Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGz Centraal heeft de zorgmodule palliatieve zorg 1.0 toegepast bij mensen met een psychiatrische stoornis én een ongeneeslijke lichamelijke ziekte. Aan de hand van toepassing in de praktijk, werden opgedane ervaringen beschreven. De ervaringen werden gedeeld in het netwerk palliatieve zorg Eemland (NPZE).

De module werd toegepast binnen de klinische zorg en bij delen van de ambulante doelgroep als onderdeel van FACT (functie assertive community treatment).

Veel elementen uit de zorgmodule zijn bruikbaar in de GGZ. Een aantal elementen zoals het werken met de surprise question en shared decision making verlopen bij de doelgroep duidelijk anders. De ontwikkelde producten helpen mee bij bekendmaking en verdere implementatie, borging van het werken volgens de zorgmodule.

Het stellen van de surprise question is behulpzaam bij het gesprek aangaan over nut van verder onderzoek, behandeling en kwaliteit van leven in de palliatieve fase

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het toepassen en implementeren van de zorgmodule palliatieve zorg 1.0 in GGz Centraal heeft geleid tot een aantal concrete producten in samenwerking met de aandachtfunctionarissen en zorgconsulenten palliatieve zorg. Dit zijn een checklijst voor verpleegkundigen palliatieve zorg bij opname, checklijst voor het werken volgens de zorgmodule palliatieve zorg, behandelmodule palliatieve zorg GGz Centraal, trainingsmodule over de zorgmodule voor professionals in de GGZ en een zakkaartje over gebruik van de surprise question.

Het trainen van professionals in de GGZ werkzaam bij andere behandelprogramma’s, FACT bleek waardevol, waardoor zij bewuster bezig zijn met het stellen van de surprise question, inhoud van palliatieve zorg en de zorgconsulenten palliatieve zorg eerder benutten.

Veel elementen uit de zorgmodule zijn bruikbaar in de GGZ. Een aantal elementen zoals het werken met de surprise question en shared decision making verlopen bij de doelgroep duidelijk anders. De ontwikkelde producten helpen mee bij bekendmaking en verdere implementatie, borging van het werken volgens de zorgmodule.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGz Centraal is van mening dat mensen met psychiatrische stoornis én een ongeneeslijke ziekte moeten kunnen sterven op de plek die zij zelf wensen. Voor degene die thuis wonen, in een begeleide woonvorm, voor dak- en thuislozen of mensen uit andere zorginstellingen is het wenselijk dat palliatieve zorg voor deze doelgroep eerder en beter beschikbaar is

Het gaat dan vooral om de kwetsbaarheid van deze doelgroep, het verbeteren van kwaliteit van palliatieve zorg voor deze doelgroep, ongeacht de wens waar iemand wil sterven én het voorkomen van onnodig transities.

Zoals de afgelopen twee jaar, uit verzoeken om informatie en werkbezoeken gebleken is, is op landelijk niveau regelmatig behoefte aan de expertise en kennis van GGz Centraal over de wijze waarop palliatieve zorg het beste aan deze doelgroep vorm gegeven kan worden door professionele zorgverleners en door vrijwilligers. De verspreidings- en implementatie impuls van de zorgmodule palliatieve zorg biedt de kans om dit te realiseren.

 

GGz Centraal gaat de zorgmodule palliatieve zorg toepassen bij mensen met een psychiatrische stoornis én een ongeneeslijke lichamelijke ziekte. Aan de hand van toepassing in de praktijk, worden ervaringen, suggesties voor verbeteringen en aanpassingen beschreven. Het bestaan van de zorgmodule en het resultaat van de pilot worden gedurende de looptijd van het project onder de aandacht gebracht bij andere GGZ-instellingen.

De module wordt toegepast binnen de klinische zorg en benut bij een eventuele toekenning van het project zorgconsulent psychiatrie (Goede Voorbeelden). Dat project richt zich namelijk ook op de ambulante doelgroep.

 

GGz Centraal beschikt al langere tijd over een palliatief team bestaande uit somatisch arts, verpleegkundig specialisten GGZ, geestelijk verzorging, wijkverpleging etc. met ruime ervaring en kennis op het gebied van palliatieve zorg. De toetsing en verspreiding van de module helpt om in de eigen instelling en naar het ambulante veld kennis, ervaring én methodisch werken te verbreden.

De intentie is om de module te vertalen naar de eigen werkwijze en beschrijving van een behandelmodule voor GGz Centraal. Dit zal gebeuren door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten, ontwikkelen en geven van scholing/klinische lessen en bij de positionering van zorgconsulenten psychiatrie. Daarnaast wordt voorlichting, scholing gegeven aan de leden van netwerk palliatieve zorg Eemland (NPZE).

Voor de kennisoverdracht en implementatie van methodiek worden de signaleringskaarten, het richtlijnenhandboek palliatieve zorg en verschillende meetinstrumenten waaronder het Utrechts Symptoomdagboek (USD) ingezet.

Aan het eind van het project is de module overdraagbaar naar andere GGZ-instellingen en zijn ervaringen van GGz Centraal, adviezen en handvatten duidelijk beschreven.

 

De beoogde doelgroep (mensen met een psychiatrische stoornis én een ongeneeslijke lichamelijke ziekte) vraagt specifieke kennis en deskundigheid. Het gaat om een kwetsbare groep die zeker in de ambulante zorg, door dit project veel eerder bereikt en gesignaleerd wordt. Het project draagt er toe bij dat andere partijen in het palliatieve netwerk voldoende toegerust zijn om met deze doelgroep te werken. Met als doel dat deze kwetsbare groep kan sterven waar zij zelf wensen, zoveel mogelijk eigen regie over het stervensproces houden en onnodige transities voorkomen worden. In een klinische setting, andere voorzieningen en in de ambulante zorg.

Als onderdeel van het project en in samenhang met het project zorgconsulent in de psychiatrie kan aan andere partijen inhoudelijke scholing over de beoogde doelgroep gegeven worden, naast een introductie van de zorgmodule palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten.

Op landelijk niveau kan GGz Centraal een voorbeeldrol vervullen naar andere GGZ-instellingen zodat de doelgroep op landelijk niveau kwalitatief betere zorg in de palliatieve fase krijgt. Door het voorkomen van onnodige transities, het benutten van consultatie zullen uiteindelijk onnodige kosten bespaard worden

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website