Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van deze studie was het bestuderen van de effecten van een aantal additionele gedragsveranderingstechnieken bij advies op maat over roken.

 

In Study 1 zijn de additionele effecten van goal setting via action planning onderzocht. De resultaten lieten zien dat het het formuleren van actieplannen bijdraagt tot succesvol stoppen met roken.

 

In study 2 zijn de additionele effecten onderzocht van het geven van informatie over het verkrijgen van social support via advies op maat. De resultaten van deze studie laten geen additioneel effect zien op het stoppen met roken.

 

In study 3 zijn de additionele effecten onderzocht van het feedback over verwachtingen over gevoelens die het stoppen met roken kan oproepen. Ook deze toevoeging resulteerde niet in additionele effecten.

 

Daarnaast zijn de additionele effecten onderzocht van goal actions: het realiseren van de voorgenomen plannen. In alle studies blijkt dat niet alleen het plannen van acties maar ook het uitvoeren van deze plannen significant bij te dragen aan succesvol stoppen met roken en relapse preventie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Significante effecten voor stoppen met roken werden behaald in Studie 1 na 6 maanden, waarin 20.4% van de rokers aangeeft gestopt te zijn met roken in de experimentele groep tegenover 7.8% in de controle groep. Wanneer de intention to treat methode wordt gehanteerd zijn deze cijjfers ook significant, 8.5% versus 3.4%. De resultaten van studies 2 en 3 laten geen significante resultaten zien van het geven van feedback over sociale steun en feedback over de affectieve gevolgen van stoppen met roken. De belangrijkste verklaringen voor de afwezigheid van de effecten zijn: a. geringere effecten in de experimentele condities dan verwacht,de hogere stoppercentages in de controle groep dan verwacht en het feit dat er maar eenmalig feedback is gegeven

 

Verder laten de resultaten over de drie studies zien dat het uitvoeren van actieplannen een significante predictor is van stoppen met roken. Andere belangrijke predictoren voor stoppen met roken waren veelal een hoge opleiding, een geringere mate van verslaving en een hoge eigen-effectiviteit. De effecten van de interventies verschilden niet voor leeftijd, geslacht, opleiding en SES.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens het afgelopen decennium is een computer tailoring programma ontwikkeld en getest (Advies over Roken op Maat; AROM 3.0). De resultaten laten een point prevalence abstinentie zien van 20% na 3 maanden bij rokers gemotiveerd om te stoppen. Deze computer tailoring technieken gebruiken 3 strategieën: 1. Personalisatie (de naam van een persoon gebruiken); 2. Motivationele feedback (feedback over uitkomstverwachtingen en eigen effectiviteit verwachtingen om deze te bekrachtigen of veranderen); 3. Herhaalde feedback (getailorde informatie op meerdere momenten). De studies laten zien dat adequate tailoring van informatie succesvoller is dan standaard informatie. De eerste generatie computer tailoring technieken kan echter gekarakteriseerd worden door het geven van getailorde reacties op vragen beantwoord door rokers. Er worden slechts weinig relevante factoren voor deze reacties gebruikt. Er wordt slechts een gelimiteerd inzicht geboden in factoren die relevant zijn voor gedragsverandering. Om die reden is een analyse van de impact van andere relevante factoren die gedragsverandering kunnen bevorderen, van belang. Het huidige project bestaat uit een verscheidene dismantling studies met als doel om bovenstaande vraag naar andere relevante factoren, te verduidelijken: de additionele impact van goal setting technieken (studie 1); sociale invloed (studie 2); en emotionele feedback (studie 3) wordt onderzocht. In deze drie studies zal het toegevoegde effect van deze drie factoren op motivatie en gedrag getest worden. De factoren worden toegevoegd aan het huidige programma, AROM 3.0 (waarin alleen getailorde feedback wordt gegeven over uitkomt verwachtingen en eigen effectiviteit verwachtingen).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Uitgebreide analyses laten zie dat advies op maat tot significant meer stopgedrag (24h en 7day point prevalence abstinence) leidt (21.5%) vergeleken met generieke informatie (9.8%). Intention-to-treat analyses bevestigen dit resultaat.

• Een advies op maat interventie wordt significant positiever geëvalueerd dan generieke informatie.

• Kenmerken van stoppers zijn: minder sigaretten roken; meer gemotiveerd zijn; eerdere stoppoging; meer voordelen en minder nadelen van stoppen zien.

• Deze studie is één van de weinige die het effect van advies op maat aantoont wanneer advies op maat online wordt aangeboden.

 

 

• Uit zes focus groep interviews met rokers en ex-rokers blijkt dat eerder gebruikte schalen die het toepassen van actie plannen meten, overeenkomen met strategieën die rokers en ex-rokers zeggen te gebruiken/gebruikt hebben.

• Actie planning hangt samen met motivatie. Hoe meer gemotiveerd men is, hoe meer strategieën men zal plannen.

• Het plannen van strategieën correleert significant met het daadwerkelijk uitvoeren van strategieën.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

During the last decade a Dutch computerized smoking cessation system was developed and tested (Advies over Roken op Maat; AROM 3.0). Findings suggest 7 day quit rates around 20% in smokers motivated to quit after 3 months. The computer tailoring techniques (CT) of these first generation studies apply three strategies: 1. Personalisation (using a person's name); 2. Motivatational Feedback (providing feedback on outcome and self-efficacy beliefs in order to reinforce or change these beliefs); 3. Repetitive Feedback (tailored information during multiple events). These studies show that adequate tailored information is more successful than standard information, and that the effectiveness improves when multiple tailoring is used.

The first generation CT techniques, however, can be characterized by providing tailored responses to questions answered by smokers, but yet using a limited number of potentially relevant factors. They provided only limited insight into factors relevant for behavioral change. Hence, an analysis of the impact of other relevant factors to further increase levels of behavioral change is needed.

 

The present project consists of a series of distinct dismantling studies with the goal to further clarify this question by analyzing the additional impact of Goal Setting Techniques (Study 1); Social Support Techniques (Study 2); and Emotional Feedback Techniques (Study 3). In these three studies we will test the motivational and behavioral effects of the addition of three specific types of information to the existing techniques used in the current computer tailored program AROM 3.0 (that provides tailored feedback information on only outcome and self-effficacy beliefs of one person).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website