Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit CBS cijfers is gebleken dat 33% van alle overlijdens in Nederland in verpleeg- of verzorgingshuizen plaatsvindt. In de drie regio’s Haaglanden, Zuid Holland Noord en Midden Holland is gebleken dat de steeds groter wordende groep verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring heeft om goede kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen leveren.

Voor de drie netwerken palliatieve zorg geldt als speerpunt de kwaliteit van de palliatieve zorg in de verpleeg- en

verzorgingshuizen te verbeteren. Het Goede Voorbeeld Inspiratiecyclus STEM sluit hier uitstekend bij aan.

De inspiratiecyclus STEM levert een concreet verbeterplan palliatieve zorg op dat wordt geïmplementeerd in het alledaagse functioneren. STEM richt zich op een open communicatie over het levenseinde in het algemeen en tussen zorgverleners en zorgvragers in het bijzonder.

Het project levert positieve resultaten op ten aanzien van zorgverleners, resulterend in zorgverbetering ten aanzien van zorgvragers.

Zorgverleners:

- worden zich bewust van de diversiteit in de wensen en behoeften in de laatste levensfase;

- verbeteren aansluitend hierop hun communicatieve vaardigheden;

- verbreden hun behandelingsrepertoire bij de ondersteuning van cliënten en hun naasten, zodat de patiënten en hun

naasten zelf de regie voeren;

- verbeteren de samenwerking met andere zorgverleners en stemmen de zorg goed op elkaar af.

Het uitspreken van wensen, vragen en veronderstellingen door stervenden en de naasten en door de zorgverleners kan ertoe leiden dat mensen vaker overlijden op een manier en de plek die ze graag hadden gewild.

De Inspiratiecyclus STEM is uitgevoerd in de drie genoemde regio's, i.s.m. 12 zorg- en verpleeghuizen waar ca 500 bewoners wonen.

Om zo veel mogelijk zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen te scholen op het gebied van palliatieve zorg, is naast de Inspiratiecyclus STEM in de organisaties binnen de projectgroep, ook de Train de trainers scholing aangeboden. Het doel van deze training is om medewerkers in staat te stellen zelfstandig bewustwordingsbijeenkomsten STEM te geven in

de eigen zorginstelling. Om deze bewustwordingsbijeenkomsten te kunnen geven in de regio, kunnen de getrainde trainers gebruik maken van de volgende materialen:

- STEM waaier met een samenvatting van de segmentatie

- Wensenboekje voor de laatste wensen van de zorgvrager

- Updates via de website van STEM

- Boek “In gesprek met de palliatieve patiënt”

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

STEM heeft bijgedragen aan deskundigheidsbevordering en bewustwording voor zorgprofessionals en leidinggevenden in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit leidt ertoe dat patiënten de zorg krijgen die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarden. Tevens heeft dit project ertoe geleid dat er meer aandacht is voor zorgbehoeften op lichamelijk, maar ook op psychosociaal en spiritueel gebied. Palliatieve terminale zorg is hoog complexe zorg, die veel vergt van zorgverleners, zowel op deskundigheidsniveau als op emotioneel niveau. De Inspiratiecyclus STEM en de bijbehorende intervisie heeft aan beide elementen bijgedragen. Er zijn positieve effecten ervaren, zowel individueel als in teamverband. Het gaat hierbij om kennis, persoonlijke groei, teambuilding en van daaruit om sterk verbeterde zorg aan mensen die gaan overlijden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit CBS cijfers is gebleken dat 33% van alle overlijdens in Nederland in verpleeg- of verzorgingshuizen plaatsvindt. In de drie regio’s Haaglanden, Zuid Holland Noord en Midden Holland is gebleken dat de steeds groter wordende groep verzorgenden niet altijd voldoende kennis en ervaring heeft om goede kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen leveren.

Voor de drie netwerken palliatieve zorg geldt als speerpunt de kwaliteit van de palliatieve zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren.

Het Goede Voorbeeld Inspiratiecyclus STEM sluit hier uitstekend bij aan.

Vanuit het perspectief van de regionale visies op palliatieve zorg van de drie netwerken komen de kernwaarden overeen met de uitgangspunten van het Goede Voorbeeld Inspiratiecyclus STEM

 

De inspiratiecyclus STEM levert een concreet verbeterplan palliatieve zorg op dat wordt geïmplementeerd in het alledaagse functioneren. STEM richt zich op een open communicatie over het levenseinde in het algemeen en tussen zorgverleners en zorgvragers in het bijzonder.

Het project levert positieve resultaten op ten aanzien van zorgverleners, resulterend in zorgverbetering ten aanzien van zorgvragers.

 

Zorgverleners:

- worden zich bewust van de diversiteit in de wensen en behoeften in de laatste levensfase; dit sluit aan bij het speerpunt binnen het Verbeterprogramma dat gericht is op het afstemmen van de zorg voor de patiënt op hun specifieke wensen, behoeften en waarden alsook bij het speerpunt dat er aandacht is voor zorgbehoeften op lichamelijk, spiritueel en psychosociaal gebied

- verbeteren aansluitend hierop hun communicatieve vaardigheden;

- verbreden hun behandelingsrepertoire bij de ondersteuning van cliënten en hun naasten, zodat de patiënten en hun naasten zelf de regie voeren, als beschreven in het Verbeterprogramma

- verbeteren de samenwerking met andere zorgverleners, aansluitend op het speerpunt binnen het Verbeterprogramma dat de zorg goed op elkaar is afgestemd.

 

Het uitspreken van wensen, vragen en veronderstellingen door stervenden en de naasten en door de zorgverleners kan ertoe leiden dat mensen vaker overlijden op een manier en de plek die ze graag hadden gewild.

Het beoogde aantal zorgvragers waarbij een verbetering wordt gerealiseerd, wordt geschat op 500 bewoners van 12 zorglocaties in de drie regio’s van de Netwerken Palliatieve Zorg.

 

Om zo veel mogelijk zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen te scholen op het gebied van palliatieve zorg, wordt naast de Inspiratiecyclus STEM in de organisaties binnen de projectgroep, ook de Train de trainers scholing aangeboden aan de verpleeg- en verzorgingshuizen in de drie regio’s die niet deel uitmaken van de projectgroep.

Het doel van deze training is om medewerkers in staat te stellen zelfstandig bewustwordingsbijeenkomsten STEM te geven in de eigen zorginstelling. Om deze bewustwordingsbijeenkomsten te kunnen geven in de regio, kunnen de getrainde trainers gebruik maken van de volgende materialen:

- STEM waaier met een samenvatting van de segmentatie

- Wensenboekje voor de laatste wensen van de zorgvrager

- Updates via de website van STEM

- Boek “In gesprek met de palliatieve patiënt”

 

Een Train de trainers sessie beslaat twee dagen. In deze twee dagen worden in een groep van 9 tot 13 personen aan de hand van STEM-materiaal het STEM gedachtegoed doorlopen, cases behandeld, en komen onderwerpen als ondersteuning van collega’s, oefenen in presenteren en het omgaan met vragen aan bod.

Tevens is er nog twee keer intervisie met de trainers over de manier waarop ze de bewustwordingsbijeenkomsten vorm geven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website