Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het KWASA project wil de KWAliteit van de SAmenwerking in de palliatieve zorg verbeteren en met name voor mensen die thuis wonen en voor mensen die in verpleeghuizen verblijven.

 

Het doel is de wensen en prioriteiten van patiënten en hun naasten meer leidend te laten worden voor samenwerking tussen professionals met als resultaat beter passende zorg voor de individuele mens.

Het instrument daarvoor bestaat uit twee goede voorbeelden die samen doorontwikkeld worden tot een ondersteuning van teams.

 

Op dit moment zijn we samen met een stuurgroep 5 maanden bezig met het project. Een periode die we beschouwen als 'het gereed maken van de akker'.

Er is veel voorbereidend werk gedaan om duidelijk te krijgen welke verpleeghuizen, huisartsen en wijkverpleegkundigen in de regio midden Nederland al werken met de Goede Voorbeelden die centraal staan in dit project.

Daarnaast hebben interviews plaats gevonden met experts om hun behoefte aan verbetering van de samenwerking te verdiepen.

Ook is er als nulmeting een vragenlijst uitgezet naar de professionals in verpleeghuizen en PaTz groepen om inzicht te krijgen in de stand van kennis rondom signalering en besluitvorming in de palliatieve fase.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van de eerste 5 maanden van het project zijn:

- een multidisciplinaire stuurgroep die het project met enthousiasme ondersteunt

- een overzicht van verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties in Midden Nederland die werken met een van de twee Goede Voorbeelden

- verkennende expert interviews

- een onderzoeksprotocol

- een METC verklaring

- een aangepast realistisch tijdpad

- een vragenlijst om de nulmeting te verrichten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

KWASA: KWAliteit van SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase.

Doorontwikkeling van twee goede voorbeelden palliatieve zorg

 

Het KWASA project richt zich op het vergroten van de rol van de patiënt en naasten in de beslismomenten in de palliatieve fase en op het verbeteren van de afstemming tussen artsen, verzorgenden en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen die in een verpleeghuis verblijven.

 

Probleemstelling

1. BPF en SPF richten zich op verschillende gebruikersgroepen: artsen en verpleegkundigen respectievelijk verzorgenden. Zorgverleners lijken zich veelal niet bewust van het feit dat beide methodes voortkomen uit hetzelfde concept van palliatief redeneren ter ondersteuning van de (kritische) processen van besluitvorming in de palliatieve fase. De samenhang en de mogelijkheid om de methodes in te zetten ter verbetering van de zorg voor de patiënt en diens naasten worden onvoldoende gezien, ervaren en benut. Als gevolg daarvan verloopt de communicatie met en over de patiënt niet altijd optimaal en blijven problemen, wensen en prioriteiten van de patiënt ongezien en onbesproken. De mens in de palliatieve fase wordt daardoor niet ondersteund in de eigen regie.

2. Niet eerder werd onderzocht wat het gebruik van de SPF en BPF oplevert aan merkbare effecten voor patiënten en naasten. Noch werden patiëntvertegenwoordigers betrokken bij het ontwerpen en evalueren van onze GVB. We stellen dat respectvolle zorg die aansluit op de wensen en voorkeuren van de patiënt en naasten is niet mogelijk zonder goede signalering en goede gezamenlijke besluitvorming.

3. In het verpleeghuis werken artsen, verzorgenden en verpleegkundigen, gebruikersgroepen van

4. De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners/gebruikers in toepassing van de methodes zijn onvoldoende helder.

5. BPF en SPF zijn niet digitaal beschikbaar en kunnen daardoor niet worden toegepast binnen de elektronische dossiers waardoor de bruikbaarheid en merkbare effectiviteit wordt beperkt.

 

Onderzoeksvraag

Leidt het gebruik van een integrale toepassing van de praktijkwerkmethodes SPF en BPF in het verpleeghuisdomein tot meer eigen regie voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten, meer afstemming in de samenwerking en daardoor beter passende zorg?

 

In de interventieontwikkeling onderscheiden we drie componenten:

1. Het integreren van BPF tot SBPF voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen werkzaam in verpleeghuisorganisaties.

2. Het digitaliseren van de SBPF om een koppeling te maken met digitale dossiers en ZorgLeefPlannen die de onderlegger voor alle zorg vormen .

3. Toepassen en evalueren van de SBPF praktijkwerkmethode.

 

We gaan het doel van het project in drie jaar bereiken, met gebruikmaking van enkele kwantitieve en kwalitatieve technieken, gedurende vijf fasen die elkaar deels overlappen:

1. Analyse knelpunten BPF, SPF en digitale systemen: 3 maanden

2. Ontwikkelen van een integrale digitale vorm van BPF en SPF tot SBPF: 12 maanden

3. Toepassen van de interventie SBPF in de praktijk: 12 maanden

4. Implementeren van SBPF in de regio: 6 maanden

5. Concluderen en adviseren voor landelijke SBPF implementatie: 3 maanden

 

Het project is succesvol als de SBPF interventie leidt tot meer passende zorg in de palliatieve fase voor patiënten en naasten die in een verpleeghuis verblijven. De impact kan zichtbaar worden in 1) sturing van de zorg vanuit de wensen en prioriteiten van de patiënt en naasten en 2) besluitvorming die tussen patiënten, naasten en multidisciplinaire teams samen vorm krijgt.

 

Opbrengst voor patiënten en naasten:

• Op basis van gesignaleerde problemen en symptomen en de daarin benoemde wensen en prioriteiten gestuurde zorg, begeleiding en ondersteuning.

• Afstemming van zorg, begeleiding, ondersteuning tussen individuele leden van het multidisciplinaire team

• Gericht symptoommanagement op de fysieke, psychische, sociale en spirituele dimensie

• Herkenbare eigen regie in het dossier en zorgleefplan

 

Opbrengst voor zorgverleners:

• Betere samenwerking in taal, cultuur en begrip tussen disciplines in het te volgen beleid,

• Toetsbaar betere documentatie van zorg, begeleiding en ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel/spiritueel vlak van het beleid in het patiëntendossier en zorgleefplan.

• Gerichte evaluatie van de geleverde zorg waardoor het lerende en ontwikkelend vermogen toeneemt alsook de tevredenheid.

 

De Goede Voorbeelden zijn landelijk erkend als toegevoegde waarde om palliatieve zorg te verbeteren en op een hoog niveau te houden. Daarnaast zijn de GVB bekend en voor iedereen toegankelijk via de website www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl. De SBPF zal samen met een informatiemap voor patiënten en naasten ook beschikbaar worden gesteld op deze website, en voor zorgverleners en zorgorganisaties een vernieuwde handleiding en trainingsmodule. De geïntegreerde versie van BPF en SPF blijft eigendom van de eigenaars van de twee goede voorbeelden, UMC Utrecht en IKNL.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website