Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SMARTsize is een evidence-based interventie om af te vallen. Het richt zich op portiecontrole en zelfmanagement. Interventie-onderdelen zijn een boek, kookcursus en een website voor cliënten. Voor zorgprofessionals is er een website met informatie over het programma (www.portiecoaching.nl).

 

De SMARTsize interventie is in dit project succesvol geïmplementeerd door diëtisten, gewichtsconsulenten en huisartspraktijkondersteuners. Uit het project kwam naar voren dat SMARTsize voorziet in een behoefte om gestructureerd evidence-based gedragsstrategieën toe te passen. Aandachtspunten zijn nog de vergoeding van de kookcursus. Voor diëtisten en gewichtsconsulenten is SMARTsize goed in te passen in hun huidige werkzaamheden, voor huisartspraktijkondersteuners is dit wat lastiger gezien de beperkte tijd die zij hebben.

 

Tijdens de implementatie is goed samengewerkt met de verschillende beroepsverenigingen. Deze kunnen ook een rol vervullen in het vervolgtraject, waarbij implementatie op grotere schaal wordt voortgezet.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SMARTsize interventie is aangepast zodat implementatie in de beroepspraktijk kon worden gestart. Hiervoor is een website ontwikkeld (portiecoaching.nl), waar zorgprofessionals een handboek kunnen downloaden en bijvoorbeeld een opzet van de kookcursus die bij het programma hoort. Daarnaast is de website voor cliënten aangepast (www.smartsizeme.nl). Met behulp van deze website worden mensen bewuster van portiegroottes en kunnen mensen hun thuisomgeving minder verleidelijk maken, zodat zij minder snel te veel eten.

Er is op verschillende manieren contact gelegd met zorgprofessionals, onder andere via intervisiegroepen en beroepsverenigingen. Er was ruime belangstelling om aan de slag te gaan met de implementatie van het SMARTsize-programma. Zorgverleners die het programma gingen implementeren zijn getraind in de SMARTsize methode. Naderhand zijn professionals geïnterviewd en is een patiëntenpanel gehouden omtrent hun ervaringen met het programma. Daaruit kwam naar voren dat het programma positief gewaardeerd wordt. Knelpunten zitten nog in de financiering van de kookcursus.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PortionControl@HOME is een evidence-based gewichtsmanagementprogramma van drie maanden, gebaseerd op theorieën en inzichten over gedragsverandering. Het programma maakt gebruik van 32 gedragsstrategieën die geselecteerd zijn op basis van empirisch onderzoek, gericht op portiecontrole. Het programma bestaat uit een website, een boek met o.a. opdrachten, een dvd, drie kooklessen om minder energiedicht te leren koken, en een homescreener waarmee mensen hun thuisomgeving minder obesogeen maken.

 

Het programma is ontwikkeld, gepilottest, en vervolgens getest op effectiviteit in een RCT. Uit de resultaten van de RCT bleek dat PortionControl@HOME effectief is, gemeten na drie maanden. Deelnemers verloren gemiddeld 6% van hun lichaamsgewicht, significant meer dan in de controlegroep. Een afname van meer dan 5% wordt gezien als klinisch relevant en levert gezondheidswinst op. Uit de RCT bleek echter ook dat het effect van de interventie weer afzwakt nadat de interventie is afgelopen. Een belangrijke aanbeveling was dan ook om het programma een vervolg te geven, met specifieke aandacht voor terugvalpreventie.

 

Het programma is goed in te bedden in de huidige beroepspraktijk van professionals zoals gewichtsconsulenten, diëtisten, en praktijkondersteuners. Zij begeleiden cliënten veelal individueel bij het afvallen. Het wordt voor hen steeds belangrijker om evidence-based te werken. Uit contacten die gelegd zijn met beroepsverenigingen van de genoemde professionals blijkt dat er interesse is om het PortionControl@HOME programma in te bouwen in hun bestaande behandelwijze. Daarmee wordt het programma PortionControl@HOME geïmplementeerd, wordt het gewenste vervolg aan het programma en de terugvalpreventie aangeboden in de vorm van reguliere, individuele counselingsgesprekken, en wordt de mate van evidence-based werken van de professionals verhoogd.

 

Het onderliggende implementatieplan voorziet in een implementatietraject van een jaar, waarin professionals getraind worden om te werken met het programma. De implementatie wordt gevolgd bij 30 beroepsprofessionals, (zowel diëtisten, gewichtsconsulenten als praktijkondersteuners), om vervolgens aanbevelingen te kunnen formuleren voor eventuele programma-aanpassingen en schaalvergroting van de implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website