Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 juli 2011 is het onderzoek naar de implementatie van het Tijdige Onderkenning van Psychose (TOP) project in Amsterdam afgesloten. Tot die datum is de voorlichtingscampagne in Amsterdam volgens plan uitgevoerd en was het TOP team iedere werkdag beschikbaar voor vragen, advies en snelle beoordeling van mogelijke gevallen van een eerste psychose. Het TOP team in Amsterdam had gedurende de studieperiode ongeveer 170 telefonische contacten per jaar. Deze telefonische contacten vonden plaats naast de reguliere aanmeldingen voor diagnostiek en behandeling.

In de afgelopen jaren is door TOP een verscheidenheid aan materiaal geproduceerd; o.a. een website, psychosescreener, voorlichtingsfilm, flyers, brochures, posters, boemerangkaarten, lespakketten, advertenties en nieuwsbrieven. Deze materialen speelden een belangrijke rol in de vele voorlichtingsbijeenkomsten en werden verspreid binnen Amsterdam. Er werden informatiepakketten verstuurd aan alle huisartsenpraktijken, GGZ instellingen, de GGD, studentenpsychologen, universiteiten, hogescholen, buurthuizen, religieuze instellingen, maatschappelijk werk instellingen, diensten voor werk en inkomen, politiebureaus en bibliotheken. Aan alle middelbare scholen en Regionale Opleiding Centra werd het lespakket met de voorlichtingsfilm en voorlichtingsmateriaal verstrekt. Er waren voorlichtingsbijeenkomsten voor onder andere medewerkers van de GGD, GGZ-instellingen, de Diensten Werk en Inkomen, maatschappelijk werk instellingen, studentenpsychologen, decanen, zorgcoördinatoren van het middelbaar onderwijs en schoolartsen. Onderzoekers en medewerkers van de zorglijn vroege psychose van het Academisch Medisch Centrum (AMC) waren bij deze voorlichtingsbijeenkomsten betrokken. De verschillende professionals [medewerkers GGZ, huisartsen, studentenpsychologen, zorgcoördinatoren van het middelbaar onderwijs en schoolartsen] ontvingen bovendien ongeveer 1 maal per half jaar een digitale nieuwsbrief.

In de afgelopen maanden is de laatste onderzoeksdata van zowel de interventiesite (Amsterdam) als de controlesite (Rotterdam) verzameld. In totaal is in het gehele onderzoek ruim 700 keer met behulp van de IPOD (Instrument voor Psychose: Ontstaan en Duur) de duur van de onbehandelde psychose (DOP) bepaald bij patiënten met een eerste psychotische episode. In Rotterdam is de DOP in ieder geval gelijk gebleven en de eerste voorlopige analyse van de gegevens van Amsterdam laten een bescheiden reductie zien van de DOP (mediaan van ongeveer 4 maanden naar 3 maanden). In de komende maanden zal de analyse van alle data worden voortgezet en worden bewerkt voor publicatie in peer-reviewed tijdschriften. Daarbij worden de resultaten gebruikt om een bijdrage te leveren aan het handboek vroege psychose en zullen alle materialen beschikbaar worden gesteld op de website van de zorglijn vroege psychose van het AMC (http://www.amcpsychiatrie-psychose.nl/onderzoek_tijdige_onderkenning_psychose.htm). Inmiddels is het TOP project permanent geintergreerd in de reguliere vroege psychose zorg van Amsterdam. Dit betekent onder andere het blijven aanbieden van de laagdrempelige mogelijkheid, voor alle professionals en de algemene bevolking in Amsterdam, om contact te krijgen met een deskundige op het gebied van vroege psychose. Ook zullen wij professionals en zoveel mogelijk ook de algemene bevolking blijven attenderen op het belang van tijdige onderkenning van psychose. Het Netwerk Vroege Psychose heeft mede op grond van het TOP project de duur van onbehandelde psychose als speerpunt voor 2012 gekozen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal zijn met behulp van het Tijdige Onderkenning van Psychose (TOP) project nu 4 artikelen gepubliceerd in peer reviewed tijdschriften, 2 artikelen zijn ingediend bij peer reviewed tijdschriften. Met behulp van de complete dataset die inmiddels verzameld is, zullen zeker nog een aantal artikelen worden geschreven en aangeboden aan internationale en mogelijk nationale tijdschriften.

Het eerste artikel met data uit het TOP project, werd gepubliceerd in Schizophrenia Research en had de titel “Duration of untreated psychosis and ethnicity”. In dit artikel lieten we zien dat er grote verschillen zijn in de duur van de onbehandelde psychose (DOP) tussen verschillende immigrantengroepen en autochtone Nederlanders. Het tweede artikel; “Obsessive compulsive symptoms in first episode psychosis and in subjects at ultra high risk to develop psychosis; onset and relationship to psychotic symptoms” verscheen in the Australian and New Zealand Journal of Psychiatry en behandelde het ontstaan van obsessief compulsieve klachten (OCK) in relatie tot het ontstaan van de eerste psychotische symptomen. Wij lieten zien dat OCK soms voor, soms tegelijkertijd en soms na de eerste psychose ontstaan en dat het opsporen van OCK dus geen duidelijke bijdrage levert aan de tijdige onderkenning van psychose. Een onderzoeker van het TOP project heeft ook als 2e auteur bijgedragen aan de analyse en het schrijven van een manuscript over het beloop van OCK bij patiënten met een 1e psychotische episode. Dit manuscript is verschenen in Schizophrenia Bulletin. In het artikel “Association of treatment delay, migration and urbanicity in psychosis” in European Psychiatry beschreven wij verschillen in paden naar zorg tussen een landelijk gebied en de grote stad. Dit onderzoek liet op de eerste plaats zien dat eerste generatie immigranten patiënten een langere DOP hadden dan autochtonen en tweede generatie immigranten patiënten. Ten tweede hadden patiënten die in de hoogst verstedelijkte gebieden leefden een langere patiëntvertraging dan patiënten die afkomstig waren uit een minder stedelijk gebied of het platteland. Ten derde, was de vertraging binnen de GGZ beduidend langer voor patiënten van het platteland. Ten vierde hadden patiënten die eerste of tweede generatie immigrant zijn een grotere kans om de GGZ te bereiken via crisisdiensten.

Er is een artikel ingediend bij Early Intervention in Psychiatry dat handelt over de relatie tussen OCK bij psychose en de kwaliteit van leven. Een revisie van dit manuscript is ingediend. Een ander reeds ingediend artikel gaat over de priortiteiten en tevredenheid die patiënten zelf aangeven over de hulp bij een (eerste) psychose.

Voorlopige analyses van de recent volkomen gecontroleerde database van het gehele onderzoek geven de indruk dat de implementatie van een vroege onderkenning van psychose project de DOP kan verminderen, hoewel non-significant. We hopen deze resultaten betreffende de primaire doelstelling van het onderzoeksproject in het komende jaar te kunnen publiceren in internationale peer reviewed tijdschriften.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen periode is de voorlichtingscampagne van het Tijdige Onderkenning van Psychose project volgens plan gecontinueerd en is het TOP team iedere werkdag beschikbaar geweest voor vragen, advies en snelle beoordeling van mogelijke gevallen van een eerste psychose. In het begin van 2010 hebben wij een communicatie bureau in de hand genomen (Mediamens) om de voorlichtingscampagne gericht op de algemene bevolking meer inhoud te geven. In samenwerking met dit bureau is een verscheidenheid aan materiaal geproduceerd, onder andere zogenaamde boemerangkaarten, voorlichtingsfolders en posters, een digitale nieuwsbrief en een folder voor professionals met een psychosescreener. In samenwerking met Parnassia GGZ is een lespakket voor het middelbaar onderwijs ontwikkeld.

In Amsterdam zijn informatiepakketten met folders, posters en de psychosescreener verstuurt aan huisartsen, GGZ instellingen, studentenpsychologen, Universiteiten en Hogescholen, buurthuizen, religieuze instellingen, maatschappelijk werk, Dienst Werk en Inkomen en politiebureaus. Aan alle middelbare scholen en Regionale Opleiding Centra werd het lespakket verstrekt. De folders gericht op de algemene bevolking zijn beschikbaar gesteld in het Nederlands, Engels en Arabisch. Ten behoeve van de campagne gericht op de algemene bevolking werden 20.000 boemerangkaarten verspreid in het uitgaanscircuit, werden advertenties aangeboden aan kranten en verschenen enkele uitingen in de media (o.a. Parool).

Er is het afgelopen jaar een goede samenwerking tot stand gekomen met de politie in Amsterdam. Via een bericht in de korpskrant en door middel van informatiepakketten werden alle bureaus op de hoogte gebracht van het project en uitgenodigd tot het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over het onderwerp psychose. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten met politieagenten plaatsgevonden. Hiernaast zal het TOP project het komende jaar ook een rol gaan vervullen in het onderwijs aan huisartsen in opleiding.

Het TOP team had het afgelopen jaar ongeveer 150 telefonische contacten en organiseerde tientallen face-to-face beoordelingen. Samen met onderzoekers van GGZ Friesland werd onderzoek gedaan naar verschillen in de duur van de onbehandelde psychose en wegen naar zorg tussen stedelijke gebieden (Amsterdam) en een meer landelijk gebied (Friesland). De resultaten van dit onderzoek werden verwerkt tot een wetenschappelijk artikel en aangeboden voor publicatie bij een peer-reviewed tijdschrift.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Amsterdamse site.

In het afgelopen jaar werd op basis van de resultaten van deze studie, twee artikelen geaccepteerd voor publicatie in peer reviewed tijdschriften. Het artikel met de titel “Duration of untreated psychosis and ethnicity” werd gepubliceerd in Schizophrenia Research en het artikel met de titel “Obsessive compulsive symptoms in first episode psychosis and in subjects at ultra high risk to develop psychosis; onset and relationship to psychotic symptoms” werd geaccepteerd voor publicatie in Australian and New Zealand Journal of Psychiatry.

In samenwerking met onderzoekers van GGZ Friesland werd een artikel geschreven waarin de duur van onbehandelde psychose (DOP) en de paden naar zorg werd vergelijken tussen landelijke en verstedelijkte gebieden. DOP kan verdeeld worden in 3 fasen; patiëntvertraging, verwijzingsvertraging en vertraging binnen de GGZ. Dit onderzoek liet op de eerste plaats zien dat eerste generatie immigranten patiënten een langere DOP hadden dan autochtonen en tweede generatie immigranten patiënten. Ten tweede, patiënten die in de hoogst verstedelijkte gebieden leefden, hadden een langere patiëntvertraging dan patiënten die afkomstig waren uit een minder stedelijk gebied of het platteland. Ten derde, de vertraging binnen de GGZ was beduidend langer voor patiënten van het platteland in vergelijking tot patiënten die in stedelijke en sterk verstedelijkte gebieden wonen. Ten vierde, patiënten die eerste of tweede generatie immigrant zijn, hebben een grotere kans om de geestelijke gezondheidszorg te bereiken via crisisdiensten in vergelijking met autochtone patiënten.

Aangezien obsessief compulsieve symptomen (OCS) vaker voorkomen bij patiënten met schizofrenie en dit de prognose kan veranderen en mogelijk een aanknopingspunt kan zijn bij de detectie van psychose, hebben wij een onderzoek gedaan naar de relatie tussen OCS bij psychose en de kwaliteit van leven. Een artikel over dit onderwerp werd aangeboden aan Psychiatry Research.

In het afgelopen jaar werd in Amsterdam, in het kader van het prospectieve deel van het onderzoek, de IPOD meer dan 100 keer afgenomen.

 

Rotterdamse site.

De gegevensverzameling van zowel het historische als het prospectieve cohort begon in het afgelopen jaar. De onderzoekers in Rotterdam zijn binnenkort klaar met het includeren van de patiënten en het verzamelen van de gegevens ten behoeve van het historisch cohort. Wij verwachten dat we deze gegevens in de eerste maanden van 2011 kunnen analyseren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schizophrenia is a serious lifetime mental disorder with a characteristic onset in late adolescence. The early phase predicts long term outcome. The disorder manifests itself with a first psychotic episode. Duration of untreated psychosis (DUP) is the time from manifestation of the first psychotic symptoms to initiation of adequate treatment. Several studies worldwide have shown that DUP is one to two years. Long DUP has recently convincingly been associated with poor symptomatic outcome and impaired psychosocial functioning. International early detection programs have been effective in reducing DUP and improving outcome.

In an ongoing Dutch ZonMw study aimed at finding patients at risk for developing psychosis more than one third of the referred individuals turned out to be floridly psychotic and most patients had been treated inadequately.

The aim of the current project is reducing DUP in a prospective cohort of 270 patients in Amsterdam. The method to reach this aim is implementing an early detection program that includes targeted information towards mental health professionals, schools and the general public and an early detection team to recruit appropriate patients into treatment as soon as possible. The effects on DUP of this program will be compared with the DUP in Rotterdam, an area in which no early detection program is implemented. This early detection program has been investigated in Scandinavia and DUP was significantly reduced.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website