Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project is het bijdragen aan de verbetering van de effectiviteit van publiekscampagnes. De nadruk wordt specifiek gelegd op het onderzoeken van de manier waarop de publiekscampagnes getest worden tijdens de ontwikkeling. De gebruikelijke methodes zijn in veel gevallen gebaseerd op subjectieve beoordelingen. Zo worden vaak personen uit de doelgroep gevraagd om campagnes te bekijken en te beoordelen. Hoewel de opinie van de doelgroep belangrijk kan zijn tijdens de ontwikkeling van campagnes; is de gegeven informatie subjectief.

Experimenteel pilot onderzoek zou daarbij een meerwaarde kunnen hebben. Experimentele methodes, bijvoorbeeld fysiologische maten en oogbewegingen, kunnen een betere inschatting geven van waar de doelgroep precies op let wanneer ze een campagne bekijken en vervolgens wat ze er vervolgens van onthouden. Een bijkomend voordeel is dat onderzoek in het laboratorium meer controle biedt over externe variabelen, en dus de afhankelijke variabelen zoals aandacht, begrip en attitudeverandering zorgvuldig gemeten kunnen worden.

 

Methode(n)

Aan de hand van verschillende experimenten werd de meerwaarde van experimentele methodes aangetoond. Verschillende (originele) campagne materialen werden geëvalueerd. In een tweede fase werden de materialen vergeleken met theory-based versies op basis van hun effecten. De belangrijkste effecten zijn aandacht, begrip, attitudeverandering, en gedragsverandering.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het proefschrift dat uit dit project is voortgekomen is getiteld: “The proof of the campaign is in the testing: Evidence-based health education practice”.

In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven, en werd ingegaan op welke manieren publiekscampagnes in de literatuur en in de praktijk worden ontwikkeld en getest. Hoofdstuk 2 beschrijft een experimentele studie waarin nieuwe campagnematerialen voor de nationale veilig vrijen campagne (2004) werden geëvalueerd onder leiding van SOA AIDs Nederland. De studie werd uitgevoerd onder VMBO jongeren. Tijdens het experiment werden in de schoolsetting effecten op psychosociale determinanten van een storyboard van de TV commercial getest. Verder werden posters en slogans geëvalueerd. De resultaten van de studie werden gebruikt om definitieve keuzes te maken voor de verdere en definitieve ontwikkeling van de materialen.

Hoofdstuk 3 beschrijft twee studies waarin materialen werden geëvalueerd die onderdeel uitmaken van het Uitgaan en Drugs project (Trimbos Instituut). In deze studie werden infocards getest onder uitgaande jongeren. Er werd voornamelijk gekeken naar de effecten van deze infocards over veilig gebruik van partydrugs zoals XTC en GHB op psychosociale determinanten van gedrag zoals attitude, eigen - effectiviteit en intentie. De resultaten gaven aan dat jongeren een neiging hadden de risico’s van XTC en GHB minder hoog in te schatten na het lezen van de infocards, maar dat attitudes niet veranderden.

In hoofdstuk 4 worden twee studies beschreven waarin een brochure van het NIGZ wordt geëvalueerd. De doelstelling van de brochure is studenten meer kennis te geven over alcoholmisbruik waardoor studenten ook minder geneigd zullen zijn overmatig alcohol te gebruiken. De originele versie van het materiaal werd verleken met een nieuwe, op theorie gebaseerde, versie. Deze nieuwe versie werd gebaseerd op cognitief - psychologische theorieën(e.g. de manier waarop deze informatie vorm gegeven dient te worden). Resultaten toonden positieve significante verschillen op kennisvermeerdering aan. Met andere woorden, ten opzichte van de controle conditie hadden proefpersonen die de materialen gelezen hebben significant meer kennis. Echter, proefpersonen die de nieuwe brochure lazen, hadden nog meer kennis ten opzichte van proefpersonen die de originele brochure gelezen hadden. Er werden geen verschillen gevonden bij andere determinanten van het gedrag. De studie werd gerepliceerd bij zwaar drinkende jongeren.

Hoofdstuk 5 beschrijft een tweede project dat werd opgezet in samenwerking met het NIGZ. In deze studie werd de effectiviteit van postermateriaal dat in de campagne wordt gebruikt geëvalueerd. In de eerste fase is het de bedoeling dat middels oogbeweging-registratie gekeken wordt waar proefpersonen hun aandacht leggen als zij worden blootgesteld aan de posters. Tevens worden hun psychosociale reacties en de mate waarin zij de boodschap begrijpen en herinneren (o.a. internet adres) gemeten na blootstelling. Aan de hand van deze empirische bevindingen werden nieuwe verbeterde versies van de poster gecreëerd. Deze versies werden in een vervolgstudie vergeleken met elkaar, en met de oude versie. Uit de resultaten bleek dat er geen verschillen zijn tussen de verschillende posters met betrekking tot de determinanten van alcohol gedrag. De analyses van de oogbewegingen moeten nog verder geanalyseerd worden.

In het laatste hoofdstuk worden bovenstaande resultaten besproken. Bovendien worden aanbevelingen geformuleerd voor geïnteresseerden uit de praktijk.

Conclusies:1)Preventie – en campagne materialen zijn meer effectief wanneer ze gebaseerd worden op een theoretische basis, 2)Nieuwe campagnematerialen moeten worden geëvalueerd voordat ze definitief verspreid worden. Op deze manier kunnen eventuele tekortkomingen nog worden aangepast, en dus meer effectieve materialen ontwikkeld worden, 3)Nieuwe materialen moeten op een systematische manier worden geëvalueerd waarbij rekening gehouden dient te worden met aangepaste afhankelijke variabelen, en een correct onderzoeksdesign.

Aanbevelingen:

1)Onze ervaring is dat campagneleiders wel onderzoek willen toepassen tijdens de ontwikkeling van nieuwe campagne materialen; echter hun financieel en tijdschema weigert dit. Om deze reden raden we campagneleiders aan om daar rekening mee te houden wanneer nieuwe aanvragen ontwikkeld worden. Dit geldt ook voor beleidsinstanties.

2)Het pretesten van nieuwe voorlichtingsmaterialen dient op voorhand goed te worden gepland en begroot.

3)Wanneer men materialen pretest moet bij voorkeur een experimenteel design gebruikt worden en aangepaste afhankelijke variabelen. Bijvoorbeeld, de vergelijking met een controle groep is essentieel, afhankelijke variabelen moeten worden afgeleid uit de specifieke doelstellingen van het materiaal.

4)Wanneer psychologische theorieën of principes toegepast worden om nieuwe materialen vorm te geven, moet er op gelet worden dat de parameters van de theorie correct worden toegepast.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er wordt onderzoek voorgesteld dat moet bijdragen aan de verbetering van de effectiviteit van publiekscampagnes. Dit onderzoek richt zich specifiek op de rol van experimenteel pilot-onderzoek bij de ontwikkeling van publiekscampagnes. De veronderstelling is dat binnen het pilot-onderzoek experimentele effectstudies van belangrijke aanvullende waarde kunnen zijn op het traditionele, niet experimentele pilot-onderzoek, en bij kunnen dragen aan een verhoging van de effectiviteit van publiekscampagnes. Traditioneel pilot-onderzoek wordt gekenmerkt door vragen naar subjectieve oordelen over te verwachten effecten. Experimenteel onderzoek daarentegen is in staat een betrouwbare inschatting te geven van de werkelijke kans van optreden van deze effecten. Op grond van deze informatie kunnen beslissingen aangaande het ontwerp en inhoud van de te ontwerpen creatieve uiting beter genomen worden. Het voorgestelde onderzoek zal met name een vergelijking inhouden tussen creatieve uitingen die tot stand zijn gekomen via traditioneel, niet experimenteel pilot-onderzoek en creatieve uitingen die tot stand zijn gekomen via traditioneel pilot-onderzoek dat is aangevuld met experimenteel pilot-onderzoek binnen de domeinen voeding, roken, alcohol, SOA's en ongevallen. Belangrijke afhankelijke variabelen zijn aandacht, begrip, attitudeverandering en gedrag, die gemeten zullen worden met zowel zelfrapportage maten als meer discrete fysiologische maten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website