Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inrichting van twee bestaande groene buitenruimten in Rotterdam is na raadpleging van omwonenden aangepast. Dit werd gedaan om de kwaliteit van het groen te verbeteren en het gebruik van de tuinen te stimuleren, en op die manier gezondheid en welbevinden positief te beïnvloeden. In dit project is onderzocht of de aanpassing van de groene buitenruimte inderdaad tot een betere gezondheid en welbevinden van de bewoners geleid heeft, en welke factoren bij de aanpassing wel of juist niet succesvol waren. Hiervoor zijn gegevens verzameld via het afnemen van vragenlijsten en houden van interviews bij omwonenden en het observeren van het gebruik van de tuinen. Het proces van samenwerking tussen projectpartners en bewoners is geëvalueerd. Ook de studiemethode zelf is onderzocht, om te weten te komen op welke manier het effect van dit type aanpassingen in de leefomgeving het beste geëvalueerd kan worden.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van de aanpassing van de groene buitenruimte op gezondheid en welbevinden van de bewoners beperkt is. Dit komt waarschijnlijk doordat de aanpassing kleiner is uitgepakt dan van te voren gedacht en het gebruik van de tuinen nauwelijks is toegenomen. Bovendien spelen er andere problemen in de buurt (rondzwervend straatvuil, lawaai, algemene onderhoud van de buurt, onrust over nieuwe bewoners) die een groot effect hebben op welzijn.

 

In de lage inkomenswijk waar het onderzoek plaats vond waren mensen eerder bereid mondeling een vragenlijst te laten afnemen dan deze zelf schriftelijk in te vullen en terug te sturen. Het interviewen van bewoners was arbeidintensief, maar zorgde voor bruikbare aanvullende informatie.

Gezondheidsonderzoekers raden we aan om in dit soort evaluatie onderzoeken tijdens zogenaamde ‘go-no go’-momenten te besluiten of en hoe je doorgaat met het onderzoek, omdat de interventie anders kan lopen dan vooraf voorzien.

 

De procesevaluatie heeft inzichten opgeleverd die voor dit type groenprojecten van belang kunnen zijn. Besteed niet alleen aandacht aan de fysieke ingreep, maar ook aan:

1. een goed participatieproces met bewoners met voldoende aandacht en budget voor communicatie, begeleiding en ondersteuning bij activiteiten in de tuin;

2. duidelijke procesafspraken en gezamenlijke doelen en ambities met alle projectpartners, en;

3. sociale factoren (o.a. activiteiten voor en met bewoners in de groene buitenruimte).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit het onderzoek blijkt dat het effect van de aanpassing van de groene buitenruimte op gezondheid en welbevinden van omwonenden beperkt is. Dit komt waarschijnlijk doordat er andere problemen in de buurt spelen die een groot effect hebben op welzijn (rondzwervend straatvuil, lawaai, algemene onderhoud van de buurt, onrust over nieuwe bewoners). Bovendien is de aanpassing kleiner uitgepakt dan van te voren gedacht en is het gebruik van de tuinen nauwelijks toegenomen. Bewoners zijn er niet meer door gaan bewegen (door bijvoorbeeld tuinieren) en hebben niet meer buurtgenoten leren kennen door gezamenlijk gebruik. Wel wordt er vaker en gespeeld door kinderen en gerecreëerd door volwassenen. Verder zijn bewoners na de aanpassing iets tevredener over het groen zelf en over het onderhoud ervan. Minder dan de helft van de respondenten denkt dat de groene buitenruimte van invloed is op hun welbevinden.

 

Bewoners en projectpartners (deelgemeente, woningcorporatie, welzijnsorganisatie) hebben verschillende succes- en faalfactoren genoemd bij deze interventie. Hieruit is te concluderen dat een aanpassing van een groene buitenruimte meer kans van slagen heeft wanneer:

- samenwerking tussen projectpartners en bewoners goed georganiseerd is via duidelijke procesafspraken en van te voren geformuleerde gezamenlijke doelen en ambities;

- er oog is voor de aanwezige problemen en kansen in de buurt;

- de groeninterventie wordt gecombineerd met het organiseren van buurtactiviteiten in het groen, en;

- bewoners van begin af aan worden betrokken.

Wat betreft bewonersparticipatie blijkt uit dit project dat alleen een goede intentie niet voldoende is, maar dat voor, tijdens en na een dergelijke interventie een goede begeleiding en ondersteuning van bewoners nodig is. Dit geldt vooral in een lage inkomenswijk.

 

De door ons gebruikte combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden bleek arbeidsintensief, maar leidde tot interessante inzichten. Interviews met bewoners zorgden voor waardevolle aanvullende informatie op het vragenlijstonderzoek en de uitkomsten van de procesevaluatie kunnen worden vertaald in aanbevelingen voor groeninterventies in de toekomst. Mondeling afnemen van vragenlijsten bleek in deze lage inkomenswijk beter te werken dan schriftelijk vragenlijstonderzoek. Bij mondeling afnemen van enquêtes bleek dat een aantal gestandaardiseerde vragen uit gezondheidsonderzoek moeilijk te begrijpen zijn voor mensen met een lage opleiding of van buitenlandse afkomst.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

There is growing evidence that green space in the urban area may improve health (including well-being) in multiple ways. It is indicated that it is particularly beneficial for people with a lower socio-economic status (SES). The underlying mechanisms are not well understood. Less is known on for example what specific characteristics of green space are relevant to improve health and how a healthy green space can best be created in practice. In Overschie, a neighbourhood of Rotterdam with presence of a low SES population and an accumulation of social and physical problems, the Municipal District Overschie together with other parties (including residents) aims to improve quality of the living environment and health. One of the ways to achieve this is to change a number of existing small green spaces in Overschie into higher quality attractive green areas that are open to the public, so-called “Overschiese groentjes”. Evaluation of the outcome and process of this intervention will contribute to insight into the effects on health and in the success factors of creating these green spaces and in that way may serve as an example for other locations. Data on residents’ health and its determinants related to green space, use and perception of the green area will be collected through interviews and questionnaires before and after the intervention, both in a targeted and a comparison population. Characteristics, quality and use of the locations will be objectively assessed by both experts and residents. Also the process and participation of residents will be evaluated. The project aims to gain knowledge on the underlying mechanisms of green space and health, on the key success factors to create a healthy green space and on the role participation of residents may play in this process. In addition, the project will gain insight into the evaluation method of spatial green space interventions. The study outcomes and success factors will be disseminated at district, city, national and international level through various sources (meetings, papers, internet) both for the scientific community as well as for (local) actors involved with the creation of green space in practice. This, to guarantee a broad transfer of knowledge and consolidation of the study results in practice.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website