Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEEMSTELLING

Het unieke perspectief van zorgvragers in de palliatieve fase en hun naasten komt onvoldoende aan bod in gesprekken met zorgverleners. Juist in de palliatieve zorg, waarbij het belangrijk is om de betekenis te kennen die de zorgvrager zelf geeft aan het in waardigheid en eigenheid voltooien van zijn/haar leven, is dit knellend.Passende zorg kan beter gerealiseerd worden indien meer zorgvragers, evt. ondersteund door naasten, hun ervaringskennis, beleving en voorkeuren, prioriteiten en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied helder hebben en deze ter sprake (durven) brengen in de gesprekken met zorgverleners.

DOELSTELLING

De doelstelling van EMPATIE is het ontwerpen, testen en de proefimplementatie van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten bij het vaststellen en verwoorden van hun perspectief tijdens het gesprek over passende zorg met de medisch en verpleegkundig specialist in de 2e lijn en de huisarts en praktijkondersteuner in de 1e lijn.

METHODE

In het ontwerp- en het implementatieproces van de toolbox zijn respectievelijk een innovatie- en implementatieteam actief waar zorgvragers, naasten (eindgebruikers) en zorgverleners (intermediair gebruikers) deel van uit maken.

ONTWERP + TEST

De kernopdracht van het innovatieteam is m.b.v. de methodiek van Desgin Thinking de toolbox ontwerpen en testen, en deze doorontwikkelen op basis van de resultaten uit de proefimplementatie. Hiervoor zijn 2 werkpakketten beschreven. Gedurende een iteratief proces wordt tijdens 6 co-creatiesessies en n.a.v. een literatuurstudie en individuele diepte interviews met zorgvragers, naasten en zorgverleners bepaald aan welke tools er behoefte is, of bestaande tools hiervoor geschikt zijn en/of aanpassingen of nieuwe tools gewenst zijn. Dit kunnen zowel digitale tools als tools van menselijke dienstverlening betreffen.

IMPLEMENTATIE + EVALUATIE

De kernopdracht van het implementatieteam is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de proefimplementatie binnen de drie deelnemende netwerken Palliatieve zorg van het consortium PalZo, en het voorbereiden van een landelijke uitrol van de definitieve versie van de toolbox. Hiervoor zijn 4 werkpakketten beschreven. Tijdens de proefimplementatie wordt de toolbox geïmplementeerd in de werkprocessen van minimaal 15 intermediair gebruikers (zorgverleners) gelieerd aan een ziekenhuis of huisartsenpraktijk binnen 1 van de 3 deelnemende netwerken. Op deze wijze worden minimaal 150 zorgvragers met COPD en/of hartfalen en 150 naasten bereikt. De proefimplementatie wordt gemonitord en geëvalueerd m.b.v. een zelf te ontwikkelen vragenlijst, monitoringsbijeenkomsten en 2 gemengde focusgroepen binnen elk netwerk. Op basis van de resultaten worden de diverse tools en de toolbox als geheel verder doorontwikkeld en een implementatieplan voor de landelijke uitrol opgesteld.

BORGING

Na de ontwerpfase wordt in gesprek met 9 landelijke organisatie besloten wie eigenaar wordt van de toolbox. Zij hebben vanaf de start zitting in een klankbordgroep. De EMPATIE stuurgroep blijft na het project actief om de tools uit de toolbox te evalueren en actualiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website