Projectomschrijving

Doel

Het uiteindelijke doel is de realisatie van een kwaliteitsinformatiesysteem bestaande uit een set makkelijk te registreren kwaliteitsindicatoren en daaraan verbonden registratie-items. Dit systeem moet geschikt zijn om de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland, nu en in de toekomst, vast te stellen.

Proces

Om tot een dergelijk systeem te komen, zijn er 3 deelprojecten uitgevoerd:

-deelproject I: Selectie van een aantal items die in zorgdossiers opgenomen moeten gaan worden om inzicht te kunnen krijgen in de kwaliteit van de palliatieve zorg in de diverse zorgsettings. De Nederlandse bevolking is hierover bevraagd. Er werden 26 van de 59 voorgelegde items veelvuldig genoemd. In de individuele top 3 zijn de meest genoemde items: geen pijn, eigen regie, aandacht voor persoonlijke wensen, geen angst en deskundige hulpverleners. Met behulp van de Delphi methode wordt gekomen tot een beperkt aantal registratie-items die in zorgdossiers opgenomen moeten gaan worden.

-deelproject II: Projectuitvoerders van de in 2016-2017 gehonoreerde Palliantie projecten is gevraagd welke items en meetinstrumenten zij gebruiken om de kwaliteit van palliatieve zorg binnen de projecten te meten en wat daarmee de ervaringen zijn. Voor uitkomsten en ervaringen die door patiënten of naasten werden gerapporteerd werden 66 verschillende meetinstrumenten gebruikt, voor real-time registratie van zorg 7 verschillende meetinstrumenten en voor dossieranalyse 29 verschillende data-extractie instrumenten. Zesendertig keer werd een nieuw instrument ontwikkeld en slechts zes bestaande instrumenten worden meer dan een keer gebruikt. Een of meer van de 26 items die voor de bevolking het meest belangrijk zijn, vormen 98 keer hoofddoel of hoofduitkomstmaat (range van 0 – 20 x) en zijn 158 keer een van de onderwerpen die aan bod komen (range 0-14).

-deelproject III: Onderzocht werd in een haalbaarheidsstudie of relevante data uit bestaande landelijke registratiesystemen gekoppeld kunnen worden om op die manier een sector-overstijgend beeld van de kwaliteit van palliatieve zorg te krijgen. Zeven databronnen bevatten relevante gegevens die in principe op patiëntniveau aan elkaar gekoppeld kunnen worden: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, DBC-informatiesysteem, NIVEL Zorgregistraties, CBS-doodsoorzaken , Nederlandse Kanker-registratie, Vektisdata, en VURAI-database. De beschikbare gegevens sluiten met name aan bij de domeinen structuur en proces, fysieke zorg en psychische zorg uit het Kwaliteitskader.

Resultaten

Op basis van ons project bevelen wij aan de volgende items in de komende Palliantie projecten op te laten nemen: pijn score; dyspnoe score; verwardheidsscore;  aanwezigheid van een proactief zorgplan met het idee dat de items einde leven informatie, plaats van overlijden en bespreken van behandelmogelijkheden daarin aan bod komen.

    Naar boven
    Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website