Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project zijn twee versies van een voedings- en beweegadvies-op-maat voor vrouwen met een lage sociaal economische status met een Nederlandse, Turkse en Marokkaanse achtergrond ontwikkeld en geëvalueerd. Het advies-op-maat was gericht op het verhogen van de groente en fruit inname, het verlagen van de hoog-energetische snack inname en verhogen van lichamelijke activiteit. Beide versies van het advies-op-maat betroffen een schriftelijke versie, waarbij vrouwen schriftelijke vragenlijsten invulden en op-maat gemaakte adviesbrochures kregen thuisgestuurd. Een van de interventies richtte zich op het beïnvloeden van “traditionele” tailoring variabelen, zoals het verhogen van het bewustzijn van het eigen risico-gedrag, het vergroten van kennis, het beïnvloeden van attitude, versterken van eigen effectiviteitsverwachting, stellen van doelen, het plannen van acties en het evalueren van verandering. De andere interventie was daarnaast ook getailord op etnische identiteit. Dit hield in dat, afhankelijk van de mate van affiniteit met de eigen etnische achtergrond, de brochures meer of minder refereerden naar de oorspronkelijke culturele achtergrond en gebruiken. Deze afstemming op etnische identiteit werd zowel in de teksten, als in de vormgeving van de brochures doorgevoerd. In de vormgeving maakten we gebruik van kleuren, vormen en symbolen die doen denken aan de eigen culturele achtergrond.

 

De interventies werden geëvalueerd in een gerandomiseerde trial (RCT), waarin beide versies van de interventie werden vergeleken met een controle interventie die bestond uit algemene informatie over de vier gedragingen. Het streven was om 500 Nederlandse en 500 Turkse en Marokkaanse vrouwen met een lage opleiding deel te laten nemen aan het onderzoek. Het werven van deze grote aantallen vrouwen met een lage opleiding kostte veel tijd en er waren veel verschillende wervingsstrategieën nodig om in de richting van de benodigde deelnemers aantallen te komen.

 

Uiteindelijk zijn 921 deelnemers begonnen aan het onderzoek waarvan 497 Nederlandse en 424 Turkse en Marokkaanse vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 42 jaar (SD = 12 jaar, range 18 – 69 jaar). De deelnemers werden random toegewezen aan een van de drie studiegroepen (Traditionele(T)-Tailoring n = 323; Etnische Identiteit (EI)-Tailoring n = 311; Controlegroep n = 285). Deze vrouwen vulden op baseline een vragenlijst in, waarna ze binnen een maand persoonlijk advies over twee risicogedragingen kregen toegestuurd. De deelnemers in de controlegroep kreeg algemene informatie. Een maand later kregen ze een tweede vragenlijst toegestuurd, op basis waarvan ze feedback op verandering in de twee gedragingen kregen (de deelnemers in de controlegroep kregen algemene informatie). Drie maanden en negen maanden na ontvangst van de eerste twee brochures kregen deelnemers nogmaals een vragenlijst toegestuurd. In die vragenlijsten werd steeds groente, fruit, snacks en beweeggedrag nagevraagd.

 

Met behulp van repeated measures analyses is onderzocht of er verschillen waren tussen de twee interventiegroepen en de controlegroep op de verschillende meetmomenten. In de analyses werden deelnemers meegenomen die alle vragenlijsten hadden ingevuld (complete case analyses). De analyses werden uitgevoerd onder de totale deelnemersgroep, onder de risicogroepen (mensen die niet voldoen aan de aanbeveling voor een gedrag) en voor de Nederlandse en Turkse en Marokkaanse vrouwen apart.

 

In de totale studiepopulatie (n = 496) werd er een significant effect voor fruit inname gevonden. Deelnemers in de T-Tailoring interventie aten negen maanden na de interventie meer fruit dan deelnemers in de controlegroep. In de risicogroepen werd er een marginaal significant (p < 0.6) effect voor snackinname gevonden. Deelnemers EI-Tailoring groep aten minder snacks dan deelnemers in de controlegroep. In de analyses onder de Nederlandse vrouwen (n = 370) vonden we een significant effect voor fruitinname. De fruitinname in de T-Tailoring groep was negen maanden na de interventie hoger dan in de controlegroep. Er werden marginaal significante effecten (p < 0.7) gevonden voor snack inname voor de T-Tailoring ten opzichte van de controlegroep drie maanden na de interventie en voor de EI-Tailoring ten opzichte van de controlegroep negen maanden na de interventie. In de analyses onder de Turkse en Marokkaanse vrouwen (n = 120) werden geen significante verschillen tussen de groepen gevonden. Dit laatste kan komen omdat er maar heel weinig vrouwen in de analyses zaten.

 

Op basis van deze resultaten kan nog niet worden aanbevolen om een van de twee interventies te implementeren. Wel kan worden aanbevolen om de interventie voor de gedragingen waarop wel effect lijkt te behalen (fruit- en snackinname) verder te ontwikkelen en opnieuw te testen in een kleinschaliger, gecontroleerde trial.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn twee versies van een voedings- en beweegadvies-op-maat voor vrouwen met een lage sociaal economische status met een Nederlandse, Turkse en Marokkaanse achtergrond ontwikkeld. Het advies-op-maat is gericht op het verhogen van de groente en fruit inname, het verlagen van de snack inname en verhogen van lichamelijke activiteit. De inhoud van deze interventies is beschikbaar voor verdere doorontwikkeling en voor toepassing voor andere doelgroepen.

 

De resultaten van de evaluatiestudie laten zien dat er aanwijzingen zijn voor effectiviteit van de interventie voor fruit en mogelijk voor snack inname. De effecten zijn het meest zichtbaar bij de Nederlandse vrouwen. Bij de interpretatie van de resultaten moet er rekening mee worden gehouden dat de uitval onder de Turkse en Marokkaanse vrouwen heel groot was. Voor dat segment van de doelgroep kunnen nog geen goede uitspraken over effectiviteit worden gedaan. Verder doorontwikkeling en opnieuw testen van de interventie is nodig voordat implementatie van de interventie kan worden geadviseerd.

 

De hypothese dat EI-Tailoring effectiever zou zijn dan T-Tailoring konden we in deze studie niet bevestigen.

 

Het werven van een grote groep onderzoeksdeelnemers met een Nederlandse, Turkse en Marokkaanse achtergrond en met een lage opleiding is zeer moeizaam. Voor de Nederlandse vrouwen was werving via bestaande onderzoekspanels het meest effectief. Voor Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn er geen effectieve en efficiënte wervingskanalen geïdentificeerd. Werving via Moskeeën zou een mogelijkheid kunnen zijn, als er een manier is te vinden om op heel grote schaal via Moskeeën te werven.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is om twee versies van een advies-op-maat programma te ontwikkelen dat is gericht op het bevorderen van gezond eten en bewegen bij laag opgeleide vrouwen van Nederlandse, Turkse of Marokkaanse afkomst. De interventies zullen zich richten op het verhogen van de inname van groente en fruit, het verlagen van de inname van ongezonde snacks en het verhogen van de lichamelijke activiteit. In één van de versies van de interventie zal rekening worden gehouden met de etnische achtergrond van de vrouwen.

We hebben gekozen om een interventie te maken voor deze doelgroep omdat bekend is dat ongezonde eetgewoontes en gebrek aan lichamelijke activiteit veel voorkomen bij volwassen Nederlanders, maar nog meer bij mensen met een lage opleiding. Er zijn al wel programma’s die zich richten op deze doelgroep, maar die zijn vaak kleinschalig en kunnen maar weinig mensen bereiken. Wij willen een interventie ontwikkelen die wél veel mensen kan bereiken en maken daarbij gebruik van de techniek van gecomputeriseerd advies-op-maat. Deze techniek maakt het mogelijk om veel mensen te bereiken met informatie en advies dat is afgestemd op het gedrag, de situatie, de wensen en de behoeften van individuen. Uit eerder onderzoek blijk dat advies-op-maat effectief kan zijn in het bevorderen van gezond gedrag, ook bij mensen met een lage opleiding. Maar de bestaande programma’s zijn nooit speciaal ontwikkeld voor mensen met een lage opleiding. Als we dat wel doen zou zo’n programma nog effectiever kunnen zijn. Een anders aspect dat we mee willen nemen in dit project is dat de groep van lager opgeleiden niet een homogene groep is, maar dat er mensen met een verschillende etnische achtergrond in zitten. Dit betekent dat interventies aansprekend en relevant moeten zijn voor mensen met verschillende etnische achtergronden. Voor een deel wordt hier al rekening mee gehouden in het maken van advies-op-maat, maar dit kan misschien nog beter worden door in het advies-op-maat ook rekening te houden met culturele factoren en etnische identiteit. In dit project willen we testen of deze principes werken. We willen onderzoeken of een advies-op-maat gericht op het bevorderen van gezond eet- en beweeggedrag effectief is in het verbeteren van die gedragingen en of het afstemmen op etnische identiteit zorgt voor nog meer effect. We testen dit bij vrouwen met een lage opleiding en een Nederlandse, Turkse of Marokkaanse achtergrond.

In dit stadium van het project zijn de interventiematerialen bijna af en de voorbereidingen voor de evaluatiestudie zijn begonnen. De op maat gemaakte adviezen zullen verschijnen in een geprint formaat als ‘glossy’ brochures. De evaluatiestudie begint in Maart/April 2014.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als vooronderzoek voor het ontwikkelen van de interventies is er een focusgroep studie en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Het doel van deze studies was om te achterhalen wat de belangrijke determinanten van voedings- en beweeggedrag zijn bij volwassenen van Nederlandse, Turkse of Marokkaanse afkomst met een lage sociaal-economische status. Er wordt nog gewerkt aan het analyseren en beschrijven van de resultaten.

Beide versies van de interventie zijn bijna klaar en kunnen daarna gepretest en geëvalueerd worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sufficient physical activity (PA) and healthy diets are important determinants of population health, yet lack of physical activity and unhealthy diets (i.e., high fat, high energy and low fruit and vegetables intake) are highly prevalent among the Dutch population in general and among the low socio-economic status (LSES) groups in particular. These poor PA and dietary patterns among people with a LSES puts them at higher risk for a variety of chronic diseases and is a contributor to socio-economic differences in health. Therefore, to improve the health of the public and to contribute to the reduction of socio-economic health disparities it is important to identify effective strategies to promote healthy dietary and PA behaviours among the Dutch LSES population.

 

It is specifically important to identify effective strategies or interventions that can reach large numbers of the LSES population, as most existing health promotion programs in this target group are small scale and have a low reach. The LSES population is, however, not a homogeneous group, but various sub-groups can be identified, for example based on ethnicity. Therefore, when developing interventions that can reach large numbers of people from the LSES population this diversity according to ethnicity needs to be taken into account.

 

Computer tailoring is a health education technique that makes it possible to reach large numbers of people, with individualized feedback matched to the unique characteristics, needs and preferences of individuals in specific target groups and is also suited to take differences in ethnicity and associated risk behaviours, determinants of risk behaviours and cultural customs into account.

 

In the present project we aim to develop two versions of a print-delivered computer-tailored intervention that are specifically developed for the LSES population. One version will be tailored on cognitive and behavioural constructs, such as awareness of risk behaviour, preferences, self-efficacy and action planning and one version will in addition be tailored to ethnic identity (i.e., the extent to which an individual identifies with his/her own ethnic background) to make the information more suitable and appealing to specific ethnic groups. Since this approach of tailoring on ethnic identity is novel to the Netherlands, we will focus in this study on the Turkish and Moroccan populations, since these are numerically the largest ethnic groups in the Netherlands and since both groups share the same religious background.

 

The aim of this project is to develop and evaluate the two versions of the computer tailored interventions for the short (one and three months) and longer term (nine months) effects on saturated fat, high energy snacks, fruit and vegetables intake and moderate to vigorous intensity PA. The intervention will be evaluated in a randomised trial with three study arms. Thousand participants from the adult (20 – 65 years) LSES Dutch, Turkish and Moroccan population will be recruited for participation in the study. The outcome measures will be assessed using self-reported questionnaires.

 

To facilitate recruitment of a sufficient number of participants from the specific target group in the evaluation study we propose to recruit participants through health care professionals and through social, cultural, religious or other networks that are important for the Dutch, Turkish and Moroccan LSES population. The second aim of the project is, therefore, to identify what important social, cultural, religious or other relevant networks are for the Dutch, Turkish and Moroccan groups and how these can be utilized for reaching the target population for enrolment in the study and to evaluate how many people are enrolled in the study by using these channels.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website