Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio's van de ROS'sen REOS en ZEL zijn in 2013 met 5 PaTz-groepen gestart. Doel van PaTz is de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te verbeteren. Door vroegtijdige herkenning, inzet van palliatieve zorg en het interdisciplinair delen van kennis en kunde wordt de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio verbeterd.

Voor de patiënt betekent dit dat palliatieve zorg proactief en op de juiste plaats wordt gestart. Daarnaast vindt eerder afstemming plaats tussen patiënt, mantelzorg en professionals. Ook is er aandacht voor de wens van de patiënt waar hij/zij wil sterven. Bovendien voorkomt het ongewenste interventie bij crisissituaties en (ziekenhuis)opnames.Tot slot wordt na overlijden zorg geboden aan nabestaanden.

 

Ook voor de zorgverleners bereik je met PaTz dat tijdig multidisciplinaire palliatieve zorg gerealiseerd wordt.

Tevens vergroot deze samenwerking de kennis en kunde van huisartsen en wijkverpleegkundigen en ontstaat er een betere samenwerking en communicatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar waren in onze regio's 5 PaTz-groepen actief, gesteund door de ZonMw subsidie. Nadat de groepen na enige aarzeling gestart waren bleek al snel dat het pro-actief bespreken van palliatieve patiënten een meerwaarde had. De palliatieve patiënt kwam eerder in beeld en adequate zorg werd tijdig ingezet.

De 5 PaTz-groepen hebben die patiënten besproken die door de betreffende huisartsen en wijkverpleegkundigen werden voorgedragen. De onderdelen in het Palliatief Zorgregister zijn gebruikt in een eigen ICT-omgeving (HIS of HaWeb). De resultaten zijn subjectief gemeten: huisartsen die dachten de palliatieve zorgverlening al goed te doen hebben na de 6 bijeenkomsten geconcludeerd dat er veel is verbeterd in de zorg aan de palliatieve patiënt. De afstemming van de zorg tussen patiënt, mantelzorger(s) en zorgverleners is verbeterd, dit geldt met name in gebieden waar de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundigen nog niet optimaal was. In landelijke gebieden bestaat er veelal een nauwe samenwerking tussen deze twee.

Mede door de inbreng van de palliatief consulenten zijn de bestaande kennis en kunde van de professionals sterk verbeterd. In sommige groepen is per bijeenkomst een palliatief thema nader uitgelicht.

Tot slot kan worden gemeld dat alle 5 groepen na afronding van dit eerste jaar doorgaan met deze groepsbijeenkomsten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regio’s Zuid Holland Noord, Midden Holland en Delft-Westland-Oostland willen in een gezamenlijk project de PaTz en Proactieve Zorgplanning implementeren. De komende jaren zal ook in deze regio's een toename plaatsvinden van het aantal mensen dat thuis woont en dat komt te overlijden. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van deze mensen niet acuut overlijdt. Het systematisch in beeld brengen van patiënten gebeurt nu niet, waardoor palliatieve zorg niet of laat in beeld komt. Huisartsen en wijkverpleegkundigen herkennen dit probleem en vinden daarnaast betere samenwerking en meer deskundigheid over palliatieve zorg wenselijk. In de 3 regio’s heeft een aantal huisartsen en wijkverpleegkundigen aangegeven dat zij de methodieken van PaTz en Proactieve Zorgplanning willen combineren om op deze wijze de kwaliteit van de palliatieve zorg in hun praktijk te verbeteren. Door een samenwerking van deze zorgverleners, thuiszorgorganisaties, ROS'en, consultatieteams en Netwerken Palliatieve Zorg is een breed draagvlak gecreëerd en is het verhogen van deskundigheid en het delen van kennis en kunde zowel regionaal als bovenregionaal mogelijk. De betrokken zorgverleners en organisaties zijn allen bereid om bij te dragen aan de verdere uitrol van PaTz en Proactieve zorgplanning in de regio.

Het project zal aansluiten bij het het onderzoek van EMGO betreffende de PaTz methodiek en alle betrokkenen zullen meewerken aan het landelijk lopende evaluatieonderzoek van het NIVEL.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website