Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PIEP zei de muis is een interventie voor kinderen van 4-8 jaar van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek in achterstandswijken.

Dit onderzoek was gericht op de evaluatie van effectiviteit en toepassing van PIEP in verschillende instellingen in Nederland.

Het effectonderzoek met voormeting en 2 nametingen onder 12 cursusgroepen in Amersfoort en Den Helder toonde een klein maar significant positief resultaat van PIEP op gedrag en gezinsfunctioneren. Versterking van beschermende factoren kan voorkomen dat deze kinderen later psychische problemen ontwikkelen.

Deze wordt in 2011 op 21 locaties in Nederland uitgevoerd door trainers die opgeleid zijn in de train-de-trainercursus. Deze cursus is met de feedback van trainers geactualiseerd. Een bijeenkomst met toelichting van onderzoek, recente inzichten en verspreiding van het handboek sluit dit project af.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het effectonderzoek is uitgevoerd onder 105 kinderen in 12 groepen in Amersfoort en Den Helder. De resultaten van voormeting, nameting en 3maanden na afloop van de interventie tonen dat deze groep kinderen bij de start al een hogere dan gemiddelde score heeft die wordt beoordeeld als grens naar afwijkend gedrag. Op het gedrag en met name pro-sociaal gedrag wordt een kleine maar significante verbetering gemeten, wat erop wijst dat deze kinderen met hulp van PIEP beschermende factoren versterken die problemen in de toekomst helpen voorkomen of verminderen.

De resultaten lieten ook veel spreiding (grote verschillen) zien die te maken hebben met de ingewikkelde en instabiele situatie (multiprobleemgezinnen).

Kinderen, ouders en trainers zijn heel tevreden over deze interventie.

Het implementatieonderzoek toont dat PIEP met succes en enthousiasme wordt toegepast door 21 instellingen in 24 wijken in Nederland. Uitvoerders zien de waarde van PIEP vooral in de wijkgerichte aanpak en samenwerking GGZ- en welzijnsorganisaties.

Veel instellingen zien onzekerheid over de financiering van PIEP in de toekomst vanwege teruglopende budgetten van gemeenten en onduidelijkheid over financiering.

De train-de-trainercursus heeft tussen 2009 en 2011 120 trainers opgeleid. Met feedback van uitvoerders en recente inzichten is het handboek en de train-de-trainercursus geactualiseerd. Op en na het symposium op 19 mei is het onderzoek en handboek gepresenteerd en verspreid onder alle uitvoerenden die de training hebben gevolgd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Piep zei de muis' is een laagdrempelige en toegankelijke interventie voor kinderen (4 - 8 jaar) van ouders uit achterstandswijken. Vele gezinnen hebben te maken met complexe problemen waaronder psychische problemen en verslaving. Het doel van de interventie is het verminderen van het risico dat deze kinderen zelf psychische problemen krijgen.

'Piep zei de muis' bestaat uit een kinderclub van 15 bijeenkomsten waarin door middel van speelse werkvormen aandacht wordt besteed aan sociale steun, ontspanning, vaardigheden en het zelfbeeld. De ouders volgen 5 bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen rond de opvoeding ter sprake komen. Een gezinsbegeleider is beschikbaar voor persoonlijke contact.

In dit project wordt onderzocht of de interventie 'Piep zei de muis' meetbare positieve effecten heeft op het functioneren van het kind en het gezin. Hiervoor is op drie momenten een vragenlijst afgenomen bij de ouders van de deelnemende kinderen in 12 groepen in Amersfoort en Den Helder. Ook de leerkrachten van de deelnemende kinderen vullen voor en na de cursus de vragenlijst in. Tenslotte wordt in logboeken en formulieren informatie verzameld over programmatrouw en de noodzakelijke voorwaarden voor organisatie en bereik en verwijzing van de doelgroep. Aan de hand van de resultaten wordt de inhoud van de cursus bijgesteld, beschreven en aan de databank jeugdinterventies aangeboden.

Tevens ontwikkelt en organiseert het Trimbos Instituut ism het SWA een een train-de-trainer cursus voor professionals die de Piep zei de muis cursus gaan organiseren. De interventie wordt verspreid door middel van publicaties en presentaties op bijeenkomsten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit tweede jaar van het project zijn de onderzoeken uitgevoerd en analyses gemaakt. 12 groepen met in totaal 113 kinderen hebben meegelopen in het onderzoek. De resultaten zijn gemiddeld positief, waarbij er ook veel spreiding is met uitschieters naar boven en naar beneden. Dat heeft zeker ook te maken met het wisselende beeld van problemen in het gezin in de periode van 6 maanden.

Deze resultaten zijn aanleiding voor nadere uitwerking van het cursusdraaiboek. Ook bieden de uitkomsten aangrijpingspunten voor mogelijk en wenselijk vervolgonderzoek.

Via de train-de-trainercursus zijn 105 professionals getraind van 35 instellingen.

De uitvoering van de Piep zei de Muis cursus is gedocumenteerd en wordt binnenkort aangeboden aan voor de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJI).

De komende maanden zal een inventarisatie worden uitgevoerd onder instellingen waarvan professionals de cursus hebben gevolgd, om de voorwaarden en mogelijkheden van toepassing van de cursus te toetsen. De resterende tijd zal gebruikt worden om de informatie over de cursus te verspreiden en toepassing van de cursus te stimuleren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Piep zei de muis' is een nieuwe, laagdrempelige en toegankelijke interventie voor kinderen (4 - 8 jaar) van ouders met psychische of verslavingsproblemen uit achterstandswijken. Het doel van de interventie is het verminderen van het risico dat deze kinderen zelf ook ernstige psychische problemen krijgen. 'Piep zei de muis' bestaat uit een kinderclub van 15 bijeenkomsten waarin door middel van speelse werkvormen aandacht wordt besteed aan sociale steun, ontspanning, vaardigheden en het zelfbeeld; 5 ouderbijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen rond de opvoeding ter sprake komen en steun op maat voor de ouders van een aparte functionaris, de gezinsbegeleidster.

In dit voorgenomen project zal in een eerste stadium worden nagegaan of de interventie 'Piep zei de muis' (afgekort Piep) te verwachten effecten heeft op het functioneren van het kind en het gezin, met het oog op verdere aanpassing en implementatie. Hiervoor zal op drie momenten (voorafgaand aan de interventie, direct na afloop en na drie maanden) een vragenlijst worden afgenomen bij de ouders van de deelnemende kinderen bestaande uit de Strengths en Difficulties Questionnaire (SDQ) en delen van de Vragenlijst Gezinsproblemen (VGP). Aan de leerkrachten van de deelnemende kinderen wordt gevraagd om voorafgaand aan de interventie en direct na afloop de SDQ in te vullen. Aan de hand van logboeken en registratieformulieren zal informatie worden verzameld over programmatrouw en de noodzakelijke infrastructuur voor bereik en verwijzing van de doelgroep. Indien de interventie de gewenste effecten heeft zal het aanbod aan de databank jeugdinterventies worden aangeboden, een train-de-trainer aanbod worden ontwikkeld en de interventie verder worden verspreid door middel van publicaties en presentaties op bijeenkomsten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website