ZonMw tijdlijn Preventie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Preventie nl-nl Wed, 30 Nov 2022 11:22:50 +0100 Wed, 30 Nov 2022 11:22:50 +0100 TYPO3 news-9194 Thu, 24 Nov 2022 11:15:24 +0100 17 nieuwe projecten voor versterken van de mentale vitaliteit van werknemers https://publicaties.zonmw.nl/projecten-voor-het-versterken-van-de-mentale-vitaliteit-van-werknemers/ Binnenkort starten 17 projecten gericht op het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden. De projecten zetten in op innovatieve interventies op organisatieniveau met als doel werkenden weer mentaal sterk en fit te laten voelen en blijven voelen. news-9190 Tue, 22 Nov 2022 13:55:40 +0100 7 nieuwe projecten voor betere begeleiding bij re-integratie zieke werknemers bij een andere organisatie https://publicaties.zonmw.nl/7-nieuwe-projecten-voor-betere-begeleiding-bij-re-integratie-zieke-werknemers-bij-een-andere-organisatie/ Hoe kunnen werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever beter benutten? En welke concrete praktische handvatten helpen daarbij? Daar gaan de7 gehonoreerde projecten van het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor' mee aan de slag. news-9179 Fri, 18 Nov 2022 13:30:00 +0100 Eerste stappen voor een domeinoverstijgend programma Gezonde Leefomgeving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-stappen-voor-een-domeinoverstijgend-programma-gezonde-leefomgeving/ Naar aanleiding van de Kamerbrief (april 2021) bereiden RIVM en ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van LNV het programma Gezonde Leefomgeving voor.

Begin 2023 worden verschillende verkenningen, kennisprogramma's, een businesscase en het programmaplan Gezonde en Groene Leefomgeving opgeleverd, die een belangrijke basis vormen voor het uiteindelijke programma Gezonde Leefomgeving. De verschillende producten delen beide organisaties via hun eigen websites en die van partners. Daarnaast werken RIVM en ZonMw samen met onder andere VNG, IPO, GGD GHOR Nederland, Rijkswaterstaat, Pharos en Platform31 aan de verdere verbinding tussen de ministeries (waaronder ook BZK en I&W), de doorontwikkeling van een instrumentenwijzer en een maatregelendatabase en aan een aantal living labs.

Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor het programma Gezonde Leefomgeving, dat domeinoverstijgend en ministerie-overstijgend wordt en alle schaalniveaus (van rijksoverheid tot gemeenten) betreft.

De verwachting is dat begin 2023 duidelijkheid komt over de financiering, de vorm en de inhoud van het programma Gezonde Leefomgeving, dat van 2023 tot en met 2025 zal lopen. De Kamerbrief Volksziekten (oktober 2022) geeft hiervoor richting. Uiteraard stemmen RIVM, ZonMw en partners dit zoveel mogelijk af met andere programma's die in voorbereiding zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze mailen naar Maaike van Meerten, kwartiermaker PGL, via mailadres Maaike.van.Meerten@rivm.nl. Algemene informatie over Gezonde leefomgeving vindt u op de websites gezondeleefomgeving.nl van RIVM en onze webpagina Gezonde Leefomgeving (onderdeel Beleid).

 

]]>
news-9168 Tue, 15 Nov 2022 11:58:45 +0100 Nieuwe projecten van start over gender & jeugd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-van-start-over-gender-jeugd/ Om ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten en ze de best passende hulp te bieden, is het belangrijk om rekening te houden met sekse- en genderverschillen. Onderzoek is nodig om erachter te komen wat deze (mogelijke) verschillen zijn. Daarom ontvangen 10 lopende of recent afgeronde onderzoeken een aanvullende subsidie. Met deze subsidie kunnen zij hun onderzoek verdiepen rond het thema gender en jeugd. De projecten starten uiterlijk begin december 2022. In de projecten staat het identificeren van sekse- en genderverschillen centraal, en waar mogelijk wordt er nader onderzoek gedaan naar hoe de sekse- en genderverschillen te verklaren en/of overbruggen zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere huiselijk geweld en kindermishandeling, ADHD, troostmethoden en betrokkenheid bij opvoeden. Waar een aantal projecten zich focussen op verschillen tussen jongens en meisjes, focussen andere projecten zich op verschillen tussen vaders en moeders, of op alleen vaders. Hebben interventies of trainingen bijvoorbeeld dezelfde effecten voor jongens en meiden? En worden de interventies of trainingen hetzelfde toegepast door vaders en moeders? Een overzicht van de gehonoreerde projecten is te vinden op deze pagina.

 • De rol van sekse en gender bij huiselijk geweld en kindermishandeling en de effecten van hulp die hierna verleend wordt
 • Voorkomen & Versterken: Hoe bevorderen we de duurzame betrokkenheid van vaders in gezinnen van ouders met een LVB?
 • Gendersensitief werken voor kinderen van gedetineerde vaders
 • De rol van sekse en gender in interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen
 • Verbetering van oudertraining voor kinderen met ADHD: De rol van sekse en gender
 • Gendergelijk Poelenburg: Mannenemancipatie voor en door jongerenwerkers en jongeren in wijkgericht werken
 • Welke rol spelen genderpatronen en mate van betrokkenheid bij de opvoeding van ouders bij behandelmotivatie en -effectiviteit van jongens en meisjes die zijn verwezen naar de jeugd GGZ?
 • Welke impact heeft de kwaliteit van de gehechtheid met moeder of vader op de psychosociale ontwikkeling van hun dochter of zoon? Een dyadisch perspectief vanuit de moeder-dochter, moeder-zoon, vader-dochter en vader-zoon relatie
 • Perinatale interventie ‘Troosten en Slapen’ voor vader en moeder
 • Psychosociale gezondheid, stressvolle levensgebeurtenissen en hulp zoek gedrag van de ouders: zijn er sekseverschillen bij jonge kinderen?

Doordat de projecten onderzoek doen naar (de verklaring van) sekse- en genderverschillen, dragen ze bij aan de kwaliteit en innovatie van het primaire project en leveren aanknopingspunten op voor vervolgonderzoek. Daarnaast maken ze beter toegespitste preventie, opvoedondersteuning en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen mogelijk. In de zomer van 2024 leveren de onderzoeksprojecten hun resultaten op.
De projecten zijn afkomstig uit de ZonMw-programma’s Wat werkt voor de Jeugd en Effectief werken in de Jeugdsector.

Wat werkt voor de jeugd

De missie van het programma Wat werkt voor de jeugd is het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Het is specifiek gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Het programma bestond oorspronkelijk uit 3 programmalijnen. In programmalijn 4 zijn een tweetal aanvullende opdrachten opgenomen, waaronder programmalijn 4a ‘Gender en Jeugd’.

Meer informatie

]]>
news-9160 Mon, 14 Nov 2022 11:42:22 +0100 Vooraankondiging tweede ronde Regio-impuls Hartzorg: de juiste hartzorg op de juiste plek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-tweede-ronde-regio-impuls-hartzorg-de-juiste-hartzorg-op-de-juiste-plek/ Eind van dit jaar kunnen regionale samenwerkingsverbanden een aanvraag doen voor de Regio-impuls Hartzorg. Deze impuls wordt opengesteld in het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Het doel is om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen. Door eerder opsporen en optimaliseren van behandeling en ondersteuning kunnen meer mensen met (een risico op) atriumfibrilleren of hartfalen in Nederland gebruikmaken van regionaal goed ingerichte cardiologische netwerkzorg en ondersteuning. Hierdoor wordt bijgedragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Regio-impuls Hartzorg

De Regio-impuls Hartzorg is een subsidie die zal worden uitgezet vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Het doel van de subsidieoproep is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen. Samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect, de zogenaamde Connect-regio’s, kunnen subsidie aanvragen voor het:

 • Actualiseren, doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met  atriumfibrilleren of hartfalen waarbij speciaal aandacht is het voor het tijdig opsporen en optimaal behandelen van deze aandoeningen
 • Inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met professionals uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Tevens wordt toegewerkt naar samenwerking met de nuldelijns zorg, partijen uit het sociaal domein en/of paramedici en een financier van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van de thuiszorg voor patiënten met hartfalen en het betrekken van leefstijlcoaches rondom het inzetten van leefstijlverandering bij atriumfibrilleren.

Eerder dit jaar gingen al tien netwerken van start met een subsidie. Voor deze subsidieronde is een bedrag van €900.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden. De subsidieoproep wordt naar verwachting opengesteld op 19 december 2022.

Ondersteuning door NVVC Connect

Vanuit de onlangs opgezette Landelijke Impuls Hartzorg gaat NVVC Connect haar bestaande ondersteuningsstructuur intensiveren. NVVC Connect zal de samenwerkingsverbanden in de regio helpen bij het implementatieproces en onder andere kennisdeling tussen de regio’s stimuleren. Zo kan gebruik gemaakt worden van goede voorbeelden in andere regio’s, kan hulp geboden worden bij het opzetten van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en zullen regio’s deel uit gaan maken van een lerend netwerk.  NVVC Connect staat ook klaar om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen indienen voor de Regio-Impuls Hartzorg.


Over de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek  

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP- beweging. In de DCVA hebben 22  onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Meer informatie

De subsidieoproep zal geplaatst worden op de subsidiepagina van ZonMw. Houd deze in de gaten of abonneer u op de nieuwsbrief van ZonMw.

]]>
news-9141 Mon, 14 Nov 2022 10:00:00 +0100 Hoe zorg je ervoor dat méér vmbo-scholen het lesmateriaal van Krachtvoer gebruiken in de onderwijspraktijk? https://publicaties.zonmw.nl/lesmateriaal-implementeren-door-aan-te-sluiten-bij-het-curriculum/ Projectleider en LLO Kennismakelaar Conny Kintzen deelt haar implementatie-aanpak! De afgelopen 2 jaar werkte ze aan de implementatie van Krachtvoer, een lesmethode over gezonde voeding. Dat doet ze door onder andere het programma te optimaliseren voor gebruik in de praktijk én door het bekend te maken. Dit is één van de 13 projecten binnen onze ronde ‘Implementatie-impulsen’ (Preventieprogramma). news-9153 Thu, 10 Nov 2022 15:28:34 +0100 Gendergelijkheid onder druk door de coronacrisis: feiten, cijfers en aanbevelingen https://atria.nl/nieuws-publicaties/werk-en-zorg/vrouwen-harder-getroffen-door-coronamaatregelen/ Vrouwen zijn harder getroffen door coronamaatregelen en de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor het welzijn, het functioneren op het werk en de hoeveelheid vrije tijd van vrouwen. In deze factsheet zet Atria de impact van de coronacrisis voor vrouwen op een rij. news-9146 Wed, 09 Nov 2022 13:13:58 +0100 Zo worden moeders in de Haagse Schilderswijk opgeleid voor de zorg https://nos.nl/artikel/2451432-zo-worden-moeders-in-de-haagse-schilderswijk-opgeleid-voor-de-zorg Als je als vrouw jarenlang voor de kinderen hebt gezorgd, niet werkt of ongeschoold werk doet… Hoe word je dan economisch zelfstandig? De VrouwenAcademie in buurtcentrum De Mussen in de Haagse Schilderswijk is er voor deze groep vrouwen. Juist voor de vrouwen die ook de capaciteiten hebben om een opleiding te doen. De eerste klas ging vorige maand van start! news-9139 Tue, 08 Nov 2022 10:48:20 +0100 Inzicht in genderverschillen helpt bij voorkomen suïcide https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/inzicht-in-genderverschillen-helpt-bij-voorkomen-suicide.htm Suïcide kan worden voorkomen, mede door aandacht te besteden aan gender in de preventie. Hoogleraar Danuta Wasserman, hoofd van het Zweedse nationale instituut voor suïcideonderzoek en -preventie, wijst op de ‘genderparadox’ met betrekking tot suïcide. Kort gezegd: mannen plegen vaker zelfmoord, vrouwen hebben meer gedachten over zelfmoord. news-9133 Fri, 04 Nov 2022 11:21:44 +0100 Hoe kan je mensen verleiden om vaker voor gezonde voeding in de supermarkt te kiezen? https://www.hartstichting.nl/nieuws/uitlichten-gezonde-producten-leidt-niet-tot-gezond?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=hs-retainer-nov&utm_content=supnudge-organisch De resultaten van het Supreme Nudge onderzoek laten zien dat de verleiding voor ongezonde producten in de supermarkt te groot is. Enkele prijsmaatregelen en nudges rond gezonde producten zijn hier niet tegen opgewassen. Wettelijke maatregelen zijn nodig om mensen écht te kunnen verleiden tot het kiezen van gezondere voeding. Het Supreme Nudge onderzoek is 1 van de 3 onderzoeken waarin we samen met de Hartstichting willen bijdragen aan de gezondheid van mensen, inclusief een gezond hart en gezonde vaten. news-9124 Wed, 02 Nov 2022 09:43:33 +0100 Grote Nederlandse betrokkenheid bij internationaal dementie- en Parkinsononderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/grote-nederlandse-betrokkenheid-bij-internationaal-dementie-en-parkinsononderzoek/ Bij de helft van de gehonoreerde consortia van het internationale EU Joint Programme Neurodegenerative Diseases (JPND) zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. Zo wordt met financiering van ZonMw en Alzheimer Nederland gewerkt aan kennis over niet-farmacologische interventies voor mensen met neurodegeneratieve ziekte. Ook wordt het internationale netwerk van Nederlandse onderzoekers versterkt. Waar richten de consortia zich op?

De multidisciplinaire consortia die van start gaan, richten zich op de mechanismen achter bestaande niet-farmacologische interventies voor neurodegeneratieve ziekten als dementie en de ziekte van Parkinson. Denk bij niet-farmacologisch bijvoorbeeld aan voeding, beweging, psychosociale interventies en neuromodulatie. Met deze kennis kunnen onderzoekers toewerken naar een behandeling op maat voor mensen met een neurodegeneratieve ziekte.

Hoeveel onderzoeken gaan van start?

Van de 39 subsidieaanvragen, zijn 14 voorstellen gehonoreerd door JPND. Bij 7 aanvragen zijn Nederlandse onderzoekers betrokken, en bij 3 van deze aanvragen is de Nederlandse onderzoeker de coördinator van het consortium.

Welke consortia met Nederlandse onderzoekers zijn gehonoreerd?    

EXERBRAIN

Bewegen is een beschermende factor voor de ziekte van Alzheimer, maar hoe dit precies werkt is nog onbekend. Het consortium EXERBRAIN zal kijken naar het beschermende effect van bewegen op het brein en naar de potentie van beweging als niet-farmaceutische behandeling voor de ziekte van Alzheimer.
Nederlandse coördinator:  Dr. Rik van der Kant, Amsterdam Universitair Medisch Centrum

StepuP

Het StepuP consortium gaat onderzoek doen naar loopbandtraining als behandelmethode voor loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson. Wat zijn de onderliggende biomechanische, fysiologische en neurologische veranderingen die bijdragen aan het succes van deze therapievorm? Kennis over deze mechanismen kan bijdragen aan een gepersonaliseerde behandeling.  
Nederlandse coördinator: Prof. dr. Jaap van Dieën, Vrije Universiteit Amsterdam

UNITE-PD

Het UNITE-PD consortium legt de focus op loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson, een veelvoorkomend symptoom met gevolgen voor iemands mobiliteit en zelfstandigheid. De onderzoekers zullen in het bijzonder naar compensatiestrategieën gaan kijken. Welke onderliggende processen in de hersenen faciliteren compensatiestrategieën? Kennis hierover is onder andere belangrijk voor de ontwikkeling van effectieve rehabilitatiebehandelingen.
Nederlandse coördinator: Dr. Jorik Nonnekes, Radboud Universitair Medisch Centrum

AD_Imprint

Het consortium AD_Imprint onderzoekt de rol van de darmflora bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Specifiek kijken de onderzoekers naar de invloed van het dieet en microbiële veranderingen op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en de ontwikkeling van de ziekte. Dit onderzoek draagt mogelijk bij aan de vroege preventie en risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer.
Nederlandse partner: Evgenia Salta, Nederland Instituut voor Neurowetenschappen

Good Vibes

Het consortium Good Vibes gaat mechanismen onderzoeken die de ziekte van Alzheimer mogelijk kunnen voorkomen. Specifiek focussen ze zich op nieuwe elektro-akoestische vibratiebehandeling (EAC) en focused ultrasound (FUS).
Nederlandse partner: Prof. Jurgen Claassen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Multi-MeMo

Het consortium Multi-MeMo gaat de basis van het combineren van verschillende interventies (een multimodale aanpak) onderzoeken en een interventiemodel ontwikkelen. Zo willen ze bijdragen aan een gepersonaliseerde aanpak om dementie te voorkomen of uit te stellen.

Nederlandse partner: Prof. Wiesje van der Flier Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc

REBALANCE

Het REBALANCE consortium zal zich richten op focused ultrasound (FUS), een potentiële techniek voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Binnen het consortium worden de moleculaire mechanismen ontrafeld die ten grondslag liggen aan de positieve effecten van FUS . De onderzoekers willen zo een stap dichterbij effectieve behandelingen komen voor de ziekte van Alzheimer.   
Nederlandse partner: Prof. Arn Maagdenberg, Academisch Ziekenhuis Leiden

De projectgroepen zullen naar verwachting de eerste helft van 2023 van start gaan.

Meer informatie

]]>
news-9119 Tue, 01 Nov 2022 15:20:09 +0100 Stel jongeren centraal in uw gemeente met de maatschappelijke diensttijd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stel-jongeren-centraal-in-uw-gemeente-met-de-maatschappelijke-diensttijd/ De maatschappelijke diensttijd (MDT) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. MDT stelt jongeren centraal en kan hiermee bijdragen aan een positief en preventief jeugdbeleid. Wilt u ervaren wat MDT voor uw gemeente kan betekenen? ZonMw biedt subsidiemogelijkheden om een kort MDT-project te organiseren. Wat is MDT?  

Jongeren tussen de 12 en 30 jaar zetten zich tijdens MDT vrijwillig in voor een maatschappelijk thema. Ze organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor eenzame ouderen, zetten een sportproject op voor kwetsbare jongeren of bedenken een creatieve oplossing voor een probleem in hun wijk. Zo ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten, ontmoeten ze andere mensen en betekenen ze iets voor de samenleving.

Kansen voor gemeenten

Steeds meer gemeenten ervaren wat MDT kan betekenen voor jongeren in hun regio. Zo kan MDT een stimulans geven aan het domeinoverstijgend werken en een positieve invulling zijn van het jeugdbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van jongerenparticipatie en preventie. Via MDT doen jongeren sociale contacten op, ontwikkelen ze vaardigheden en leren ze wat ze leuk vinden. Die focus op welzijn en weerbaarheid kan hen helpen beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid en psychosociale problemen.

Beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente Tilburg vertelt: 'Heb je in je visie staan dat je als gemeente niet alleen vóór, maar ook mét jongeren wilt werken? Dan is MDT een manier om hieraan bij te dragen.'

Subsidie voor kortlopende projecten

Gemeenten kunnen bij ZonMw subsidie van maximaal € 50.000,- aanvragen voor een kort MDT-project. Daarmee kunnen ze kennismaken met MDT en krijgen jongeren de kans om ervaring op te doen met MDT. Jongeren besteden minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 12 weken. Het hele project heeft een duur van maximaal 16 weken.

U kunt van 1 november 2022 tot en met 28 februari 2023 14.00 uur doorlopend een subsidieaanvraag indienen. Let op: Indien het totale budget (€ 7,5 miljoen) is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de subsidieronde vroegtijdig.

Inspiratie nodig?

Laat u inspireren door de verschillende praktijkvoorbeelden van gemeenten die al betrokken zijn bij MDT. In deze digitale publicatie leest u hoe gemeenten MDT hebben ingezet in hun beleid en welk effect dit heeft op de jongeren in hun regio. Benieuwd naar de thema's waarop u MDT kunt inzetten? Bekijk ze in het inspiratiedocument voor gemeenten. Bekijk ook het overzicht van alle gemeentelijke projecten.

Daarnaast organiseert ZonMw 3 inspiratiesessie over deze subsidieronde en de meerwaarde van MDT voor gemeenten:
•    Woensdag 7 december (09.30 tot 10.45 uur) vindt een algemene inspiratiesessie plaats.
•    Dinsdag 13 december (09.30 tot 11.00 uur) vindt een sessie plaats toegespitst op het thema MDT en sport.
•    Woensdag 14 december (09.30 tot 11.00 uur) vindt een sessie plaats gericht op het thema MDT en eenzaamheid.

U kunt zich hiervoor opgeven via het aanmeldformulier. Waar u kunt kiezen voor de opties: algemeen, sport of eenzaamheid.

Structureel aan de slag met MDT?

Deze subsidieronde is gericht op gemeenten die kennis willen maken met MDT. In 2023 volgen subsidiemogelijkheden om een regulier MDT-project op te zetten. Daarmee kunnen gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties volledige MDT-trajecten aanbieden aan jongeren. Om op de hoogte te blijven van nieuwe subsidiemogelijkheden kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief MDT of houd de website doemeemetmdt.nl in de gaten.

Meer weten?

Meer informatie over alle voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u in de subsidieoproep. Ook onderwijsinstellingen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een kort MDT-project. Deze subsidieronde gaat gelijktijdig open. Meer informatie daarover vindt u hier.

]]>
news-9045 Tue, 01 Nov 2022 08:00:00 +0100 Onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een leefstijlloket in het ziekenhuis (leefstijlgeneeskunde) https://publicaties.zonmw.nl/onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosteneffectiviteit-van-een-leefstijlloket-in-het-ziekenhuis/ In het leefstijlloket gaat de leefstijlmakelaar in gesprek met patiënten met een leefstijl gerelateerde ziekte, die onder behandeling zijn van het ziekenhuis. Het loket vormt een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijkheden voor een gezonde leefstijl in de directe woonomgeving van de patiënt. Judith Jelsma vertelt er meer over. news-9092 Mon, 31 Oct 2022 10:37:00 +0100 Expertbijeenkomst Alcoholpreventie om kennislacunes op te halen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/expertbijeenkomst-alcoholpreventie-om-kennislacunes-op-te-halen/ Welke kennis ontbreekt nog over alcohol(preventie)? Deze vraag staat centraal op 12 december, tijdens de expertbijeenkomst Alcoholpreventie van ZonMw en het Trimbos-instituut. Komt u ook? Over het belang van alcoholpreventie

Bijna de helft van de minderjarige jongeren drinkt wel eens en 9% van de volwassenen drinkt zwaar of overmatig. En dat terwijl het drinken van alcohol schadelijk is. Voor de gebruiker, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, dragen we bij aan vernieuwend en inzicht gevend onderzoek.

Kom ook naar de expertbijeenkomst op 12 december in Amersfoort

De expertbijeenkomst biedt een unieke kans om mee te denken over de verschillende thema’s in de concept Kennisagenda Alcoholpreventie van het Expertisecentrum Alcohol (Trimbos-instituut). En om mee te denken over het verder inrichten van een kennisinfrastructuur rond alcoholpreventie voor een nieuwe subsidieronde.

De expertbijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 12 december in de Mariënhof in Amersfoort met afsluitend een lunch. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals in de wetenschap, preventie, beleid, zorg, werk en onderwijs op het gebied van alcoholpreventie.

Bekijk het programma en meld u aan via onderstaande knop: Ik meld me aan voor de expertbijeenkomst Alcoholpreventie

Bij 70 deelnemers wordt de inschrijving gesloten.

Denk mee over de Kennisagenda Alcoholpreventie

Voorafgaand aan de bijeenkomst sturen wij u de conceptversie van de Kennisagenda Alcoholpreventie. Deze kennisagenda inventariseert en prioriteert welke kennis nog ontbreekt over alcohol(preventie).

U kunt meedenken over de verschillende thema’s:

 • schade door alcoholgebruik
 • beleidsmaatregelen
 • vroegsignalering
 • het doorbreken van de sociale norm
 • de rol van ouders ten aanzien van het alcoholgebruik van jongeren
 • voorlichting en educatie

Subsidieronde Alcoholpreventie rond kennisinfrastructuur

De uiteindelijke kennisagenda zal richtinggevend zijn voor een nieuw op te zetten subsidieronde Alcoholpreventie. Deze ronde zet ZonMw op in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal 2023.

De ronde zal zich deels richten op het opzetten van een kennisinfrastructuur rond alcoholpreventie. Tijdens de expertbijeenkomst vragen we u dan ook om hierover mee te denken.

Meer informatie

]]>
news-9109 Mon, 31 Oct 2022 10:30:00 +0100 Meer aandacht voor gezondheid bij klimaatmaatregelen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-aandacht-voor-gezondheid-bij-klimaatmaatregelen/ Gezondheid moet meer aandacht krijgen bij de aanpak om klimaatverandering terug te dringen of de gevolgen ervan te verminderen. Dat was een conclusie van de netwerkbijeenkomst voor beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers die het programma Klimaat en Gezondheid organiseerde op 13 oktober 2022. Door samen te werken kunnen we ieders behoeften in kaart brengen en ons optimaal voorbereiden op extreme hitte. Klimaatverandering kan leiden tot extreme hitte en droogte, een toename van allergieën en bepaalde infectieziekten, een toename van UV-straling en een slechtere luchtkwaliteit. Een belangrijk doel van de netwerkbijeenkomst was om mensen uit de werelden van onderzoek, beleid en praktijk met elkaar in contact te brengen om dit probleem aan te pakken. Het verminderen van de gezondheidseffecten van klimaatverandering vraagt immers om samenwerking en afstemming tussen uiteenlopende partners. Te zien aan de levendige discussies en de reacties tijdens de bijeenkomst, maar ook achteraf bij de borrel, werd dit doel ruimschoots bereikt.

Extreme hitte

Tijdens twee workshops kwam de discussie rondom extreme hitte en de effecten daarvan op gang. Door klimaatverandering groeit de kans op hittegolven en zelfs extreme hitte (ruim boven de 40°C). Steeds meer gemeenten ontwikkelen hitteplannen. Maar het blijft een uitdaging om hoog-risico groepen zoals ouderen, zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen op tijd te bereiken met voorlichting en tips over de beste manier om met extreme hitte om te gaan. Het werd duidelijk dat samenwerking tussen verschillende domeinen (fysiek, sociaal, gezondheid) nodig is om de ongewenste impact van extreme hitte te beperken.

Mentale gezondheid

Naast fysieke gezondheid, kwam in een derde workshop ook mentale gezondheid aan bod. Over de impact van klimaatverandering op psychische problematiek is nog maar weinig bekend. De klimaatdreiging draagt bij aan een algemeen gevoel van onzekerheid over de toekomst. Extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en overstromingen hebben gevolgen voor de geestelijke gezondheid, met name voor mensen die al kwetsbaar zijn. Nader onderzoek zou moeten focussen op specifieke effecten, zoals de impact van hitte op agressie, slapeloosheid of de werking van (psychiatrische) medicatie.

Meer informatie

Lees hier het volledige verslag van de netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie en gezondheid.
Themapagina Klimaat en Gezondheid.

]]>
news-9085 Mon, 24 Oct 2022 14:42:25 +0200 Webinar eetgedrag veranderen: van individu naar groep https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-eetgedrag-veranderen-van-individu-naar-groep/ Op 1 december a.s. organiseert het Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) een webinar over eetgedrag, en hoe we dit op groepsniveau kunnen veranderen om de transitie naar een gezond en duurzaam dieet te versnellen. Het webinar is van 14.30-16.00 uur. Het webinar met de titel “Changing dietary behaviour: from individual to collective levers to accelerate the transition to healthy and sustainable diets’, is in het Engels.
Geïnteresseerd? Registreren kan via het online formulier van het JPI HDHL.

Programma

Meer informatie over de sprekers en het programma volgt binnenkort. Houd hiervoor de JPI HDHL website en social media kanalen in de gaten.

Aanpak van maatschappelijke problemen

Het JPI HDHL wil grote maatschappelijke problemen op het terrein van voeding, bewegen en gezondheid aanpakken. Komend jaar organiseert het JPI HDHL samen met experts uit het veld, meerdere webinars om enkele thema’s verder uit te lichten.

Meer informatie

]]>
news-9062 Fri, 14 Oct 2022 14:15:50 +0200 9e leernetwerkbijeenkomst Maak ruimte voor gezondheid https://publicaties.zonmw.nl/ruimte-en-gezondheid-aan-de-groene-loper/ Hoe ondersteun je gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te nemen in het ruimtelijk beleid en de omgevingsvisie? Deze vraag stond centraal op de bijeenkomt. We namen een kijkje op de Groene Loper, een uniek stedelijk gebied in Maastricht news-9060 Fri, 14 Oct 2022 09:01:00 +0200 ‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/welkome-wijk-bijeenkomsten-leren-wijkbewoners-meer-over-psychische-kwetsbaarheid/ Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak. news-9041 Thu, 13 Oct 2022 08:00:00 +0200 Aanpak op leefstijl om voormalig kankerpatiënten te helpen bij herstel (Leefstijlgeneeskunde) https://publicaties.zonmw.nl/huisartsenpraktijken-ondersteunen-kankerpatienten-bij-herstel-met-blended-care-aanpak-op-leefstijl/ Binnen huisartsenpraktijken wordt de effectiviteit en kosteneffectiviteit getest van een blended care aanpak op leefstijlgedragingen van kankerpatiënten die werken aan hun herstel. De interventie bestaat uit een combinatie van een online eHealth interventie die patiënten zelfstandig doorlopen en twee face-to-face consulten in de huisartspraktijk. Lilian Lechner vertelt je meer over haar project: Kanker NazorgWijzer in de huisartsenpraktijk. news-9047 Tue, 11 Oct 2022 16:41:54 +0200 E-learning Sociale verloskunde https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/kennisbenutting-en-implementatie/sociale-verloskunde-in-de-praktijk-een-interactieve-domeinoverstijgende-e-learning-voor-studenten-g/t/interview-projectleider-5/ In de opleidingen tot kraamverzorgenden, verzorgenden en artsen was weinig aandacht voor de invloed van de sociaaleconomische status. De e-learning Sociale verloskunde brengt daar nu verandering in. Jacky Lagendijk: 'Met deze e-learning willen wij zorgprofessionals al vroeg in hun loopbaan onderwijzen over bestaande verschillen. Wij hopen dat toekomstig zorgprofessionals de sociale kant van de geboortezorg omarmen aan de start van hun loopbaan'. news-9044 Tue, 11 Oct 2022 14:33:43 +0200 1 jaar leernetwerk Kwetsbaar Ouderschap Onbedoelde Zwangerschap, een mijlpaal https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/1-jaar-leernetwerk-kwetsbaar-ouderschap-onbedoelde-zwangerschap-een-mijlpaal/ Onderzoekers leren elkaar steeds beter kennen en er ontstaan verbindingen tussen de verschillende projecten maar ook met relevante partijen in het veld. Dat bleek op de 4e leernetwerkbijeenkomst, een mooie opbrengst na 1 jaar!  

Een jaar geleden zijn we gestart met het leernetwerk KOOZ (Kwetsbaar Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap). Sinds die tijd leren onderzoekers van de ZonMw-projecten elkaar steeds beter kennen en er ontstaan verbindingen tussen de verschillende projecten maar ook met relevante partijen uit het veld. Een mooie opbrengst na 1 jaar! Op 4 oktober 2022 was de 4e leernetwerkbijeenkomst.

Wil je weten wat er allemaal aan de orde is gekomen? Bekijk dan vooral hierboven de visuele weergave van deze leernetwerkbijeenkomst!

Meer informatie

 

 

 

 

 

]]>
news-9022 Mon, 03 Oct 2022 10:45:24 +0200 Twee subsidieoproepen om kennis- en adviesfunctie GGD’en te versterken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-subsidieoproepen-om-kennis-en-adviesfunctie-ggden-te-versterken/ Om te komen tot een sterkere kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie, willen we de kennis- en adviesfunctie van GGD’en versterken. Hiervoor zijn vanaf nu twee oproepen geopend: één oproep om te leren van de implementatie van erkende interventies en één gericht op de kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus. Subsidieoproep om te leren van de implementatie van erkende interventies

Deze subsidie is bedoeld voor GGD’en om personeel vrij te maken voor het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende interventies in de lokale of regionale context. Het gaat om deze erkende interventies:

 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Ketenaanpak overgewicht kinderen
 • Valpreventie bij ouderen
 • Welzijn op Recept

Daarnaast biedt de subsidie ook ruimte om als GGD deel te nemen aan een leernetwerk met GGD GHOR, RIVM en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid.

Indienen voor de subsidie 'Impuls versterking kennisfunctie GGD' kan tot 11 november 2022.

Bekijk de subsidie

Subsidieoproep voor kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus

Deze subsidie is bedoeld voor een consortium bestaande uit RIVM (Afdeling Gezond Leven), GGD GHOR, VNG en minimaal twee Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG).

Dit samenwerkingsverband moet de kennisinfrastructuur stimuleren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarbij is het belangrijk dat de betrokken partijen samen met GGD’en kennis uitwisselen en afspraken maken over de rollen die elk van deze partijen heeft binnen de kennisinfrastructuur. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Indienen voor de subsidie 'Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie' kan tot 15 november 2022.

Bekijk de subsidie

Meer informatie

 

 

]]>
news-8948 Thu, 29 Sep 2022 13:30:00 +0200 Subsidies beschikbaar voor verbeteren kwaliteit van het re-integratieproces zieke werknemer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidies-beschikbaar-voor-verbeteren-kwaliteit-van-het-re-integratieproces-zieke-werknemer/ Vanaf 13 september 2022 staan 2 nieuwe subsidierondes open voor kennisdeling en netwerkvorming rond het re-integratieproces van een zieke werknemer. Deze rondes zijn onderdeel van het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces en richten zich op de versterking van kennisnetwerken en -uitwisseling op het terrein van de re-integratie van zieke werknemers. Tot uiterlijk dinsdag 15 november 14.00 uur is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen. Subsidieoproep Organiseren van een kennisnetwerk

In deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend voor het organiseren van een structureel en overkoepelend kennisnetwerk. Het doel is om met dit kennisnetwerk de bestaande kennisnetwerken rondom de re-integratie van zieke werknemers te versterken en te verbeden, met betrekking tot de professionals en op termijn ook de thema’s. Hiermee faciliteren we de kennisdeling en netwerkvorming tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleren we de duurzame borging daarvan.

Bekijk de subsidieoproep Organiseren van een structureel overkoepelend kennisnetwerk

Subsidieoproep Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

In deze subsidieoproep kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van activiteiten om kennisuitwisseling en kennisnetwerken rondom de re-integratie van zieke werknemers verder te versterken en te verbreden. Deze activiteiten geven ook direct inhoud aan het overkoepelende kennisnetwerk.

Bekijk de subsidieoproep Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

Kennis voor werknemers en werkgevers

Met het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis. De kennis is vooral gericht op de uitvoering van het werk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, hun beroepsverenigingen en opleidingen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. Uiteindelijk dient de kennis werknemers en werkgevers te helpen bij de terugkeer in het werk na ziekteverzuim.

Vragen? Bekijk de informatiebijeenkomst terug

Op woensdag 21 september organiseerden we een informatiebijeenkomst over beide subsidieoproepen. De opname en presentatie van beide bijeenkomsten kijkt u hier terug.

Met vragen kunt u bij ons terecht via poortwachter@zonmw.nl.

Meer informatie

 

]]>
news-9012 Wed, 28 Sep 2022 14:58:20 +0200 Onderzoek gezondheidswinst voeding en sport bij hart- en vaatziekten https://www.alliantievoeding.nl/nl/actueel/onderzoek-gezondheidswinst-voeding-en-sport-bij-hart-en-vaatziekten Wat is het gezondheidseffect van sporten en van een gezond voedingspatroon op mensen met hart- en vaatziekten en diabetes? Dat onderzoekt Nadia Bonekamp, arts- onderzoeker Vasculaire Geneeskunde en promovendus bij UMC Utrecht. news-9009 Wed, 28 Sep 2022 11:21:34 +0200 Nieuwe initiatieven gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-initiatieven-gericht-op-kennisbenutting-voor-passende-zorg-in-de-praktijk/ Recent zijn 6 subsidierondes van bestaande programma’s met extra middelen van het ministerie van VWS uitgebreid. Dit om meer impact te kunnen maken met bestaande kennis en innovaties gericht op passende zorg in de praktijk. ‘Veel van onze programma’s hebben een link met passende zorg’, zegt Karen van Liere-Visser, die de nieuwe initiatieven coördineert. Met kennis en innovaties bijdragen aan passende zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een maatschappelijke opgave waar zorgsector en samenleving gezamenlijk mee aan de slag moeten. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen). Ook ZonMw draagt vanuit haar 3 kerntaken - signaleren, programmeren en impact versterken - bij aan het realiseren van passende zorg.  

Implementatie van kennis en innovaties uit lopende programma’s

In het coalitieakkoord staat passende zorg centraal en zijn middelen gereserveerd om passende zorg verder te stimuleren. Met de extra middelen voor 2022 werd het mogelijk initiatieven te bundelen en een aantal subsidierondes uit bestaande programma’s uit te breiden. Het gaat om de volgende rondes: Implementatie science practitioner Fellowships, Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg, Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz, Implementatie – en opschalingscoaching ronde 8 en Leefstijlgeneeskunde: implementatie en impact.

Een integrale benadering en bundeling van initiatieven is belangrijk

‘Veel bestaande programma’s van ZonMw hebben een link met passende zorg’, zegt Karen van Liere-Visser, die de initiatieven binnen ZonMw coördineert. ‘Een integrale benadering is belangrijk voor passende zorg. Door de uitbreiding van middelen konden we initiatieven bundelen vanuit verschillende programma’s. Dat heeft geleid tot een gezamenlijke subsidieronde voor implementatieprojecten. Binnen ZonMw hebben we gekeken hoe we snel een stimulans konden geven aan passende zorg. Deze 6 rondes zijn vooral gericht op daadwerkelijke implementatie van kennis en innovaties in de praktijk. Nieuw is ook dat ZonMw-brede subsidieoproepen zijn uitgezet zoals de Implementatie science practitioner Fellowships, waarbij we 48 implementatiespecialisten kunnen opleiden vanuit diverse vakgebieden.’

De 6 subsidierondes gericht op kennisbenutting in de praktijk

De 6 subsidieoproepen zijn allemaal in de periode mei tot september opengesteld. De meeste oproepen zijn inmiddels al gesloten en de eerste projecten starten in december 2022.
Hieronder meer informatie over de 6 oproepen:

Implementatie science practitioner Fellowships

In deze Fellowships ronde is persoonsgebonden subsidie beschikbaar voor professionals om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Vanuit 7 verschillende ZonMw-programma’s is subsidie beschikbaar en aangevuld met de extra middelen: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, en Zwangerschap en Geboorte. Deadline voor aanvragen is 4 oktober 2022, 14.00 uur.

Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg

Deze subsidieronde richt zich op afgeronde ZonMw-projecten met mooie resultaten vanuit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen en Translationeel Onderzoek door met een implementatieproject de toepassing van resultaten te bevorderen en daarmee bij te dragen aan passende zorg in de praktijk. Actieprogramma Grip op Onbegrip heeft ook subsidie voor nieuwe, losstaande, implementatieprojecten. Aanvragen is niet meer mogelijk. De besluitbrieven worden in december 2022 verstuurd.

Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met de Regio-impuls kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV) inzetten op initiatieven die de gezondheid van individuele burgers bevorderen. Met de duurzame doorontwikkeling van deze bestaande regionale DSV’s kunnen zij werken aan passende zorg voor iedereen. Aanvragen is niet meer mogelijk. In december 2022 worden de besluitbrieven verstuurd.

Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz

In deze ggz ronde is subsidie beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek dat zich richt op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Om daarmee de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz. Aanvragen is niet meer mogelijk. In december 2022 worden de besluitbrieven verstuurd.

Implementatie – en opschalingscoaching (IOC)

Met IOC subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Het implementatie- en/of opschalingsvraagstuk draagt bij aan minstens een van de vier principes van passende zorg. Aanvragen is niet meer mogelijk. De besluitbrieven worden uiterlijk in november verstuurd en projecten starten nog dit jaar.

Leefstijlgeneeskunde: implementatie en impact

De resultaten van de 10 lopende projecten Leefstijlgeneeskunde moeten bijdragen aan beter inzicht in welke leefstijlinterventies kunnen worden ingezet bij welke (chronische) ziekten/aandoeningen en bij welke patiënten leefstijlgeneeskunde succesvol kan zijn (en onder welke voorwaarden). Met subsidie uit deze aanvullende oproep kan implementatieonderzoek worden gedaan dat moet bijdragen aan een betere onderbouwing voor de keuze van een implementatiestrategie en toepassing daarvan in de specifieke context. Aanvragen kan alleen op uitnodiging, met als deadline 13 december 2022, 14.00 uur.

Meer informatie

De subsidieoproepen

Ook interessant?

Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op Passende zorg in de langdurige zorg en ondersteuning

Op de hoogte blijven?

We zijn bezig met het ontwikkelen van meer activiteiten gericht op het met kennis stimuleren van passende zorg in de praktijk. En we gaan hier actief over communiceren. Benieuwd? Abonneer je op een of meer van onze nieuwsbrieven en/of volg ons op een of meer van onze LinkedIn pagina’s: ZonMw corporate, Geestelijke gezondheid (ggz), Geneesmiddelen, Jeugd, Kennis over leven met een ziekte of beperking, Medisch onderzoek, Preventie, Sport & bewegen.

]]>
news-9008 Tue, 27 Sep 2022 16:15:28 +0200 Microplastics hebben mogelijk effect op de placenta tijdens de zwangerschap https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/microplastics-hebben-mogelijk-effect-op-de-placenta-tijdens-de-zwangerschap/ Onderzoek heeft aangetoond dat kleine plastic deeltjes mogelijk subtiele effecten hebben op de placenta. De resultaten, beschreven door onderzoeker Hanna Dusza en collega’s, zijn recent gepubliceerd in het toonaangevende vaktijdschrift Environmental Health Perspectives. De onderzoekers roepen op tot aanvullend onderzoek om het effect van micro- en nanoplastics op de gezondheid van de moeder en het ontwikkelende kind beter te begrijpen. De gezondheidseffecten van microplastics zijn nog onduidelijk

Onderzoek toonde eerder al aan dat de placenta van zwangere vrouwen microplastics bevatten. Maar wat is het effect van die kleine plastic deeltjes van micro- en nanometerafmetingen op de gezondheid van de moeder en van de foetus? Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht, het Dijklander Ziekenhuis, de Vrije Universiteit, Deltares en Mount Sinai School of Medicine (VS) deed onderzoek in een laboratorium naar de opname, het transport en de toxiciteit van micro- en nanoplastics in buiten het lichaam gekweekte placentacellen, en het effect op deze cellen. De onderzoekers zagen een subtiel effect op de genen die verantwoordelijk zijn voor de hormoonproductie en de stofwisseling. Lees het nieuwsbericht van Universiteit Utrecht over het effect van blootstelling aan microplastics vanaf het begin van het menselijk leven en bekijk de publicatie in het Engelstalige vaktijdschrift Environmental Health Perspectives.

Is meer kennis nodig over het effect van microplastics in de placenta?

ZonMw agendeert en financiert onderzoek naar microplastics en gezondheid omdat nog maar weinig bekend is over de eventuele gezondheidsrisico’s terwijl de hoeveelheid micro- en nanoplastics in onze leefomgeving steeds verder toeneemt. Kennis over de gezondheidsrisico’s van microplastics is belangrijk zodat we gezondheidsschade kunnen voorkomen. Daarom is ZonMw in 2018 gestart met het programma Microplastics en Gezondheid. Lees op onze website meer over de eerste 15 afgeronde projecten, waaronder dit placenta-onderzoek en het onderzoek naar microplastics in menselijk bloed.

Dit onderzoek hangt samen met ander onderzoek

Senior programmamanager Frank Pierik bij ZonMw zegt: “Het onderzoek naar microplastics en gezondheid is een legpuzzel, en dit onderzoek levert een belangrijk puzzelstukje. De kennisagenda die we hebben opgesteld in 2020 geeft aan welke puzzelstukjes nog meer nodig zijn. Er is nog een lange weg te gaan: naast de 15 doorbraakprojecten, en het vervolg daarop in het MOMENTUM-consortium, zullen nog meer puzzelstukjes gelegd moeten worden om tot passende oplossingen te komen.”

 

]]>
news-9000 Mon, 26 Sep 2022 17:28:16 +0200 Handreiking voor participatieve aanpak van de publieke ruimte https://klasienhorstman.nl/joahegla/2022/03/Handreiking-Hoe-maak-je-een-gezonde-en-inclusieve-stad-20220323..pdf Hoe maak je een gezonde en inclusieve stad? In kwetsbare buurten worstelen mensen met gezondheid, veerkracht en participatie. Hoe kan de publieke ruimte samen met hen worden ingericht zodat de stad gezond en inclusief wordt? Lees meer in deze handreiking voor planologen, beleidsmakers en gezondheidsbevorderaars. news-8998 Mon, 26 Sep 2022 11:08:59 +0200 Meld je aan voor het Innovatiecafé preventie en innovatie in langdurige zorg! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meld-je-aan-voor-het-innovatiecafe-preventie-en-innovatie-in-langdurige-zorg/ Op donderdag 3 november van 15.00 - 18.00 uur vindt het volgende gratis Innovatiecafé van Zorg voor innoveren in samenwerking met Zorginnovatie.nl plaats! Ditmaal met het thema: preventie en innovatie in de langdurige zorg. De zorgvraag groeit en verandert. Nederlanders worden ouder, we willen langer thuis blijven wonen én we willen zorg die aansluit bij onze wensen. Maar ook het aanbod van zorg verandert. Het tekort aan personeel vraagt om oplossingen. Hoe kunnen preventie en innovatie hier een bijdrage aan leveren? Op deze vraag en nog veel meer krijg jij antwoord tijdens het innovatiecafé. Meld je dus snel aan! Ik meld me aan!

Wat wordt bedoeld met preventie en innovatie in langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen of mensen met een handicap. Preventie draagt bij aan het voorkomen of ernstiger worden van ziekten en een betere kwaliteit van leven. Daarnaast draagt het bij aan het toegankelijk houden van zorg en sluit het aan bij de behoefte van de patiënt.

Preventie en innovatie gaan over:

 • De inhoud van zorg – bijvoorbeeld productinnovatie, nieuwe techniek, nieuwe behandeling
 • De organisatie van zorg – bijvoorbeeld digitale zorg, netwerken
 • De financiering van zorg – bijvoorbeeld integrale bekostiging, substitutie, innovatief contracteren

Waar en wanneer vindt het innovatiecafé plaats? 

Datum:

donderdagmiddag 3 november 2022

Tijden

Inloop: 14.30 – 15.00 uur
Programma: 15.00 – 17.00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.00 uur

Locatie

Bartholomeus Gasthuis Utrecht (hartje centrum!)
Lange Smeestraat 40
3511 PZ, Utrecht

Wie zijn de sprekers?

Menno en Sander Kamphuis van Moovd over innovatieve digitale therapieën

De jonge ondernemers Menno en Sander Kamphuis begonnen enkele jaren geleden met hun startup Moovd. Moovd koppelt virtual reality aan EMDR-technieken om trauma’s te behandelen. Door de innovatieve en creatieve toepassing van technologie helpen zij patiënten, therapeuten en zorgverzekeraars vooruit. Tijdens deze presentatie leggen zij uit waarom het van cruciaal belang is dat digitale therapie omarmd wordt door de zorg en maatschappij. Daarnaast gaan zij dieper in op de obstakels die zij zijn tegenkomen. Zij leggen uit hoe ze verwachten hun doel te realiseren, welke stakeholders van belang zijn en hoe je dit het beste met elkaar kan organiseren.

John Rijsdijk van Zorgverzekeraars Nederland over hoe zorgverzekeraars hun kennis bundelen in het Kenniscentrum Digitale zorg

De gezondheidszorg in Nederland staat voor een grote uitdaging. Transformatie naar hybride/digitale zorg biedt oplossingen om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit, duurzaam en betaalbaar te houden. Om deze zorgtransformaties te versnellen hebben zorgverzekeraars en zorgkantoren vorig jaar het Kenniscentrum Digitale Zorg opgericht. In dit Kenniscentrum bundelen zorgverzekeraars en zorgkantoren hun kennis over opschaling van digitale en hybride zorg. Ook werken zij aan het faciliteren van validatie èn versnellen van implementatie van digitale zorg in hybride zorgpaden. Daarnaast signaleren en agenderen zij systeemknelpunten en lossen deze waar mogelijk op. Er wordt samengewerkt met verschillende veldpartijen. In deze presentatie neemt John Rijsdijk je mee in het model dat hij met zijn team ontwikkelt en beantwoordt hij jouw vragen.

Joost Adams over Anders Werken in de Zorg

Anders Werken in de Zorg faciliteert en ondersteunt aangesloten regionale samenwerkingsverbanden in het opschalen van zorgtechnologie. Het doel is de implementatie van deze technologieën in de ouderenzorg te versnellen. Deze zorgtechnologie draagt bij aan arbeidsbesparing, kwaliteit van zorg, zelfredzaamheid van cliënten en vermindert hun zorgvraag. Joost is bij deze beweging de programmamanager en ook actief als adviseur zorgtechnologie en innovatie bij ActiZ. Wat ziet Joost in de markt gebeuren? Waarom is Anders Werken in de Zorg nodig? Wat zijn de doelen en ambities? Verder licht Joost een voorbeeld van een project toe met de kosten en baten en de lessons learned.

Henk Heikens, lid panel Alzheimer Nederland over het belang van nieuwe afslagen, zoals die naar mantelzorg

In 2008 kwam de officiële diagnose: de vrouw van Henk Heikens had alzheimer. Daardoor kregen niet alleen haar dagen een andere richting, maar ook de zijne. Aan hem de vraag om de afslag naar mantelzorg te nemen. Die leidde ook hem naar Zorgland, een bestemming waar zijn vrouw en hij nog nauwelijks geweest waren. Zo had hij zich vooral met taal beziggehouden, als leraar, onderzoeker en beleidsmedewerker bij een ministerie. Met dat nieuwe Zorgland probeerde hij actief vertrouwd te worden, ook toen zijn vrouw in 2012 bewoonster werd van een verpleeghuis waar ze in 2018 zou overlijden. Na enige tijd gaf hij zich op voor het panel van Alzheimer Nederland. Daarin wordt hem nogal eens om medewerking gevraagd, als ’ervaringsdeskundige’. Wat is zijn kijk op innovatie en preventie?

Wat ga ik doen?

Moderator Johan Vesseur, Vakgroepleider Strategisch Advies en Netwerken bij Vilans, heet je van harte welkom en zal je meenemen in de wereld van preventie en innovatie in de langdurige zorg. Het eerste uur luister je naar de inspirerende verhalen van de sprekers en kun je je vragen stellen. Daarna is het tijd voor discussie. De sprekers nemen dan samen de tijd om vragen uit het publiek of van Johan te beantwoorden. Vanaf 17.00 uur wordt de netwerkborrel feestelijk geopend en heb je tijd om andere zorginnovatoren, zorgprofessionals en zorgvernieuwers te ontmoeten.

Enthousiast? Schrijf je in!

Je kunt je aanmelden voor dit innovatiecafé via onderstaande knop. Na aanmelding ontvang je een bevestiging in je mailbox. Hier vind je alle praktische informatie. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen.

Hopelijk tot 3 november!

Dit innovatiecafé is tot stand gekomen met onze samenwerkingspartner Zorginnovatie.nl.

Ik meld me aan!

]]>
news-8993 Wed, 21 Sep 2022 20:03:01 +0200 Veldraadpleging Leefstijlgeneeskunde: uw mening telt! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/veldraadpleging-leefstijlgeneeskunde-uw-mening-telt/ De Patiëntenfederatie Nederland, TNO en ZonMw nodigen u uit om deel te nemen aan een veldraadpleging over leefstijlgeneeskunde, als onderdeel van een verkenning van een brede leefstijlcoalitie. Via een vragenlijst kunt u uw input leveren. Verkenning brede leefstijlcoalitie

Het ministerie van VWS verkent de mogelijkheid tot het opzetten van een meerjarig programma leefstijl rondom de pijlers data en kennis, onderwijs, richtlijnen, onderzoek, implementatie en opschaling, monitoring en patiënt, waaraan een brede coalitie van zorgpartijen en kennisinstituten uitvoering geeft. Doel hiervan is om de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten zelf te vergroten en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen.

Veldraadpleging via vragenlijst

Met deze veldraadpleging willen we uw input vragen voor de verkenning gericht op het opzetten van een brede leefstijlcoalitie. Welke partijen, kennisinstituten en experts zouden samen zo’n coalitie kunnen vormen? En welke hoofdthema’s op het gebied van leefstijlgeneeskunde zouden de meeste prioriteit moeten krijgen als u denkt aan onderzoek, implementatie, patiënt, onderwijs en richtlijnen?

Uw input helpt ons in kaart te brengen waar de coalitie zich op moet gaan richten. Wij nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen!

U kunt de vragenlijst hier vinden

Invullen kan tot en met maandag 17 oktober.

Namens de Patiëntenfederatie Nederland, TNO & ZonMw

 

]]>
news-8981 Tue, 20 Sep 2022 10:45:00 +0200 KIC-call gelanceerd: Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kic-call-gelanceerd-veilige-en-gezonde-voeding-en-voedselsystemen/ De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zouden namelijk voor een langer gezond leven zorgen en kunnen op die manier de gezonde levensduur verlengen. Kennis over voeding en voedingsystemen is noodzakelijk

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de toenemende wereldbevolking, vergrijzing, meer chronisch zieken, en de groeiende verschillen in gezondheid tussen mensen met verschillende sociaaleconomische posities, maken het streven naar een gezonde voeding en een gezonde leefstijl voor de huidige en toekomstige bevolking nog belangrijker. Bovendien is een transitie naar een duurzaam voedselsysteem nodig. Het verbreden van de kennis over gezonde voeding en voedselsystemen is daarom noodzakelijk.  

Doel van de subsidieoproep

Deze subsidieoproep (call) roept op tot interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen, die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. Dit onderzoek vraagt om een integrale aanpak van meerdere aandachtspunten, om zo een meer holistisch begrip te krijgen van gezonde en veilige voeding en voedselsystemen. In deze call staan 4 aandachtspunten centraal:

 • Voeding en gezondheid bij verschillende bevolkingsgroepen
 • Invloed van omgeving op gezond keuzegedrag
 • Ontwikkeling van duurzame en gezonde voedingsproducten
 • Voedselveiligheid, leefomgeving en gezondheid

Tijdslijn

De deadline voor het indienen van (verplichte) vooraanmeldingen is 17 januari 2023. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 15 juni 2023. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Kom naar de matchmakingbijeenkomst

Op 1 november 2022 faciliteert NWO een matchmakingsactiviteit voor deze call in Utrecht. Deelname aan deze activiteit wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Matchmaking in het KIC 2020-2023 heeft als doel om onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines (alfa, bèta, gamma; inclusief hogescholen) en praktijkorganisaties bij elkaar te brengen en te verbinden, om zo tot interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen te komen. Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven voor deze bijeenkomst, vindt u op deze pagina.

KIC zoekt technologische economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Binnen de hoofdlijn 'Missie' ontwikkelt NWO jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 11 miljoen euro: de missiegedreven programma’s. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.

Rol van ZonMw

Dit onderzoeksprogramma sluit goed aan bij onderzoek dat ZonMw agendeert en financiert op het gebied van voeding en gezondheid, met name internationaal. Bekijk op onze webpagina op welke manier wij actief zijn in onderzoek naar de relatie tussen voeding, gezondheid en de preventie van chronische ziekten.

Lees de subsidieoproep op de website van NWO.

De Engelse versie van het nieuwsbericht is beschikbaar. The English version of the news item is available.

]]>