Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Veel rokers wensen wel professionele ondersteuning bij hun stoppoging, maar willen niet persoonlijk geholpen worden door een hulpverlener. Meer dan 80% van de stoppogingen verloopt zonder enige vorm van intensieve professionele ondersteuning. STIVORO ontwikkelde voor deze zelfstoppers een zelfcontroleprogramma voor stoppen met roken via internet: de StopSite om het 'gat' op te vullen tussen meer intensieve (en relatief effectieve maar dure) een-op-een hulpverlening aan stoppers en schriftelijke zelfhulpmaterialen.

 

Methode

Het onderzoeksproject onderzocht de werkzaamheid (efficacy) van deze interactieve zelfhulpsite middels een gerandomiseerd gecontroleerd experiment (RCT). Deelnemers werden at random toegewezen aan de StopSite (n=565) of aan de vergelijkingsgroep) een online zelfhulpgids (n=568). Primaire uitkomstmaten waren geprolongeerde abstinentie en puntprevalente abstinentie. Metingen vonden plaats voorafgaand aan de interventie en vier en zeven maanden na deze eerste meting.

 

Resultaten

Rokers in de interventieconditie hadden weliswaar iets hogere stoppercentages in vergelijking met de controleconditie, maar logistische regressieanalyse leverde geen significante verschillen op in percentages geprolongeerde abstinentie gerekend over beide nametingen tussen de Stopsite (5.5%) en de zelfhulpgids (5.4%) (OR=1.01, 95% BI=0.64-1.59), ook niet als in de analyse alleen gebruikers van de interventies werden betrokken (stoppercentages 7.3% vs 7.0; OR=1.04, 95% BI=0.64-1.68). Ook de puntprevalente abstinentie verschilde niet significant tussen beide groepen.

 

Conclusie

De StopSite in de huidige vorm levert resultaten op die tenminste vergelijkbaar zijn met die van een stoppen-met-roken zelfhulpmethode, namelijk een zelfhulpgids. Een uitbreiding van de functionaliteit van de StopSite kan mogelijk nog tot een grotere interactiviteit en daarmee tot betere resultaten leiden.

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van dit project was het onderzoeken van de effectiviteit van de interactieve zelfhulpsite ‘de StopSite’. De vraagstelling luidde: is deze interactieve zelfhulpsite effectiever dan een bestaande zelfhulpmethode (een online zelfhulpgids)? De doelstelling is gerealiseerd en de vraagstelling is beantwoord. Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van STIVORO.

 

Aantal deelnemers

In totaal reageerden 1.571 personen op de oproep tot deelname aan het onderzoek. Zij retourneerden een ingevuld informed consent formulier. Zij werden uitgenodigd de screener in te vullen waarmee geschiktheid voor deelname aan het onderzoek werd vastgesteld. Dit resulteerde in 1.190 personen die voor het invullen van de voormeting werden uitgenodigd. Van deze 1.190 voltooiden 1.133 daadwerkelijk deze meting. Zij werden ad random toegewezen aan de StopSite (n=565) of aan de zelfhulpgids (n=568).

 

Respons

De gemiddelde respons op nameting 1 was n=587 (51,8%) en n=584 op t2 (51,5%). De respons op de nametingen verschilde significant voor de twee odnerzoeksgroepen en was kleiner voor de experimentele conditie (48,1% op T2 versus 54,9%).

 

Uitkomsten

De percentages stoppers zijn gunstiger voor de experimentele groep dan voor de vergelijkingsgroep. De verschillen zijn indicatief, maar niet significant. Dit geldt zowel voor puntprevalente abstinentie (18,1% vs 15,5%) als voor geprolongeerde abstinentie (13,4% vs 11,1%) (T2 resultaten). Het aantal deelnemers dat met de StopSite erin slaagt om over beide metingen (6 maanden) geprolongeerd abstinent te zijn komt uit op 5,5%. Voor de zelfhulpgids was dit 5,4%. Dit percentage was verwacht voor de zelfhulpgids op basis van een review van de literatuur. De percentages voor geprolongeerde abstinentie voor de zelfhulpsite zijn laag maar vergelijkbaar met stoppercentages van 2 tot 10% in andere effectstudies naar zelfhulpmethoden met vergelijkbare follow-up tijd of langere follow-up (Lancaster & Stead, 2005).

 

Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen in behaald succes. Ook leeftijd had geen invloed op het behaald succes.

 

426 personen gebruikten de StopSite en 471 de online zelfhulpgids. De uitkomsten van analyses bij deze gebruikers komen overeen met die voor alle deelnemers. Dit betekent dus dat blootstelling aan de StopSite in vergelijking met blootstelling aan een zelfhulpgids tot vergelijkbare effecten leidt (wel een positieve trend zichtbaar, maar niet significant) op de verschillende primaire uitkomstmaten en metingen.

 

De mate waarin gebruik is gemaakt van de StopSite loopt uiteen van 0 tot 815 keer met een gemiddelde van 9.4 (sd=47.0). De resultaten tonen dat er vanaf 6 keer inloggen op de StopSite een significant verschil in abstinentie is met de referentiegroep (geen enkele keer ingelogd). Bij 6 of meer keer inloggen is 26.7% abstinent tegenover 7.4% bij personen die minder dan 6 keer inloggen (OR=4.54, 95% BI=2.65-7.78).

 

Conclusie / aanbevelingen

De StopSite in de huidige vorm is even effectief als zelfhulpmateriaal dat bewezen werkzaam is bij stoppen met roken. Bovendien is nog winst te behalen voor de Stopsite. Belangrijk is dat de StopSite wordt aangepast zodat de buddy-functie en de Stopmeter voor iedere deelnemer functioneel zijn. Bij voldoende gebruik van het forum kan ook daar een mogelijke meerwaarde van uitgaan. Een verdere test moet uitwijzen of de abstinentie percentages dan verbeteren.

De StopSite biedt een alternatief aanbod aan rokers waarmee potentieel een andere en grotere doelgroep kan worden bereikt. Daarom is beschikbaarheid naast de zeflhulpgids relevant.

 

 

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

STIVORO heeft een online zelfhulpprogramma ontwikkeld voor volwassenen die willen stoppen met roken. Hiermee wil STIVORO het ‘gat‘ opvullen tussen meer intensieve (en relatief effectieve maar dure) een-op-een hulpverlening aan stoppers en minder intensieve methoden zoals het advies op maat en schriftelijke zelfhulpmaterialen. Met een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) wordt de werkzaamheid van de ontwikkelde zelfhulpsite vergeleken met die van een online informatiebrochure. Na de screening en voormeting vinden follow-up metingen plaats na 4 en 7 maanden.

 

Werkzaamheden:

In de periode waarover verslag wordt gedaan (Van 1 maart 2006 tot en met 28 februari 2007) vonden de volgende werkzaamheden plaats:

 

1.Werving van respondenten dmv advertenties in diverse media.

2.Verwerking van ingevulde screeningsvragenlijsten en voormetingsvragenlijsten met daarop volgend randomisatie naar de twee condities.

3.Opstellen en online plaatsen van nametingsvragenlijsten.

4.Afname van T1 vragenlijsten

5.Afname van T2 vragenlijsten

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De werving resulteerde in 1.133 aanmeldingen. De respondenten zijn ad random en gestratificeerd naar leeftijd en geslacht toegewezen aan de experimentele conditie (de stopsite; n = 565) en de controlegroep (de online informatiebrochure; n = 568).

 

Van de deelnemers is 66,5% vrouw. De gemiddelde leeftijd 42,4 (SD=11,4). Omdat de dataverzameling nog loopt tot half september 2007 zijn er nog geen verdere inhoudelijke resultaten.

 

Van de T1 nameting (4 maanden na T0) zijn tot 1 maart 2007 in de experimentele conditie 168 vragenlijsten volledig ingevuld en in de controle conditie 201. De T2 vragenlijst (7 maanden na T0) is op 1 maart 2007 volledig ingevuld door 101 deelnemers in de experimentele conditie en 121 in de controle conditie.

 

Planning:

De dataverzameling loopt tot half september 2007. Van half september 2007 t/m december 2007 vindt dataopschoning, analyse en rapportage plaats. Conform de planning kan het onderzoek eind december 2007 worden afgerond.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel rokers wensen wel professionele ondersteuning bij hun stoppoging, maar willen niet persoonlijk geholpen worden door een hulpverlener. Meer dan 80% van de stoppogingen verloopt zonder enige vorm van intensieve professionele ondersteuning. STIVORO ontwikkelt voor deze zelfstoppers een zelfcontroleprogramma voor stoppen met roken via internet. Hiermee poogt STIVORO het 'gat' op te vullen tussen meer intensieve (en relatief effectieve maar dure) een-op-een hulpverlening aan stoppers en minder intensieve methoden zoals het advies op maat en schriftelijke zelfhulpmaterialen. STIVORO verwacht dat dit online zelfhulcontroleprogramma snel in populariteit onder rokers zal toenemen en een belangrijk element zal worden van het brede aanbod aan effectief-bewezen vormen van stopondersteuning in Nederland. Er is nog nauwelijks gecontroleerd onderzoek verricht naar de werkzaamheid van zelfcontroletechnieken via internet voor stoppen met roken, ook niet in het buitenland. Het voorgestelde onderzoeksproject beoogt de werkzaamheid (efficacy) van deze interactieve zelfhulpsite te onderzoeken middels een gerandomiseerd experiment (RCT). Dit onderzoek is hiermee zowel maatschappelijk als wetenschappelijk relevant. Speciale aandacht zal uitgaan naar de vraag of meer intensief en uitgebreider gebruik van de zelfhulpsite samenhangt met een groter effect (dosis-respons). Een ander aandachtspunt is na te gaan of de interventie mogelijk effectiever is voor bepaalde leeftijdsgroepen en voor mannen of vrouwen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website