Veel gestelde vragen bij de Subsidieoproep: ‘Gemeenten Samen Gezond’. Deze vragen worden aangevuld nav vragen uit mails en telefonisch contact.

Indienen van aanvraag in Projectnet

Hoe hard is de deadline van 24 november 2020 om 14:00?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dinsdag 24 november zal de oproep gesloten worden om 14:00. Hierna kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.
Ons advies: Begin op tijd met de ProjectNet registratie en vergeet de verplichte bijlagen niet te uploaden.

Wat zijn de verplichte bijlagen die geüpload moeten worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ingevulde verplichte bijlagen die mede geüpload moeten worden in ProjectNet zijn:
Het Begroting-document
Let op: U kunt een link naar het begrotingsformat vinden onder het kopje ‘Downloads en links’ in de tekst van de subsidieoproep.

Is het noodzakelijk dat de aanvraag in het Nederlands moet zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja. Er is gekozen voor een aanvraag in het Nederlands, in verband met doelstelling van de oproep die is gericht op samenwerking met een lokaal/regionaal karakter.

Wie kan aanvragen?

Bij hoeveel aanvragen kan ik betrokken zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een gemeente, GGD en kennisinstelling kan maar bij 1 subsidieaanvraag betrokken zijn in het kernteam.

In een adviserende rol kan een landelijk kennisinstituut zoals RIVM, Pharos, Movisie bij meerdere aanvragen betrokken zijn, maar echter maar met maximaal 10%  aandeel in de begroting voor deze adviesrol.

Is het verplicht dat per aanvraag meerdere gemeenten aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, 2 gemeenten (indien één van beide >200.00 inwoners) of 3 gemeenten (met minder dan 200.000 inwoners) dienen samen een aanvraag in. Één van deze gemeenten is hoofdaanvrager.

Wat zijn de criteria voor de hoofdaanvrager?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofdaanvrager: een gemeente namens minimaal 3 kleinere (<200.000 inwoners) of 2 grotere gemeenten (>200.000 inwoners) waarvan 1 of meerdere wijken deelnemen, en waaronder meerdere afdelingen deelnemen, zoals volksgezondheid, welzijn en werk- en inkomen, ruimtelijke ordening

Wie worden gezien als medeaanvrager / verplichte projectleden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • Betrokken GGD(en) (bij voorkeur medeaanvrager vanwege wettelijke taakstelling maar niet verplicht),  
 • Kennispartner (onderzoeksinstelling, bij voorkeur deel uitmakend van een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, Werkplaats Sociaal Domein, of vergelijkbaar samenwerkingsverband) (verplicht)
 • Bewoners om wie het gaat: de doelgroepen van de Wet Publieke Gezondheid, volwassenen, gezinnen en senioren: in de aanvraag moet duidelijk zijn hoe bewoners op een directe manier betrokken zijn bij de uitvoering van het project en het onderzoek.
 • Partner met expertise op het gebied van kennisverspreiding, zoals VNG, GGDGHOR, RIVM

 

Indienen vanuit Nederlandse Antillen
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De BES eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius) kunnen een aanvraag indienen, Aruba, Curaçao en St. Maarten niet.

Rol van de GGD

GGD en haar rol bij aanvraag
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • De GGD kan geen hoofdaanvrager zijn, dat is één van de betroken gemeenten
 • Een GGD kan maar bij één aanvraag betrokken zijn. Hiermee willen we samenwerking, samenvoegen van initiatieven vanuit verschillende gemeenten stimuleren. De GGD kan daar goed een rol bij spelen.
 • De GGD is geen verplichte partner, maar we raden het wel aan vanwege de wettelijke taak en expertise.

Kennispartner

Kennispartner in de aanvraag
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • Kies hiervoor liefst een lokale partner die duurzaam een rol kan blijven spelen
 • Een lokale kennispartner (HBO, Universiteit, Academische Werkplaats) kan maar bij één aanvraag betrokken zijn. Onderlinge afstemming zal daarvoor nodig zijn.
 • Een landelijk kennisinstituut (zoals RIVM, Pharos, Trimbos, Movisie) kan bij meerdere aanvragen betrokken zijn, in een adviserende rol en tot een maximum van 10% in de begroting.
 • Een kennispartner voor kennisverspreiding raden wij aan, dit kan lokale kennisdeling zijn of landelijke verspreiding

Overige partners

Wie worden gezien als overige partners?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • zorgverzekeraar(s), aanbieder(s) van zorg , welzijnsorganisaties of andere praktijkinstellingen die momenteel een belangrijke rol hebben in de uitvoering van een integrale aanpak die dient om de gezondheid in brede zin te bevorderen
 • private en semi-private partners van het maatschappelijk, gezondheids- en ruimtelijk domein
 • landelijke relevante kennisinstituten zoals RIVM, Pharos, Movisie, die recente relevante kennis verzamelen en etaleren
 • grote (lokale) werkgevers
Hoe kunnen de bewoners opgegeven worden in de aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de oproep is het volgende opgenomen:
Bewoners om wie het gaat: de doelgroepen van de Wet Publieke Gezondheid, volwassenen, gezinnen en senioren: in de aanvraag moet duidelijk zijn hoe bewoners op een directe manier betrokken zijn bij de uitvoering van het project en het onderzoek.

Deze groep kan als overig projectgroeplid worden opgevoerd, net zoals personen vanuit beleid en praktijk en/of (markt)partijen die op een andere wijze betrokken zijn (trekker deeltraject, adviseur).
Ook kan in de werkwijze uitgewerkt en onderbouwd worden hoe bewoners een werkelijk actieve, eigen bijdrage aan het project leveren.

Budget

Wat is het totale budget voor deze subsidieoproep en hoeveel kan ik nu maximaal aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze subsidieronde is €3,6 miljoen beschikbaar voor 12 implementatie trajecten. Per aanvraag is het maximum bedrag €300.000 voor een looptijd van maximaal 4 jaar.

Welke kosten worden wel vergoed en welke niet?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Welke kosten worden vergoed?

 • kosten voor coördinatie van het samenwerkingsverband
 • kosten voor (actie) onderzoek, lerende monitoring & evaluatie
 • kosten voor activiteiten die het ‘samen leren’ versterken: training, kennisproducten, netwerkbijeenkomsten
 • In samenhang met regels voor staatssteun, zie de bijlage bij de oproep.

Welke kosten worden niet vergoed?

 • kosten die als staatssteun kunnen worden aangemerkt
 • kosten voor uitvoering van interventies

Samenwerking

Welke voorwaarden zijn er aan de samenwerking?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij honorering zal ZonMw een samenwerkingsovereenkomst van u vragen. Hiervoor wordt dan een format verstrekt. Op de ZonMw website kunt u hier ook meer informatie over vinden op deze pagina. Daar staat ook een voorbeeld en een verkorte versie van samenwerkingsovereenkomst die u zou kunnen gebruiken. De subsidievoorwaarden staan hier. De hoofdaanvrager en mede-aanvragers zijn samen verantwoordelijk om hieraan te voldoen. In de samenwerkingsovereenkomst maakt u die afspraken formeel.

Kan een initiatief uit de praktijk indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja dat kan. Ook bewonersinitiatieven. Het initiatief zal daarvoor samenwerking moeten zoeken bij een gemeente en kennisinstelling.

Inhoudelijk

Integrale aanpak – wat wordt met integraal bedoeld?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Integraal gezondheidsbeleid, ‘Health in all policies’ of intersectoraal werken: meerdere gemeentelijke domeinen of sectoren werken samen, zoals gezondheid, welzijn, sociaal domein, ruimtelijk domein.

Moet de aanpak die ingezet wordt al op de locatie gebruikt worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, het kan ook een elders lopende veelbelovende aanpak zijn die nu in een andere gemeente/ regio gebruikt gaat worden. Een nieuwe combinatie van ‘lokale aanpakken’ is ook mogelijk.

Kunnen alleen interventies ingezet worden die op de interventie database staan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, het gaat om veelbelovende aanpakken, die al wel interessante resultaten, bereik of impact hebben bereikt. Dit moet in het voorstel beschreven worden. Niet alleen wetenschappelijke kennis / bewijs, maar ook ervaring van professionals en bewoners telt hierin mee.

Zijn bepaalde leefstijlthema’s, ZonMw onderwerpen of doelgroepen uitgesloten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de subsidieoproep staat verwezen naar deze lopende rondes. Onderwerpen die in deze rondes aan bod komen, zijn uitgesloten.

In deze oproep gaat het om de public health doelgroep, het grotere deel van de bevolking die wel risico loopt of beginnende symptomen heeft, maar niet ‘in zorg’ is als patiënt. Het gaat om versterken van de 0e lijn, verschuiving van 1e lijn naar 0e lijn en versterking van preventie en ‘brede gezondheid’ in de samenleving.

Overige

Tips en adviezen
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • Voeg initiatieven samen!
 • Probeer grotere samenwerkingsverbanden te maken (gemeente/ GGD/ kennispartner/ onderzoeksinstelling mag maar bij 1 aanvraag betrokken zijn)
 • Kijk voor ideeën naar de lopende projecten van Aan de Slag met preventie in uw gemeenten. De opzet is vergelijkbaar, alleen ligt daar de nadruk op inzetten van interventies, en bij deze oproep op de 6 specifieke thema’s en integraal werken aan gezondheid vanuit meerdere domeinen/ sectoren

Disclaimer: Wij benadrukken met klem dat de oproep met de daarin gestelde criteria altijd leidend zijn voor de beoordeling van uw project.
Disclaimer: Het uiteindelijke advies zal gegeven worden door de commissie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website