Projectomschrijving

Vraagstuk

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zullen gemeenten steeds meer gestimuleerd en ondersteund worden bij tabaksontmoediging. Momenteel bestaat geen volledig overzicht van de werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid (RGB). In dit onderzoek is in kaart gebracht welke werkzame elementen van een RGB bekend zijn en waar nog kennislacunes bestaan. Tevens is de behoefte van gemeenten aan een instrument om de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoedigingsmaatregelen op lokaal niveau vast te stellen onderzocht.

Onderzoek

Er zijn 12 interviews afgenomen met gemeentefunctionarissen en GGD-medewerkers. Ook is een quick-scan van de wetenschappelijke literatuur uitgevoerd.

Uitkomst

De belangrijkste kennislacune heeft betrekking op wat het effect is van het instellen van rookverboden in buitenruimten op stoppen met roken en wat het effect is van het beperken van verkooppunten op stopgedrag. Uit de interviews bleek dat er behoefte is aan een kosten-baten verantwoordingsinstrument om op bestuurlijk niveau de noodzaak van tabaksontmoediging cijfermatig te kunnen onderbouwen. Het bestaand kosten-baten instrument (EQUIPTMOD) zou hiervoor geschikt kunnen zijn. Om dit mogelijk te maken is aanvullend onderzoek nodig, met name naar de te besparen kosten in het sociale domein.

De eindrapportage van dit project vindt u hier.

Fase 2

In fase 2 zoomt het project in op de werkzame elementen van interventies gericht op het thema roken. Het vervolgproject vindt u hier.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website