Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

In Nederland worden jaarlijks meer dan 9000 gevallen van dikke darm kanker vastgesteld en sterven jaarlijks ongeveer 4500 mensen aan de ziekte. Deze aantallen kunnen door vroege opsporing teruggedrongen worden. Gerandomiseerde trials hebben laten zien dat screening met Fecale Occult Bloed Testen (FOBT) de mortaliteit met 15 tot 20% kan reduceren, dit komt neer op ongeveer 800 voorkomen sterfgevallen in Nederland per jaar. Voor andere testen dan FOBTs zijn er geen resultaten van gerandomiseerde trials beschikbaar. Er zijn twee typen FOBTs, de Hemoccult II en de Fecale Immunochemische Test (FIT). De testen verschillen in betrouwbaarheid, kosten en gebruik. Bovendien kan voor de FIT de afkapwaarde voor een afwijkend testresultaat ingesteld worden.

Vraagstelling

Welke FOBT moet in het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar dikke darm kanker worden gebruikt op basis van kosteneffectiviteit, met welke afkapwaarde (in het geval van FIT), met welke begin- en eindleeftijden en met welk interval tussen opeenvolgende testen?

Methode

Voor het berekenen van de te verwachten kosten en effecten van de verschillende programma’s maakten we gebruik van een simulatiemodel, MISCAN-Colon. Dit model simuleert individuen van geboorte tot aan overlijden. Elk individu kan één of meerdere adenomen, het voorstadium van dikke darm kanker, ontwikkelen. Eerst wordt de situatie zonder screening gesimuleerd. Vervolgens simuleren we de situatie met screening. Door screening kan de ziekte vroegtijdig opgespoord en behandeld worden. Door deze twee situaties te vergelijken bepalen we de kosten en de effecten, met name verschillen in de leeftijd van overlijden. De parameters in het model zijn zodanig aangepast dat het model zonder screenen representatief is voor de huidige situatie in Nederland. De frequentie waarmee dikke darm kanker en sterfte eraan optreedt is gebaseerd op gegevens van de Nederlandse kankerregistratie. De FOBT testeigenschappen hebben we zo gekozen dat de gemodelleerde aantallen opgespoorde voorstadia en kankers overeenkwamen met de bevindingen in het proefbevolkingsonderzoek in Nederland. De gekozen testeigenschappen kwamen tevens goed overeen met de literatuur. De opkomst hebben we gebaseerd op de geobserveerde opkomst in het proefbevolkingsonderzoek (50% voor Hemoccult II en 60% voor FIT). Kosten van organisatie, testen en behandeling zijn zo veel mogelijk gebaseerd op de bevindingen van het proefbevolkingsonderzoek in Rotterdam.

We bepaalden de kosten en effecten van een groot aantal combinaties van screeningstest en leeftijden waarop gescreend wordt. De gekozen grenswaarde voor acceptabele kosteneffectiviteit is 20.000 euro per gewonnen levensjaar.

Resultaten

Voor alle afkapwaarden van de FIT had deze test lagere kosten en meer gewonnen levensjaren dan Hemoccult II. Hoe lager de afkapwaarde van de FIT, hoe meer adenomen en kankers gevonden worden. Daar staat tegenover dat vaker onnodige colonoscopieën gedaan worden. De afkapwaarde van 50 ng/ml was beter dan de hogere afkapwaarden voor de FIT. Individuen elke twee jaar een FIT aanbieden is een goede keuze. Dit bleef zo met andere modelaannames. Individuen in de leeftijd 55-75 zouden in elk geval tweejaarlijks uitgenodigd moeten worden. Een ruimer leeftijdsinterval tussen leeftijden 50 en 80 is gezien de gunstige kosten per gewonnen levensjaren ook te overwegen. Voor jaarlijks screenen met de FIT lagen voor een aantal veranderingen in onzekere modelaannames de kosten per gewonnen levensjaar boven de 20.000 euro.

Elke twee jaar individuen in de leeftijd 50 tot 80 uitnodigen vereist grofweg een verdubbeling van de huidige colonoscopiecapaciteit.

Conclusies

In Nederland is tweejaarlijks screenen van individuen in de leeftijd 50-55 tot 75-80 met een FIT met afkapwaarde 50 ng/ml een goede keuze. Omdat er in de komende jaren nieuwe resultaten beschikbaar komen over de FIT en sigmoidoscopie, is het raadzaam het screenprogramma over enkele jaren opnieuw te evalueren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling, het aanleveren van informatie die nodig is om een geïnformeerde en rationele keuze te maken tussen verschillende Fecale Occult Bloed Testen (FOBTs) voor een bevolkingsonderzoek naar dikke darm kanker, is gerealiseerd. De kosten, effecten en kosten per gewonnen levensjaar van een bevolkingsonderzoek in Nederland, bij gebruik van verschillende FOBTs en afkapwaarden zijn bepaald voor verschillende leeftijdsintervallen en screenintervallen. Op basis van de resultaten werd de vraagstelling naar een goed screeningsschema beantwoord.

 

Voor het bepalen van de kosten en effecten van screening met verschillende FOBTs op verschillende leeftijden, hebben we gebruik gemaakt van het simulatiemodel MISCAN-Colon. Dit model is aangepast aan de Nederlandse situatie wat betreft bevolkingsopbouw en levensverwachting, en de frequentie waarmee dikke darm kanker en de sterfte eraan voorkomt in de populatie. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en de kankerregistratie. We hebben de twee FOBTs vergeleken die in de Nederlandse implementatietrials zijn gebruikt, een Fecale Immunochemische Test (FIT) en de Hemoccult II test. De FIT is een kwantitatieve test, waarbij een afkapwaarde voor een afwijkende test gekozen kan worden. Deze test hebben we met verschillende afkapwaarden gesimuleerd. De testeigenschappen bij diverse afkapwaarden hebben we zo gekozen dat de gemodelleerde aantallen gevonden kankers en adenomen overeenkwamen met de geobserveerde in de implementatietrials in Nederland. De gekozen testeigenschappen kwamen ook goed overeen met de literatuur. De Opkomst bij screening is gebaseerd op waarnemingen in de Nederlandse trials (50% voor Hemoccult II en 60% voor FIT). De kosten waarmee we rekening hebben gehouden zijn organisatiekosten, de kosten van FOBT, colonoscopie en eventuele complicaties daarvan. Daarnaast hebben we de bespaarde behandelkosten meegenomen die volgen uit voorkomen of vroegtijdig opgespoorde dikke darm kanker. De kosten van organisatie en van de testen hebben we gebaseerd op de bevindingen in de trial in Rotterdam. Voor de overige kosten hebben we gebruik gemaakt van DBC-tarieven (Diagnose Behandel Combinatie).

We hebben de kosten en effecten van een groot aantal combinaties van screeningtest en leeftijden waarop gescreend wordt bepaald. De gekozen grenswaarde voor acceptabele kosteneffectiviteit is 20.000 euro per gewonnen levensjaar.

 

In de implementatietrials werd met de FIT meer adenomen en kankers opgespoord dan met de Hemoccult II test. Daarentegen werden wel meer onnodige colonoscopieën uitgevoerd. In de afweging is de FIT bij alle afkapwaarden beter dan de Hemoccult II. Het optimale afkappunt van de FIT is 50 ng/ml, in tegenstelling tot de gebruikelijke waarde van 100 ng/ml. Tweejaarlijks screening met de FIT is een goede keuze. Individuen in de leeftijdsgroep 55 tot 75 zouden hier zeker voor uitgenodigd moeten worden. Er zou zelfs gekozen kunnen worden voor een breder leeftijdsinterval van 50 tot 80. De kosteneffectiviteit van 2-jaarlijks screenen van individuen tussen leeftijd 50 en 80 is ongeveer 6.000 euro per gewonnen levensjaar. Voor jaarlijks screenen is het onzeker of de kosteneffectiviteit onder de 20.000 euro blijft.

Voor tweejaarlijks screenen tussen leeftijd 50 en 80 zijn 173.000 colonoscopieën per jaar nodig in Nederland. Dat is grofweg een verdubbeling van het huidige aantal.

 

In Nederland is tweejaarlijks screenen van individuen in de leeftijd 50-55 tot 75-80 met een FIT met afkapwaarde 50 ng/ml een goede keuze. Omdat er in de komende jaren nieuwe resultaten beschikbaar komen over met name de FIT en sigmoidoscopie, is het raadzaam het screenprogramma over enkele jaren opnieuw te evalueren.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de kosten en effecten van een te implementeren bevolkingsonderzoek voor dikke darm kanker in Nederland te evalueren maken we gebruik van een simulatiemodel. Hierbij veronderstellen we het gebruik van fecal occult blood testen, waarmee bloed in de ontlasting gedetecteerd wordt, wat een indicatie kan zijn voor kanker of een voorstadium daarvan. Het simulatiemodel Miscan-Colon wordt zodanig aangepast dat het representatief is voor de huidige Nederlandse situatie. Daartoe gebruiken we gegevens van het CBS en de Nederlandse kankerregistratie om zowel de samenstelling van de bevolking als het aantal gevallen van dikke darmkanker en mortaliteit in verschillende leeftijdsintervallen zo goed mogelijk te kunnen reproduceren.

Er zijn verschillende fecal occult blood testen beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij een bevolkingsonderzoek. De testen verschillen in betrouwbaarheid en in kosten. Op basis van data in de literatuur hebben we aannames gedaan over de betrouwbaarheid van de verschillende tests. Daarnaast zullen we informatie krijgen uit de implementatie trial die momenteel in de regio Amsterdam en Nijmegen wordt uitgevoerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het model Miscan-Colon is aangepast zodat het een populatie simuleert die vergelijkbaar is met de huidige Nederlandse bevolking wat betreft colorectaal kanker. Daartoe hebben we zowel gegevens gebruikt die de samenstelling van de Nederlandse bevolking weergeven, als epidemiologische gegevens wat betreft colorectaal kanker in Nederland.

Gegevens over de Nederlandse bevolking zijn via het CBS opgevraagd. Via de Nederlandse kankerregistratie (IKC) hebben we gegevens over incidentie en stadiumverdeling van colorectaal kanker opgevraagd. Survival bij colorectaal kanker hebben we van het IKZ, regio Eindhoven, verkregen omdat deze gegevens niet landelijk beschikbaar zijn.

 

Op basis van literatuuronderzoek is een inventarisatie gemaakt van fecal occult blood testen en testspecifieke eigenschappen als sensitiviteit, specificiteit, kosten en opkomst en data waaruit deze eigenschappen uit afgeledi kunnen worden. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van overige kosten die relevant zijn bij de kosteneffectiviteitsanalyse van de beschikbare testen.

 

Als volgende stap kunnen de eerste analyses met het simulatiemodel Miscan gedaan worden om kosten en effecten van het implementeren van een screeningsprogramma in Nederland door te rekenen, bij gebruik van verschillende testen en scenarios.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Colorectal cancer (CRC) is an important health problem with over 9,000 new cases diagnosed in 2000 and almost 4,500 deaths in the Netherlands. Randomized controlled trials have demonstrated that screening with fecal occult blood test (FOBT) can reduce CRC mortality by 15-20% in the general population. These trials were performed with the Hemoccult II FOBT. The Dutch government has commissioned to investigate the possibility of implementing a national mass-screening program for CRC screening with FOBT in the Netherlands. ZonMw has subsidized an FOBT implementation study in two regions.

Since the randomized trials new types of FOBT became available, in particular the immunochemical tests. These new tests differ from the Hemoccult II in ways that influence the effects and costs of a mass-screening program. The attendance rate will be influenced (because of differences in dietary requirements and in user friendliness for the screenees), and sensitivity, specificity and costs differ between the tests. Moreover, some of the new tests are quantitative, so that the cut-off point between a negative and positive test can be chosen.

 

It is neither possible nor desirable to examine all these tests in trials, which take many years and are very expensive. In this application we propose to use microsimulation modeling to provide the evidence that is needed in the discussion on which type of FOBT to use. We will use this modeling to translate the results from the FOBT implementation study, combined with an updated systematic review from data on the above-mentioned characteristics of other types of FOBTs and how they compare with Hemoccult II, into estimates of costs and mortality effects. We will use the MISCAN-Colon model, in which adenoma and pre-clinical cancer stages are distinguished, and where higher sensitivities lead to a more favorable stage distribution with a better prognosis, and therefore also lead to mortality reduction.

 

In this analysis we will account for the specifics of the Dutch population such as demography and background incidence and mortality. The analysis will be broadened to the exploration of hypothetical future developments in tests by using a wide range of combinations of test characteristics and costs of tests.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website