Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei is eind 2013 enthousiast van start gegaan om te gaan werken met het concept Positieve gezondheid. Zij realiseerde zich dat het centraal stellen van Positieve gezondheid een grote impact kan hebben op professionals en burgers, maar ook op de organisatie en financiering van gezondheidszorg en welzijn. De hoofddoelstelling van dit VIMP-project bestaat uit het beschrijven van het proces dat het Netwerk Positieve gezondheid heeft doorlopen, om tot een regionaal implementatieplan te komen, zodanig dat ook andere regio’s hiervan kunnen profiteren. Hiermee wordt in kaart gebracht wat er nodig is binnen de regionale organisaties om de noodzakelijke cultuuromslag te maken, welke keuzes er worden gemaakt, hoe stappen worden gezet, welke hobbels en weerstanden men tegenkomt en wat daarvoor goede oplossingen zijn. Er werd een kwalitatieve studie verricht met vragenlijsten en semigestructureerde interviews onder alle leden van het Netwerk Positieve gezondheid.

Het proces kenmerkte zich door eerst te dromen en elkaar te vinden in een gemeenschappelijke visie, om daarna in kleine sub werkgroepen concrete stappen te zetten richting een gezamenlijk implementatieplan. Het ontwikkelen en creëren van het regionale implementatieplan werd gezien als een essentiële concrete stap. Hiertoe is tijdens de onderzoeksperiode een eerste aanzet gemaakt. Er zijn o.a. stappen ondernomen om een eenduidige positionering en communicatie over Positieve Gezondheid tussen burgers en professionals te bewerkstelligen. Het inzichtelijk maken van de mogelijke hobbels en weerstanden, en daaruit volgend de discussiepunten en mogelijke oplossingen hiervoor, vanuit de ervaringen van het Netwerk, kunnen leiden tot sterkere samenwerking tussen de organisaties en een concrete vertaling van het concept Positieve gezondheid naar de dagelijkse praktijk. Deze ervaringen kunnen dienen als voorbeeld en inspiratie voor alle betrokkenen uit de regio, als ook voor personen en partijen uit andere regio’s die aan de slag willen gaan met Positieve gezondheid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn stappen ondernomen om een eenduidige positionering en communicatie over Positieve Gezondheid te bewerkstelligen. A)Er is een logo ontwikkeld. B)Er zijn aansprekende icoontjes ontwikkeld voor de zes dimensies. C)Er is een digitale basispresentatie gemaakt over Positieve gezondheid. D)Er zijn workshops en presentaties over Positieve gezondheid ontwikkeld voor bijdragen aan symposia of andere bijeenkomsten voor geïnteresseerden. E)Er is een film gemaakt over het Netwerk. Deze film wordt verspreid, evenals het boek “Gezond centraal, opschudding in de gezondheidszorg” van Chantal Walg, ter informatie en inspiratie. F)Verder wordt er regelmatig een column geschreven over onderwerpen vanuit het Netwerk Positieve gezondheid in regionale kranten. G)Ook werd op basis van het spinnenwebdiagram een gesprekstool ontwikkeld voor professionals om bij het werken met Positieve gezondheid een instrument te hebben om met burgers/cliënten/patiënten in gesprek te gaan.

 

Uit de kwalitatieve studie kwamen een aantal generieke punten naar voren die belangrijk worden geacht om het Netwerk succesvol te maken. Dit betrof het aantal en de diversiteit van de verschillende personen en organisaties binnen het Netwerk en het belang van de invulling van de trekkersrol. Verder werd het belang benadrukt om bij de implementatie primair te denken vanuit de eigen regie van de patiënt/burger en niet vanuit de huidige organisatiestructuren. Daarnaast werden de ervaren hobbels en weerstanden tijdens het innovatieproces besproken, met daaruit volgend de aangedragen oplossingen vanuit de ervaring van de deelnemende personen en organisaties. Als hobbels en weerstanden kwamen naar voren: de complexiteit van een cultuurverandering, het belang van aansluiting en commitment van de achterban van de diverse organisaties, de observatie dat partijen uit de eerstelijns- maar vooral de tweedelijns zorg nog minder aansluiting hebben, het feit dat verschillende belangen of verschillende werkgebieden van de deelnemende organisaties elkaar in de weg kunnen zitten, de verwachtte noodzakelijke tijdsinvestering, het gemis aan voldoende samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorg- en welzijnsorganisaties en de huidige wet & regelgeving, waaronder de mogelijke financieringsvormen van zorg en welzijn.

Uit de kwalitatieve studie kwamen verder een aantal belangrijke discussiepunten naar voren die op de agenda van het Netwerk Positieve gezondheid werden gezet. Deze betroffen:

1)het belang of er een heel vaste definiëring voor Positieve gezondheid gebruikt zou moeten worden of dat reeds bestaande projecten met gelijke intentie ook kunnen bijdragen aan de concretisering van Positieve gezondheid.

2)of de beweging richting Positieve gezondheid het beste vanaf de werkvloer (bottom-up) of vanuit het management (top-down) kan plaatsvinden.

3)Nederland al dan niet klaar is voor een transformatie naar Positieve gezondheid13

4)het uitmaakt welke professional het eerste gesprek voert met de burger/ patiënt in het kader van Positieve gezondheid.

Het inzichtelijk maken van deze mogelijke hobbels en weerstanden, en daaruit volgend de discussiepunten en oplossingen hiervoor, vanuit de ervaringen van het Netwerk, kunnen leiden tot een sterkere samenwerking tussen de organisaties en een concrete vertaling van het concept Positieve gezondheid naar de dagelijkse praktijk. Het Netwerk Positieve gezondheid zal de komende jaren zich blijven inzetten om implementatie en concretisering van werken met Positieve gezondheid in de regio te faciliteren en te evalueren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofddoelstelling

Specifiek De hoofddoelstelling van het VIMP-project bestaat uit de procesbeschrijving van het traject dat wordt (en voor een deel al is) afgelegd door de Werkgroep Positieve gezondheid en de betrokken organisaties om tot een implementatieplan te komen, op een zodanige wijze dat ook andere regio’s hiervan kunnen profiteren. Er wordt beschreven welke organisaties in de Noordelijke Maasvallei samenwerken en nodig zijn voor een nieuwe geïntensiveerde samenwerking om het concept Positieve gezondheid in de praktijk goed vorm te kunnen geven. Er wordt in kaart gebracht wat er precies nodig is binnen de regionale organisaties om de “mindshift” te maken, welke keuzes worden gemaakt en hoe stappen worden gezet, welke hobbels en weerstanden men tegen komt en wat daarvoor goede oplossingen zijn. Dit onderzoek zal naar verwachting tegelijkertijd de deelnemers nog extra motiveren en het proces versnellen.

Meetbaar Er wordt een kwalitatieve studie verricht met vragenlijsten en semigestructureerde interviews onder alle leden van de Werkgroep en daarmee de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken organisaties. De resultaten worden geïntegreerd in een verslag, waar regionaal en landelijk bekendheid aan wordt gegeven.

Acceptabel De Werkgroep Positieve gezondheid is per december 2013 enthousiast van start gegaan en heeft zichzelf een aantal doelen gesteld. Zij realiseert zich dat het centraal stellen van Positieve gezondheid een grote impact heeft op professionals en burgers, maar ook op de organisatie en financiering van gezondheidszorg en welzijn. Het vraagt een verandering van omgeving, van gedrag, van vaardigheden, maar ook van waarden en overtuigingen.

Realistisch Het draagvlak voor deze VIMP-procesbeschrijving is sterk binnen de Werkgroep. Er zal hierdoor voldoende medewerking zijn voor de vragenlijsten en interviews.

Tijdgebonden In de periode van september 2014 t/m februari 2015 (6 maanden) wordt de procesbeschrijving uitgewerkt middels een kwalitatief onderzoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website