Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het Entertainment-Education onderwijstraject (project nr. 4016.0012) is de ontwikkeling van een structuur waarin kennis en ervaringen op het gebied van Entertainment-Education (EE) worden opgenomen in bestaande en nieuwe (gezondheids)communicatie en media-opleidingen. Onder de Entertainment-Educationstrategie wordt verstaan 'het op een planmatige wijze ontwerpen en implementeren van communicatievormen die in staat zijn mensen zowel te amuseren als voor te lichten (Bouman, 1999)'. Het gaat hierbij om het bewust integreren van communicatieboodschappen in populaire media (televisie,radio, muziek, theater, dans, games, themaparken etc). Het doel hiervan is het bevorderen van verschillende stadia van prosociale gedragsverandering (het op de agenda zetten van bepaalde thema's, het met elkaar over deze thema's laten praten en het stimuleren van actief zoekgedrag naar meer informatie). Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de Entertainment-Educationstrategie (EE-strategie) succesvol kan zijn in het bevorderen van prosociale gedragsverandering (Bouman, 1999; Singhal & Rogers, 1999). Met name moeilijk bereikbare groepen —met vaak de grootste gezondheidsrisico’s— kunnen met behulp van deze strategie beter bereikt worden. De EE-strategie vormt een belangrijke aanvulling op de meer cognitief gerichte communicatiemethoden. De entertainment-educationstrategie is een communicatiestrategie die inmiddels zowel nationaal als internationaal veel wetenschappelijke aandacht heeft gekregen en in de praktijk steeds vaker wordt gehanteerd. Om deze strategie effectief te kunnen toepassen, is het belangrijk om studenten van communicatie- en media opleidingen zowel op universitair, hbo- als postdocniveau, onderwijs en nascholing op dit terrein aan te bieden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ontwikkelen van een structuur waarin kennis en ervaringen op het gebied van Entertainment-Education (EE) worden opgenomen in bestaande en nieuwe (gezondheids)communicatie en media-opleidingen is de afgelopen jaren door het Centrum Media & Gezondheid gerealiseerd door een intensieve samenwerking aan te gaan met de Stenden Hogeschool ( voorheen Christelijke Hogeschool Nederland), de Media Academie, de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Maastricht. Binnen deze samenwerking is in de periode 2004-2009 voor elk van deze zes opleidingen gefaseerd een gerichte EE-onderwijsmodule ontwikkeld, uitgevoerd en getest. De term 'module' is geen statisch begrip. Onder deze term vallen ook andere uitwerkingsvormen, zoals seminar, onderwijsblok, cursus, masterclass, keuzevak. Uit het formatief en summatief onderzoek dat door het Onderwijs Technologisch Centrum in Heerlen (OTEC) is uitgevoerd, blijkt dat de EE onderwijsmodulen zeer positief worden gewaardeerd. De modulen vinden inmiddels een structurele plaats binnen het onderwijs van de diverse opleidingen. Tevens is door het Centrum Media & Gezondheid (CMG) een database aangelegd met voorbeelden van EE-projecten in Nederland en in het buitenland en een EE-internetcommunity gebouwd (zie www.enter-educate.nl).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het EE onderwijsproject worden op maat gesneden EE modulen ontwikkeld waarin kennis en ervaringen op het gebied van Entertainment-Education worden geintegreerd in bestaande en nieuwe (gezondheids)communicatie en media-opleidingen. Het betreft hier de Media Academie, de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), Christelijke Hogeschool Nederland (inmiddels Stenden University Leeuwarden genaamt), Universiteit Maastricht,Universiteit Twente. Binnen vier van deze zes opleidingen zijn inmiddels gerichte E-E onderwijsmodules ontwikkeld, uitgevoerd en getest. Twee onderwijsmodulen zijn nog in ontwikkeling en zullen starten in het studiejaar 2008/2009. Tevens is als ondersteundend lesmateriaal een CD-rom gemaakt met voorbeelden van landelijke en regionale E-E projecten in Nederland en is eend atabase aangelegd van alle studenten die aan de verschillende modulen hebben deelgenomen. Dit in het kader van een te creeren EE community.

Onder de entertainment-education strategie wordt verstaan 'het op een planmatige wijze ontwerpen en implementeren van communicatievormen die in staat zijn mensen zowel te amuseren als voor te lichten'. Het gaat hierbij om het bewust integreren van communicatieboodschappen in populaire media (televisie,radio, muziek, theater, dans, games, themaparken etc). Het doel hiervan is het bevorderen van verschillende stadia van prosociale gedragsverandering (het op de agenda zetten van bepaalde thema's, het met elkaar over deze thema's laten praten en het stimuleren van actief zoekgedrag naar meer informatie). Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de Entertainment-Education (E-E) strategie succesvol kan zijn in het bevorderen van prosociale gedragsverandering (Bouman, 1999; Singhal & Rogers, 1999). Met name moeilijk bereikbare groepen —met vaak de grootste gezondheidsrisico’s— kunnen met behulp van deze strategie beter bereikt worden. De E-E strategie vormt een belangrijke aanvulling op de meer cognitief gerichte communicatiemethoden. De combinatie van voorlichting en amusement (de entertainment-education strategie) is een communicatiestrategie die inmiddels zowel nationaal als internationaal veel wetenschappelijke aandacht heeft gekregen en in de praktijk steeds vaker wordt gehanteerd. Om deze strategie effectief te kunnen toepassen, is het belangrijk om studenten van communicatie- en media opleidingen zowel op universitair, hbo- als postdoc-niveau, onderwijs en nascholing op dit terrein aan te bieden.

In dit gerichte E-E onderwijstraject gaat het om het ontwikkelen van het E-E vakgebied in brede zin. Dit betekent, behalve het ontwikkelen van de instrumenten (modulen, website, database) en het opleiden van professionals die uiteindelijk met de lage SES doelgroepen gaan werken, ook het opbouwen en onderhouden van een interdisciplinair E-E netwerk, het fungeren als expertisecentrum en het bijscholen van docenten.

Het onderwijstraject zal worden begeleid met formatief en summatief onderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit E-E onderwijstraject wordt samengewerkt met zes verschillende opleidingen (Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) in Leeuwarden, thans Stenden University Leeuwarden genaamd, Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) in Amsterdam; Media Academie in Hilversum; Universiteit Twente; Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam). In het derde jaar (periode 1/11/06 – 30/10/07 zijn de volgende EE modulen (door) ontwikkeld en uitgevoerd:

 Voor de derde keer is in de opleiding Media & Entertainment van de Christelijke Hogeschool Leeuwarden (CHN) de EE onderwijsmodule als keuzevak uitgevoerd. Er hebben 20 derdejaars studenten aan deze module van 9 weken deelgenomen in de periode april - juni 2007. Omdat deze module reeds twee maal extern (door Onderwijs technologsch Centrum in Heerlen (OTEC) is geëvalueerd is de module in het derde jaar alleen intern geëvalueerd De studenten beoordeelden de module als zeer leerzaam en interessant.

 Voor de tweede keer is bij de Faculteit Gedragswetenschappen, afd. Communicatiewetenschap van de Universiteit Twente het EE onderzoekspracticum gehouden (studielast 10 ECTS). In de periode februari - juni 2007 hebben 12 studenten aan dit onderzoekspracticum meegedaan. Deze module is gëevalueerd door het Onderwijs Technologisch Centrum (OTEC) in Heerlen. Uit het materiaal en de evaluatiegegevens is gebleken dat het onderzoekspracticum van goede kwaliteit is bevonden. De studenten waren zeer positief over de opzet en inhoud van het onderzoekspracticum, de docenten en de begeleiding. Aanbevelingen liggen op het gebied van de informatievoorziening vooraf, de tijdsbesteding, de onderzoeksopdracht, de gastcolleges en de samenwerking binnen de groepen. (zie bijlage onderzoeksrapportage OTEC).

 Voor de derde keer is in het kader van de EE samenwerking met de Media Academie de invitational ‘Dag van de Soap’ georganiseerd onder de titel ‘Soaps meet Content; the social impact of soaps’. Zo’n 60 professionals (creatieven, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, beleidsmakers) waren aanwezig. De ‘Dag van de Soap’ is gëevalueerd door het Onderwijs Technologisch Centrum (OTEC) in Heerlen. Uit de evaluatiegegevens is gebleken dat de ‘Dag van de Soap’ in 2007 van goede kwaliteit is bevonden. De deelnemers aan de dag waren overwegend positief over de informatievoorziening over de dag, de sprekers, het programma en de voorzieningen.

Aanbevelingen liggen op het gebied van de inhoudelijke invulling van de dag en de opzet van het programma. Uit de evaluatie blijkt dat de Dag van de Soap wat betreft inhoud en opzet goed is doordacht en uitgevoerd (zie bijlage onderzoeksrapportage OTEC).

 De derde NSPOH module stond gepland voor najaar 2007. Deze is echter verschoven naar 6 mei en 3 juni 2008. De nieuwe titel zal zijn ‘ Entertainment & Education: creatief in gezondheidsbevordering’.

 Voor de EE onderwijssamenwerking met de Universiteit van Maastricht is in het derde projectjaar overleg gevoerde met prof. Nanne de Vries. Dit overleg heeft geleid tot een opzet voor de EE module in het studiejaar 2008/2009. Afgesproken is om in het blok ‘Intervention Mapping’ bij het onderdeel ‘interventiemethoden’ en in het blok ‘Theorie over verandering’ de EE strategie te verwerken. De betreffende docenten zijn Prof. N.de Vries en dr. Liesbeth van Os.

 Zoals in de vorige voortgangsrapportage is aangegeven zijn we op zoek gegaan naar een geschikte alternatieve partner voor de Universiteit van Amsterdam. We hebben hiervoor een gesprek gevoerd met Prof. Cees van Woerkum van de Universiteit van Wageningen. Hij is zeer geinteresseerd en zal dit bespreken met de nieuwe UHD gezondheidscommunicatie die dr. Maria Koelen gaat opvolgen en in april/mei 2008 zal gaan starten bij de LUW. Inmiddels ziet het er echter naar uit dat ook de Universiteit van Amsterdam geïnteresseerd is en toch mogelijkheden heeft om de module in 2007/2008 wel op te nemen in haar bachelor en/of master onderwijsaanbod. Hierover vindt momenteel overleg plaats met dr. Bas van den Putte, dr. Peter Nijens en dr. Jan de Ridder.

 In het derde jaar is een vervolg gegeven aan het in kaart brengen van Nederlandse voorbeelden van entertainment-education op regionaal en lokaal niveau. Tevens zijn de contactgegevens van alle deelnemende studenten en participanten van het derde projectjaar ingevoerd in het opgebouwde databestand. Zij zijn op de hoogte gehouden van bijeenkomsten (bv. de Dag van de Soap), publicaties en nieuwe ontwikkelingen op het terrein van entertainment-education. Dit in het kader van het vormen van een EE community.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit trajectvoorstel voorziet in een structuur waarin kennis en ervaringen op het gebied van Entertainment-Education worden opgenomen in bestaande en nieuwe (gezondheids)communicatie en media-opleidingen. Het betreft hier de Media Academie, de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH), Christelijke Hogeschool Nederland, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente. Binnen deze zes opleidingen zullen gerichte E-E onderwijsmodules worden ontwikkeld, uitgevoerd en getest.Tevens zal een database worden aangelegd met voorbeelden van E-E projecten in Nederland en in het buitenland en een interactieve website worden gebouwd.

Onder de entertainment-education strategie wordt verstaan 'het op een planmatige wijze ontwerpen en implementeren van communicatievormen die in staat zijn mensen zowel te amuseren als voor te lichten'. Het gaat hierbij om het bewust integreren van communicatieboodschappen in populaire media (televisie,radio, muziek, theater, dans, games, themaparken etc). Het doel hiervan is het bevorderen van verschillende stadia van prosociale gedragsverandering (het op de agenda zetten van bepaalde thema's, het met elkaar over deze thema's laten praten en het stimuleren van actief zoekgedrag naar meer informatie). Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de Entertainment-Education (E-E) strategie succesvol kan zijn in het bevorderen van prosociale gedragsverandering (Bouman, 1999; Singhal & Rogers, 1999). Met name moeilijk bereikbare groepen -met vaak de grootste gezondheidsrisico's- kunnen met behulp van deze strategie beter bereikt worden. De E-E strategie vormt een belangrijke aanvulling op de meer cognitief gerichte communicatiemethoden. De combinatie van voorlichting en amusement (de entertainment-education strategie) is een communicatiestrategie die inmiddels zowel nationaal als internationaal veel wetenschappelijke aandacht heeft gekregen en in de praktijk steeds vaker wordt gehanteerd. Om deze strategie effectief te kunnen toepassen, is het belangrijk om studenten van communicatie- en media opleidingen zowel op universitair, hbo- als postdoc-niveau, onderwijs en nascholing op dit terrein aan te bieden.

In dit gerichte E-E onderwijstraject gaat het om het ontwikkelen van het E-E vakgebied in brede zin. Dit betekent, behalve het ontwikkelen van de instrumenten (modulen, website, database) en het opleiden van professionals die uiteindelijk met de lage SES doelgroepen gaan werken, ook het opbouwen en onderhouden van een interdisciplinair E-E netwerk, het fungeren als expertisecentrum en het bijscholen van docenten.

Het onderwijstraject zal worden begeleid met formatief en summatief onderzoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website