Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze studie is de effectiviteit onderzocht van de Cannabisshow; een preventieve interventie die zich richt op risicovol cannabisgebruik onder allochtone jongeren. De Cannabisshow is een peer educatie methode waarbij voorlichting over zo verantwoord mogelijk blowen wordt gegeven aan de hand van infotainment. Uit prominente gedragsmodellen zijn gedragsdeterminanten van (blow)gedrag afgeleid. Deze zijn geoperationaliseerd in een vragenlijst die geconstrueerd is aan de hand van focusgroepen. Het onderzoek is uitgevoerd in onderwijsopvang en jeugddetentie, waar ongeveer de helft van de jongeren blowt. Er werd een voor- en nameting verricht aan de hand van de geconstrueerde vragenlijst, waarbij de interventiegroep (n = 65) vergeleken werd met een controlegroep (n = 69). In de interventiegroep werden een week na de interventie significante grote en middelgrote effecten gevonden op diverse gedragsdeterminanten en op gebruik. Ook bleek dat de respondenten de interventie zeer positief evalueerden. Naast dit kwantitatieve onderzoek zijn ook 12 jongeren die de Cannabisshow hadden gezien, geïnterviewd. De uitkomsten van de interviews tonen het belang van participatie van de doelgroep en staven de in het kwantitatieve onderzoek gevonden resultaten. Een follow up onderzoek naar de effecten op langere termijn wordt uitgevoerd.

De peer educatie methodiek met als uitgangspunt diversiteit en participatie wordt overdraagbaar gemaakt door het beschikbaar stellen van een praktische Handleiding voor het ontwikkelen en implementeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De taakstelling van dit project was drieledig, namelijk enerzijds het uitvoeren van een onderzoek naar de effectiviteit van een interventie van CIA, de Cannabisshow. Ten tweede was een taakstelling de opgedane kennis en ervaring van het programma CIA overdraagbaar te maken door een Handleiding te schrijven waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe een dergelijk programma opgezet en uitgevoerd kan worden. Als laatste het standaardiseren van het werven van nieuwe vrijwilligers om het verloop in de groep van peer educators structureel te ondervangen.

 

De resultaten zijn:

1. Positieve evaluatie Cannabisshow; effectiviteit op korte termijn aangetoond.

2. Praktische Handleiding voor het opzetten van een peer educatie interventie als CIA.

3. Standaardisatie van de werving is structureel onderdeel van de werkwijze en training van CIA.

 

Conclusies:

Belangrijkste conclusies onderzoek:

De Cannabisshow heeft op korte termijn middelgrote en grote effecten op diverse belangrijke gedragsdeterminanten en tevens op gebruik. Het effect op langere termijn moet nog onderzocht worden middels een follow-up, maar de aanwijzingen uit deze studie voor effecten op langere termijn zijn veelbelovend. Deze follow up wordt inmiddels uitgevoerd.

Het onderzoek is beschikbaar via de internet site van de Jellinek en middels een geprinte versie in kleine oplage.

 

Belangrijkste conclusie Handleiding:

Volgens de leescommissie is een goed bruikbare Handleiding tot stand gekomen die nuttige instrumenten biedt voor diegenen die een peer project met diversiteit en participatie als uitgangspunt willen opzetten. De Handleiding wordt opgenomen in de digitale toolbox van het NIGZ en Forum gaat het als boek publiceren.

 

Belangrijkste conclusie standaardisatie:

Het team van peer educators heeft twee methodes geïdentificeerd t.w. werving via eigen netwerk en tijdens of vlak na een voorlichting aan groepen. De methodes zijn uitgewerkt, beschreven en opgenomen in de Handleiding. Daarnaast zijn de bestaande groep peer educators erin getraind op een expertmeeting en is het geïmplementeerd in de training zodat de nieuwe lichting er ook mee aan de slag gaat.

 

 

Aanbevelingen:

Op basis van de bevindingen in dit project, kunnen zowel op het inhoudelijke als het procesmatige vlak de volgende aanbevelingen worden gedaan:

 

1. De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer positief en er zijn aanwijzingen voor effecten op langere termijn. Een belangrijke aanbeveling is daarom om een follow-up meting uit te voeren om deze effecten aan te tonen, zodat de interventie mogelijk ‘evidence based’ wordt. Deze aanbeveling is inmiddels gehonoreerd.

2. Tijdens het opzetten en uitvoeren van het onderzoek kwam het belang van doelgroepparticipatie sterk naar voren. Door peers bij het construeren van de vragenlijst te betrekken zijn op voorhand veel invalide vragen onderschept en is een bruikbaar meetinstrument geconstrueerd. Zonder inzet van de doelgroep was dit niet op deze wijze gelukt. Daarnaast is het inzetten van peer educators voor het afnemen van de vragenlijsten erg succesvol gebleken. Respondenten bleken meer vertrouwen (mbt tot hun anonimiteit) in de peer educators te hebben en ook wisten de peer educators de respondenten goed te motiveren om de vragenlijst (eerlijk) in te vullen. Het inzetten van de doelgroep bij onderzoek/evaluatie is in dit project van grote waarde gebleken en strekt dus tot de aanbevelingen bij vergelijkbaar onderzoek.

3. Uit de diepte-interviews bleek dat met name twee elementen in de interventie zeer succesvol zijn, namelijk de interactiviteit en het inzetten van peers. Alle geïnterviewde jongeren gaven aan dat zij de onderdelen waarbij zij actief betrokken werden het leukst vonden en dat het hen daarnaast het gevoel gaf dat er naar hun inbreng geluisterd werd. Hierdoor is de aandacht goed bij de boodschap gehouden. Daarnaast bleken de jongeren grote waarde te hechten aan peers als voorlichters. Aangezien zij ervaringsdeskundigen zijn en daarnaast weten wat er onder jongeren speelt, nemen jongeren sneller dingen van hen aan, voelen zij zich meer begrepen en sluit de norm goed aan bij de doelgroep (zodat deze makkelijker overgenomen kan). Het betrekken van de doelgroep bij het opzetten en uitvoeren van een voorlichtingsproject en het zorg dragen voor interactiviteit met de doelgroep strekt tot de aanbevelingen.

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De activiteiten van CIA lopen voorspoedig en volgens het tijdsplan. Er zijn enkele wijzigingen ingevoerd die geen gevolgen hebben voor de doelstellingen van het project. Het onderzoek wordt juist sterker door de toevoeging van een controlegroep en van kwalitatieve interviews.

Ook de verspreiding van de methodiek lijkt kansvoller door het toevoegen van een Praktijkhandleiding aan het reeds ingeplande handboek. De participatie van de einddoelgroep is -op verschillende niveau´s- gegarandeerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

zie bijlage

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

CIA (Cannabis Intelligence Amsterdam) is een preventieve interventie die gebruik maakt van de peermethode. Vrijwilligers worden intensief getraind, begeleid en ingezet als peer-educator. De einddoelgroep -jonge allochtonen die (riskant) drinken en blowen- is betrokken bij de ontwikkeling, uitvoer en evaluatie van de interventie. CIA is succesvol in het bereiken van de doelgroep en in het overbrengen van haar risicoreducerende boodschap en normen voor verantwoorder gebruik. Vindplaatsen zijn onderwijsopvang, jongerenwerk, jongerenwerkplaatsen, jeugdhulpverlening en jeugddetentie. Peer-educatie is structureel onderdeel van het beleid van Jellinek Innovatie & Preventie (I&P) en wordt ingekocht door de gemeente Amsterdam.

Het uitontwikkelde en volwassen stadium van de interventie maakt het mogelijk deze overdraagbaar te maken naar instellingen die zich richten op gezondheidsbevordering onder allochtone risicojongeren.

Daarnaast is de kwaliteit van de interventie te verbeteren door de werving te standaardiseren en één van de recent ontwikkelde werkvormen (t.w. de Cannabis Show) evidence based te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website