi-sector health policy at the local level.

2) EFFECT EVALUATION. Which of the implemented policy measures were effective 1-2 years after implementation and what are the side effects for other policy sectors? As in the MYN1 project, we will conduct a large scale health survey among parents of primary school children to measure changes in the children’s physical activity behavior and conduct neighborhood observations to map the changes in environmental characteristics. These two samples (MYN1 and MYN2) will be compared to evaluate the effect of the implemented policy measures on (the determinants of) physical activity in children.

3) ECONOMIC EVALUATION. What is the cost-effectiveness of the policy measures? How is the distribution of costs over the different participating sectors? Different policy measures will be compared in order to identify the policy measure with best performance, i.e. best balance between costs and outcomes in terms of change in amount of time children spent on physical activity after implementation of the policy measures. To make a translation to long-term effects in terms of incidences of chronic diseases, improved quality of life and reduced mortality, we will use the RIVM-Chronic Disease Model.

In the MYN2 project, we will use an action-oriented research approach, which is characterized by close collaboration with the local policy makers / stakeholders and focuses on those variables and processes that have a high potential for change and action (e.g. agenda setting, policy development aimed at changeable environmental characteristics), while simultaneously contributing to the scientific knowledge base (Small & Uttal, 2005).

The results of this project can be used by other Dutch municipalities in setting up a multi-sector approach for stimulating physical activity in children. Firstly, this project gives insight into the critical success (f)actors in the development, adoption and implementation of multi-sector policy plans. Secondly, municipalities gain insight in the effectiveness and cost-effectiveness of the policy measures that will be studied in this project. Although this project focuses on policy measures directed at physical activity in children, general success factors for conducting multi-sector policy that are applicable to other health problems are derived as well.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website