Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Dronten en Lelystad zijn de betrokken cure- en care- organisaties met de vrijwilligers terminale zorg getraind in STEM (sterven op je eigen manier).

Het project heeft geleid tot toegenomen bewustwording en vaardigheid. Deelnemers kunnen nu beter aansluiten bij de diversiteit in wensen en behoeften van mensen en hun naasten in de laatste levensfase. De samenwerking tussen de verschillende (in)formele partners is versterkt.

17 STEM trainers zijn beschikbaar om bewustwordingsbijeenkomsten te verzorgen.

Alle 9 zorgorganisaties formuleerden concrete plannen om het STEM gedachtengoed in 2017 binnen de eigen instelling te verspreiden. Ondersteuning van de deelnemers/trainers door een aparte projectleider - naast de STEM docent – bleek waardevol. Een ondersteunende en actieve rol is weggelegd voor het netwerk Palliatieve zorg met betrekking tot het uitvoeren/ onderhouden/ uitbreiden van STEM scholingen/ workshops in de deelnemende organisaties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Training en proces: 9 organisaties hebben meegedaan in het STEM project

2. De bijeenkomsten genoemd in het traject zijn gepland.

3. De deelnemers vanuit de organisaties zijn geselecteerd.

4. Aanpak en verwachtingspatroon over het traject in de eigen organisatie is niet voor elke deelnemer (groep Oost) even duidelijk. Reorganisatie binnen organisaties beïnvloedt de gang van zaken in het scholingsproces. Prioriteiten worden op onderdelen anders gesteld. Aandachtspunt geweest voor de projectleider.

5.PR & COMMUNICATIE - Publicatie in de nieuwsbrief van het MCC Flevoland; in mei en november is een webartikel met stand van zaken gepubliceerd en per mail aangeboden aan cursisten t.b.v. management.

6. Bij de bezoeken aan 4 gemeenten (vnl. wethouders) is gesproken over STEM, de bewustwording en het belang van het gesprek.

6. Er zijn 17 opgeleide Train de trainers binnen het netwerk gerealiseerd.

7.Plannen van aanpak om het STEM-gedachtegoed in de 9 organisaties verder te verspreiden, zo veel mogelijk aansluitend op bestaande processen.

8. Concreet samenwerkingsproject formeel/informeel in 't Hofje (hospice Lelystad) dat als voorbeeld kan/zal dienen voor de andere ketenpartners.

9. ROC Workshop STEM door 2 trainers binnen het netwerk

10. Verkenning om het gedachtegoed van STEM mee te nemen in de basiscursus palliatieve zorg

11. Inzet van het wensenboekje van STEM zodat cliënten en hun naasten regie kunnen nemen over het levenseinde.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland is men al langere tijd bezig om:

1. verbindingen tussen formeel en informele zorg te bevorderen

2. en communicatie te bevorderen van zorgverlener naar zorgvrager en naaste(n).

Vanuit ervaring in andere projecten van het MCC Flevoland, CQ meting (nabestaanden) onder allen netwerkpartners en casuïstiek besprekingen is duidelijk dat aandacht voor verbinding en communicatie van groot belang is.

 

STEM is een goed instrument om formele en informele hulpverleners samen te laten werken aan bewustwording en communicatie tussen elkaar en van hulpverlener naar hulpvrager en naaste en vice versa.

STEM is een mooie eerste stap waarop verbinding tussen formeel en informele zorg tot stand kan komen en van daaruit verder gebouwd kan worden vanuit een gemeenschappelijke taal.

Daarnaast zorgt STEM voor verbinding tussen hulpverlener (formeel en informeel), zorgvrager en diens naaste. Door beter aan te sluiten bij de zorgvrager kan worden in getuned op wat hij/zij nog van het leven verwacht en hoe hij/zij het leven wil afsluiten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website