Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project onderzocht de effecten van 2 transferbevordende modules die werden geïntegreerd binnen het inmiddels breed geïmplementeerde programma De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG). Deze modules richten op het bewerkstelligen van leereffecten bij leerlingen op de onderwezen gedragingen alcohol en roken, maar ook op mogelijke effecten binnen 5 niet als zodanig onderwezen gedragingen (cannabisgebruik, pesten, geweld, fruitconsumptie, bewegen/sporten).

Van transfer is sprake wanneer het geleerde binnen het ene gedragsdomein wordt overgebracht en toegepast in het andere domein waar het oorspronkelijk niet is geleerd. Dat dit effectief gerealiseerd kan worden was eerder met succes aangetoond in veldexperiment (ZonMw-project: 4005.0006). Het onderzoek richtte zich op de vraag of de transferbevorderende DGSG-modules meerwaarde zouden bieden aan de bestaande DGSG-modules wat betreft leereffecten binnen (1) de twee onderwezen gedragsdomeinen alcohol en roken, en (2) de vijf niet-onderwezen gedragsdomeinen marihuana, pesten, geweld, fruitconsumptie, bewegen.

De resultaten van het onderzoek hebben laten zien dat deze vragen allen met nee moeten worden beantwoord. Belangrijke reden voor het niet kunnen repliceren van de eerder gevonden effecten is de geringe gelegenheid tot transferbevorderend leren die leerlingen is geboden; vanwege het beperkt aantal lessen en de geringe kwaliteit waarmee docenten de transferbevorderende leerprincipes hebben geïmplementeerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er werden 2 experimentele DGSG transfer-modules ontwikkeld: één voor het eerste jaar van het VMBO die was gericht op alcoholgebruik en een tweede voor het tweede jaar VMBO gericht op roken. Deze beide module bestonden elk uit 2 klassikale lessen en 2 uur individuele e-learning. Om de een gelijke onderwijstijd te bereiken voor beide condities, werd voor leerlingen in de controle conditie 3 uur voor dezelfde e-learning gepland , aangevuld met 1 klassikale les. In beide condities werden leeruitkomsten gemeten met betrekking tot de onderwezen gedragsdomeinen (alcohol en roken) als ook niet-onderwezen gedragsdomeinen marihuana, pesten en geweld (vanwege nabije transfer) en fruitconsumptie en bewegen (vanwege verre transfer). Of er sprake is van nabij- of verre transfer is afhankelijk de mate waarin de onderwezen gedragingen zijn geassocieerd met de niet-onderwezen gedragingen. De resultaten van het veldexperiment bevestigden de onderzoekshypothesen niet. Alle onderzoeksvragen moeten dus met nee worden beantwoord. Belangrijkste reden voor het niet kunnen repliceren van de positieve transfereffecten uit een eerder, is de geringe gelegenheid tot transferbevorderend leren die leerlingen is geboden; vanwege het beperkt aantal lessen en de geringe kwaliteit waarmee docenten de transferbevorderende leerprincipes hebben geïmplementeerd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van transferbevordende modules binnen het bestaande programma De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG). Deze modules richten zich niet alleen op het bewerkstelligen van leereffecten bij leerlingen binnen de onderwezen gedragingen alcohol, roken en cannabisgebruik, maar ook binnen 4 niet als zodanig onderwezen gedragingen (pesten, geweld, fruitconsumptie, bewegen/sporten). Bekend is dat veel leerlingen kampen met kennis- en vaardigheidsproblemen binnen een breed scala aan gezondheidsgedragingen, zoals roken, veilig vrijen, middelengebruik. Maar we weten ook dat wat leerlingen aan vaardigheden leren binnen het ene domein, niet als vanzelf worden toegepast binnen andere gedragsdomeinen. Transfer van het geleerde van het ene naar het andere domein moet expliciet worden geactiveerd, zoals in een eerder afgerond veldexperiment is gebleken (Transferproject; ZonMw: 4005.0006). De leertheoretische uitgangspunten voor transfer die in dit eerdere veldexperiment succesvol zijn toegepast worden in dit project geïntegreerd in het bestaande DGSG programma dat in het Nederlands onderwijs breed is geïmplementeerd. Het begeleidend onderzoek gaat na wat de meerwaarde is van deze nieuwe transferbevorderende DGSG-modules is t.o.v. de bestaande DGSG-modules wat betreft leereffecten bij leerlingen binnen (1) de drie onderwezen gedragsdomeinen (alcohol, roken en cannabis), en (2) vier niet als zodanig onderwezen gedragsdomeinen (pesten, geweld, fruitconsumptie, bewegen/sporten).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment is het tweede jaar van het veldexperiment nagenoeg afgerond (implementatie van de transfermodule over alcohol en van de module over roken) en zijn de nodige voorbereidingen ingang gezet voor de laatste nameting (die voor de zomervakantie 2015 moet zijn afgerond). Meetinstrumenten zijn gereed en afspraken met scholen voor afname zijn gemaakt. Ook zijn maatregelen getroffen om uitval van leerlingen/klassen zoveel mogelijk te vermijden, zodat voldoende power houden blijft om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van de data die nu al beschikbaar zijn over de voorgaande 4 metingen is duidelijk geworden aantal complete cases op schoolniveau onvoldoende is oor de oorspronkelijk geplande multi-level analysestrategie. Maar tevens blijken de intra-clustercorrelatie voor de primaire uitkomstmaten dermate laag te zijn (variërend van .009-.013) dat analyses op individueel leerling niveau statistisch verantwoord is en dat de studie met de beschikbare aantallen leerlingen met complete data de beoogde power behoudt. In dit stadium van het project beschikken we nog niet over uitkomsten van effectanalyses. Die volgen in najaar 2015.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schools are more and more overloaded by requests to address health and other social themes, for which they have rather limited implementation capacity. The categorical approach of school health promotion programs, with each program focusing on a specific health behavior domain, adds to the feeling of implementation overload in schools. A transfer-oriented learning approach offers a solution for such an overload since it has the potential to be effective in a range of domains, even in domains that are not explicitly taught. It therefore limits instruction time. Transfer-oriented learning builds on similarities and associations between health behavior domains and stimulates students to apply relevant knowledge and skills to other domains than the ones in which these competencies were initially acquired. Many skills and knowledge are relevant to other domains (e.g. refusal skills share common principles across various domains and can be applied to smoking, drinking, unsafe sex, etc.). Recently, the Transferproject (ZonMw: 4005.0006) demonstrated the effectiveness of an experimental, transfer-oriented curriculum on several taught (smoking, safe sex) and untaught domains (alcohol, nutrition). That experimental curriculum is not eligible for large-scale implementation. That is why the present project aims at applying the knowledge gained from the Transferproject to a program that already is widely implemented and has a solid base in evidence and research.

The present project comprises the development and evaluation of a transfer-oriented version of the Healthy School and Drugs (DGSG) program, a program used in 65% of Dutch secondary schools. The current version of DGSG includes teaching modules about alcohol, tobacco and cannabis which are implemented sequentially in the first three years of secondary education. Although effects of the current version have been demonstrated on substance use and behavioral determinants, effects were found to erode. The present project sets out to develop a transfer-oriented version of the alcohol and tobacco modules, based on insights into the promotion of transfer from educational psychology in general and the Transferproject in particular. Subsequently, the effectiveness of the transfer-oriented modules in comparison to the current DGSG modules is evaluated in a randomized trial. Effects will not only be examined with respect to the three substance use domains (alcohol, tobacco and cannabis), but also with respect to four domains which will not be addressed explicitly by the modules (i.e. fighting, bullying, leisure-time sports participation and fruit consumption). Compared to the current DGSG version, the transfer-oriented DGSG version is expected to (a) strengthen effects in the substance use domains (near transfer from alcohol/tobacco to alcohol/tobacco/cannabis), and to (b) produce effects in the four untaught domains (far transfer). The transfer literature and results of the Transferproject indicate that transfer effects are stronger or more likely to occur as domains are more strongly associated to the teaching domain. In addition to other reasons for selecting the four transfer domains for this study (health priority, prevalence), one reason is that the domains differ in strength of association with substance use, which enables studying the scope of transfer effects. Since fighting and bullying are more strongly associated with substance use than sports participation and fruit consumption, the strength of transfer effects in the fighting and bullying domains is expected to be higher.

The randomized trial will be conducted among pre-vocational students (vmbo), which as a group have higher prevalence rates of substance use and other health-risk and antisocial behaviors than students in higher school levels. The study will span the first three years of secondary education, with the alcohol and tobacco modules implemented sequentially in the first two years, and a long-term follow-up measurement in the third year.

The project’s output will include (1) transfer-oriented modules on alcohol and tobacco that can be implemented on a wider scale within the context of the DGSG program, (2) a teacher training on promoting transfer, and (3) insights into the conditions for effectiveness of transfer oriented learning to be published in (inter)national scientific journals and by presentations at conferences.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website