Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is informatie verzameld over effectieve methoden, succes- en faalfactoren en benodigde randvoorwaarden van participatie door allochtonen binnen gezondheidsbevordering. Deze informatie is om te beginnen verzameld via vier pilotprojecten, die op uiteenlopende wijzen participatie door allochtonen hebben gerealiseerd. Daarnaast is dmv. een deskresearch informatie verkregen over andere voorbeelden uit het werkveld van gezondheidsbevordering, zowel gericht op participatie bij de uitvoering in de praktijk als bij de ontwikkeling van beleid. Deze voorbeelden zijn beschreven in de vorm van tools ofwel praktische instrumenten. De tools staan in een digitale toolkit op de website van het NIGZ.

Daarnaast zijn drie documenten met achtergrondinformatie over o.m. de visie op en de doelen van participatie en de succes-en faalfactoren in de toolkit opgenomen.

De verspeiding van de resultaten vindt plaats in 2010.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van dit project staan in een digitale toolkit. Hierin staan 35 concrete instrumenten/ handvatten voor professionals in de praktijk en 10 tools voor beleid.

De belangrijkste (algemene) succesfactoren zijn: stel de participant centraal; particatie kost tijd en zorg dat de randvoorwaarden op orde zijn. Specifiek voor allochtonen zijn o.m. de motivatie tot participatie, de culturele achtergrond en mate van integratie van belang.

Ten aanzien van participatie in beleid is onderscheid gemaakt in beleid van de instelling en beleid van de overheid. Allochtonen participeren nagenoeg niet in beleidsontwikkeling. Zij kunnen wel invloed hebben via de participatie in interventies: goede praktijkvoorbeelden kunnen beleid beïnvloeden.

Belangrijke succesfactoren voor professionals zijn: zorg voor voldoende vaardigheden; sta open voor zaken die voor allochtonen van belang zijn (zoals migratiegeschiedenis) en durf los te laten.

Om allochtone participanten goed te betrekken is het belangrijk de motieven van participanten te kennen en goed duidelijk te maken wat van hen wordt gevraagd. Participanten willen bij voorkeur iets concreets kunnen doen. Goede begeleiding en scholing is essentieel.

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft als doel inzicht te krijgen in effectieve methoden, succes- en faalfactoren en benodigde

randvoorwaarden van diversiteit in participatie. Om dit te realiseren worden vier pilots ondersteund, die

op uiteenlopende wijzen vorm geven aan participatie door allochtonen. Met iedere pilot zijn intensieve

voortgangsgesprekken gevoerd en is geadviseerd over het oplossen van knelpunten, over de te behalen resultaten en de wijze waarop deze in concrete tools beschreven

kunnen worden. Er zijn twee uitwisselingsbijeenkomsten voor pilots georganiseerd; een bijeenkomst

over participeren in de praktijk en een over participeren in het beleid.

De methoden en inzichten worden overgedragen aan het werkveld middels een toolkit. Hierin worden

ook concrete instrumenten opgenomen van andere projecten. Inmiddels zijn een groot aantal

praktijktools gevonden en beschreven. Tools over participatie van allochtonen in beleid zijn nagenoeg niet beschikbaar. Er zijn wel voorbeelden en tips gevonden. Informatie over participeren in beleid zal dan ook op een andere manier worden overgedragen. Ook zal expliciet aandacht worden besteed aan de bijdrage van praktijkresultaten op beleidsbeïnvloeding.

De vormgeving van de toolkit wordt afgestemd met het theoretisch ordeningskader van het AMC gericht

op doelstellingen van en visies op participatie.

Het formuleren van prestatieindicatoren zal plaats vinden vanaf 2009. Het afgelopen jaar heeft de

nadruk gelegen op het verzamelen en beschrijven van concrete tools. Daarnaast is het zinvol deze

indicatoren af te stemmen met het AMC, waar eind 2008 gestart zal worden met formuleren van

meetbare evaluatie indicatoren voor onderzoek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met alle pilots zijn twee voortgangsgesprekken gevoerd en zijn adviezen gegeven over het oplossen van knelpunten, de behaalde resultaten en het vastleggen hiervan in de vorm van overdraagbare tools.

Er zijn twee uitwisselingsbijeenkomsten uitgevoerd waar zowel medewerkers van de pilots als externe deskundigen aanwezig waren. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn gericht op toepassing door de pilots en overdragen aan het werkveld in de toolkit.

Voor de toolkit zijn inmiddels ruim 20 concrete instrumenten gericht op participatie in de praktijk van gezondheidsbevordering uitvoerig beschreven. Over participatie in beleid zijn weinig concrete instrumenten gevonden. Er zijn wel voorbeelden en tips gevonden.

Er is een concept-indeling van de toolkit gemaakt.

Met de onderzoeksinstelling AMC heeft regelmatig afstemmingsoverleg plaats gevonden. AMC was ook betrokken bij de opzet en uitvoering van de bijeenkomsten met de pilots.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze subsidieaanvraag wordt ingediend in het kader van de tweede fase van het traject ‘Diversiteit in Participatie’ van het ZonMW programma Gezond Leven. In de eerste fase is een verkennende studie uitgevoerd naar doelgroepparticipatie van allochtonen in zowel de praktijk als het beleid van gezondheidsbevordering. Hieruit kwam naar voren dat de kennis hierover beperkt is en gefragmenteerd en dat de randvoorwaarden voor participatie in beleid nog niet aanwezig zijn.

Het doel van deze tweede fase is meer zicht te krijgen op effectieve methoden, succes- en faalfactoren en benodige randvoorwaarden van diversiteit in participatie. Ook het verkrijgen van inzicht in de borging van participatie van allochtonen is onderdeel van dit traject. Deze inzichten worden in deze fase op gecontroleerde en gestructureerde wijze zowel (verder) ontwikkeld en getoetst als overgedragen. Uiteindelijk doel is bij te dragen aan de verankering van doelgroepparticipatie van allochtonen in zowel de praktijk als het beleid van gezondheidsbevordering.

Om dit doel te bereiken worden concrete prestatie-indicatoren ontwikkeld, die worden uitgetest in pilots; waarna ze worden bijgesteld en overdraagbaar worden gemaakt. De aanvragers (NIGZ en GGD Nederland) en de adviescommissie dragen bij ZonMw tien pilotlokaties voor. Voor de selectie van deze pilotlokaties zijn door de aanvragers 4 criteria ontwikkeld waarmee getoets kan worden of ze over de juiste expertis en randvoorwaarden beschikken. De geselecteerde lokaties worden door ZonMw gevraagd een projectvoorstel te schrijven. Het NIGZ voert de coördinatie over de, uiteindelijk door ZonMw, gehonoreerde pilotlocaties door middel van uitwisselingsbijeenkomsten en voortgangsgesprekken en biedt desgewenst extra, individuele ondersteuning aan. De ondersteuning zal met name betrekking hebben op de projectvoortgang en het overdraagbaar maken van informatie over de gebruikte methodieken en instrumenten.

 

Het overdragen van alle relevante kennis vindt plaats in de vorm van praktische toolkits. De eerste opzet van de toolkit wordt uitgewerkt aan het begin van dit traject, zodat informatie over bestaande, veelbelovende, methoden wordt beschreven en verder in de pilots kan worden uitontwikkeld. De toolkit wordt in de loop van het traject aangevuld met informatie over relevante werkbare elementen, die nu nog ontbreekt en uit de pilots wordt aangeleverd. Deze toolkit zal bij afronding van het project gevuld zijn met best practices (op dat moment) en concrete aanbevelingen, handvatten en prestatie-indicatoren, zowel voor de praktijk (door het NIGZ) als beleid (door GGD Nederland).

 

Onderhavige aanvraag richt zich op twee onderdelen van deze vervolgfase: de algehele coördinatie, waaronder de ondersteuning van de pilots en de ontwikkeling van de toolkit. Afzonderlijke subsidie aanvragen zullen ingediend worden door andere instanties voor de pilotlocaties en de evaluatie.

 

Het gehele traject wordt begeleid door een adviesbegeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van NIGZ, GGD Nederland, NIZW, VNG en een instelling met expertise over participatie van allochtonen, bijv. Forum of Mikado. De commissie komt twee keer per jaar bij elkaar.

 

De tussen- en eindresultaten van het project worden gedurende de loop van het project op verschillende manieren verspreid, bijv. via de websites van betrokken instellingen en door middel van presentaties, workshops en publicaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website