Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het consortium ‘Instruments for integrated action’ (i4i) heeft de afgelopen twee jaar samengewerkt aan instrumentarium om meer grip te krijgen op processen en praktijken van integraal gezondheidsbeleid (IGB) en kennistranslatie in de driehoek beleid-onderzoek-praktijk (KT-BOP):

 

• Het consortium i4i heeft gewerkt aan een eerste multidisciplinaire duiding van IGB en KT wat betreft de conceptualisatie, de operationalisatie en het vaststellen van bijbehorende processen of uitkomsten. Er is samengewerkt tussen de negen onderzoeksgroepen, waardoor veel nieuwe kennis over IGB en KT is verkregen. De input vanuit de begeleidingscommissie was relevant voor aansluiting op de maatschappelijke rationaliteit.

• Het consortium i4i heeft twee kaders en vier instrumenten (zes tools) opgeleverd voor het reflecteren op, vaststellen van of het bijdragen aan IGB en KT-BOP processen en praktijken. Deze tools zijn gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten van het consortium i4i.

• Het consortium i4i geeft met de zes tools een eerste aanzet voor een instrumentarium om inzicht te krijgen in processen en praktijken van IGB en KT-BOP. Om een completer beeld te krijgen van deze processen en praktijken is het van belang de tools toe te passen in de praktijk, en ze op basis van de ervaringen ermee verder door te ontwikkelen. Bovendien is dit instrumentarium niet compleet, en zal het aangevuld moeten worden met andere instrumenten en/of methoden.

• Het consortium i4i heeft om het gebruik van de tools te vergemakkelijken een Toolkit i4i beschikbaar gesteld, met een schematisch overzicht en korte toelichting op de zes tools. Begeleidende rapporten en artikelen met verdere uitleg en praktische voorbeelden worden per tool apart beschikbaar gesteld. De tools worden onder de aandacht gebracht van gemeenten, GGD-en en academische werkplaatsen publieke gezondheid (AWPG).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zes ontwikkelde tools voor integraal gezondheidsbeleid (IGB) en kennistranslatie in de driehoek beleid-onderzoek-praktijk (KT-BOP) zijn toe te passen in onderlinge samenhang, maar ook goed los van elkaar te gebruiken. De tools zijn te gebruiken door onderzoekers en professionals die meer inzicht willen in integrale acties (integraliteit en samenwerking) in de publieke gezondheidszorg. De toepassing is afhankelijk van de lokale of regionale situatie, behoeften en mogelijkheden.

 

De ontwikkelde tools zijn:

• Een concept map IGB voor het scheppen van een kader om op IGB te reflecteren (bijvoorbeeld typeren van IGB in de praktijk en verhelderen ontwikkeling of implementatie van IGB).

• Een kader KT voor state of the art inzicht bieden in de dynamiek van kennistranslatie voor verder onderzoek op dit gebied.

• Een checklist IGB voor inzicht verkrijgen in mate en wijze van ‘beleidsintegratie voor gezondheid’ in lokale beleidsnota’s.

• Een methode responsieve evaluatie integrale actie (RIA) voor inzicht verwerven in de mate van steun en draagvlak bij de betrokken stakeholders en beleidsuitvoerders.

• Een monitor AWPG 2.0 voor bieden van inzicht in aangrijpingspunten voor verbetering van de samenwerkingsprocessen en –prestaties.

• Een spelsimulatie knowledge align lab (KA-Lab) voor inzicht in de processen, structuren en dynamieken van samenwerking in de driehoek BOP.

 

Vanuit het consortium i4i is de hoop dat de tools i4i inspirerend werken voor het opdoen van nieuwe kennis om op lokaal en regionaal niveau verder te gaan met processen en praktijken rond IGB en/of KT-BOP.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen jaren is al veel kennis verzameld en ervaring opgedaan met onderzoek naar Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer (KT) beleid-onderzoek-praktijk door verschillende onderzoeksgroepen in Nederland. Voorbeelden zijn de onderzoeken naar programma’s als Gezonde Slagkracht en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Veel van deze kennis is gefragmenteerd aanwezig, verdeeld over diverse onderzoeksgroepen, waardoor krachtige stappen vooruit worden belemmerd. Daarom is het wenselijk meer in gezamenlijkheid onderzoeksmethoden verder te ontwikkelen en te benutten voor toekomstig evaluatieonderzoek op het gebied van IGB en KT. Om dit te faciliteren wordt voorgesteld dat negen onderzoeksgroepen in Nederland samen gaan werken aan het ontwikkelen van instrumenten voor IGB en KT, gebaseerd op een gezamenlijk theoretisch raamwerk.

 

De samenwerking krijgt gestalte in de vorm van een consortium, genaamd ‘Consortium Instruments for Integrated Action’ (i4i). Het consortium wordt aangestuurd door een stuurgroep die verantwoordelijk is voor kennisuitwisseling en afstemming tussen de diverse onderzoeksgroepen die aan drie concrete deelprojecten werken. Het consortium heeft een doorlooptijd van 2 jaar (1 juli 2012 – 1 juli 2014).

 

Er vallen drie deelprojecten onder dit consortium, te weten:

A Theoretisch raamwerk voor Whole-of-government en Kennistransfer

B Instrumenten voor Integraal gezondheidsbeleid

C Instrumenten voor samenwerking beleid-onderzoek-praktijk in publieke gezondheid

 

In de eerste drie maanden wordt vanuit de drie projecten gezamenlijk een eerste versie van een theoretisch kader ontwikkeld, gebaseerd op een integratie van de onderzoekservaringen en bevindingen die in de diverse onderzoeksgroepen al aanwezig zijn op het gebied van IGB en KT (inclusief beschikbare instrumenten). Dit kader zal in project A daarna verder doorontwikkeld worden. In de projecten B en C zal deze eerste versie gehanteerd worden als startpunt voor de ontwikkeling van de instrumenten wat betreft integraal gezondheidsbeleid en samenwerking beleid-onderzoek-praktijk. Ook gedurende de verdere looptijd van het consortium zal er afstemming zijn tussen de drie projecten.

 

De samenvatting van de projecten A, B en C staat beschreven in bijlage I.

 

Summary:

In the last years a lot of knowledge and experience has been gained on research with regard to Health in All Policies (HiAP) and Knowledge Transfer (KT) science-policy-practice by different research groups in the Netherlands. (i.e. in studies on programs like ‘Gezonde Slagkracht’ and ‘Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid’). This knowledge is fragmented, distributed over different research groups, which hinders us to leap forward. This is the main reason to deliver a joint effort on the development of research methodologies, and utilize these as a foundation for future evaluative research with regard to HiAP and KT. To facilitate this joined effort it is suggested that nine research groups in the Netherlands will collaborate on the development of instruments with regard to HiAP and KT, based on a generally accepted theoretical framework.

 

The collaboration will be established by a consortium, named: ‘Consortium Instruments for Integrated Action’ (i4i). The consortium will be steered by a steering committee which will be responsible for knowledge dissemination and tuning (of efforts) of the different research groups who are working on three different subprojects. The consortium will have a lifespan of two years (1th July 2012 – 1th July 2014).

 

Three subprojects fall under the scope of the consortium, namely:

A Conceptual framework for Whole of government and Knowledge Transfer

B Instruments for health in all policies approaches

C Instruments for science-policy-practice collaboration in public health

 

In the first three months a first draft of a theoretical framework will be developed. It will be based upon the integration of existing knowledge and experience on HiAP and KT within the three research groups (instruments that are already available will be included). The framework will be further elaborated in project A. In projects B and C this first draft will be used as starting point for the development of the instruments for health in all policies approaches and science-policy-practice collaboration. Also throughout the lifespan of the consortium there will be further harmonisation between the three projects.

 

The summary of the projects A, B en C is described in appendix I.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website