Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek is een instrument (‘de kostenmonitor’) ontwikkeld om de kosten van de implementatie van een integrale aanpak voor de preventie van overgewicht bij jongeren in kaart te brengen vanuit het perspectief van de lokale overheid. De ontwikkeling van de kostenmonitor heeft plaatsgevonden in 2 fasen, een ontwikkelfase en een testfase.

In de ontwikkelfase is literatuuronderzoek verricht en is een werkgroep van experts op het gebied van overgewicht, lokaal en nationaal gezondheidsbeleid, integrale aanpak en gezondheidseconomie opgericht. Deze experts hebben input gegeven over, onder andere, de onderdelen die in de kostenmonitor zouden moeten worden opgenomen en de kaders waarbinnen deze zou moeten worden ontwikkeld. De kostenmonitor is ontwikkeld op basis van de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)-programmatheorie voor een integrale aanpak, die gebaseerd is op vijf pijlers: politiek bestuurlijk draagvlak, publieke en private samenwerking, sociale marketing, het verbinden van preventie en zorg en wetenschappelijke evaluatie en monitoring. De eerste versie van de kostenmonitor bestond uit een geprinte vragenlijst en werd in een pilotstudie getest in zes gemeenten. Met de resultaten van deze eerste evaluatie en de input van experts is vervolgens een gedigitaliseerd concept van de kostenmonitor ontwikkeld, die is getest in 11 gemeenten die bezig waren met een integrale aanpak van overgewicht. Programmamanagers werden gevraagd de concept kostenmonitor en vervolgens een vragenlijst in te vullen waarin onder andere gevraagd werd naar: duur van invullen van de kostenmonitor, duidelijkheid van vragen en van toelichting op de vragen, haalbaarheid en benodigde tijdsduur om informatie, nodig om de kostenmonitor in te vullen, te verzamelen en bruikbaarheid van het instrument. Op basis van de ervaringen en feedback is de digitale kostenmonitor versie 1.0 ontwikkeld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De digitale kostenmonitor concentreert zich op 4 typen kosten, namelijk de 1) kosten van de lokale organisatie van een integrale aanpak, 2) de kosten die vanuit de gemeente gemaakt worden op de 5 pijlers van de JOGG-methode, 3) de kosten op het gebied van communicatie en 4) de kosten van interventies die ingezet worden om overgewicht aan te pakken.

Uit de praktijktoets bleek dat de programmamanagers over het algemeen de vragen in de monitor duidelijk vonden en compleet. Ook de toelichting bleek helder. Het invullen duurde meestal ongeveer 120 min, wat als veel werd ervaren. Het bleek voor de programmamanager of beleidsmaker soms lastig om informatie over gebruikte budgetten te achterhalen en om een indicatie te geven hoeveel tijd betrokken gemeenteambtenaren besteed hadden aan activiteiten in het kader van de integrale aanpak.

Naar aanleiding van deze resultaten is de kostenmonitor aangepast, verkort en zijn vragen over tijdsbesteding aan de integrale aanpak vereenvoudigd. Dit heeft geresulteerd in een eerste digitale versie van de Kostenmonitor (1.0), waarmee bestuurders en beleidsmakers in een gemeente door een systematisch verzameling van gegevens en een automatisch gegenereerde factsheet inzicht krijgen in kosten die gepaard gaan met de implementatie van een integrale aanpak voor de preventie van overgewicht. Dit inzicht kan mogelijk bijdragen aan het efficiënter inzetten van middelen. De Kostenmonitor 1.0 is een dynamisch instrument dat op basis van ervaringen in de praktijk verder ontwikkeld zal worden.

In de toekomst kan dit instrument ook verder ontwikkeld worden naar andere leefstijlgerelateerde vraagstukken die zich lenen voor een integrale aanpak. Daarnaast kan deze kostenmonitor dienen als een eerste stap richting het ontwikkelen van een instrument, waarmee inzicht in de kosteneffectiviteit van een integrale aanpak verkregen kan worden.

 

Uit de evaluatie met beleidsmakers en bestuurders bleek ook dat beleidsmakers of programmamanagers zelf weinig belang hechten aan inzicht in de kosten van een integrale aanpak, terwijl een bestuurder dat wel doet. De uitrol van dit instrument zal daarom meer op het niveau van bestuurders moeten plaatsvinden dan bij beleidsambtenaren. Een ander aspect dat naar voren kwam is dat voor een optimaal gebruik van het instrument een goede marketing essentieel is.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam is sinds juni 2011 bezig met de ontwikkeling van een instrument dat de kosten van de implementatie van een integrale aanpak voor overgewicht onder jeugd in kaart brengt.

Voor de aanpak van een ongezonde leefstijl is het van belang dat interventies en beleidsmaatregelen zich niet alleen op het individu, maar ook op de omgeving van het individu richten. Integraal gezondheidsbeleid, waarbij relevante sectoren en beleidsterreinen binnen en buiten het gezondheidsdomein samenwerken om gezondheid of determinanten daarvan positief te beïnvloeden, is een veelbelovende strategie om een gezonde leefstijl te bevorderen. Gemeenten zijn terughoudend in de toepassing van een integrale aanpak, onder andere omdat er onvoldoende zicht is op de volledige implementatiekosten ervan.

De doelstellingen van het project zijn tweeledig:

(1) de ontwikkeling van een generiek instrument waarmee gemeenten de implementatiekosten van een integrale aanpak structureel in kaart kunnen brengen en

(2) de evaluatie van het ontwikkelde instrument in gemeenten die deelnemen aan het JOGG programma (Jongeren Op Gezond Gewicht). JOGG is een integrale aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar.

Het instrument wordt ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van overgewicht, lokaal gezondheidsbeleid, integrale aanpak en economische vraagstukken. Tevens wordt een handleiding ontwikkeld, waarin het gebruik van het kosteninstrument wordt beschreven.

Het project bevindt zich in de fase waarin een eerste prototype van het kosteninstrument ontwikkeld wordt. Met behulp van literatuuronderzoek, interviews en een bijeenkomst met eerder genoemde experts, is het te ontwikkelen kosteninstrument verder gespecificeerd en is de methodologie bepaald.

Vervolgens is ten behoeve van een kostenstudie een vragenlijst ontwikkeld om inzicht te krijgen in de kostenposten van een integrale aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren. Deze vragenlijst is ontwikkeld in samenspraak met een project, waarin een evaluatieraamwerk en indicatoren worden ontwikkeld voor de JOGG aanpak. De vragenlijst is inmiddels in 7 JOGG gemeentes uitgezet.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ontwikkeling van het prototype kosteninstrument is in volle gang. Er zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

There is an increasing body of knowledge that tackling unhealthy lifestyles, such as diet and physical activity requires interventions and (policy) measures directed at the individual as well as the environment. Hence, policy measures of other sectors than health can affect health and overweight. ‘Health in all policies’ (HiAP) is therefore recognized as most promising in tackling unhealthy diet and physical inactivity at the local level.

However, although many local governments are willing to conduct HiAP to prevent overweight, they often struggle with the development and implementation of this approach. Still, some municipalities are more advanced in their efforts than others. A few municipalities started with implementing the JOGG program which is an integral approach to prevent overweight in children(1,2). Other municipalities participate in the ‘Gezonde Slagkracht’ programme, which supports local municipalities in their effort to address overweight and other lifestyle factors using HiAP.

An often mentioned barrier for conducting HiAP is that it is unclear if it is worth investing. Local policy makers assume that it is costly and it may not offer good ‘value for money’.

A tool that assesses the full costs of implementation of HiAP interventions can therefore be very helpful in the decision making process. Information about costs can then be related to information on the effects.

Therefore the primary aim of this project is to develop and test a generic tool that assesses the full implementation costs of HiAP from the perspective of a local government. The assessment of costs include full implementation costs, i.e. development costs, start-up costs and operational costs. The tool will be developed in close collaboration with a working group existing of policy makers (from different sectors), professionals and scientists in the field of economy and public health. Based on the input of the working group a first draft of the instrument will be developed. Besides the use for strategic planning and budgeting of interventions and policy measures by the municipalities, cost information can also be used to perform cost-effectiveness analyses, cost-benefit analyses and budget impact analyses. Therefore the secondary aim of the study is to use this tool and assess the costs of interventions carried out in municipalities that join the JOGG program (a specific HiAP approach to prevent overweight in children). This serves three purposes: 1. it will give the opportunity to test the validity and usability of the instrument, 2. the tool is already implemented in a large scale program, 3. it provides the municipality with preliminary cost information which they can relate to the effects on weight and BMI monitored by the municipalities. The research group is already extensively involved in the development, implementation and evaluation of HiAP in these municipalities which enhances the feasibility of the present project as there is broad political commitment, different policy sectors and also other important stakeholders already collaborate and there is a provision of interdependent individual and environmental interventions.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website