Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende de afgelopen jaren is alcohol gebruik onder (adolescente) jongeren een toenemend probleem geworden in verschillende Europese landen. Problematisch alcohol gebruik, zoals binge drinken en alcohol- (en ook drugs-)gebruik op jonge leeftijd zijn niet alleen toenemende gezondheidsproblemen maar brede maatschappelijke problemen. Tegen deze achtergrond is het drie-jarige AAA-Prevent project ('Alcohol gebruik onder Adolescenten in Europa, Omgevingsgericht Onderzoek en Preventieve Acties)uitgevoerd. Het onderzoekt de mate van alcohol- en drugsgebruik in 25 Europese landen vanuit een multilevel perspectief.

 

Terwijl vele alcohol gerelateerde studies onderstrepen dat alcoholgebruik een individuele keuzeelement kent, erkent het AAA-Prevent project de complexiteit van deze problemen, en kijkt het naar de versterkende en verminderende kracht van een groot aantal risico en protectieve factoren in verschillende sociale domeinen en naar structurele factoren binnen 25 Europese landen. De breedte van de studie stelt ons ook in staat om de invloed van de verschillende domeinen en de risicofactoren op alcoholgebruik van jongeren uitgebreid te onderzoeken tussen Europese regio's en landen waarbij we tegelijkertijd rekening houden met culturele en sociaal economische indicatoren. Het komt er op neer dat de invloed van contexten een centrale rol speelde in de analyses.

 

Verder richt deze studie de blik op de toekomst juist door binnen het AAA-Prevent onderzoek aandacht te besteden aan de verschillende effectieve alcohol preventie programma's en interventies voor jongeren in Europa. Deze gegevens hebben ook een plaats gekregen op website van het project( www.aaaprevent.eu) met het doel politici en praktijkmensen een pragmatische overzicht te bieden van effectieve alcohol preventiestrategieën in Europa. Enkele algemene conclusies uit het rapport zetten we op rij:

- Alcohol gebruik onder jongeren (12-16 jaar) is een algemeen verschijnsel in Europa;

- Alcohol gebruik is sterk geassocieerd met risicofactoren in verschillende domeinen waarin jongeren opgroeien;

- Het land waarin je leeft beïnvloedt alcoholgebruik;

- Er worden voorbeelden gegeven van goede praktijken maar het is ook duidelijk dat er een groot gebrek is aan bewijskracht in de evaluaties en dat er een grote behoefte is aan wetenschappelijk onderzoek in het veld van alcoholpreventie.

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoek naar alcohol gebruik

Onze analyses van alcohol (en drugs) gebruik en patronen zijn gebaseerd op onderzoek onder 57.771 adolescente jongeren, op 1344 scholen en binnen 25 landen. Ze laten zien dat alcohol gebruik vrij normaal is onder Europese jongeren, ook als zijn er grote verschillen tussen de jongeren van individuele landen(ooit gebruik is gemiddeld 60,4% op bier, wijn en breezers en 34,2& of sterke drank; laatste maand is respectievelijk 28,1% en 13,5%; 21,8% voor problematisch gebruik van bier, wijn en breezers en 13,5 voor sterke drank).

 

De invloed van risicofactoren

Dit onderzoek probeert een brug te slaan tussen de meer 'dichterbij liggende' risicofactoren en 'meer verderaf liggende'structurele factoren. Duidelijk is in ieder geval dat de omgevingen waar jongeren de meeste tijd doorbrengen (familie, school, vrienden en buurt) het alcoholgebruik van hen beïnvloedt en dat de risico en protectieve factoren sterk samenhangen met alcohol gebruik.

 

De invloed van het land

We vonden ook aanwijzingen dat alcoholgebruik niet alleen een kwestie is van individuele keuzes maar mede worden bepaald maar ook door structurele indicatoren. We vonden hoge niveau van gebruik, bijvoorbeeld,in droge landen waar de invloed van risicofactoren en de accumulatie ervan hoger zijn.

 

Goede praktijken en effect onderzoek

Het tweede doel van het project was om een aantal praktijken te vinden en te benoemen die lokaal, nationaal en Europees beleid op het terren van preventie van alcohol gebruik onder jongeren zouden kunnen versterken. Hier konden ook aanbevelingen worden gedaan: 1) versterk jongeren door de inzet van de benadering van levensvaardigheden;2) naast individueel gerelatieerde preventiestrategieën is het ook nodig om te investeren in structurele preventie; 3) investeer in evidence based preventieprogramma's en in de verspreiding van kennis van goede praktijken.

 

Wat leverde het Europese project concreet op:

Definitief rapport 'Alcohol use Among Adolescents in Europe: Environmental Research and Preventive Action’; 15 (met name) peer reviewed artikelen;meer dan 25 presentaties op internationale en nationale conferenties; 12 regionale seminars, een slotconferentie; web-site (www.aaa-prevent.eu)

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De consumptie van alcohol onder jongeren in Europa is de afgelopen jaren gestegen. Verschillende studies tonen aan dat een kwart tot een derde van alle jongeren alcohol drinkt. Niet alleen het aantal jongeren dat alcohol drinkt neemt toe; problematisch drinken (bijv. dronkenschap en ‘binge drinken ') is een kwestie van toenemende zorg. Het gebruik van alcohol in het bijzonder toegenomen bij de 12 tot 14-jarigen.

Dit onderzoeksproject maakt gebruik van een eerdere enquête van zelf gerapporteerde delinquentie en middelengebruik onder jongeren in 30 landen. In dit project wordt de data gebruikt van 25 Europese landen. Het doel van de studie is na te gaan wat de mogelijke effectieve strategieën zijn voor de preventie van alcoholmisbruik onder jongeren in verschillende Europese landen. Daarvoor zal eerst worden nagegaan wat de verschillen en overeenkomsten zijn in het alcoholgebruik van jongeren in leeftijd van 12 tot 16 jaar in Europa. Welke mogelijke risico- en omgevingsfactoren spelen hierbij een rol en is hierin een cultureel verschil tussen de betrokken Europese landen.

Daarnaast wil het project inventariseren welke effectieve beleidsstrategieën en programma’s in gezet worden ten aanzien van (problematisch) alcoholgebruik van jongeren in deze landen. Dat wil zeggen, welke preventieprogramma’s zijn naar verwachting het meest effectief bij de bestrijding van alcoholgebruik door minderjarigen en de risicofactoren die daaraan ten grondslag liggen.

 

Algemene vragen van het onderzoeksproject zijn:

* Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in adolescent alcohol- en drugsgebruik tussen de twintig vijf Europese landen?

* Wat zijn de factoren die samenhangen met patronen van alcoholgebruik van jongeren en welk landprofielen van alcoholgebruik van jongeren kunnen worden gemaakt?

* Wat is het effect van deze factoren op de vroege adolescent alcoholgebruik en het gebruik van illegale drugs? Wat is het extra effect wanneer deze factoren worden gecombineerd met structurele variabelen op landniveau?

* Wat zijn effectieve preventiestrategieën ten aanzien van het middelengebruik en bijbehorende probleemgedrag?

* Wat zijn de effectieve beleidsstrategieën, programma's en interventies om de niveaus van risicofactoren te verminderen en middelengebruik bij adolescenten?

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het drinkpatroon van jongeren in heel Europa verschilt aanzienlijk. De resultaten laten zien dat het gebruik van alcohol vrij hoog is. 61% van alle leerlingen in klas 7-9 heeft wel eens alcohol gedronken en 28% in de afgelopen maand. Als jongeren alcoholconsumeren dan is dat meestal lage-alcoholische dranken zoals bier of wijn. De meerderheid drinkt geen sterke alcohol. De prevalentie van drugsgebruik is veel lager dan alcoholgebruik. 9,7% zegt dat ze ooit cannabis hebben gebruikt en 4% gebruikte het de laatste maand. De prevalentie van harddrugs is 2,0% ooit, en 0,8% in de afgelopen maand. Er is ook een grote groep studenten die helemaal geen alcohol hebben gedronken of soft of hard drugs hebben gebruikt (39%).

Er zijn echter grote verschillen tussen de landen. In de Postsocialistische landen zoals Estland, Tsjechië, Hongarije zijn meer jongeren die ooit alcohol hebben gedronken in vegelijking met de andere Europpese landen. In landen met een lage economische status zoals Rusland, Bosnië-Herzegovina en Armenië heeft het merendeel van de jongeren wel alcohol geconsumeerd, maar incidenteel en niet op een regelmatige basis. Een mogelijke verklaring is dat alcohol in die landen minder beschikbaar is voor jongeren of de prijs van alcohol relatief hoog is voor hen. De jongeren in de mediterrane landen zoals Spanje, Cyprus, Frankrijk en Portugal gebruiken minder vaak alcohol in vergelijking met de andere Europese landen.

 

Nieuw in deze studie is dat we hebben onderzocht wat de relatie is tussen omgevingsfactoren en het (problematisch) drinkgedrag van jongeren. Door middel van logistische regressieanalyse is nagegaan in hoeverre deze factioren de kans verhogen op het (problematisch) middelengebruik van jongeren.

Zelfbeheersing blijkt een belangrijke factor te zijn die geassocieerd is met het drankgebruik van jongeren in alle landen. Hoe lager de zelfcontrole des te groter is de kans dat jongeren een problematisch alcoholgebruik vertonen.

Studenten uit gebroken gezinnen, of uit gezinnen waarin weinig sprake is van sociale controle, lopen meer risico. Adolescenten in een twee-ouder gezin gebruiken minder vaak alcohol en cannabis dan leerlingen uit gebroken gezinnen. Toezicht en controle van oudrs is een belangrijke factor. Jongeren wiens ouders minder toezicht houden drinken significant meer en vaker. Andere risicofactoren zijn de sociaal economische status van het gezin en negatieve levensgebeurtenissen. Adolescenten die vaker negatieve levensgebeurtenissen hebben meegemaakt gebruiken alcohol en cannabis vaker en in grotere hoeveelheden. Dit geldt ook voor jongeren uit families die een bepaalde welstand hebben, kennelijk hebben deze jongeren meer financiële mogelijkheden om alcohol te kunnen veroorloven.

Een van de belangrijkste kenmerken van de adolescentie is de toenemende invloed van leeftijdgenoten. Onze studie toont aan dat jongeren, die meer gericht zijn op hun vrienden dan op het gezin, een hogere kans hebben om alcohol te drinken. Ook als er in het gezin van de jongeren veel alcohol wordt geconsumeerd heeft dit een effect op het drinkgedrag van jongeren.

In bijna alle Europese landen, hebben leerlingen die veel tijd besteden aan hun huiswerk, positief betrokken zijn bij school en hun schoolklimaat als positief beoordelen, een lagere prevalentie van alle middelengebruik. Zitten blijven heeft een aanzienlijke en soms heel sterke associaties op met het gebruik van alcohol (vooral binge drinken). Echter, is het de onvrede met en disorganisatie op school die het meest bijdragen aan alcohol (mis)gebruik.

Een andere contextuele omgeving die sterk bepalend is voor het middelengebruik is de wijk waarin jongeren wonen. Adolescenten die een hoge mate van sociale cohesie in en binding met hun buurt ervaren hebben minder kans om alcohol te drinken. Adolescenten die hun buurt als nogal ongeorganiseerd ervaren, hebben meer kans om alcohol te drinken. Deze relatie is nog sterker met harde drugsgebruik.

Alcoholgebruik blijkt vooral wijdverspreid zowel onder jongeren die strafbare feiten plegen als degenen die het slachtoffer zijn van strafbare feiten. Alcoholgebruik bleek sterker samen te hangen met geweldsdelicten dan met vermogensdelicten. Deel uitmaken van een criminele jeugdgroep bleek ook een belangrijke rol spelen in de patronen van alcoholgebruik.

Tot nu toe hebben we de analyses alleen uitgevoerd op het micro-niveau, gericht op domeinen individu, gezin, school, leeftijdsgenoten-vrije tijd, wijk, en delinquentie. In een volgende stap, wordt gekeken naar risicofactoren op hogere niveaus (meso, macro), en hoe deze risicofactoren elkaar met risicofactoren op micro-niveau.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The consumption of alcohol among young people in Europe has risen during the past years. Several studies indicate that one quarter to one third of all adolescents drink alcohol. Not only the number of young people drinking alcohol is growing; problematic drinking (e.g. drunkenness and binge drinking) is an issue of growing importance. Especially among 12 to 14 year olds the use of alcohol has increased. The Dutch youth is one of the heaviest drinkers in Europe (Ministry of VWS, 2007). There are two trends that are of concern in the Netherlands a) kids start drinking at a younger age and b) they drink a lot (Meerkerk, e.a., 2007). The number of youngsters in the age of 10 to 15 that was hospitalized for alcohol poison has been sixteen fold as high as 10 year ago (Valkenberg e.a., 2007; Nova 2009). Knowledge about effective strategies for the prevention of alcohol abuse among adolescents is of great importance in the Netherlands.

This research project aims to study the different possible effective strategies for the prevention of alcohol abuse among adolescents in different European countries. It will analyze existing environmental strategies at different governance levels and confront these with outcomes of a study identifying and analyzing risk factors which influence the initiation of alcohol use among young people in Europe.

The study will build upon a unique dataset from a previous survey of self reported delinquency among 74,000 young people in 30 countries, realised with active involvement of the same research consortium.

Based upon this previous survey among young adolescents (13-15 year) the project will concentrate on alcohol use, being often a stepping stone to other substance use. The project will create a solid evidence base for assessing the current prevention policies and interventions in 26 countries. It will assess these policies and discuss the outcomes with policy makers and practitioners. Finally, by creating a web-based guideline, including an inventory of effective policies and interventions it will create a precious resource for further improvement of prevention strategies throughout Europe.

 

The research has different sub projects:

 

1. Comparative data of 30 countries

This project has the advantage that we have a unique cross-national dataset as a starting point for the research we are planning to do. We will use the ISRD data, a student questionnaire that has been developed and validated.

 

2. Science based research on problems and determinants

In this study, built on the above mentioned dataset, we want to compare samples of individuals and clusters of countries to distinguish between universal and context-specific influences on behaviour across and between countries and cultures

 

3. Multilevel analyses of data of youth and countries

Risk factors are present at different levels. For alcohol use it is important to separate the influence of different levels but also to see the restrictions as well as the possibilities on these levels. We want to incorporate in our project this multilevel methodology as well as multilevel governance to expand the knowledge base needed to develop effective strategies.

 

4. Multilevel analyses of prevention policies in countries

But besides the empirical knowledge about the initiation of alcohol use it is important to have clear insight in the alcohol prevention policies and programmes aimed at influencing the use of alcohol among youth.

 

5. Possible effective strategies for the future

The proposed multilevel research project aims to identify different possible effective strategies for the prevention of alcohol abuse by adolescents in different European countries. All strategies or interventions which are proven to be effective will be published in a web based guideline.

 

General questions of the research project are:

• What are the differences in adolescent alcohol and drug use and their associations with risk and protective factors between 30 countries (26 European countries)?

• Which are the factors associated with patterns of alcohol consumption of young people and which country profiles of alcohol use of young people can be made?

• What is the effect of these factors on early adolescent alcohol use and on use of illicit drugs? What is the additional effect when these factors are combined with structural variables on country level?

• What are the environmental prevention strategies, the role of normalization around substance use and associated problem behaviors, and the spin-off effect of environmental prevention strategies on illicit drug use?

• What are the effective policies, programs and interventions to reduce the levels of risk factors and adolescent substance use?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website