Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

Introductie

Psychosociale klachten, als vermoeidheid, overspannenheid en werk-thuis conflict, behoren tot de top drie van oorzaken van ziekteverzuim in Nederland. Reïntegratie van medewerkers, die ten gevolge van dergelijke klachten verzuimen, verloopt moeizaam. Een efficiëntere aanpak van dit probleem zou zijn: het zoveel mogelijk voorkomen van het ontstaan en verergeren van psychosociale klachten en ziekteverzuim. Het reïntegratiebedrijf Capability heeft een coachingsprogramma ontwikkeld, dat zich specifiek richt op het coachen van medewerkers, die risico lopen om te gaan verzuimen wegens werkgerelateerde, zelfgerapporteerde psychosociale klachten. Doel van dit coachingsprogramma is het voorkomen van ziekteverzuim en het tegengaan van verdere achteruitgang van welzijn van de medewerkers.

 

Onderzoeksdoelen

1) het ontwikkelen, valideren en evalueren van een screeningsinstrument om medewerkers op te sporen met een verhoogd risico op verzuim vanwege psychosociale gezondheidsklachten;

2) het vaststellen van de effectiviteit van het preventieve coachingsprogramma, in termen van ziekteverzuim, arbeidssatisfactie, vermoeidheid en het algemeen welzijn van medewerkers.

 

Methode

Voor de ontwikkeling van het screeningsinstrument zijn data van de prospectieve Maastrichtse Cohort

Studie naar ‘Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie’ gebruikt. Items zijn geselecteerd die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op verzuim. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het sreeningsinstrument, De werkwijzer'. Een afkappunt op het screeningsinstrument is bepaald. Medewerkers van verschillende organisatie hebben het ontwikkelde screeningsintrument, thuis gestuurd gekregen, om hun risico op verzuim vanwege psychosociale klachten vast te stellen. Met behulp van een gerandomiseerde trial is de effectiviteit van het coachingsprogramma geëvalueerd bij de groep ‘at risk’ medewerkers. De experimentele groep heeft, naast de gebruikelijke zorg, het preventieve coachingsprogramma ontvangen; de controlegroep heeft enkel de gebruikelijke zorg ontvangen, zoals die door de werkgever en Arbo-dienst geboden wordt. Beide groepen hebben zes en twaalf maanden na randomisatie een follow-up vragenlijst gekregen en tevens zijn zowel objectieve als subjectieve verzuimdata verzameld.

 

Resultaten

Bij vrouwen waren depressief voelen, een burnout hebben, vermoeid zijn, minder geïnteresseerd in werk zijn, een verplichte verandering in werkdagen ervaren, en alleen wonen, sterke predictoren voor

ziekteverzuim vanwege psychosociale gezondheidsklachten. Bij mannen bleken eerder ziekteverzuim, dwangmatige gedachten hebben, geestelijk vermoeid zijn, het moeilijk vinden om te ontspannen, gebrek aan ondersteuning van de leidinggevende, en geen hobby’s hebben, statistisch significante predictoren. Een potentieel afkappunt van 10 op het screeningsinstrument "de werkwijzer' resulteerde in een sensitiviteit van 41.7% voor vrouwen en 38.9% voor mannen, en een specificiteit van 91.3% voor vrouwen en 90.6% voor mannen. De resultaten van de trial toonden geen effect van coaching op zelfgerapporteerd verzuim vanwege psychosociale gezondheidsklachten bij de groep ‘at risk’ medewerkers. Een afname van 14% in verzuimduur in de interventie groep ten opzichte van de controlegroep werd gevonden op basis van objectieve verzuim data (15.6 vs 18.1 dagen). Medewerkers die participeerden in de coaching rapporteerden significant verbeterde gezondheid, minder psychologische stress, minder burnout, minder herstelbehoefte, minder depressieve en emotionele reactiepatronen en een toegenomen tevredenheid met het leven. Tegengestelde effecten zijn gevonden voor onzekerheid in het werk en opleidingsmogelijkheden.

 

Conclusie

Deze studie toont aan dat het mogelijk is predictieve factoren voor ziekteverzuim te identificeren en een instrument te ontwikkelen voor vroege opsporing van medewerkers die verhoogd risico lopen op verzuim. De coaching interventie heeft een effect heeft op zowel objectieve verzuimduur en algemeen welzijn van medewerkers. De resultaten van de studie vergroten de mogelijkheid voor werkgevers en beleidsmakers om interventies te implementeren gericht op de preventie van ziekteverzuim. Echter, voor implementatie van deze strategie is meer onderzoek nodig.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

Bij vrouwen waren depressief voelen, een burnout hebben, vermoeid zijn, minder geïnteresseerd in werk zijn, een verplichte verandering in werkdagen ervaren, en alleen wonen, sterke predictoren voor

ziekteverzuim vanwege psychosociale gezondheidsklachten. Bij mannen bleken eerder ziekteverzuim, dwangmatige gedachten hebben, geestelijk vermoeid zijn, het moeilijk vinden om te ontspannen, gebrek aan ondersteuning van de leidinggevende, en geen hobby’s hebben, statistisch significante predictoren. Een potentieel afkappunt van 10 op het screeningsinstrument "de werkwijzer" resulteerde in een sensitiviteit van 41.7% voor vrouwen en 38.9% voor mannen, en een specificiteit van 91.3% voor vrouwen en 90.6% voor mannen. De resultaten van de trial toonden geen effect van coaching op zelfgerapporteerd verzuim vanwege psychosociale gezondheidsklachten bij de groep ‘at risk’ medewerkers. Een afname van 14% in verzuimduur in de interventie groep ten opzichte van de controlegroep werd gevonden op basis van objectieve verzuim data (15.6 vs 18.1 dagen per jaar). Medewerkers die participeerden in de coaching rapporteerden significant verbeterde gezondheid, minder psychologische stress, minder burnout, minder herstelbehoefte, minder depressieve en emotionele reactiepatronen en een toegenomen tevredenheid met het leven. Tegengestelde effecten zijn gevonden voor onzekerheid in het werk en opleidingsmogelijkheden.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Psychosociale klachten, als vermoeidheid, overspannenheid en werk-thuis conflict, behoren tot de top drie van oorzaken van ziekteverzuim in Nederland. Reïntegratie van medewerkers, die ten gevolge van dergelijke klachten verzuimen, verloopt moeizaam. Een efficiëntere aanpak van dit probleem zou zijn: het zoveel mogelijk voorkomen van het ontstaan en verergeren van psychosociale klachten en ziekteverzuim.

Het reïntegratiebedrijf Capability heeft een coachingsprogramma ontwikkeld, dat zich specifiek richt op het coachen van medewerkers, die risico lopen om te gaan verzuimen wegens werkgerelateerde psychosociale klachten. Doel van dit coachingsprogramma is het voorkomen van ziekteverzuim en het tegengaan van verdere achteruitgang van welzijn van de medewerkers. De drie voornaamste doelstellingen van het onderzoek betreffen:

1) het ontwikkelen, valideren en evalueren van een screeningsinstrument om medewerkers op te sporen met een verhoogd risico op verzuim vanwege psychosociale klachten; 2) het vaststellen van de effectiviteit van het preventieve coachingsprogramma, in termen van ziekteverzuim, arbeidssatisfactie, vermoeidheid en het algemeen welzijn van medewerkers;

3) het identificeren van subgroepen van medewerkers, ten aanzien van type werk, familie omstandigheden, leeftijd, geslacht of gezondheidsstatus, die meer voordeel halen uit het preventieve coachingsprogramma dan andere.

Met behulp van een gerandomiseerde trial zal de effectiviteit van dit coachingsprogramma geëvalueerd worden. De experimentele groep zal, naast de gebruikelijke zorg, het preventieve coachingsprogramma ontvangen; de controlegroep ontvangt enkel de gebruikelijke zorg, zoals die door de werkgever en Arbo-dienst geboden wordt.

Beide groepen ontvangen zes en twaalf maanden na randomisatie een follow-up vragenlijst en tevens worden zowel objectieve als subjectieve verzuimdata verzameld. De primaire uitkomstmaat van dit onderzoek betreft het aantal verzuimdagen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Data van de Maastrichtse Cohort Studie naar ‘Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie’ zijn gebruikt om een screeningsinstrument te ontwikkelen, om medewerkers op te sporen met een verhoogd risico op verzuim vanwege psychosociale klachten. Eind december 2004 zijn in totaal 6323 medewerkers van de Universiteit Maastricht en Orbis medisch en zorgconcern benaderd met het screeningsinstrument ‘werkwijzer’. In mei 2005 zijn in totaal 2797 medewerkers van de Technische Universiteit Eindhoven benaderd. Bijna 43% van de medewerkers heeft de vragenlijst geretourneerd. Het percentage medewerkers dat een verhoogd risico heeft op verzuim betreft 9.3%. Na exclusie worden 151 medewerkers gerandomiseerd over interventiegroep (coaching N=76) en controlegroep (care as usual N=75). 26 medewerkers hebben zich teruggetrokken voor de start van het traject en 15 medewerkers zijn gestopt na de intake. In totaal hebben 35 medewerkers het volledige coachingstraject doorlopen. De laatste coachingstrajecten zijn in juli 2006 afgerond. Validatie en evaluatie van het ontwikkelde instrument laten zien dat ‘at risk’ vrouwen 2x, en ‘at risk’ mannen 3x zoveel kans hebben om te gaan verzuimen vanwege psychosociale klachten. Deze vorm van screening biedt mogelijkheden aan zowel werkgevers als beleidsmakers om interventies te implementeren gericht op de preventie van verzuim. De follow-up van de medewerkers (tot december 2006), in de vorm van vragenlijsten en verzuimdata, is noodzakelijk om effectiviteit van de coaching te kunnen vaststellen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Psychological complaints (such as fatigue, overstrainedness and burnout) are important causes of disability and absenteeism in The Netherlands. The difficulty to re-integrate employees who are on sick leave due to these complaints is strongly supported by the available evidence. Obviously a better strategy would be to prevent absenteeism as much as possible. The KLIQ organisation has a coaching programme that is specifically intended to coach workers at a high risk for stress related disability and thus prevent sick leave and a further deterioration of their well being. Aim of this study is to evaluate the effectiveness of this programme by means of a randomised controlled trial. Using a validated screening instrument employees who are at increased risk for absenteeism due to these complaints will be identified and invited to participate in this study. The experimental group (n=100) will be coached by a prevention coach and the control group (n=100) will not receive this programme. All employees enroled in the study will receive the usual care available from their employer and occupational health service. The feasibility of the project is good because KLIQ is a partner in the project. KLIQ emerged from the reintegration section of the public employment service in The Netherlands. A proven effectiveness of the prevention coach will strongly support further implementation.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website