Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werkende mensen met een aanhoudende gezondheidsaandoening hebben het vanwege gezondheidsklachten weleens moeilijk met het functioneren op het werk. Om hen te helpen zijn er allerlei begeleidingsvormen mogelijk. Wetenschappelijke studies proberen te bepalen of die begeleiding daadwerkelijk helpt om het functioneren in het werk te verbeteren. Lastig is dat begeleiding tegenstrijdige effecten kan hebben op verschillende aspecten van ‘functioneren in het werk’. Stel, een werknemer kan dankzij begeleiding wel weer volledig werken, maar dit kost zoveel inspanning dat hij of zij ’s avonds volledig uitgeput is. Is deze begeleiding dan wel succesvol? In dit project maakten en de onderzoekers een samengestelde gewogen maat (een meetinstrument) voor het meten van het functioneren in het werk van werknemers met aanhoudende gezondheidsklachten. Ze vroegen aan werknemers met en zonder gezondheidsklachten en aan werkgevers wat zij zien als de belangrijke en minder belangrijke aspecten van ‘functioneren in het werk’ van werknemers met gezondheidsklachten. Groepsinterviews en een keuze-experiment (‘Discrete Choice Experiment’) werden uitgevoerd. De deelnemers kregen bij het keuze-experiment herhaaldelijk twee scenario’s van werknemers met een gezondheidsklacht gepresenteerd en gaven aan, door het maken van een keuze op basis van informatie over het functioneren van de werknemer, welke medewerker een beter (“gezonder”) functioneren in het werk had.

De gemaakte keuzes van de onderzoeksdeelnemers gaven informatie over het relatieve belang van de verschillende aspecten van functioneren in het werk. Op basis hiervan werd voor elk aspect het relatieve gewicht in de somscore bepaald. Op die manier werd een wegingsprocedure vastgesteld voor de berekening van een gewogen maat voor functioneren in het werk. Vervolgens werd met bestaande schalen een meetinstrument samengesteld voor het meten van de verschillende aspecten van functioneren in het werk. In een vragenlijst onderzoek werd nog onderzocht of dit meetinstrument meet wat het beoogt te meten. Dit bleek het geval te zijn. Voortaan kan ‘functioneren in het werk’ dus omvattend gemeten worden én wordt er bij het berekenen van de somscore rekening gehouden met het relatieve belang van de verschillende aspecten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft als einduitkomst een valide meetinstrument opgeleverd voor het integraal en gewogen meten van het functioneren in het werk van personen met een aanhoudende gezondheidsaandoening.

Om te weten te komen hoe ‘functioneren in het werk’ omvattend gemeten kan worden is een literatuurstudie gedaan en focusgroepenonderzoek (groepsinterviews) uitgevoerd bij werknemers (medewerkers met en zonder aanhoudende gezondheidsklachten) en werkgevers (leidinggevenden). De onderzoeksresultaten hebben duidelijk gemaakt dat het bij het meten van het ‘functioneren in het werk’ belangrijk is om te letten op de mentale en fysieke capaciteit voor het werk, de kwaliteit van de uitvoer van het werk, de hoeveelheid werk die werknemers verrichten(kwantiteit) en de negatieve na-effecten van het werk op de thuis- en vrijetijdssituatie (herstelkosten).

Aan de hand van literatuuronderzoek is daarna een combinatie van reeds bestaande meetinstrumenten als ingang genomen om deze aspecten van functioneren in het werk te kunnen meten.

Het onderzoeksteam heeft daarna met een keuze-onderzoek onderzocht hoe verschillende typen werknemers (werknemers met een aanhoudende gezondheidsklacht, gezonde werknemers, leidinggevenden) gewicht geven aan de verschillende aspecten van ‘functioneren in het werk’, zodat ook daar rekening mee kan worden gehouden bij het omvattend meten van het functioneren in het werk van personen met een gezondheidsaandoening. Hieruit bleek dat het domein kwaliteit van werk het zwaarst woog, gevolgd door herstelkosten na het werk, kwantiteit van het geleverde werk en tot slot de mentale en fysieke capaciteit om het werk uit te voeren. Gezonde werknemers, werknemers met gezondheidsproblemen en leidinggevenden verschilden onderling weinig in hoeveel gewicht zij toekenden aan de aspecten van functioneren in het werk.

Vervolgens is met behulp van een vragenlijstonderzoek getest hoe goed het ontwikkelde instrument meet wat het beoogt te meten bij werknemers met en zonder gezondheidsklachten (dit wordt validiteit genoemd). De score op het ontwikkelde instrument hing op de verwachte wijze samen met scores op instrumenten die meer of minder vergelijkbaar zijn. Bovendien scoorden werknemers met gezondheidsklachten beduidend slechter op de samengestelde werkfunctioneringsmaat dan werknemers zonder gezondheidsklachten. De conclusie is daarom dat met behulp van het nieuwe instrument functioneren in het werk valide kan worden gemeten.

Dit project leverde een meetinstrument op voor het omvattend meten van het ‘functioneren in het werk’ bij werknemers met een aanhoudende gezondheidsaandoening. Met een (Excel) computerscript kunnen andere onderzoekers de benodigde weging van meetinstrument toepassen als zij willen onderzoeken hoe goed een interventie in staat is het werk functioneren van werknemers met gezondheidsklachten te verbeteren. Bedrijfsartsen kunnen de samengestelde en gewogen maat gebruiken om verschillende aspecten van werk functioneren in kaart te brengen om daaropvolgend eventueel zelf interventies in te zetten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Werkende mensen met een aanhoudende gezondheidsaandoening hebben het vanwege gezondheidsklachten weleens moeilijk met het functioneren op het werk. Om hen te helpen zijn er allerlei begeleidingsvormen mogelijk. Wetenschappelijke studies proberen te bepalen of die begeleiding daadwerkelijk helpt om het functioneren in het werk te verbeteren. Lastig is dat begeleiding tegenstrijdige effecten kan hebben op verschillende aspecten van ‘functioneren in het werk’. Stel, een werknemer kan dankzij begeleiding wel weer volledig werken, maar dit kost zoveel inspanning dat hij of zij ’s avonds volledig uitgeput is. Is deze begeleiding succesvol? In dit project maken de onderzoekers een samengestelde gewogen maat (een meetinstrument) voor het meten van het functioneren in het werk. Ze vragen aan werknemers met en zonder gezondheidsklachten en aan werkgevers wat zij als belangrijke aspecten zien van ‘functioneren in het werk’. Dit door middel van groepsinterviews en een keuze-experiment (‘Discrete Choice Experiment’). Deelnemers krijgen bij het keuze-onderzoek herhaaldelijk twee scenario’s van werknemers gepresenteerd en geven dan aan, door het maken van een keuze, welke medewerker een beter (“gezonder”) functioneren in het werk heeft. Op basis hiervan wordt voor elk aspect het relatieve gewicht in de somscore bepaald. Voortaan kan ‘functioneren in het werk’ dan omvattend gemeten worden én wordt er bij het berekenen van de somscore rekening gehouden met het relatieve belang van de verschillende aspecten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft als einduitkomst een meetinstrument voor het meten van het functioneren in het werk van personen met een aanhoudende gezondheidsaandoening. Om te weten te komen hoe ‘functioneren in het werk’ omvattend gemeten kan worden hebben de onderzoekers zowel een literatuurstudie gedaan als focusgroepenonderzoek (groepsinterviews) gedaan bij werknemers (medewerkers met en zonder aanhoudende gezondheidsklachten) en werkgevers (leidinggevenden). De eerste (tussentijdse) onderzoeksresultaten hebben duidelijk gemaakt dat het bij het meten van het ‘functioneren in het werk’ belangrijk is om te letten op hoe werknemers functioneren in de werkrol, de hoeveelheid werk die werknemers verrichten, de kwaliteit van de uitvoer van het werk, en de aanwezigheid van eventuele negatieve na-effecten van het werk op de thuis- en vrijetijdssituatie. In overeenstemming met deze aspecten van ‘functioneren in het werk’ hebben de onderzoekers vervolgens aan de hand van literatuuronderzoek een combinatie van reeds bestaande meetinstrumenten gemaakt om ‘functioneren in het werk’ in overeenstemming de centrale aspecten omvattend te kunnen meten. De onderzoekers gaan nu met een keuze-onderzoek onderzoeken hoe verschillende typen werknemers (werknemers met een aanhoudende gezondheidsklacht, gezonde werknemers, leidinggevenden) gewicht geven aan de verschillende aspecten van ‘functioneren in het werk’, zodat ook daar rekening mee kan worden gehouden bij het omvattend meten van het functioneren in het werk van personen met een gezondheidsaandoening. Uiteindelijk levert dit project dus een meetinstrument op voor het omvattend meten van het ‘functioneren in het werk’ bij werknemers met een aanhoudende gezondheidsaandoening. Dit met een computerscript zodat onderzoekers het meetinstrument kunnen toepassen bij hun interventies gericht op behandeling en ondersteuning.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Interventions may have conflicting effects on various domains of work functioning; high productivity may for instance require high personal effort. Studies on (cost-) effectiveness of interventions should therefore preferably combine relevant domains of work functioning. The proposed project falls within the scope of ‘evaluating the societal benefits of preventive interventions, designing/validating instruments to measure societal outcomes such as work participation or wellbeing’. It aims to develop a weighted composite work functioning measure for workers with health conditions using discrete choice analysis.

 

To this aim, existing questionnaires covering relevant work functioning domains will be combined into one composite score. This score can then be used as an outcome measure in future evaluations of (cost-) effectiveness of interventions. The weight of the separate work functioning domains in calculating the composite score will be determined by means of a discrete choice experiment. In this experiment participants will be presented with series of choice sets of possible work functioning states (combining domains) presented to them in pairs. They will be asked to choose what they consider the most preferable state of work functioning. Thus, weights can be calculated for each domain based on the preference of the participants.

 

The following objectives and activities are proposed:

1) Identification of relevant domains of work functioning will be based on literature review and focus group investigations.

 

2) The multidimensional instrument will then be composed using validated existing instruments assessing domains of work functioning. Selection of instruments will be based on the psychometric properties of the instruments assessed in the literature review.

 

3) The relative importance of the domains will be valued in a discrete choice experiment with three groups (n=300): two groups of workers, workers with health conditions (n=100) and healthy workers (n=100), and one group of employers (n=100). Participants will be asked to choose between pairs of possible work functioning states (covering multiple domains) presented to them in an online questionnaire. A fractional factorial design will be used to calculate the smallest sample of pairs needed to elicit weights for each domain of work functioning.

 

4) A practical digital tool will be designed that enables the calculation of the composite score after input of the scores on the different domains. This calculation will be based on the weights resulting from the discrete choice experiment. The tool will have the possibility to calculate a work functioning composite score depending on the preferred perspective: the perspective of the healthy worker, of the worker with a health condition, and that of the employer.

 

5) Assessing the construct validity and discriminant validity of the composite score based on the subsamples of workers with and workers without health conditions who participated in the discrete choice experiment.

 

Interventies kunnen tegenstrijdige effecten sorteren op verschillende domeinen van het werk functioneren; hoge productiviteit kan bijvoorbeeld een zware inspanning vereisen. Een studie naar (kosten) effectiviteit van een interventie zou bij voorkeur relevante domeinen combineren. Dit project heeft tot doel om een samengestelde gewogen maat voor werk functioneren van werkenden met gezondheidsklachten te ontwikkelen met behulp van een ‘discrete choice experiment’. Bij deze methode wordt een gewicht toegekend aan elk domein van werk functioneren. De gewogen maat kan worden gebruikt in toekomstig evaluatie onderzoek (kosten-effectiviteit of effectiviteit).

 

Doelstellingen en activiteiten:

 

(1) Identificeren van relevante domeinen van werk functioneren door middel van literatuurstudies en focus groep interviews.

 

(2) Een multidimensioneel instrument wordt samengesteld uit bestaande instrumenten.

 

(3) De relatieve waarde van de domeinen wordt vastgesteld in een discrete choice experiment met drie groepen respondenten (n=300): gezonde werknemers (n=100), werknemers met een gezondheidsprobleem (n=100) en werkgevers (n=100). Deelnemers worden in een online vragenlijst gevraagd om een keuze te maken tussen een serie van telkens twee combinaties van mogelijke uitkomsten op de samengestelde maat voor werk functioneren. Op basis van deze voorkeuren wordt de weging van de verschillende domeinen van werk functioneren bepaald. Een ‘fractional factorial design’ wordt gehanteerd om het kleinst aantal combinaties te berekenen waarbij de weging nog bepaald kan worden.

 

(4) Een praktische digitale tool wordt gemaakt dat een gewogen score voor werk functioneren genereert na invullen van de score op de domeinen en de keuze voor een perspectief (werkende zonder of met gezondheidsprobleem of werkgever).

 

(5) De construct en discriminante validiteit wordt onderzocht bij werkenden met en zonder gezondheidsproblemen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website