Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GALM is een ‘community based’ methode om sedentaire senioren in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar te stimuleren lichamelijk actief te worden en te blijven. Voor sedentaire senioren in deze leeftijdsgroep met een chronische aandoening is het, van GALM afgeleide, SCALA bewegingsstimuleringspro-gramma ontwikkeld. Voor sedentaire allochtone senioren met en zonder chronische aandoening wordt een aangepast GALM en SCALA programma aangeboden.Doel van de landelijke implementatie van GALM en SCALA is het benaderen van alle senioren in Nederland in de leeftijd van 55-65 jaar met het oog zoveel mogelijk sedentaire senioren met of zonder chronische aandoeningen sportief actief te maken en te houden. Motieven om sedentaire senioren lichamelijk actief te maken en te houden zijn: (1) het grote aantal senioren (ruim 55%) dat niet of onvoldoende lichamelijk actief is, (2) het inzicht dat lichamelijke activiteiten een aantoonbare invloed hebben op risicofactoren die kunnen leiden tot ziekte en aandoeningen, (3) de invloed van lichamelijke activiteiten op een daling van het sterfterisico en (4) nieuwe inzichten omtrent de dosis-response relatie en werking van lichamelijke activiteit op fitheid, gezondheid en kwaliteit van leven. De consensus dat met minimaal dertig minuten matig intensief licha-melijk actief zijn gedurende vijf dagen per week de gezondheid kan worden onderhouden heeft de drempel om lichamelijk actief te worden en te blijven drastisch verlaagd.De GALM en SCALA methode zijn theoriegestuurde gedragsveranderings-methoden. Gedragsverandering wordt hierbij opgevat als een proces, waarbij een combinatie van factoren zoals zelfwaardering, sociale steun en plezier in bewegen als determinanten van het realiseren van een sportief actieve leefstijl worden gezien. De GALM en SCALA methode worden als project op lokaal niveau uitge-voerd en duren 18 maanden. Er kunnen drie fasen in de uitvoering van een GALM of SCALA project worden onderscheiden. In de eerste fase worden de senioren persoonlijk aan huis bezocht om vast te stellen of ze lichamelijk in-actief zijn en bereid zijn om deel te nemen aan dit bewegingsstimulerings-project. In de tweede fase wordt aan de deelnemers een veelzijdig bewegings-programma aangeboden waarin senioren kennis kunnen maken met uiteen-lopende sporten. Het beweginsprogramma bestaat uit een introductie- en vervolgprogramma en duurt (exclusief vakantie perioden) 45 weken. Het programma wordt begeleid wordt door getrainde lesgevers. Voorafgaand en aan het eind van het bewegingsprogramma wordt de Groninger Fitheidstest voor Ouderen (GFO) voor GALM deelnemers, respectievelijk de Groninger Sport Vaardigheidstest (GSV) voor SCALA deelnemers afgenomen. In de derde fase ligt het accent op continuïteit. In deze fase worden nieuwe cohorten 55-plussers door gemeenten benaderd om lichamelijk actief te worden. Boven-dien worden GALM en SCALA deelnemers gestimuleerd te voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Het GALM project wordt in 2000 in 120 gemeenten in Nederland uitgevoerd en er zijn 30 gemeenten die een GALM project in voorbereiding hebben. In de komende vijf jaar wordt ernaar gestreefd om in de andere 400 gemeenten GALM projecten uit te voeren. 18% van de doelgroep (sedentaire senioren) neemt deel aan het programma en na 18 maanden is gemiddeld 70% nog sportief actief. SCALA wordt na de pilotfase (1997-1999) in 7 gemeenten uitgevoerd. De response is 35% en de compliance is 60% na 18 maanden. Er wordt naar gestreefd om in de komende vijf jaar 150 tot 200 lokale SCALA projecten in evenzoveel gemeenten uit te voeren. Deelname aan GALM en SCALA heeft aantoonbare invloed op fitheid en risicofactoren voor ziekte en aandoeningen. GALM en SCALA onderscheiden zich van gangbare gezondheidsvoorlichtingsprojecten op dit terrein (massamediale campagnes, coun-selingsprogramma’s) door (1) directe activering van sedentaire senioren, (2) het theoriegestuurde karakter van de gedragsveranderingsmethode, (3) de relatief hoge response van de doelgroep (18% respectievelijk 35%), (4) de compliance (70% respectievelijk 60%) en (5) de aantoonbare effecten op fitheid en risicofactoren voor ziekte en aandoeningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website