Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alcohol-, drugsgebruik en andere probleemgedragingen bedreigen de gezonde ontwikkeling van jongeren en zijn maatschappelijke problemen van de Nederlandse samenleving. Preventieve aanpakken zijn aantrekkelijk wanneer ze op juiste momenten worden uitgezet en gericht zijn op onderliggende factoren die van invloed zijn op deze probleemgedragingen (risicofactoren, beschermende factoren). Communities that Care is een wijkgerichte preventieve aanpak van probleemgedragingen van jongeren waar verschillende steden in Nederland werken met deze aanpak.

Met een quasi experimenteel onderzoek worden de resultaten van deze interventie in vijf wijken vergeleken met de ontwikkeling van jongeren in vijf wijken die er niet mee werken. In dit onderzoek wordt gewerkt met een voor- en nameting onder jongeren, met een longitudinaal onderzoek en met onderzoek onder professionals van de wijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Het Verwey-Jonker heeft vijf steden gevonden die vanaf 2008 met Communities that Care werken én die bereid zijn aan het vierjarig experimentele onderzoek deel te nemen. Binnen elke stad zijn er twee wijken uitgekozen: de één werkt met CtC en de andere wijk niet. De onderzoeksactiviteiten zijn daarna uitgezet. Zowel de werkwijze van CtC als de effecten van het programma op de jongeren zelf zijn systematisch onderzocht. Hieruit blijkt dat CtC vooral een strategisch sturingsinstrument is dat ertoe bijdraagt dat instellingen uit de verschillende sectoren op het terrein van preventie effectief en efficiënt samenwerken. CtC instrumenteert een nauwkeurige probleemanalyse; het bevordert de samenwerking en het geeft concreet richting aan een preventieve aanpak. In Nederland slaagt de systematiek er echter niet in om meer stelselmatig te werken met effectieve programma’s

 

We hebben de primaire (impact) resultaten onderzocht, zoals het effect op de prevalentie van alcoholgebruik, roken, drugsgebruik maar ook op delinquent en gewelddadig gedrag, aan seksualiteit gerelateerd probleemgedrag en depressie bij adolescenten. Op basis van theoretische vooronderstellingen en empirisch onderzoek elders gingen we ervan uit dat de preventiestrategie een breed spectrum van sociale uitkomstmaten zou beïnvloeden. We hebben ook secundaire (impact) resultaten gemeten: de effecten op risico-en beschermenden factoren op het gebied van gezin, school, vrienden en omgeving. We veronderstelden dat het gemeenschapsgerichte preventieprogramma CtC een neerwaarts effect zou hebben op probleemgedrag en de risicofactoren van adolescenten. Aanvullend veronderstelden wij dat deze strategie een verhogend effect op de beschermende factoren van de adolescenten zou hebben. Om dit vast te stellen hebben we twee keer een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd (Pretest, Posttest) en een vierjarig longitudinaal onderzoek uitgevoerd.

 

Uit de vergelijking van de cross-sectionele onderzoeken onder de jongeren in de controle- en experimentele wijken (onderzoek van voor- en nameting) konden we geen effect vaststellen van de interventie, noch op de risicofactoren, noch op de beschermende factoren als intermediërende uitkomstmaten. Uiteindelijk konden wij ook geen impact vinden op een of meerdere probleemgedragingen: Er is geen zichtbaar effect van CtC op het alcohol of middelengebruik. Maar ook niet op criminaliteit, seksueel probleemgedrag of depressie/angsten.

 

Ook de effectresultaten van het panel, waarin we 785 jongeren tussen 12 en 18 jaar vier jaar lang jaarlijks hebben onderzocht zijn teleurstellend. Wanneer de prevalenties van de probleemgedragingen, de risicofactoren en de beschermende factoren over de jaren van de jongeren van de twee groepen naast elkaar worden gezet, zien wij ook in het panelonderzoek geen verschil. Wij zien nauwelijks verschil in de sterkte, noch in de ontwikkeling. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van moderne analysetechnieken (multilevel analyse, structural equation modeling) die vandaag de dag voor dergelijke analyses gebruikt worden, en hebben we gecorrigeerd voor verschillende factoren die de ontwikkeling zouden kunnen beïnvloeden(PSM). Maar wij konden geen betekenisvolle verschillen vaststellen.

 

Dat er geen effecten zijn gevonden is mogelijk te wijten aan de interne validiteit van de uitvoering van het CtC-programma. Ten eerste bleek dat alle CtC-locaties net begonnen zijn met de daadwerkelijke uitvoering van de preventieplannen (fase vijf van de implementatie). Daarnaast blijkt dat veel programma’s die ingezet worden in het kader van CtC ook in de controle wijken functioneren. Ten slotte zijn de programma’s die ingezet zijn niet specifiek gericht op de respondentengroep in ons onderzoek, namelijk de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar.

Daarnaast zijn er ook beperkingen in onze studie die mogelijk de reden zijn dat er geen effecten gevonden zijn.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alcohol-, drugsgebruik en andere probleemgedragingen bedreigen de gezonde ontwikkeling van jongeren en zijn maatschappelijke problemen van de Nederlandse samenleving. Preventieve aanpakken zijn aantrekkelijk wanneer ze op juiste momenten worden uitgezet en gericht zijn op onderliggende factoren die van invloed zijn op deze probleemgedragingen (risicofactoren, beschermende factoren). Communities that Care is een wijkgerichte preventieve aanpak van probleemgedragingen van jongeren waar verschillende steden in Nederland werken met deze aanpak. Met een experimenteel onderzoek worden de resultaten van deze interventie in vijf wijken vergeleken met de ontwikkeling van jongeren in vijf wijken die er niet mee werken. In dit onderzoek wordt gewerkt met een voor- en nameting onder jongeren, met een longitudinaal onderzoek en met onderzoek onder professionals van de wijken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Verwey-Jonker heeft vijf steden gevonden die vanaf 2008 met Communities that Care werken én die bereid zijn aan het vierjarig experimentele onderzoek deel te nemen. Binnen elke stad zijn er twee wijken uitgekozen: de één werkt met CtC en de andere wijk niet. De onderzoeksactiviteiten zijn daarna uitgezet. In elke stad zijn er stadsbrede cross sectionele onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken worden aan het einde van de onderzoeksperiode (2011) nogmaals uitgezet. Een groep jongeren (12-15 jaar) is persoonlijk benaderd om aan een longitudinaal onderzoek deel te nemen. 785 jongeren hebben zich hiervoor opgegeven en op dit moment wordt de tweede meting uitgevoerd. Het innovatieproces van CtC binnen de wijken wordt met vier instrumenten in kaart gebracht. De eerste metingen van dit procesonderzoek zijn ook uitgevoerd. Het Sleutelfiguren onderzoek (over samenwerking en preventie)en Documentenanalyse (om zicht te krijgen op welke programma's er in de wijk worden uitgezet) worden onder Exp- en Contr-wijken uitgezet. Het Boardinterview (over samenwerking en kennisopbouw) en het Milestones en Benchmarks onderzoek (over het proces van invoering van CtC) worden onder professionals van CtC wijken ingevoerd.

 

Publicaties die verschenen zijn:

Jonkman, H. & Steketee, M. (2008). Jong geleerd, oud gedaan; effectieve preventieprogramma’s in Nederland. In: Justitiële Verkenningen Twaalfminners, 8|08 pag. 92-109.

 

Jonkman, H.B., K. P. Haggerty, M. Steketee , A. Fagan, K. Hanson, J.D. Hawkins. (2008). Communities that Care, Core elements and context: Research of implementation in two countries. In; Social development Issues. Vol 30, no. 3. pag. 42-58.

 

Mak, J. , Huijgens, A., &Steketee, M. (2009). Opgroeien in veilige wijken. Evaluatie van CTC in Hoogvliet, Leiden en Maassluis. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

 

Jonkman, H., Boonstra, N. & Wonderen, R. van (2010). Experimenteel onderzoek in de sociale werkelijkheid. Drie voorbeelden: Communities that Care, Thuis op Straat en Vakmanstad. Verwey Jonker Instituut: Utrecht.

 

Jonkman, H., Steketee, M. & Junger-Tas, J. Growing up in different context. Anti Social Behaviour of youngsters in Dutch neighbourhoods.(in production)

 

Harrie Jonkmana MSc, Majone Steketeea PhD, John W Toumbouroub,c, PhD, Joanne Williams c PhD., Richard F Catalano d PhD. Cross-national comparison of community variation in adolescent heavy alcohol use in Australia and the Netherlands (in production)

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alcohol-, drug use, and other problem behavior (violence, youth delinquency, dropping out of school, teenage pregnancy and depression) are worrisome phenomena within Among other problem behaviour (such as violence, youth delinquency, dropping out of school, teenage pregnancy, and depression), the use of alcohol and drugs is a worrisome phenomenon within Dutch society (Jonkman & Snijders, 2005; Steketee et al, 2006). Problematic alcohol use among youngsters aged 12 to 18 is increasing enormously. Ninety percent of the youngsters drink alcohol preferably in the weekend (Franken, 2003). Against this social background, interesting approaches are those pointing out problems and dealing with them in as early a stage as possible, thus preventing young people from going downhill. Such an approach is Communities that Care (CtC), developed in the US in response to increased problematic behaviour and social dropping out among the young (Hawkins et al, 2006; Hawkins, Arthur & Catalano, 1995; Hawkins, 1999, Jonkman, 2005; Jonkman et al, 2006). The CtC preventing operation system is a field-tested strategy for activating communities to use prevention science to plan and implement community prevention services systems. Epidemiological research on risk- and protective factors, working with effective preventive programmes, local implementation, and evaluation of local results are the core elements of CtC. In the Netherlands, CtC was successfully implemented and evaluated from 2000 until 2006: CtC improves collaboration on community issues and helps to target prevention activities on specific local risk- and protective factors, leading to similar conclusions as in evaluation studies from abroad. (Steketee et al, 2006; Van Dijk et al, 2004). The object of this study is to examine the effects and results of the prevention strategy CtC in the Netherlands with regard to driving back problematic behaviour and the promotion of healthy behaviour among youngsters. This will be done by a randomized controlled trial in which the results of five experimental CtC communities will be compared to five controlled communities, by looking at the processes as well as the effects of the community intervention. We also have the opportunity of combining these results with the results of similar experimental studies in the USA and Canada. Differences and similarities between the three countries will be analyzed.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website