Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project zorgconsulenten palliateve zorg in de psychiatrie van GGz Centraal was bedoeld om meer geplande en proactieve zorg te bieden aan mensen in de laatste levensfase met een psychiatrische stoornis vallend in de regio van het netwerk palliatieve zorg Eemland.

Binnen een jaar werden drie zorgconsulenten palliatieve zorg psychiatrie werkzaam voor het

verzorgingsgebied van het netwerk palliatieve zorg Eemland. Onder het netwerk vallen hospices, thuiszorgorganisaties, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, begeleide

woonvormen, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties en de huisartsenvereniging

Eemland.

Voor verpleegkundigen van hospices, thuiszorginstelling én ziekenhuizen uit het Netwerk palliatieve zorg Eemland, Netwerk palliatieve zorg Utrecht stad en Zuidoost- Utrecht en Netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe is een training ontwikkeld over palliatieve zorg in de psychiatrie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende het project is door inzet van drie zorgconsulenten meer bekendheid gekomen over de aanwezige expertise over palliatieve zorg, mogelijkheid tot consult en aanwezigheid van de palliatieve unit bij GGz Centraal. Daardoor worden patiënten sneller en actiever aangemeld vanuit ambultant (FACT)teams GGz Centraal, GGZ-instellingen, ziekenhuizen binnen en buiten de regio dan wel consult gevraagd van instellingen buiten de regio(zoals VUmc, UMC-Utrecht, Valeriuskliniek etc).

Gedurende het project zijn de drie beoogde zorgconsulenten opgeleid, twee werken in het verzorgingsgebied van het netwerk palliatieve zorg Eemland.

Het bestaan en inzetten van zorgconsulenten palliatieve zorg in de psychiatrie én de ontwikkelde scholing voor verpleegkundigen van ziekenhuizen, thuiszorg en hospices leidt tot meer kwaliteit van zorg en naar verwachting tot nog minder onnodige overplaatsingen bij patiënten met een psychiatrische stoornis én een ongeneeslijke ziekte.

De verpleegkundigen die de ontwikkelde training palliatieve zorg in de psyhciatrie hebben gevolgd voelen zich meer toegerust om in de eigen instelling/setting palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische stoornis te geven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGz Centraal is van mening dat ook mensen met psychiatrische stoornis én een ongeneeslijke ziekte moeten kunnen sterven op de plek die zij zelf wensen. Voor degene die thuis wonen, in een begeleide woonvorm, voor dak- en thuislozen of mensen uit andere zorginstellingen is het wenselijk dat palliatieve zorg voor deze doelgroep eerder en beter beschikbaar is. En dat medewerkers van andere zorginstellingen laagdrempelig en tijdig kennis en ervaring van GGz Centraal kunnen benutten voor deze doelgroep. Omdat het aantal palliatieve patiënten in deze doelgroep lager is dan in sommige andere sectoren, kunnen niet alle zorgverleners volledig op de hoogte zijn van hoe goede palliatieve zorg bij deze doelgroep uitgevoerd kan worden.

Om dit te bereiken wil GGz Centraal subsidie aanvragen om een aantal zorgconsulenten Palliatieve zorg Psychiatrie op te leiden. Het gaat dan om verpleegkundigen niveau 5 met ruime kennis én ervaring in de psychiatrie en op het gebied van palliatieve zorg.

 

Doelstelling:

Binnen een jaar wordt meer geplande en proactieve zorg geboden aan mensen in de laatste levensfase met een psychiatrische stoornis vallend in de regio van het netwerk palliatieve zorg Eemland.

 

GGz Centraal heeft daarbij de volgende visie:

 

Mensen die bij GGz Centraal zorg ontvangen, worden eveneens in hun laatste levensfase begeleid om op hun eigen wijze, kwalitatief goed te leven en waardig te sterven.

De zorg sluit aan bij de wensen en behoeften van de patiënt, tracht dit zo goed mogelijk te vertalen vanuit de geschiedenis met de patiënt.

 

Het doel van palliatieve zorg is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven zien te verkrijgen en zo menswaardig mogelijk te kunnen sterven. Naast het bestrijden van pijn en andere lichamelijke symptomen die zich voordoen, besteedt palliatieve zorg aandacht aan de psychische, sociale en zingevingaspecten die deze fase met zich meebrengt.

 

Centraal uitgangspunt is dat de patiënt kan sterven op de plek die hij/zij en zijn familie wensen. Waarbij het mogelijk is om consultatie en ondersteuning te krijgen van hulpverleners die gespecialiseerd in het geven van Palliatieve Zorg.

Bij het bieden van palliatieve zorg staat de patiënt en familie centraal en hebben zij maximale regie. Of in ieder geval wat daarin mogelijk is.

Zorg wordt rondom en samen met de patiënt afgestemd.

Binnen een jaar zijn 3 zorgconsulenten palliatieve zorg psychiatrie werkzaam voor het

verzorgingsgebied van het netwerk palliatieve zorg Eemland.

 

Uitgangssituatie:

GGz Centraal is het afgelopen jaar meerdere keren door hospices, ziekenhuizen, familieleden, maatschappelijk werkende gebeld met het verzoek om mee te denken over het organiseren en vorm geven van palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische stoornis. Meerwaarde van dit project is dat kennis en ervaring van GGz Centraal over mensen met een psychiatrische stoornis in palliatieve zorgfase benut worden in het ambulante veld en bij overige zorginstellingen (regio Midden Nederland, landelijk).

 

Overdraagbaarheid:

• Gedurende het project wordt een heldere taakomschrijving/functieprofiel, werkwijze en een folder zorgconsulent psychiatrie opgesteld.

• Voor andere zorgmedewerkers, niet werkzaam in de psychiatrie, wordt een training palliatieve zorg in de psychiatrie ontwikkeld. Deze training wordt als pilot twee keer gegeven en aan de hand van de ervaringen bijgesteld.

• Opgedane kennis en ervaringen worden bij platformbijeenkomsten gedeeld in het eigen netwerk en zijn ook beschikbaar voor anderen netwerken, Stichting Agora en andere relevante partijen zoals IKNL.

• Aan het eind van het project is een factsheet opgesteld over de functie van zorgconsulent die beschikbaar is voor andere GGZ-instellingen en netwerken palliatieve zorg

 

Borging/implementatie

Aan het eind van het project blijft de consultatiefunctie beschikbaar en is duidelijk hoe de kosten voor consultatie verlopen. Naar aanleiding van de opgedane ervaring wordt het aantal beschikbare uren van de zorgconsulenten vastgesteld. De zorgconsulenten zijn in dienst van GGz Centraal. Met de zorgverzekeraar wordt in gesprek gegaan over wijze van vergoeding voor consultatie (ook ter plekke bij andere zorginstellingen) en de borging van de functie.

 

Gedurende het project wordt actief contact gezocht met het PTMN over samenwerking en het uitwisselen van kennis en deskundigheid. Beschikbare kennis van somatisch arts GGZ Centraal en verpleegkundig specialist GGZ zijn blijvend beschikbaar voor het PTMN.

 

De ontwikkelde scholing over PTZ in de psychiatrie wordt onderdeel van het scholingsaanbod binnen het Netwerk palliatieve zorg Eemland.

 

De zorgconsulenten sluiten structureel aan bij de gezamenlijke casuïstiekbesprekingen die door het netwerk palliatieve zorg Eemland georganiseerd worden.

 

De functie zorgconsulent psychiatrie wordt beschreven als onderdeel van de module palliatieve zorg van GGz Centraal, wordt opgenomen in het kwaliteitsbeleid en sluit aan bij de landelijke Zorgmodule palliatieve zorg

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website