Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding: Een belangrijke uitdaging voor economisch evaluatieonderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering is het brede spectrum aan uitkomstmaten. Om besluitvormers goed te informeren over de allocatie van middelen aan gezondheidsbevorderende interventies is het belangrijk dat deze uitkomstmaten zowel domeinen op het gebied van gezondheid, alsook niet-gezondheidsdomeinen, omvatten. Deze studie heeft als doel om het bredere spectrum van uitkomstmaten binnen de gezondheidsbevordering systematisch te inventariseren en om daarnaast een overzicht te geven van de uitkomstmaten die dienen te worden geïncludeerd bij een instrument voor uitkomstonderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering.

 

Methode: De studie bestaat uit drie fasen. Ten eerste is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is een panel van experts geraadpleegd, om een meer diepgaande analyse te krijgen in het belang van brede uitkomstmaten en welke methoden hiervoor het beste kunnen worden gebruikt. Het panel bestaat uit nationale en internationale experts op het gebied van economische evaluaties van gezondheidsbevordering. In de derde fase van het onderzoek zijn relevante domeinen geïdentificeerd op basis van een survey onder de algemene Nederlandse populatie.

 

Resultaten en aanbevelingen:

Fase 1: De resultaten van de eerste fase van het onderzoek (literatuurstudie) zijn beschreven in een theoretisch kader dat onderscheid maakt tussen het bredere spectrum van uitkomstmaten op drie niveaus. Ten eerste kunnen er brede uitkomstenmaten zijn op individueel niveau, d.w.z. uitkomsten die relevant zijn voor de deelnemers aan gezondheidsbevorderingsinterventies, bijvoorbeeld een toename in zelfvertrouwen onder ouderen die deelnemen aan een valpreventieprogramma. Ten tweede kunnen er brede uitkomstenmaten zijn die optreden binnen de directe sociale omgeving van deelnemers aan een gezondheidsbevorderingsinterventie, zoals bijvoorbeeld een reductie in het aantal kinderen dat pest of dat gepest wordt door het toepassen van een anti-pest methode op basisscholen. Ten derde kunnen er brede uitkomstenmaten optreden die relevant zijn voor de maatschappij als geheel, bijvoorbeeld een afname in anti-sociaal gedrag ten gevolge van een programma gericht op vermindering van alcoholmisbruik. Alhoewel veel van deze brede uitkomstenmaten worden beschreven in de interventieplannen in de idatabase van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM worden deze uitkomsten zelden meegenomen in effect studies of economische evaluatie studies.

 

Fase 2: De analyse van de interviews met (inter)nationale experts heeft uitgewezen dat er een breed draagvlak is voor het includeren van brede uitkomstmaten in economische evaluaties op het gebied van gezondheidsbevordering. Hoewel de meerderheid van de experts is voor het ontwikkelen van een instrument om brede uitkomstmaten te meten, ontbreekt algemene consensus. Indien een dergelijk instrument wordt ontwikkeld zou het moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: het instrument moet sensitief genoeg zijn om relevante veranderingen op te pikken, maar het zou daarnaast ook breed genoeg moeten zijn om alle relevante uitkomsten te meten. Daarnaast omschrijven de experts alternatieve strategieën voor het includeren van breder uitkomstmaten in economische evaluaties van gezondheidsbevordering: 1) het uitvoeren van een Kosten-Baten analyse) en het waarderen van alle uitkomsten in monetaire eenheden; 2) het includeren van additionele domeinen specifiek voor gezondheidsbevordering binnen het QALY concept in een Kosten-Utiliteitsanalyse; 3) het gebruiken van een alternatief instrument om breder, non-health uitkomsten te meten naast de traditionele QALY meting; 4) het gebruiken van een alternatief instrument dat een “overall” uitkomstmaat omvat, zoals de “happiness-index”, de ICE-CAP of de “well-being” instrumenten. Ieder van bovengenoemde strategieën voor het includeren van brede uitkomstmaten in economische evaluaties van gezondheidsbevordering heeft voor- en nadelen, afhankelijk van het doel van de evaluatie, het type interventie en de betrokken stakeholders.

 

Fase 3: In het laatste deel van het project wordt de relatieve belangrijkheid van brede uitkomstmaten is vastgesteld door middel van een vragenlijst. In deze vragenlijst wordt open populatie gevraagd om de verschillende domeinen in een volgorde te zetten (ranken). Een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking zette de brede uitkomstmaten in de volgende volgorde (van meest belangrijk naar minst belangrijk): zelfvertrouwen, inzicht in het eigen (on)gezonde gedrag, controle over het eigen leven, kennis rondom een bepaald gezondheidsprobleem, sociale steun, ontspanning, verbeterde schoolprestaties, verhoogde arbeidsdeelname of arbeidsproductiviteit, sociale participatie en afname van crimineel gedrag.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Brede uitkomstmaten kunnen worden geclassificeerd op drie niveaus: het individu (bijvoorbeeld brede uitkomstmaten die relevant zijn voor de deelnemers aan gezondheidsbevorderingsinterventies), de directe sociale omgeving van deelnemers aan een gezondheidsbevorderingsinterventie (bijvoorbeeld familieleden van deelnemers) en de maatschappij als geheel (fase 1);

• Alhoewel brede uitkomstmaten als belangrijk worden gezien binnen onderzoek, worden ze vaak niet empirisch gemeten in economische evaluatie studie (fase 1);

• De meerderheid van de internationale experts onderstrepen het belang van brede uitkomstmaten en de noodzaak voor een nieuw instrument (fase 2);

• Internationale experts die tegen de ontwikkeling zijn van een nieuw instrument wijzen op de haalbaarheid, de waardering en de bruikbaarheid (fase 2);

• Internationale experts hebben sterke meningen over de “tegenstrijdige” eisen die nodig zijn bij de ontwikkeling van een nieuw instrument om brede uitkomstmaten te meten en bediscussiëren ook alternatieve methodes om brede uitkomstmaten te waarderen (fase 2);

• Een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking identificeert de relatieve volgorde van preferenties van brede uitkomstmaten in de volgende volgorde (van meest belangrijk naar minst belangrijk): zelfvertrouwen, inzicht in het eigen (on)gezonde gedrag, controle over het eigen leven, kennis rondom een bepaald gezondheidsprobleem, sociale steun, ontspanning, verbeterde schoolprestaties, verhoogde arbeidsdeelname of arbeidsproductiviteit, sociale participatie en afname van crimineel gedrag (fase 3)

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding: Een belangrijke uitdaging voor economisch evaluatieonderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering is het brede spectrum aan uitkomstmaten. Om besluitvormers goed te informeren over de allocatie van middelen aan gezondheidsbevorderende interventies is het belangrijk dat deze uitkomstmaten zowel domeinen op het gebied van gezondheid, alsook niet-gezondheidsdomeinen, omvatten. Deze studie heeft als doel om het bredere spectrum van uitkomstmaten binnen de gezondheidsbevordering systematisch te inventariseren en om daarnaast een overzicht te geven van de uitkomstmaten die dienen te worden geïncludeerd bij een instrument voor uitkomstonderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering. Het project zal uiteindelijk resulteren in een instrument voor uitkomstonderzoek in economische evaluatiestudies op het gebied van gezondheidsbevordering( An INstrument FOR outcome Measurement in Economic evaluations of Health promotion; the INFORMEH project)

Methode: Om inzicht te krijgen in welke uitkomstdomeinen uiteindelijk moeten worden meegenomen in het INFORMEH instrument zal een studie worden uitgevoerd bestaande uit 3 fasen.

Fase 1: Een systematisch literatuuronderzoek zal worden uitgevoerd om de relevante domeinen te identificeren. Hiervoor wordt een MetaSearch uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende databases NHS EED, Medline/Pubmed en PsycINFO. Naar aanleiding van suggesties door leden van de projectgroep tijdens een eerste kick-off bijeenkomst van het project, wordt er bovendien een screening uitgevoerd op de beschrijvingen van de interventies die momenteel zijn opgenomen in de database van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM.

Fase 2: In deze fase wordt gebruik gemaakt van een Delphi Panel om relevante additionele domeinen te identificeren en om na een meer diepgaande analyse de domeinen te selecteren welke dienen te worden geïncludeerd in het uiteindelijke instrument. Nationale en internationale experts zullen worden benaderd voor dit panel. Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun expertise op het gebied van(economische evaluaties van) gezondheidsbevordering.

Fase 3: In het laatste deel van het project wordt de relatieve belangrijkheid van de gezondheids- en niet-gezondheidsdomeinen vastgesteld door middel van een vragenlijst. In deze vragenlijst wordt respondenten gevraagd om de verschillende domeinen in een volgorde te zetten (ranken). We zullen de vragenlijst afnemen bij drie groepen van belanghebbenden, de professionals, de deelnemers aan gezondheidszorginterventie en de open populatie.

Kennisoverdracht: De resultaten van het INFORMEH project zullen worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op belangrijke congressen voor beleidsmakers, onderzoekers op het gebied van economische evaluaties en op het gebied van gezondheidsbevordering. Aanvullend zal een communicatiestrategie worden ontwikkeld (persbericht en symposia) voor professionals die moeten omgaan met economische evaluaties op het gebied van gezondheidsbevordering.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het eerste gedeelte van het onderzoek (literatuurstudie) worden beschreven in een theoretisch kader dat onderscheid maakt tussen non-health uitkomsten op drie niveaus. Ten eerste kunnen er non-health uitkomsten zijn op individueel niveau, d.w.z. uitkomsten die relevant zijn voor de deelnemers aan gezondheidsbevorderingsinterventies, bijvoorbeeld een toename in zelfvertrouwen onder ouderen die deelnemen aan een valpreventieprogramma. Ten tweede kunnen er non-health uitkomsten zijn die optreden binnen de directe sociale omgeving van deelnemers aan een gezondheidsbevorderingsinterventie, zoals bijvoorbeeld een reductie in het aantal kinderen dat pest of dat gepest wordt door het toepassen van een anti-pest methode op basisscholen. Ten derde kunnen er non-health uitkomsten optreden die relevant zijn voor de maatschappij als geheel, bijvoorbeeld een afname in anti-sociaal gedrag ten gevolge van een programma gericht op vermindering van alcoholmisbruik. Alhoewel veel van deze non-health uitkomsten worden beschreven in de interventieplannen in de idatabase van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM worden deze uitkomsten zelden meegenomen in effect studies of economische evaluatie studies.

Preliminaire analyses van de interviews met internationale experts hebben uitgewezen dat er grofweg vier strategieën zijn voor het omgaan met non-health uitkomsten in economische evaluaties van gezondheidsbevordering: 1) het uitvoeren van een Cost Benefit Analysis (CBA) en het waarderen van alle uitkomsten in monetaire eenheden; 2) het includeren van additionele domeinen specifiek voor gezondheidsbevordering binnen het QALY concept in een Cost Utility Analysis (CUA); 3) het gebruiken van een alternatief instrument om breder, non-health uitkomsten te meten naast de traditionele QALY meting; 4) het gebruiken van een alternatief instrument dat een overall uitkomstmaat omvat, zoals de happiness-index. Ieder van bovengenoemde strategieën voor het includeren van non-health uitkomsten in economische evaluaties van gezondheidsbevordering heeft voor- en nadelen, afhankelijk van het doel van de evaluatie, het type interventie en de betrokken stakeholders. Iedere strategie of instrument voor het includeren van non-health uitkomsten zou moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: het instrument moet sensitief genoeg zijn om relevante veranderingen op te pikken, maar het zou daarnaast ook breed genoeg moeten zijn om alle relevante uitkomsten te meten. Bovendien is er een breed draagvlak vereist onder verschillende stakeholders voor het gebruik van het instrument.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Introduction:

The broad number of outcomes produced by health promotion programmes is a key challenge for economic evaluation researchers. To adequately inform future allocation decisions about health promotion interventions, outcome measures are needed for use in economic evaluation of health promotion that can incorporate broader health and non-health outcomes. The proposed study aims to assess these broader outcomes of health promotion in a systematic way and to provide an overview of valued outcomes relevant for inclusion in a health promotion specific instrument for outcome measurement. The project will results in an INstrument FOR outcome Measurement in Economic evaluations of Health promotion (the INFORMEH).

 

Method:

The process of defining outcome domains of health promotion for inclusion in the INFORMEH instrument will consist of 3 phases.

Phase 1: A literature review will be performed to select relevant domains of health promotion outcomes. A MetaSearch will be performed in order to identify the relevant publications using the following databases NHS EED, Medline/Pubmed and PsycINFO.

Phase 2: In this phase a Delphi Panel is used to identify relevant additional domains will be identified and then selected for inclusion in a final list after more in depth analysis of the domains. National and international experts will be asked to participate in the panel. Participants will be selected based on their expertise in health promotion.

Phase 3: In final part of the project the relative importance of the identified health and non-health domains (on the final list) will be examined by means of a survey. For this purpose a survey instrument will be developed in which respondents are asked to rank-order the different domains. The survey will be conducted among three different stakeholder groups, i.e. professionals, participants of health promotion intervention and the open population.

 

Knowledge transfer:

The results of the INFORMEH project will be published in international scientific journals and presented at key conferences for decision makers, researchers in the field of economic evaluation and health promotion. In addition, a communication strategy (press releases and symposia) will be developed to give more specific guidance for professionals in organisations who have to deal with economic evaluations in the field of health promotion.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website