Projecten

Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant

Lopend (oktober 2019 - december 2019)

De Academische Werkplaats (AW) Jeugd Noord-Brabant bestaat sinds januari 2015 en is een structureel samenwerkingsverband tussen 23 organisaties (Universiteit van Tilburg, een cliëntenorganisatie, drie gemeenten, 3 GGD-en, 8 jeugdzorginstellingen, 3 GGZ-instellingen, een kennisinstituut, 2 hogescholen en de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind). De AW Jeugd is de plaats waar...

Bekijk dit project

Trendbreuk: samen werken aan een gezonde generatie

Lopend (oktober 2019 - december 2019)

In Zuid-Limburg hebben de mensen een slechtere gezondheid vergeleken met de rest van Nederland. Dat begint al op jonge leeftijd: meer kinderen worden geboren met een aangeboren afwijking, meer kinderen met onderwijsachterstand, meer kinderen maken gebruik van jeugdhulp, meer tienerzwangerschappen, meer eenzaamheid. De achterstand blijft vaak de rest van het leven bestaan en wordt van generatie op...

Bekijk dit project

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd - Utrecht Regionaal

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

De ambitie van de werkplaats is om de pedagogische basis en de (specialistische) jeugdhulp en jeugdbescherming met elkaar te verbinden en versterken, en participatie en preventie hierin een belangrijke rol te geven. Zo draagt de werkplaats bij aan het realiseren van optimale ontwikkelingskansen voor jeugdigen, ouders en gezinnen in 4 Utrechtse jeugdregio’s. De RKJ zet hiervoor een goed,...

Bekijk dit project

Startimpuls regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

De Evaluatie van de Jeugdwet uit 2018 stelt terecht dat de veranderingen in de jeugdsector voor het grootste deel nog moeten beginnen.  In de regio Noord Veluwe zijn er initiatieven die helpen te veranderen. Tegelijk kan er nog veel beter. We kunnen verbeteren in het samenwerken en in het gebruik maken van kennis en ervaring van andere organisaties. In het samenwerken met ouders en jongeren...

Bekijk dit project

Startimpuls regionale kenniswerkplaats - De kracht van Drenthe

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

Met veel kinderen gaat het goed. Ook in Drenthe. Dat mag gehoord worden! Door mooie beleidspraktijken en goede interventies onder de aandacht te brengen. We willen onderzoeken hoe positieve veranderingen de jeugd echt in beweging brengen. We willen een positief geluid laten horen. Met als uitganspunt alle bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden tussen scholen, gemeenten,...

Bekijk dit project

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Gooi en Vechtstreek

Lopend (september 2019 - december 2019)

We willen de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezinnen passend en gericht inzetten. Hiermee zorgen we ervoor dat jeugdigen en hun gezinnen zo vroeg mogelijk geholpen worden en voorkomen we dat de problemen verergeren en inzet van zwaardere hulp nodig is. We willen dit realiseren door een aanpak te ontwikkelen waarbij data van onze partners en de publiekelijk beschikbare data worden...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Risicojeugd

Lopend (oktober 2019 - december 2019)

Risicojeugd zijn kinderen met een wirwar van problemen (o.a. criminaliteit, problemen thuis, schooluitval). Zorg verbeteren voor Risicojeugd vraagt om specialistische kennis, maar de kleine omvang van de groep maakt het onmogelijk om deze kennis lokaal te ontwikkelen. Een regio-overstijgende aanpak is nodig. De landelijke AWRJ ontwikkelt én implementeert sinds 2010 kennis over Risicojeugd. De AWRJ...

Bekijk dit project

Regionale Kenniswerkplaats Inside Out zet in op normalisatie: Meer kinderen zo thuis mogelijk opgroeien

Lopend (oktober 2019 - december 2019)

De Academische Werkplaats Inside Out is sinds 2011 een samenwerkingsverband tussen jeugd GGZ, jeugdhulp, onderzoek, beleid en onderwijs. Inside Out heeft een breed doel: het verbeteren van het leven en de ontwikkeling van kinderen. Het thema van deze startimpuls is normalisatie: hoe kunnen we het gewone leven in beeld houden ondanks de hoeveelheid specialistische zorg? Hoe kunnen we kinderen zo...

Bekijk dit project

Startimpuls Regionale Kenniswerkplaats Jeugd BERN BOPPE

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

De beoogde Kenniswerkplaats Jeugd Friesland BERN BOPPE ofwel KINDEREN CENTRAAL is een vervolg op de huidige Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. BERN BOPPE bouwt voort op de bestaande regionale samenwerking en opgedane kennis. Binnen de werkplaats werken partners gelijkwaardig samen aan het vergroten van vakmanschap van professionals en beleidsmakers. De kenniswerkplaats...

Bekijk dit project

ST-RAW wordt Regionale Kenniswerkplaats Jeugd

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

In Rijnmond wonen veel kinderen en gezinnen in kwetsbare posities. Er is veel inzet nodig om te bereiken dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Dat er snel passende hulp wordt geboden als dit nodig is en dat eigen kracht groter wordt. Er valt samen nog veel te leren en te verbeteren. ST-RAW heeft de afgelopen 4 jaar kennis bij elkaar gebracht en gedeeld over jeugdhulp en jeugdbeleid....

Bekijk dit project

Samenwerking professionals met informele hulpbronnen rondom jeugdigen in een kwetsbare positie

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

De meeste jeugdigen groeien op tot gezonde volwassenen met steun van ouders en omgeving. Dit noemen we informele hulpbronnen. Als professionele hulp nodig is, is het belangrijk dat aansluiting gevonden wordt bij degenen die al nauw betrokken zijn bij de jeugdige (gezinsleden, vrienden, andere naasten…). Als dat niet mogelijk of ontoereikend is, is van belang om andere hulpbronnen te vinden die van...

Bekijk dit project

SAMEN VERDER Het bestendigen van de leerstructuur van het kennis- en innovatienetwerk SAMEN en het beter benutten van bestaande kennis en innovaties in de dagelijkse praktijk

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

De Academische Werkplaats SAMEN is een leer- en onderzoeksnetwerk met praktijkpartijen door de hele keten van zorg voor jeugd, gemeenten en hogescholen/kennisinstituten voor de regio's Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. Recent hebben we SAMEN geëvalueerd. Verbeterpunten zijn de input van deze aanvraag. We beogen met de Impuls: De huidige leerstructuur van SAMEN te versterken. De...

Bekijk dit project

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd IJsselland Samen op School

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

Een belangrijke doelstelling van de nieuwe Jeugdwet (2015) is het meer gebruik maken van de eigen kracht en de context van kinderen, jongeren en gezinnen. Daarbij vormt het normaliseren en de-medicaliseren een belangrijk uitgangspunt. Deze doelstelling is niet alleen een papieren politieke- en wettelijke doelstelling, het vormt de centrale doelstelling en daarmee een intrinsieke waarde van de...

Bekijk dit project

KeTJA-A, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland

Lopend (oktober 2019 - december 2019)

KeTJA-A, de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland is een voortzetting en uitbreiding van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). De partners van KeTJA-A zijn: de gemeenten in de regio; kennispartners Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam (verschillende lectoraten en de werkplaats Sociaal Domein), VUMc en het Sarphati...

Bekijk dit project

C4Youth 2020-2024: ontwikkeling van een regionale kennis- en leeragenda

Lopend (september 2019 - december 2019)

Deze aanvraag beschrijft hoe C4Youth een regionale kennis- en leeragenda wil ontwikkelen. Doelstelling van C4Youth 2020-2024 is het bevorderen van een lerende omgeving en vakmanschap in de jeugdhulp voor onderzoekers, beleidsmakers, hulpverleners en opleiders, ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd.  We gebruiken creatieve werkvormen gericht op innovatie...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht 2.0

Lopend (oktober 2019 - december 2019)

Met de startimpuls: Stellen we een gezamenlijke strategische agenda op voor de jeugdhulpregio Stad Utrecht. Deze agenda gaat uit van de leefwereld van jeugdigen; heeft aandacht voor het versterken van het normale en het dagelijks leven en aandacht voor de samenwerking met (buurtgerichte) specialistische hulp. Met jeugdigen, ouders en professionals bepalen we de meest relevante kwesties, opgaven...

Bekijk dit project

Verkenning Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland

Lopend (oktober 2019 - januari 2020)

Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, het Zorglandschap Flevoland Jeugd en JGZ Almere constateerden dat er te weinig zicht is op preventie; informatie die nodig is om de bestaande kennisinfrastructuur in Flevoland te versterken. Wij zien de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd als een kans om structureel aan verbetering van preventie in de regio te werken. De samenwerkende...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website