Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het verbeterprogramma palliatieve zorg heeft tot doel het inventariseren, verzamelen en aandragen van nieuwe Goede Voorbeelden. Er zijn 19 van deze voorbeelden aangedragen die zich richten op diverse doelgroepen. Van deze voorbeelden zijn er 6 toegevoegd aan de bestaande groep Goede Voorbeelden op www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl. Ze zijn ook zichtbaar via de website van Agora, ZonMw en de nieuwsbrief van ZonMw.

De eindgebruiker beschikt hiermee over een duidelijk product op de website met zicht op de kosten en een tijdpad voor imlementeren.

Er is een grote verscheidenheid aan Goede Voorbeelden qua niveau en implementatie rijpheid. Aanbevolen wordt om te focussen op het in samenhang en via een standaardprojectaanvraag verspreiden van een beperkt aantal van deze voorbeelden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn 19 nieuwe Goede Voorbeelden aangedragen ter beoordeling van de ZonMw commissie. Van deze voorbeelden is een zestal toegevoegd aan de reeds bestaande groep Goede Voorbeelden.Hiermee is het aanbod aan goed beschreven en te implementeren projecten vergroot met als doel de kwaliteit van de zorg voor de cliënt te verbeteren. De Goede Voorbeelden richten zich op diverse doelgroepen en zijn interessant voor alle leden van Netwerken Palliatieve Zorg zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en andere leden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg is in april 2012 van start gegaan met een looptijd van 4 jaar met als primair doel een bijdrage te leveren aan de het verbeteren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van patiënten. Daarnaast staat het in het teken van het benutten van bestaande kennis en inzichten; het uitwisselen, verspreiden en borgen van kennis en inzichten; én projectmatig werken.

Naar aanleiding van het succes van de eerste ronde is besloten een tweede ronde te doen waar weer andere “Goede voorbeelden” aan het licht kunnen komen, die (aanvullend) als goed voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Deze “Goede voorbeelden” zijn (nieuwe) projecten die al zijn uitgevoerd en waarvan de toegevoegde waarde van is bewezen. Deze projecten dienen als “Goed voorbeeld” voor anderen in het veld die tegen bepaalde knelpunten aanlopen. Het project is dus klaar om geïmplementeerd te worden bij andere zorgaanbieders.

Agora zal de goede voorbeelden inventariseren voor een tweede ronde in het verbeterprogramma Palliatieve Zorg. De tweede ronde “Goede voorbeelden” zullen we verzamelen en voorleggen aan de commissie van ZonMW, die een selectie maakt. Deze selectie zal vervolgens beschikbaar worden gesteld via de website (www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl). Via deze weg worden de nieuwe goede voorbeelden verspreid en kunnen andere zorgaanbieders hier weer gebruik van maken (eventueel met behulp van subsidie) voor hun eigen situatie.

Werkwijze:

1. Vaststellen doelen en criteria

2. Projectorganisatie

3. Projectplan en tijdpad

Ad 1. Doel is goede voorbeelden te vinden en goed te beschrijven. Goed beschrijven betekent een format. Dat format moet ook behulpzaam zijn bij de oordeelsvorming door de commissie Zonmw, de keuze door organisaties die het willen implementeren en bij voorkeur ook al de criteria te bevatten waarop kan worden geëvalueerd.

Criteria:

Naast de door Zonmw aangeleverde criteria leert de ervaring met de eerste ronde dat aanvullende informatie nuttig kan zijn. Bv:

A: Mate Implementatieklaar ? 1. Volledig (procesbeschrijving/handleiding/bewezen resultaat. 2.Met ruimte voor eigen invulling/vraagt veel van implementerende organisatie 3. Moet nog in pilot worden uitgewerkt

B: Bereik: Bv op basis van aantal patiënten dat naar verwachting voordeel heeft van de implementatie

C: Gewenste inspanning implementerende organisatie? Kosten?

Kostencategorie: < 1000 euro, 1000 – 2500, 2500 – 10.000, > 10.000.

De projectorganisatie bestaat uit een projectleider, een projectbegeleider en diverse externe deskundigen.

 

Ad 3. Projectplan en tijdpad

Week 1: Uitwerken format en citeria

Week 2: Inrichting projectorganisatie

Week 3 – 4: Verzamelen voorbeelden

week 5 – 6: Verzamelen nadere informatie

week 7: Rubriceren en rangschikken, Uitwerken, Aanleveren

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website