Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatie denk- en werkmethode “Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden” binnen de netwerken Midden- en Noordwest-Twente.

 

Het doel van dit project was de zorg voor palliatieve patiënten en hun naasten zichtbaar te verbeteren door implementatie van de methode binnen minimaal 60 teams (in 7 organisaties).

Het gebruik van deze methode draagt bij aan het oplossen van kennis- en vaardigheidsproblemen bij professionals. De verzorgenden hebben handvatten aangereikt gekregen om beter te signaleren en te anticiperen. Ook is ervaring opgedaan met de methode in een bijna thuis huis (vrijwilligers).

 

Vanuit de netwerken is een projectstructuur opgezet. In de centrale stuurgroep kwamen de projectleiders van de 7 organisaties regelmatig bijeen om van en met elkaar te leren. Elke deelnemende organisatie heeft een eigen projectstructuur teneinde de implementatie te ondersteunen.

 

In het najaar 2015 zijn 35 (palliatief) verpleegkundigen geschoold door het IKNL via het train de trainersprincipe.

Daarna zijn door hen ruim 100 teams geschoold in het gebruik van de methode.. De betrokkenen ervaren het gebruik van deze methode duidelijk als meerwaarde.

 

De 35 trainers zijn een aantal keren bijeen gekomen om van en met elkaar te leren. De ervaringen zijn positief. Men ervaart een duidelijke meerwaarde van het gebruik. Dit blijkt ook uit de resultaten van het Nivel onderzoek.

 

Daadwerkelijke implementatie blijft aandacht vragen.

De centrale stuurgroep zal in ieder geval in 2017 blijven bestaan. Ook zullen er in 2017 bijeenkomsten voor de trainers georganiseerd worden en de Netwerken blijven de implementatie en borging faciliteren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatie denk- en werkmethode “Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden” binnen de netwerken Midden- en Noordwest-Twente.

 

- Binnen zeven organisaties is de denk- en werkmethode “Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden” ( deels) geïmplementeerd.

- Vijfendertig (palliatief) verpleegkundigen zijn getraind door het IKNL (train de trainer). Daarna hebben zij als trainer teams in de eigen organisatie geschoold en implementatie begeleid.

- In totaal zijn eind 2017, 103 teams ( intra- en extramuraal) getraind in de denk- en werkmethode “Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden”. Twee organisaties hebben de denk- en werkmethode in de hele organisatie geïmplementeerd.

- Er is een vorm is gevonden waarbij de 2 thuiszorgteams ( verpleegkundigen en verzorgenden)die de zorg binnen het bijna thuis huis verlenen, zijn geschoold in de methode. Zij zetten de methode in en de vrijwilliger wordt betrokken bij het invullen van de kaarten. Tevens worden de kaarten gebruikt om de vrijwilligers bij te scholen ( klinische lessen).

- Gebruikte methode levert aantoonbaar toename kwaliteit van zorg op in individuele situaties.

- Vanuit de diverse organisaties wordt aangegeven dat het een methodisch en bruikbaar instrument is welke op individueel cliëntniveau zijn meerwaarde bewijst.

- De palliatief verpleegkundigen hebben zich kunnen profileren binnen de eigen organisatie door middel van implementatie van deze methode.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling en beoogd resultaat

De zorg voor palliatieve patiënten en hun naasten is zichtbaar verbeterd d.m.v. implementatie van denk en werkmethode “Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden” in zeven organisaties en minimaal 60 teams (verpleeghuizen, thuiszorg en hospice) binnen de netwerken Midden- en Noordwest-Twente. Middels een pilot wordt onderzocht welke rol de methode bij vrijwilligers van een bijna thuis huis kan hebben.

Contacten met Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ) organisaties zijn gelegd. We zitten nu in de fase van enthousiasmeren, informeren en creëren van bestuurlijke borging. De verwachting is dat we in 2016 de implementatie van de methode binnen de VGZ sector gaan vormgeven.

Beoogd resultaat:

•Medio 2016 wordt gewerkt met de signaleringsbox bij tenminste 60 teams binnen zeven organisaties.

•35 verpleegkundigen zijn opgeleid tot ‘trainers signaleringsbox’.

•Verzorgenden en verpleegkundigen maken gebruik van de methode.

•Bekend is op elke manier vrijwilligers ondersteuning ervaren en wat hierbij de randvoorwaarden zijn.

•Professionele vaardigheden als doorvragen, luisteren en observeren zijn verbeterd.

•Afstemming is verbeterd, waardoor patiënten en naasten ervaren dat de zorg goed op elkaar is afgestemd.

•(Huis)artsen geven aan dat zij eerder en meer onderbouwde informatie/vragen krijgen waardoor zij beter anticiperende behandeling kunnen inzetten.

 

Onderbouwing van de relevantie van het Goede Voorbeeld

Dit project is relevant omdat wij knelpunten signaleren bij de operationele uitvoering van palliatieve zorg.

 

Knelpunten/Hiatenanalyse:

-Niet tijdig (h)erkennen van symptoomlast en/of niet adequaat daarop reageren.

-In algemene zin niet altijd bekwaam, vaak niet op de hoogte van laatste/nieuwe inzichten en niet wetend waar deze te achterhalen.

-Onvoldoende inzicht in eigen rol/taak/verantwoordelijkheid.

-Onvoldoende handvatten om goed te reflecteren.

-Onvoldoende aandacht voor belasting mantelzorger.

-Onvoldoende bekwaam voelen om gericht te rapporteren.

-Weinig aandacht voor evaluatie van zorgverlening en bepalen waar leerpunten liggen.

-Nauwelijks gebruik maken van consulteren palliatief verpleegkundigen en/of consultteam.

 

Organisaties in het netwerk willen graag gaan werken met de signaleringsbox omdat:

a. Het gebruik van de box bijdraagt aan het oplossen van het kennis- vaardigheidsprobleem. Het maakt dat men handvatten aangereikt krijgen om beter te signaleren en te anticiperen.

b. Palliatief verpleegkundigen kunnen zich profileren en de palliatieve zorg op een hoger plan brengen.

 

Implementeerbaarheid en overdraagbaarheid ten behoeve van regionale spreiding

Voorbereidingsfase

Verpleegkundigen volgen opleiding (train-de-trainer)IKNL. Elke organisatie maakt plan van aanpak. Tevens voorbereiding o- meting door Nivel.

 

Implementatiefase

Implementatie vindt plaats doordat:

•De verpleegkundige in ieder team trainingssessies houdt.

•Periodiek overleg tussen de verpleegkundigen onderling. Hierbij wordt een plan van aanpak opgesteld voor borging na afronding project.

•Trainingsmiddag door IKNL.

•Extra begeleiding (IKNL)pilot vrijwilligers bijna thuis-huis.

 

Evaluatie- en borgingsfase

•Signaleringsbox wordt ingebed in bestaande structuren/werkwijzen van de organisatie. (inwerkprogramma, ECD/zorgdossier, protocollen, onderdeel in teamoverleggen/MDO ).

•2e meting Nivel onderzoek en eindrapportage.

•Ervaringen worden gedeeld,ook met VGZ sector.

•Extra aandacht pilot vrijwilligers.

 

Uitwerking borging en bestendiging

Implementatie is geborgd door inbedding in de structuur van de organisaties. Monitoring en evaluatie zal structureel onderdeel gaan uitmaken van regionale ontmoetingsmiddagen georganiseerd door de netwerken.

 

Plan van aanpak

Elke organisatie ontwikkelt eigen implementatieplan. Verpleegkundigen volgen de train-de-trainer scholing, waarna zij de medewerkers in hun eigen organisatie scholen.

Organisaties zorgen voor:

•Faciliteren en ondersteunen van de verpleegkundigen

•Faciliteren van Nivel onderzoek.

•Borging van signaleringsbox na projectperiode.

 

Tijdpad september 2015 - september 2016

1.Voorbereidingsfase

Inrichting van de projectstructuur, afspraken met Nivel, scholen van verpleegkundigen en het opstellen van een plan van aanpak per organisatie incl. creëren van draagvlak (sept - nov 2015).

 

2.Implementatiefase

0-meting Nivel, implementatie van de signaleringsbox in de teams, gezamenlijk overleg verpleegkundigen en een terugkomdagdeel o.l.v. IKNL. Terugkoppeling stuurgroep en tussenevaluatie (nov - aug 2015).

 

3.Evaluatie en borgingsfase

Opname box in de structuur van de organisaties en afspraken over ‘hoe nu verder’ worden gemaakt. Tweede meting Nivel, eindevaluatie en eindrapportage. Tevens extra aandacht voor het verspreiden van opgedane kennis naar VGZ organisaties en de bevindingen ten aanzien van gebruik signaleringsbox door vrijwilligers zowel regionaal als landelijk (juni - aug 2016).

 

Zie voor toelichting de volledige tekst (bijlage).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website