Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEEMSTELLING Het unieke perspectief van zorgvragers in de palliatieve fase en hun naasten

komt onvoldoende aan bod in gesprekken met zorgverleners. Juist in de palliatieve zorg, waarbij het

belangrijk is om de betekenis te kennen die de zorgvrager zelf geeft aan het in waardigheid en

eigenheid voltooien van zijn/haar leven, is dit knellend. Passende zorg kan beter gerealiseerd worden

indien meer zorgvragers, evt. ondersteund door naasten, hun ervaringskennis, beleving en

voorkeuren, prioriteiten en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied helder

hebben en deze ter sprake (durven) brengen in de gesprekken met zorgverleners.

DOELSTELLING De doelstelling van EMPATIE is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie

van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten bij het

vaststellen en verwoorden van hun perspectief tijdens het gesprek over passende zorg met de

medisch en verpleegkundig specialist in de 2e lijn en de huisarts en praktijkondersteuner in de 1e

lijn.

METHODE In het ontwerp- en het implementatieproces van de toolbox zijn respectievelijk een

innovatie- en implementatieteam actief waar zorgvragers, naasten (eindgebruikers) en zorgverleners

(intermediair gebruikers) deel van uit maken.

ONTWERP + TEST De kernopdracht van het innovatieteam is m.b.v. de methodiek van Desgin

Thinking de toolbox ontwerpen en testen, en deze doorontwikkelen op basis van de resultaten uit de

proefimplementatie. Hiervoor zijn 2 werkpakketten beschreven. Gedurende een iteratief proces wordt

tijdens 6 co-creatiesessies en n.a.v. een literatuurstudie en individuele diepte interviews met

zorgvragers, naasten en zorgverleners bepaald aan welke tools er behoefte is, of bestaande tools

hiervoor geschikt zijn en/of aanpassingen of nieuwe tools gewenst zijn. Dit kunnen zowel digitale tools

als tools van menselijke dienstverlening betreffen.

IMPLEMENTATIE + EVALUATIE De kernopdracht van het implementatieteam is het voorbereiden,

uitvoeren en evalueren van de proefimplementatie binnen de drie deelnemende netwerken Palliatieve

zorg van het consortium PalZo, en het voorbereiden van een landelijke uitrol van de definitieve versie

van de toolbox. Hiervoor zijn 4 werkpakketten beschreven. Tijdens de proefimplementatie wordt de

toolbox geïmplementeerd in de werkprocessen van minimaal 15 intermediair gebruikers

(zorgverleners) gelieerd aan een ziekenhuis of huisartsenpraktijk binnen 1 van de 3 deelnemende

netwerken. Op deze wijze worden minimaal 150 zorgvragers met COPD en/ of hartfalen en 150

naasten bereikt. De proefimplementatie wordt gemonitord en geëvalueerd m.b.v. een zelf te

ontwikkelen vragenlijst, monitoringsbijeenkomsten en 2 gemengde focusgroepen binnen elk netwerk.

Op basis van de resultaten worden de diverse tools en de toolbox als geheel verder doorontwikkeld

en een implementatieplan voor de landelijke uitrol opgesteld.

BORGING Na de ontwerpfase wordt in gesprek met 9 landelijke organisatie besloten wie eigenaar

wordt van de toolbox. Zij hebben vanaf de start zitting in een klankbordgroep. De EMPATIE

stuurgroep blijft na het project actief om de tools uit de toolbox te evalueren en actualiseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er hebben 6 co-creatiesessies met patienten met COPD en/of hartfalen, hun naasten en zorgverleners plaatsgevonden. Hierin stonden de volgende vragen centraal:

Bijeenkomst 1 Wat komt een patiënt allemaal tegen als hij ziek is

(patiëntenreis)?

Bijeenkomst 2 Welke onderwerpen zijn belangrijk voor de patiënt om te bespreken met de arts of de verpleegkundige?

Bijeenkomst 3 Wat maakt het lastig voor de patiënt om in gesprek te gaan met de dokter

of verpleegkundige?

Bijeenkomst 4 Welke lastige situaties herkent de patiënt en zijn naasten en wilt hij oplossen?

Bijeenkomst 5 Welke oplossingen kunnen we bedenken voor deze lastige situaties?

Bijeenkomst 6 Welke bestaande oplossingen zijn er al en hoe worden deze beoordeeld door patiënten, naasten en zorgverleners?

 

De term ‘unieke expertise’ is geconcretiseerd in 2 uitdagingen die door alle deelnemers herkend worden en belangrijk gevonden, namelijk : 1) Duidelijk maken aan de dokter of verpleegkundige wie jij bent en wat voor jou belangrijk is en 2) Vertellen aan de dokter of verpleegkundige wat jij weet over de ziekte en wat bij jou wel of niet werkt. Binnen de bijeenkomsten zijn deze uitdagingen vanuit alle perspectieven uitgebreid aan bod geweest. We hebben diversen bestaande tools gevonden voor deze twee uitdagingen, waarvan we er een aantal hebben voorgelegd aan de deelnemers in de laatste bijeenkomst. In de komende maanden wordt besloten welke bestaande tools we (zo nodig in aangepaste vorm) gaan opnemen in de toolbox en welke tool(s) er nog gemist worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEEMSTELLING

Het unieke perspectief van zorgvragers in de palliatieve fase en hun naasten komt onvoldoende aan bod in gesprekken met zorgverleners. Juist in de palliatieve zorg, waarbij het belangrijk is om de betekenis te kennen die de zorgvrager zelf geeft aan het in waardigheid en eigenheid voltooien van zijn/haar leven, is dit knellend.Passende zorg kan beter gerealiseerd worden indien meer zorgvragers, evt. ondersteund door naasten, hun ervaringskennis, beleving en voorkeuren, prioriteiten en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied helder hebben en deze ter sprake (durven) brengen in de gesprekken met zorgverleners.

DOELSTELLING

De doelstelling van EMPATIE is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten bij het vaststellen en verwoorden van hun perspectief tijdens het gesprek over passende zorg met de medisch en verpleegkundig specialist in de 2e lijn en de huisarts en praktijkondersteuner in de 1e lijn.

METHODE

In het ontwerp- en het implementatieproces van de toolbox zijn respectievelijk een innovatie- en implementatieteam actief waar zorgvragers, naasten (eindgebruikers) en zorgverleners (intermediair gebruikers) deel van uit maken.

ONTWERP + TEST

De kernopdracht van het innovatieteam is m.b.v. de methodiek van Desgin Thinking de toolbox ontwerpen en testen, en deze doorontwikkelen op basis van de resultaten uit de proefimplementatie. Hiervoor zijn 2 werkpakketten beschreven. Gedurende een iteratief proces wordt tijdens 6 co-creatiesessies en n.a.v. een literatuurstudie en individuele diepte interviews met zorgvragers, naasten en zorgverleners bepaald aan welke tools er behoefte is, of bestaande tools hiervoor geschikt zijn en/of aanpassingen of nieuwe tools gewenst zijn. Dit kunnen zowel digitale tools als tools van menselijke dienstverlening betreffen.

IMPLEMENTATIE + EVALUATIE

De kernopdracht van het implementatieteam is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de proefimplementatie binnen de drie deelnemende netwerken Palliatieve zorg van het consortium PalZo, en het voorbereiden van een landelijke uitrol van de definitieve versie van de toolbox. Hiervoor zijn 4 werkpakketten beschreven. Tijdens de proefimplementatie wordt de toolbox geïmplementeerd in de werkprocessen van minimaal 15 intermediair gebruikers (zorgverleners) gelieerd aan een ziekenhuis of huisartsenpraktijk binnen 1 van de 3 deelnemende netwerken. Op deze wijze worden minimaal 150 zorgvragers met COPD en/of hartfalen en 150 naasten bereikt. De proefimplementatie wordt gemonitord en geëvalueerd m.b.v. een zelf te ontwikkelen vragenlijst, monitoringsbijeenkomsten en 2 gemengde focusgroepen binnen elk netwerk. Op basis van de resultaten worden de diverse tools en de toolbox als geheel verder doorontwikkeld en een implementatieplan voor de landelijke uitrol opgesteld.

BORGING

Na de ontwerpfase wordt in gesprek met 9 landelijke organisatie besloten wie eigenaar wordt van de toolbox. Zij hebben vanaf de start zitting in een klankbordgroep. De EMPATIE stuurgroep blijft na het project actief om de tools uit de toolbox te evalueren en actualiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website