Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project behelst de tweede fase van het project Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden. In dit project werd enerzijds ingezet op het optimaliseren van de implementatie van en kennis over interventies door de uitvoering van 2 proefimplementaties (gemeente Rotterdam en gemeente Emmen) en het beschrijven en analyseren van 10 praktijksituaties (good practices). De nadruk lag op het in kaart brengen van toegepaste methodieken, het verhelderen van de succes- en faalfactoren en de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de methodiek toe te kunnen passen in nieuwe praktijksituaties.

 

Tegelijkertijd werd landelijk ingezet op kennisvermeerdering en verspreiding door middel kenniskringen, die werden opgezet i.s.m. met belangrijke partners.

 

Gedurende het project werd wederom bevestigd hoe moeilijk het is om tot een eenduidig antwoord te komen op de vraagstellig. Bij de gezondheidsbevordering van uitkeringsgerechtigden spelen heel veel partijen, wetten en regels, (lokale en nationale) politieke ontwikkelingen en gemeentelijke processen een rol. Hierdoor is het bijna onmogelijk gebleken om tot een eenduidige antwoord te komen op de vraagstelling. Interventies zullen altijd aangepast moeten worden aan de lokale situatie, het is maatwerk. Voor werkelijk sectoroverstijgende benaderingen, die bij deze thematiek wenselijk en noodzakelijk zijn, bestaat nog steeds weinig ruimte. Participatiebevordering en gezondheidsbevordering blijven gescheiden deelterreinen, die in belangrijke mate afzonderlijk worden ‘dichtgeregeld’.

 

Aan de hand van de uitgevoerde activiteiten zijn diverse criteria geformuleerd voor een succesvolle aanpak van gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden (zie ‘nieuwe inzichten’). Deze criteria zijn:

 

• Gebruik waar dat kan het middel van peer education. Dit houdt in: groepscoaching waar mogelijk, individuele coaching waar noodzakelijk.

• Gezondheidsbevorderende activiteiten leveren eigenlijk alleen zichtbare resultaten op wanneer ze worden ingebed in een breder kader van reïntegratie-inspanningen. De praktijk leert dat het effect anders snel wegebt.

• Wat ook werkt is het inbouwen van een vorm van beloning voor geslaagde deelname aan gezondheidsbevorderende activiteiten in het traject. Dit kan financieel zijn, maar ook een diploma gecombineerd met een feestelijke uitreiking (succes vieren).

• Wijkgericht werken heeft zowel in de gezondheidsbevordering als in de activering een zekere traditie. Het combineren van beide is goed mogelijk en werpt in beide richtingen vruchten af.

• Ons inziens zijn mooie combinaties van de hierboven genoemde elementen te maken in wat we de appèlbenadering hebben genoemd: kwetsbare mensen vragen of ze komen helpen om anderen te helpen. In groepsverband werken, ingebouwde activiteiten gericht op gezondheidsbevordering, waardering voor wat men kan en doet, mensen vragen zich in te zetten voor de buurt en zo hun mogelijkheden vergroten.

 

Er is wel een kanttekening te maken bij de organisatorische middelen om tegelijkertijd aan de gezondheid en participatie van kwetsbare groepen te werken. Wat dit betreft is er een keur aan regelingen en ketenpartners die van nut kunnen zijn in de uitvoering. Voor de uitvoering betekent dit dat je eigenlijk van geval tot geval moet bekijken welke regelingen en partners je nú nodig hebt. En dat betekent weer dat:

 

• uitvoerders over de kennis, de contacten en vooral ook de tijd moeten beschikken om uit te zoeken welke hulpbronnen wanneer èn nodig èn beschikbaar zijn. Daarvoor zijn soms meer, maar soms ook minder middelen nodig dan wat men nu ter beschikking heeft. Het moet mogelijk zijn om middelen flexibel in te zetten, zeker als je met zo’n complexe doelgroep werkt;

• gemeenten de wil, het overzicht en de middelen moeten hebben om de regie over dit zeer complexe deel van het werkveld te voeren. Nu zijn er diverse manieren om greep te houden op wat er ‘in de keten’ gebeurt, waaronder projectmatig werken, openbaar aanbesteden en beleidsgestuurde contractfinanciering. In de praktijk zal het gaan om slimme combinaties van deze drie methoden, maar eerst zal er een beleidskader moeten zijn waarin de diverse beleidsinstrumenten op elkaar aansluiten en waarin de meeste partijen zich kunnen vinden.

 

 

Binnen het project zijn 10 succesvolle projecten op het gebied van gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden op een dusdanige manier geanalyseerd en beschreven dat deze met enige aanpassing elders makkelijk implementeerbaar zijn. Deze 10 projecten zijn gebundeld in de uitgave “Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden: lokale interventie portfolio’s van 10 succesvolle projecten”.

 

 

Het project werd afgesloten met de conferentie “Factor G en vector P”. Op deze conferentie werd nogmaals gekeken naar succesvolle voorbeelden van projecten die zich richten op het in combinatie werken aan gezondheidsbevordering en participatiebevordering.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Uitgave: “Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden: Lokale Interventie Portfolio’s van 10 succesvolle projecten” (April 2009).

Aan de hand van de methodiek van ‘Lokale Interventie Portfolio's' is bij de projecten informatie verzameld over onder ander de werkwijze, kwaliteit en kosten van de interventie. Daarnaast worden randvoorwaarden en tips voor succesvolle implementatie en lokale aanpassingen gegeven.

 

- “Factor G en vector P: Keynote voor werkconferentie over gezondheidsbevordering en participatiebevordering van mensen die langdurig buiten het arbeidsbestel staan.” (April 2009).

Binnen het project “Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden-fase 2” zijn diverse criteria geformuleerd voor een succesvolle aanpak van gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden. In de Keynote worden deze werkzame bestanddelen van gezondheidsbevordering en activering in één, beschreven.

 

 

De ‘Lokale Interventie Portfolio's' en Keynote zijn bedoeld voor professionals uit praktijk en beleid die zich bezighouden met de relatie tussen sociale activering, reïntegratie en de gezondheidssituatie van mensen met een uitkering, zoals gemeenten, GGD' en, Sociale Diensten en reïntegratiebedrijven.

 

Beide documenten zijn gratis te downloaden op de websites van het NIGZ (www.nigz.nl/ dossier sociale activering) en van Movisie (www.movisie.nl/ activering).

 

 

Andere resultaten van het project zijn:

- Prioriteitenworkshop (15-09-2008) + advisering projectplan gemeente Emmen

- Opzet Training Klantmanagers Rotterdam

- Werkconferentie “Factor G en vector P: over gezondheidsbevordering en participatiebevordering van mensen die langdurig buiten het arbeidsbestel staan”. (22-04-2009)

 

De presentaties die gehouden werden op de werkconferentie, zijn terug te vinden op de website van het NIGZ (www.nigz.nl/ dossier sociale activering)

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door diverse redenen is het project later dan gepland van start gegaan. Hoewel we nog steeds enigszins achter liggen op schema, zijn we bezig met een inhaalslag en is de verwachting dat de doelstellingen, zoals geformuleerd in de aanvraag, eind 2008/begin 2009 gehaald zullen worden.

Het project is op de goede weg. Lokale samenwerking in het kader van de ontwikkeling van ook elders bruikbare implementatiestrategieen is van start gegaan met 2 pilotgemeenten (Emmen en Rotterdam), werkafspraken zijn gemaakt. Met de realisatie van de uitgebreide beschrijvingen van een tiental good practices zijn we (bijna) op schema. Vanuit Movisie is een kenniskring van reintegratiebedrijven en gemeenten/sociale diensten van start gegaan.Tevens heeft de eerste bijeenkomst met de adviesgroep plaatsgevonden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Concrete resultaten worden met name in het tweede projectjaar verwacht. Een van de redenen hiervoor is dat proejct trage start heeft gehad, andere reden is dat project zo is opgebouwd dat gedurende projectperiode naar (eind)resultaat wordt toegwerkt.

 

Meest concrete 'resultaten'tot nu toe:

 

Trainingsvoorstel klantmanagers Sociale Dienst Rotterdam

1e bijeenkomst kenniskringen/netwerk

1e bijeenkomst adviesgroep (samen met piltogemeenten).

Diverse bijeenkomsten projectgroep

4 beschrijvingen van good practices in Lokale Interventie Portfolio

 

Ook heeft project al diverse leerervaringen opgeleverd, met name over de complexiteit van het onderwerp. Bij reintegrtaie- of activeringstrajecten spelen vele partijen een rol: verschillende gemeentelijke afdelingen, CWI, UWV, welzijnswerkers, reintegratiebedrijven etc. Al deze partijen hebben hun eigen belang en het blijkt vaak lastig alle gezichten dezelfde kant op te krijgen. Ook de diversiteit aan regels en wetten makat het een complex proces.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project behelst de tweede fase van het project Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden.

In dit project wordt enerzijds ingezet op het optimaliseren van de implementatie van en kennis over interventies door de uitvoering van 2 proefimplementaties en het beschrijven en analyseren van 10 praktijksituaties (good practices). De nadruk ligt op het in kaart brengen van toegepaste methodieken, het verhelderen van de succes- en faalfactoren en de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de methodiek toe te kunnen passen in nieuwe praktijksituaties.

Tegelijkertijd zal landelijk ingezet worden op kennisvermeerdering en verspreiding door middel kenniskringen, die worden opgezet i.s.m. met belangrijke partners (bijv. Borea, Divosa en Stimulanz). Er zal worden gewerkt in twee landelijke kenniskringen. Eén kenniskring zal zich richten op gemeentelijke diensten die zich met bevordering van de maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden bezighouden de andere kenniskring zal zich richten op bedrijven en instellingen die zich met activering en reïntegratie van uitkeringsgerechtigden bezighouden.In beide kenniskringen ligt daarbij de nadruk op uitkeringsgerechtigden met gezondheidsklachten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website